Sprawdzasz kategorię

Ciekawostki

Ciekawostki

Kreatywne miejsca na książki

Wia­do­mo, że w książ­ka­ch przede wszyst­kim liczy się tre­ść. Ale tak dłu­go, jak korzy­sta­my z nich w papie­ro­wej for­mie, ist­nieć będzie też kwe­stia for­my. I nie cho­dzi mi tyl­ko o to, że ta może być ład­na lub brzyd­ka… ale że jest. I pomno­żo­na przez ilo­ść tomów potra­fi zająć spo­ro miej­sca. Na szczę­ście czy­tel­ni­cy to kre­atyw­ne bestie i potra­fią wymy­ślić napraw­dę inte­re­su­ją­ce spo­so­by pre­zen­to­wa­nia swo­ich kolek­cji. Wte­dy książ­ka sta­je się nie tyl­ko roz­ryw­ką dla duszy, ale też deko­ra­cją wnę­trza. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Poznajcie (prawdopodobnie) najdroższą bibliotekę na świecie

Powsta­ła w Sankt Peters­bur­gu Book Capel­la jest  pro­jek­tem domu wydaw­ni­cze­go Alfa­ret. Boga­te wnę­trza inspi­ro­wa­ne goty­kiem wypeł­nio­ne są boga­ty­mi gobe­li­na­mi, rzeź­ba­mi apo­sto­łów, sty­lo­wy­mi mebla­mi. Luk­su­so­wa jest też cena wstę­pu do niej, za jed­no­ra­zo­wy bilet zapła­cić trze­ba 100 fun­tów. A dokład­niej – tyle kosz­tu­je czte­ro­go­dzin­na sesja czy­ta­nia. Czy­taj dalej

Ciekawostki

10 ciekawostek o Andrzeju Sapkowskim

Nasi ulu­bie­ni pisa­rze towa­rzy­szą nam na co dzień – dzię­ki swo­jej twór­czo­ści. Jed­no­cze­śnie jed­nak jest napraw­dę wie­le rze­czy, któ­ry­ch o nich nie wie­my – choć te bywa­ją rów­nie inte­re­su­ją­ce jak ele­men­ty ich fik­cji. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Masz milion funtów? Możesz kupić dom Tolkiena

76 Sand­field Road w Oxfor­dzie, jeden z domów J.R.R. Tol­kie­na, został wysta­wio­ny na sprze­daż z ceną wywo­ław­czą wyno­szą­cą 1,25 mln fun­tów.
Tol­kien i jego żona Edi­th prze­nie­śli się do tej posia­dło­ści 30 mar­ca 1953 roku, opusz­cza­jąc 99 Holy­well Stre­et w cen­trum Oxfor­du. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Niezwykła historia z Kanady

Anton Pili­pa z Toron­to wysze­dł z domu w 2012 roku. Męż­czy­zna marzył o tym, by odwie­dzić Biblio­te­kę Naro­do­wą w Buenos Aires w Argen­ty­nie. I… posze­dł do niej. Pie­szo. Rok wcze­śniej zdia­gno­zo­wa­no u nie­go schi­zo­fre­nię. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Wyjątkowe dedykacje w książkach

Dedy­ka­cja nie jest nie­od­łącz­ną czę­ścią książ­ki, ale bez wąt­pie­nia popu­lar­ną. Trud­no się dzi­wić – napi­sa­nie powie­ści czy zbio­ru opo­wia­dań może wyma­gać poświę­ce­nia spo­re­go kawał­ka życia (prze­cięt­nie od kil­ku mie­się­cy do kil­ku lat), jest więc spo­rym wyróż­nie­niem sym­bo­licz­ne prze­zna­cze­nie go bli­skiej oso­bie. Czy­taj dalej

Ciekawostki

10 ciekawostek o Johnie Greenie

Nasi ulu­bie­ni pisa­rze towa­rzy­szą nam na co dzień – dzię­ki swo­jej twór­czo­ści. Jed­no­cze­śnie jed­nak jest napraw­dę wie­le rze­czy, któ­ry­ch o nich nie wie­my – choć te bywa­ją rów­nie inte­re­su­ją­ce jak ele­men­ty ich fik­cji. Dziś chciał­bym przed­sta­wić Wam 10 fak­tów o Joh­nie Gre­enie, mistrzu powie­ści young adult i vlo­go­wej edu­ka­cji! Czy­taj dalej

Ciekawostki

Romeo i Julia Forever!

O twór­czo­ści Wil­lia­ma Shakespeare’a napi­sa­no już wie­le, bo w koń­cu kry­ty­cy, czy­tel­ni­cy i bada­cze lite­ra­tu­ry zaj­mu­ją się nią od wie­ków. Zazwy­czaj, gdy mówi­my „Sha­ke­spe­are” na myśl przy­cho­dzi nam abso­lut­na kla­sy­ka, ponad­cza­so­wo­ść i kanon lite­ra­tu­ry. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Kim Kardashian założyła klub książkowy

Kim Kar­da­shian to jed­na z cele­bry­tek “zna­ny­ch z tego, że są zna­ne”. Jej nowe przed­się­wzię­cie zupeł­nie nie pasu­je do wize­run­ku, któ­ry stwo­rzy­ła. Mia­no­wi­cie: zało­ży­ła klub książ­ko­wy, do któ­re­go może dołą­czyć każ­dy. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Edukujący wyrok

Gru­pa nasto­lat­ków z Vir­gi­nii zosta­ła ska­za­na nie­ty­po­wym wyro­kiem. Pię­cio­oso­bo­wa gru­pa pokry­ła Ash­burn Colo­red Scho­ol, czy­li histo­rycz­ny budy­nek, któ­ry słu­żył jako szko­ła dla czar­no­skó­ry­ch dzie­ci w lata­ch 1892–1959, graf­fi­ti przed­sta­wia­ją­cym swa­sty­ki, dino­zau­ry, geni­ta­lia i obraź­li­we hasła.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Stanisław Lem – jak rozpocząć przygodę z twórczością?

Sta­ni­sław Lem jest pisa­rzem, któ­re­go sła­wa wykra­cza znacz­nie poza gro­no miło­śni­ków scien­ce-fic­tion. Jego książ­ki docze­ka­ły się licz­ny­ch ekra­ni­za­cji i adap­ta­cji sce­nicz­ny­ch, słu­ży­ły za inspi­ra­cje dla komik­sów, a tak­że wywar­ły znacz­ny wpływ na inny­ch twór­ców fan­ta­sty­ki nauko­wej. Nazwi­skiem auto­ra zosta­ły nazwa­ne pierw­szy pol­ski sate­li­ta oraz pla­ne­to­ida.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

12 ciekawostek o Grze o tron

Wszy­scy fani “Pie­śni Lodu i Ognia” George’a R.R. Mar­ti­na nie mogą docze­kać się “Wichrów zimy”. Rok 2017 jest zaś wyjąt­ko­wo trud­no do znie­sie­nia, ponie­waż opóź­ni się tak­że pre­mie­ra kolej­ne­go sezo­nu. Aby osło­dzić sobie to ocze­ki­wa­nie, może­cie poczy­tać o cie­ka­wost­ka­ch doty­czą­cy­ch ekra­ni­za­cji. Któ­ry­ch z nich byli­ście świa­do­mi, a któ­re są dla Was nowo­ścią? Czy­taj dalej

Ciekawostki

Fenomenalny twórca, fenomenalne dzieło – J.R.R. Tolkien

Mija­ją kolej­ne deka­dy, a twór­czo­ść J.R.R. Tol­kie­na nie­usta­ją­co cie­szy się popu­lar­no­ścią. W tym roku mija już 125 lat od dnia uro­dzin pisa­rza i rów­no 80 od pierw­sze­go wyda­nia powie­ści „Hob­bit, czy­li tam i z powro­tem”, dzię­ki któ­rej świat po raz pierw­szy usły­szał o Śród­zie­miu. Na czym pole­ga ten Tol­kie­no­wy feno­men? Czy­taj dalej