Sprawdzasz kategorię

Ciekawostki

Ciekawostki

Parszywa dwunastka rad Stephena Kinga jak pisać

Ste­phen King to jeden z tych pisa­rzy, o któ­rych sły­szał każ­dy, nawet ten, kto na co dzień się­ga po książ­ki zupeł­nie inne­go typu. Moż­na śmia­ło uznać, że zna się na pisa­niu jak mało kto. Opu­bli­ko­wał m.in. „Jak pisać. Pamięt­nik rze­mieśl­ni­ka”. To wła­śnie na pod­sta­wie tej książ­ki powstał poniż­szy porad­nik. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Wielkie Płaszcze i cykle fantasy

Ostrze zdraj­cy” to pierw­sza część wyso­ko oce­nia­nej tetra­lo­gii „Wiel­kich Płasz­czy” kana­dyj­skie­go pisa­rza Seba­stie­na de Castel­la, któ­ra uka­za­ła się na naszym ryn­ku za spra­wą wydaw­nic­twa Insi­gnis. Dla wiel­bi­cie­li wart­kich przy­gód i peł­nych cha­ry­zmy boha­te­rów w pomy­sło­wo nakre­ślo­nym świe­ce fan­ta­sy, będzie to jed­na z cie­kaw­szych pozy­cji ostat­ni­mi cza­sy. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Książki dla Mam i nie tylko

Mat­ka to naj­waż­niej­sza oso­ba w życiu nie­mal każ­de­go czło­wie­ka. Gdy­by nie ona, nie było­by nas na świe­cie – dosłow­nie. To tak­że mat­ka czę­sto jest pierw­szą oso­bą, któ­ra poka­zu­je dziec­ku lite­rac­ki świat, a więc książ­ka wrę­czo­na z oka­zji jej świę­ta może być zna­ko­mi­tym pomy­słem na pre­zent. A że nie ma dwóch takich samych mam, to i pole do wybo­ru powin­no być jak naj­szer­sze. Poni­żej moja lista pro­po­zy­cji tytu­łów, któ­re powin­ny ucie­szyć nie­jed­ną mamę. I nie zapo­mnij­cie – Dzień Mat­ki już 26 maja, więc cza­su zosta­ło nie­wie­le! Czy­taj dalej

Ciekawostki

Wiele twarzy Neila Gaimana – czyli jak rozpocząć przygodę z twórczością

Neila Gaima­na jest wszę­dzie peł­no – wyda­je książ­ki, pisze sce­na­riu­sze komik­sów, fil­mów i seria­li, pro­mu­je czy­tel­nic­two, two­rzy poezję, śpie­wa, itp. itd. To współ­cze­sny czło­wiek rene­san­su, posia­da­ją­cy olbrzy­mią wyobraź­nię oraz odpo­wia­da­ją­cy jej talent do prze­ka­zy­wa­nia swo­ich myśli. Jego nazwi­sko na pew­no obi­ło się o uszy wszyst­kim, któ­rzy jako-tako inte­re­su­ją się współ­cze­sną popkul­tu­rą. Nie wszy­scy jed­nak mie­li bliż­szy kon­takt z twór­czo­ścią Angli­ka. Dla tych wła­śnie osób przy­go­to­wa­li­śmy krót­ki prze­wod­nik, dora­dza­ją­cy, za któ­re tytu­ły naj­le­piej zabrać się na samym począt­ku zna­jo­mo­ści z tym pisa­rzem.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Książkowe memy #1

Lubi­cie czy­tać? Głu­pie pyta­nie, ina­czej nie zaglą­da­li­by­ście na tę stro­nę. A czy lubi­cie czy­tać o… czy­ta­niu? Ist­nie­ją bowiem nie­zwy­kle traf­ne cyta­ty i obser­wa­cje zwią­za­ne z naszą pasją. Poni­żej subiek­tyw­ny wybór szcze­gól­nie inte­re­su­ją­cych. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Książkoholicy są milsi?

Dro­dzy książ­ko­ho­li­cy! Jeże­li ktoś sta­le powta­rza Wam, że przez nad­mier­ne czy­ta­nie ksią­żek sta­je­cie się anty­spo­łecz­ni, to może­cie mu zapre­zen­to­wać nowe wyni­ki badań, któ­re suge­ru­ją, że Ci, któ­rzy regu­lar­nie czy­ta­ją, zwłasz­cza fik­cję, są dużo bar­dziej mili i empa­tycz­ni niż inni ludzie! Czy­taj dalej

Ciekawostki

Bohaterzy książkowo – komiksowi jako figurki

Figur­ki POP to sto­sun­ko­wo nowa moda, któ­ra przy­wę­dro­wa­ła z zacho­du – wraz z licen­cja­mi na nie. Są słod­kie i uro­cze oraz w zasa­dzie dla każ­de­go – bo powa­la­ją zasię­giem tema­tycz­nym. Księż­nicz­ki Disneya są pro­du­ko­wa­ne w nich na rów­ni z boha­te­ra­mi ani­me. Akto­rzy “Gry o tron” chęt­nie pozu­ją do zdjęć z figur­ka­mi odzwier­cie­dla­ją­cy­mi posta­ci, w któ­re się wcie­la­ją. Czy­taj dalej

Ciekawostki

5 powodów, dla których można pokochać opowieści o Ani Shirley

Ist­nie­ją takie opo­wie­ści, któ­re łączą całe poko­le­nia czy­tel­ni­ków. Osa­dzo­ne w swo­jej epo­ce, a mimo to dzie­lą­ce pewien ele­ment uni­wer­sal­ny i roz­po­zna­wal­ny bez wzglę­du na czas i na miej­sce.
Jed­ną z takich opo­wie­ści jest dzie­wię­cio­to­mo­wy cykl o Ani Shir­ley kana­dyj­skiej pisar­ki Lucy Maud Mont­go­me­ry, któ­ry od chwi­li wyda­nia w 1908 roku ocza­ro­wał czy­tel­ni­cze ser­ca. Ania Shir­ley zna­na lepiej jako Ania z Zie­lo­ne­go Wzgó­rza prze­szła do histo­rii lite­ra­tu­ry, sta­jąc na pie­de­sta­le u boku innych dzie­cię­cych legend, jak Ali­cja z Kra­iny Cza­rów, Tom Sawy­er czy Poly­an­na.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Bill Clinton i James Patterson wspólnie piszą książkę!

Były pre­zy­dent Sta­nów Zjed­no­czo­nych do spół­ki z jed­nym z naj­bar­dziej aktyw­nych pisa­rzy posta­no­wi­li zain­try­go­wać cały kraj swo­ją nową wspól­ną książ­ką.

Pat­ter­son i Clin­ton są wła­śnie w trak­cie two­rze­nia nowe­li “Pre­si­dent Is Mis­sing”, któ­ra zosta­nie opu­bli­ko­wa­na w czerw­cu 2018 roku przez wydaw­nic­twa Alfred A. Knopf i Lit­tle, Brown and Com­pa­ny. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Syn – ropa, bydło i skalpy

150 lat histo­rii potęż­ne­go rodu McCul­lo­ughów. Tek­sas. Pogra­ni­cze. Nie­ustan­ne star­cia mię­dzy bia­ły­mi, India­na­mi i Mek­sy­ka­na­mi. Twar­de cza­sy dla twar­dych ludzi. Na pierw­szy rzut oka może się wyda­wać, że „Syn” Phi­lip­pa Mey­era to kolej­na wester­no­wa saga rodzin­na, jakich wie­le. A jed­nak nie każ­da tego typu powieść otrzy­mu­je nomi­na­cję do nagro­dy Pulit­ze­ra. Nie każ­da też zosta­je prze­nie­sio­na na mały ekran przez sta­cję AMC. Co spra­wia, że wła­śnie ta książ­ka jest wyjąt­ko­wa? Czy­taj dalej

Ciekawostki

Mole książkowe to najlepsi kochankowie?

Por­tal rand­ko­wy eHar­mo­ny prze­pro­wa­dził nie­daw­no bada­nia, z któ­rych wyni­ka, że oso­by regu­lar­nie czy­ta­ją­ce książ­ki cie­szą się więk­szym powo­dze­niem u płci prze­ciw­nej. Podob­no usta­wie­nie czy­ta­nia jako jed­ne­go z zain­te­re­so­wań spra­wi­ło, że oso­ba była bar­dziej atrak­cyj­na dla odbior­ców. Czy­taj dalej

Ciekawostki Ekranizacje

13 powodów i książki o nastolatkach

Po suk­ce­sie, jakim oka­za­ło się „Stran­ger Things”, Net­flix zno­wu roz­bił bank z seria­lem, gdzie pierw­sze skrzyp­ce gra mło­dzież. Tym razem jed­nak z pro­po­zy­cją o wie­le poważ­niej­szą i cza­sem praw­dzi­wie nie­przy­jem­ną do oglą­da­nia. „13 powo­dów” to adap­ta­cja best­sel­le­ro­wej książ­ki Jaya Ashe­ra o tym samym tytu­le, któ­rej pol­skie tłu­ma­cze­nie uka­za­ło się już w 2009 roku, ale ostat­nio zosta­ła wzno­wio­na z inną okład­ką. Czy­taj dalej