Sprawdzasz kategorię

Ekranizacje

Ekranizacje

Netflix przygotowuje Anię z Zielonego Wzgórza! Pierwsza zapowiedź i zdjęcia!

Net­flix pra­cuje nad nowym seria­lem. Tym razem będzie to adap­ta­cja powie­ści “Ania z Zie­lo­nego Wzgó­rza” autor­stwa Lucy Maud Mont­go­mery – zaty­tu­ło­wana po pro­stu “Anne”. Pro­duk­cja ma tra­fić do biblio­teki Net­fliksa 12 maja 2017 roku i liczyć 8 odcin­ków. Nad seria­lem pra­cują Moira Wal­ley-Bec­kett, Niki Caro, David Evans i Amanda Tap­ping. Czy­taj dalej

Ekranizacje

Pierwsze spojrzenie na Elle Fanning jako Mary Shelley!

Poja­wiła się pierw­sza gra­fika przed­sta­wia­jąca Elle Fan­ning wcie­la­jącą się w tytu­łową rolę Mary Shel­ley – bar­dzo zna­nej bry­tyj­skiej pisarki i poetki XIX w., a także autorki „Fran­ken­ste­ina”. War­tym zauwa­że­nia jest fakt, że film będzie nowym fil­mem w reży­se­rii Haify al-Man­sour, pierw­szej kobiety-reży­ser z Ara­bii Sau­dyj­skiej.

Czy­taj dalej

Ekranizacje

Książki na ekranach – 2017. Co ciekawego obejrzymy?

W bie­żą­cym roku na ekrany (małe i duże) trafi sporo pro­duk­cji bazu­ją­cych na książ­kach i komik­sach. Na które z nich warto zwró­cić uwagę? Wybra­li­śmy dwa­dzie­ścia ekra­ni­za­cji – dla osób w róż­nym wieku i o róż­nych gustach. Na pewno znaj­dzie­cie coś dla sie­bie!

Czy­taj dalej

Ekranizacje

BBC zrealizowało serial o siostrach Bronte!

Jeśli ktoś fascy­nuje się świa­tową lite­ra­turą, nie powi­nien przy­zna­wać się do nie­zna­jo­mo­ści sió­str Brontë. To trzy powie­ścio­pi­sarki nale­żące do ści­słego kanonu w Wiel­kiej Bry­ta­nii, ale także poza jej gra­ni­cami. Obec­nie zaś stały się one boha­ter­kami filmu “To Walk Invi­si­ble” (Kro­czyć nie­wi­doczną) zre­ali­zo­wa­nego przez BBC One.

Czy­taj dalej

Ekranizacje

Stephenie Meyer zekranizuje Annę we krwi

Sły­szysz “Ste­phe­nie Meyer”, myślisz “Zmierzch”. Nie­wy­klu­czone jed­nak, że nie­ba­wem to sko­ja­rze­nie ule­gnie zmia­nie, bowiem twór­czyni postaci Belli i Edwarda posta­no­wiła wziąć się za pro­duk­cję fil­mów. Czy­taj dalej

Ekranizacje

Poczucie kresu Juliana Barnesa z pierwszym zwiastunem!

Poczu­cie kresu” to nagro­dzona Booke­rem 2011 powieść Juliana Bar­nesa. Jej głów­nym boha­te­rem jest Anthony Webster, samot­nik, który zupeł­nym przy­pad­kiem odkrywa sekret ze swo­jej prze­szło­ści, a wszystko dzięki nie­ocze­ki­wa­nemu spad­kowi. Oka­zuje się, iż matka jego pierw­szej miło­ści zapi­sała mu drobną sumę oraz dwa doku­menty – jed­nym z nich jest list samo­bój­czy jego daw­nego przy­ja­ciela, Adriana. Męż­czyźni poróż­nili się z powodu uczuć do tej samej kobiety, a w liście Adrian zawarł nie­zwy­kłe credo.

Czy­taj dalej

Ekranizacje

Martin Scorsese zekranizuje powieść Erika Larsona!

Mar­tin Scor­sese pla­nuje zająć się adap­ta­cją powie­ści “The Devil in the White City: Mur­der, Magic And Mad­ness At The Fair That Chan­ged Ame­rica” autor­stwa Erika Lar­sona. Za tym dłu­ga­śnym tytu­łem skrywa się opo­wieść o mor­dercy H.H. Hol­me­sie.

Czy­taj dalej

Ekranizacje

Ostatnie wyjście doczeka się ekranizacji

Ostat­nie wyj­ście” autor­stwa Fede­rico Axata to argen­tyń­ski thril­ler psy­cho­lo­giczny, który zawo­jo­wał świat. Jego pol­skim wydawcą jest Świat Książki, zaś za prze­kład odpo­wiada Bar­bara Jaro­szuk. Powieść opo­wiada o męż­czyź­nie, który pomimo uda­nego życia decy­duje się na popeł­nie­nie samo­bój­stwa, jed­nak wstrzy­muje się, gdy odkrywa prze­dziwny liścik – napi­sany nie przez niego, ale bez wąt­pie­nia jego cha­rak­te­rem pisma.

Czy­taj dalej

Ekranizacje

Jest już pierwszy teaser sequela Blade Runnera!

Przy­po­mnijmy: film został już okrzyk­nięty kul­to­wym. Był on inspi­ro­wany powie­ścią Phi­lipa K. Dicka “Czy andro­idy śnią o elek­trycz­nych owcach?” i pre­zen­to­wał futu­ry­styczną wizję Los Ange­les w 2019 roku, w któ­rym łowca andro­idów, Rick Dec­kard (w tej roli Har­ri­son Ford) tro­pił zbie­głych repli­kan­tów (okre­śle­nie sztucz­nych ludzi), by “ode­słać ich na eme­ry­turę”, czyli uni­ce­stwić. Do histo­rii prze­szła postać Roya Batty’ego, w któ­rego wcie­lił się Rut­ger Hauer i jego czę­ściowo impro­wi­zo­wana roz­mowa z Dec­kar­dem.

Czy­taj dalej

Ekranizacje

Przebudzenie Stephena Kinga doczeka się ekranizacji?

Powieść “Prze­bu­dze­nie” Ste­phena Kinga trafi na wielki ekran! Co wię­cej, wiemy już, kto zagra jedną z głów­nych ról. Reży­ser pro­jektu Josh Boone poin­for­mo­wał, że w pro­duk­cji zoba­czymy Rus­sela Crowe’a. Naj­praw­do­po­dob­niej wcieli się on w rolę pastora Jacobsa. Czy­taj dalej

Ekranizacje

Netflixowa ekranizacja Serii niefortunnych zdarzeń z nową zapowiedzią

Hra­bia Olaf i rodzeń­stwo Bau­de­la­ire to postaci powo­łane do życia przez Lemony’ego Snic­keta w ramach cyklu “Seria nie­for­tun­nych zda­rzeń”. Histo­ria opo­wiada o sie­ro­tach, które tra­fiają pod pie­czę jedy­nego żyją­cego krew­nego, który jed­nak tak naprawdę pla­nuje wyłącz­nie poło­żyć łapy na majątku dzieci, a je same – wyeli­mi­no­wać. Tytu­łowe nie­for­tunne zda­rze­nia zaczy­nają więc towa­rzy­szyć im podej­rza­nie czę­sto… Czy­taj dalej

Ekranizacje

Zwiastun ekranizacji Milczenia Shūsaku Endō

Powieść “Mil­cze­nie” autor­stwa Shūsaku Endō opo­wiada o Japo­nii w XVII wieku, dzia­łal­no­ści jezu­itów na tam­tym tere­nie oraz prze­śla­do­wa­niu chrze­ści­jan. Boha­te­rami są dwaj misjo­na­rze, któ­rzy poszu­kują swo­jego zagi­nio­nego men­tora. Cały czas mają jed­nak świa­do­mość, że ich wyzna­nie jest karane śmier­cią. Histo­ria powstała w 1966 roku.

Czy­taj dalej

Ekranizacje

Kroniki Wampirze Anny Rice jako serial!

Anne Rice w kano­nie wam­pi­rzych powie­ści ma zare­zer­wo­waną sporą półkę, ale mimo to nie odkłada pióra. Nie tylko zapo­wie­działa kolejną powieść “Książę Lestat i Kró­le­stwo Atlan­tydy”, ale oka­zuje się, że jej boha­te­rów ponow­nie zoba­czymy na ekra­nie. Czy­taj dalej

Ekranizacje

Żywe maszyny doczekają się ekranizacji

14 grud­nia 2018 trafi do kin kolejny film wypro­du­ko­wany przez Petera Jack­sona. Nie jest to jed­nak nic zwią­za­nego z twór­czo­ścią J.R.R. Tol­kiena, a “Żywe maszyny”, czyli adap­ta­cja powie­ści Phi­lipa Reeve’a.

Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ