Sprawdzasz kategorię

Ciekawostki

Ciekawostki

Grafik płakał kiedy rysował – część druga

Każdy wie, że nie powinno się oce­niać książki po okładce… ale cza­sem naprawdę trudno się powstrzy­mać. Nie­które z nich mają bowiem to do sie­bie, że ciężko uwie­rzyć, że ktoś je zapro­jek­to­wał, ktoś inny zaak­cep­to­wał, ktoś inny wydru­ko­wał i nikomu nie zapa­liła się po dro­dze czer­wona lampka. Duża, czer­wona lampka.
Czy­taj dalej

Ciekawostki

Czytelnicy źle wymawiali imię Hermiony, ale J.K. Rowling uspokaja

Wbrew pozo­rom imię “Her­mione” nie zostało wymy­ślone przez J.K. Row­ling na potrzeby cyklu o Har­rym Pot­te­rze. Ba, nie przez nią też tra­fiło na karty lite­ra­tury. Tam wpro­wa­dził je choćby Wil­liam Szekp­sir w “Zimo­wej opo­wie­ści”. Pocho­dzi zaś z mito­lo­gii grec­kiej – Her­miona była spar­tań­ską kró­lewną, jedy­nym dziec­kiem Heleny Tro­jań­skiej i Mene­la­osa. Jeśli zna­cie jakąś Her­mionę, życze­nia imie­ni­nowe może­cie jej zło­żyć 4 wrze­śnia. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Rzeczywistość Science Fiction jest bliżej niż nam się wydaje?

Science fic­tion zawsze było po czę­ści takim gatun­kiem lite­rac­kim czy też fil­mo­wym, w któ­rym poru­szano kwe­stię ludz­kiej kon­dy­cji w ramach rato­wa­nia świata przed inwa­zją obcych. Jed­nakże teraz nowa fala fil­mów i ksią­żek idzie o krok dalej i roz­wija motyw egzy­sto­wa­nia w prze­strzeni kosmicz­nej. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Donald Trump przyczyną wzrostu sprzedaży Roku 1984 George‘a Orwella?

Kto by się spo­dzie­wał, że po tym jak Donald Trump zosta­nie pre­zy­den­tem, wzro­śnie sprze­daż futu­ry­stycz­nej anty­uto­pii George’a Orwella, „Rok 1984”? Wszystko dla­tego, że doradca tele­wi­zyjny pre­zy­denta, Kel­ly­anne Con­way, posłu­żyła się w jed­nym z wywia­dów ter­mi­nem „alter­na­tywne fakty”. We wto­rek książka była na szó­stym miej­scu listy best­sel­le­rów Ama­zona. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Muzyczna gratka dla fanów Harry‘ego Pottera

Nie­zwy­kła gratka dla fanów Harry’ego Pot­tera! Cze­ska Naro­dowa Orkie­stra Sym­fo­niczna odwie­dzi Pol­skę w cza­sie trasy kon­cer­to­wej peł­nej ścieżki muzycz­nej z filmu “Harry Pot­ter i Kamień Filo­zo­ficzny” skom­po­no­wa­nej przez Johna Wil­liamsa. Jed­no­cze­śnie w cza­sie ich kon­certu film będzie wyświe­tlany na 480 calo­wym ekra­nie HD. Bez wąt­pie­nia takie prze­ży­cie pozwoli ponow­nie odczuć magię tej pro­duk­cji. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Barack Obama: książki pozwalały przetrwać mi stresujące chwile

Barack Obama, koń­cząc pre­zy­den­turę, udzie­lił dzien­ni­karce i kry­tyczce lite­rac­kiej Michiko Kaku­tani z “New York Timesa” wywiadu, w któ­rym wyznał, co pozwo­liło mu prze­trwać ten stre­su­jący okres. A były to książki. Ame­ry­ka­nie pod­kre­ślają, iż to pierw­szy pre­zy­dent-biblio­fil od cza­sów Abra­hama Lin­colna.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Czterolatka Daliyah Arana przeczytała ponad tysiąc książek!

Mło­dziutka, bo zale­d­wie czte­ro­let­nia Daliyah Arana została zapro­szona do Biblio­teki Kon­gresu, czyli naj­więk­szej biblio­teki świata. Było to dla dziew­czynki speł­nie­nie marzeń. Daliyah spo­tkała się z 14. Biblio­te­ka­rzem Kon­gresu – dr Carlą Hay­den, a także zwie­dziła biblio­tekę, która zro­biła na niej ogromne wra­że­nie.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Znaleziono nieznaną powieść matki Henryka Sienkiewicza!

Nie ma chyba Polaka, który nie sły­szał o Hen­ryku Sien­kie­wi­czu i jego twór­czo­ści. Oka­zało się jed­nak, że naj­praw­do­po­dob­niej talent lite­racki odzie­dzi­czył po matce – odna­le­ziono wła­śnie powieść Ste­fa­nii z Cie­ci­szow­skich Sien­kie­wi­czo­wej.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Pierwsze zdania książek, które zapadają głęboko w pamięć – część druga!

Pamię­ta­cie, że boha­ter “Dżumy” Alberta Camusa tak długo dopiesz­czał pierw­sze zda­nie swo­jej powie­ści, że nigdy nie napi­sał dru­giego? Są jed­nak pisa­rze, któ­rzy potra­fili pogo­dzić uło­że­nie ide­al­nego pierw­szego zda­nia i ukoń­cze­nie tek­stu; co wię­cej – prze­szli do histo­rii. Zapra­szam więc do zapo­zna­nia się z kolej­nym zbio­rem tych pere­łek. Poprzedni znaj­dzie­cie tutaj.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Wspominając wielkich: Nieśmiertelna Jane Austen

Jest prawdą powszech­nie znaną, że samot­nemu a boga­temu męż­czyź­nie brak do szczę­ścia tylko żony. 

Kiedy Jane Austen pisała w 1796 roku jedno z naj­słyn­niej­szych pierw­szych zdań w histo­rii lite­ra­tury z pew­no­ścią nie zda­wała sobie sprawy, że ponad dwie­ście lat póź­niej wciąż będzie ono roz­brzmie­wało echem, a jej powie­ści będą nie­zmien­nie zachwy­cać i wzru­szać rze­sze ocza­ro­wa­nych czy­tel­ni­ków. Dziś Jane Austen uzna­wana jest za ikonę powie­ści oby­cza­jo­wej, za jedną z naj­zna­mie­nit­szych kla­sycz­nych bry­tyj­skich pisa­rek, któ­rej twór­czość odgrywa w kul­tu­rze popu­lar­nej rolę tak wielką, jak dzieła Wil­liama Szek­spira. Nie powinno więc dzi­wić, że rok 2017 dedy­ko­wany jest wła­śnie jej. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Najciekawsze książki roku 2016 według Billa Gatesa

Nie ma chyba nikogo, kto nie sły­szałby o Billu Gate­sie, współ­za­ło­ży­cielu Micro­so­ftu i jed­nym z naj­bo­gat­szych ludzi na świe­cie. Gates całe życie był ogrom­nym miło­śni­kiem lite­ra­tury – jako dziecko prze­czy­tał wszyst­kie tomy ency­klo­pe­dii, co wię­cej – rodzice musieli zabra­niać mu czy­ta­nia w cza­sie obiadu, by mieć pew­ność, że syn zje w spo­koju. Pasja nie opu­ściła go z wie­kiem – Bill Gates czyta książkę tygo­dniowo, a na swoim blogu regu­lar­nie dzieli się z fanami not­kami o lite­ra­tu­rze, która go inspi­ruje. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Wspominając wielkich: J.R.R. Tolkien był z Gdańska?

Ryszard Der­dziń­ski znany też jako Gala­dhorn już od 25 lat poświęca się bada­niu twór­czo­ści i bio­gra­fii J.R.R. Tol­kiena i wpadł on na nie­zwy­kle inte­re­su­jący trop. Otóż… w żyłach Tol­kiena mia­łaby pły­nąć pol­ska krew! A dokład­niej jego przod­ko­wie mie­liby wywo­dzić się z Gdań­ska.

Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ