Sprawdzasz kategorię

Ciekawostki

Ciekawostki

Sukienki z książkowymi motywami!

Pro­jek­tant­ka mody Justy­na Ołta­rzew­ska przy­go­to­wa­ła kolek­cję sukie­nek z książ­ko­wy­mi moty­wa­mi. Czy­tel­ni­cza kolek­cja powsta­ła we współ­pra­cy z inter­ne­to­wym pro­gra­mem “Książ­nicz­ki”.

Sukien­ki tra­fią do sprze­da­ży już 23 kwiet­nia. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Księgarnia sięga po clickbaity, aby promować klasykę literatury

Inter­net to mie­cz o podwój­nym zasię­gu, może­my uzy­skać dostęp do wsze­la­kiej wie­dzy, ale też zamie­nia nasz mózg w pap­kę zachwy­ca­ją­cą się coraz to nowy­mi fil­mi­ka­mi z uro­czy­mi kot­ka­mi.
Wia­do­mo jak bar­dzo nie­ogra­ni­czo­ny dostęp do zaso­bów inter­ne­tu wpły­wa na naszą pro­duk­tyw­no­ść. A wpły­wa źle, bo zamia­st się­gać do ksią­żek spę­dza­my czas na bez­myśl­nym wer­to­wa­niu zaso­bów sie­ci.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Wspominając wielkich: Agatha Christie – pierwsza dama kryminału

Uta­len­to­wa­na, nie­zwy­kle płod­na lite­rac­ko, obda­rzo­na bły­sko­tli­wą inte­li­gen­cją i poczu­ciem humo­ru, a przy tym zaska­ku­ją­co nie­śmia­ła i skrom­na – Aga­tha Chri­stie była nie­tu­zin­ko­wą i inspi­ru­ją­cą posta­cią. Jej twór­czo­ść, choć od jej lite­rac­kie­go debiu­tu minę­ło bli­sko 100 lat, nadal jest praw­dzi­wym feno­me­nem. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Zrób własną zakładkę w kształcie serca!

Co jest nie­od­łącz­ną czę­ścią życia każ­de­go mola książ­ko­we­go? Oczy­wi­ście zakład­ki!

Szko­ły są róż­ne: jed­ni uży­wa­ją cze­go­kol­wiek, jak para­go­nu czy chu­s­tecz­ki do nosa, inni kupu­ją i kolek­cjo­nu­ją bez­cen­ne oka­zy, jesz­cze inni wyko­nu­ją je samo­dziel­nie. Do tej ostat­niej gru­py kie­ru­ję ten post – to pro­sta instruk­cja wyko­na­nia efek­tow­nej zakład­ki w kształ­cie ser­ca. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Książkowa mapa świata

Użyt­kow­nik Red­di­ta skry­wa­ją­cy się pod pseu­do­ni­mem Back­for­war­d24 wyko­nał kawał nie­sa­mo­wi­tej robo­ty, wyko­nu­jąc mapę, na któ­rej każ­dy kraj jest repre­zen­to­wa­ny przez jed­ną książ­kę. Dobór pozy­cji jest oczy­wi­ście subiek­tyw­ny, ale bez dwó­ch zdań pra­ca ta wyma­ga­ła spo­re­go przy­go­to­wa­nia i nie­złej eru­dy­cji. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Mroczne rzeczywistości Stephena Kinga, czyli jak rozpocząć przygodę z twórczością króla grozy

Kto jest naj­po­pu­lar­niej­szym współ­cze­snym auto­rem hor­ro­rów? Odpo­wie­dź może być tyl­ko jed­na – Ste­phen King. Autor, któ­re­go książ­ki od daw­na oku­pu­ją listy best­sel­le­rów, tłu­ma­czo­ne są na nie­mal wszyst­kie języ­ki, a licz­ny­mi ekra­ni­za­cja­mi (czę­sto bar­dzo uda­ny­mi) mógł­by obdzie­lić kil­ku­na­stu inny­ch pisa­rzy. Lista jego publi­ka­cji – powie­ści, opo­wia­dań, sce­na­riu­szy – jest impo­nu­ją­ca, King to twór­ca, któ­ry poważ­nie trak­tu­je swo­ją robo­tę. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Baśń wiecznie żywa – o zakochaniu współczesnej literatury w “Pięknej i Bestii”

Jed­na z naj­słyn­niej­szy­ch baśni w histo­rii lite­ra­tu­ry po raz kolej­ny powra­ca na ekra­ny kin ze zna­ną z roli Her­mio­ny Emmą Wat­son jako Bel­lą. War­to w takim razie w dniu pre­mie­ry przyj­rzeć się współ­cze­snym powie­ściom, któ­re z powo­dze­niem wyko­rzy­stu­ją motyw nie­śmier­tel­nej miło­ści „Pięk­nej i Bestii”. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Książkowe zrób-to-sam, czyli jak wydać książkę na własną rękę

Sel­fpu­bli­shing sta­je się coraz popu­lar­niej­szą for­mą na ryn­ku wydaw­ni­czym, a jed­no­cze­śnie wyjąt­ko­wo nie­jed­no­znacz­ną. Z czym się to je i na co trze­ba uwa­żać?
Pod­sta­wo­we jest roz­róż­nie­nie ter­mi­no­lo­gii. Sel­fpu­bli­shing bywa czę­sto utoż­sa­mia­ny z vani­ty press i rze­czy­wi­ście w pew­ny­ch sytu­acja­ch poję­cia te mogą być toż­sa­me, a w inny­ch – wrę­cz prze­ciw­nie. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Ciekawy eksperyment z książkami

Na począt­ku mar­ca księ­gar­nia Logan­ber­ry Books w Cle­ve­land zro­bi­ła cie­ka­wy eks­pe­ry­ment. Poodw­ra­ca­ła wszyst­kie książ­ki, napi­sa­ne przez męż­czy­zn brze­ga­mi do tyłu, aby poka­zać, jak bar­dzo męska twór­czo­ść domi­nu­je w świe­cie ksią­żek. Eks­pe­ry­ment oka­zał się szo­ku­ją­cy, jak mówi­ła wła­ści­ciel­ka księ­gar­ni, któ­ra pro­wa­dzi ją od 30 lat. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Salvador Dali i jego genialne ilustracje Boskiej Komedii Dantego

Boska kome­dia” to ale­go­ria grze­chu i odku­pie­nia. Dla­te­go jak naj­bar­dziej zro­zu­mia­łe wyda­je się, że ten epos Dan­te­go oka­zał się pocią­ga­ją­cy dla zabo­bon­ne­go kato­li­ka, jakim był Salva­dor Dali.
W 1957 roku rząd wło­ski zwró­cił się do Dale­go z pro­po­zy­cją, aby stwo­rzył on serię 101 akwa­re­li, któ­re mia­ły być załą­czo­ne do nowe­go wyda­nia „Boskiej kome­dii”. Mia­ła to być spe­cjal­na edy­cja w celu uczcze­nia 700-lecia uro­dzin Dan­te­go w 1965 roku. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Kreatywne zakładki do książek: nogi!

Daw­no nie podzi­wia­li­śmy kre­atyw­ny­ch zakła­dek, praw­da? Sło­wo-klu­cz na dziś to “nogi”. Zdzi­wi­cie się, w jak wie­lu warian­ta­ch moż­na wyko­rzy­stać je, by ten książ­ko­wy gadżet. W zakład­ka­ch tego typu spe­cja­li­zu­je się m.in. fir­ma MyBO­OK­mark, któ­rej pro­duk­ty znaj­dzie­cie tutaj. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Young adult w modzie

Media roz­ryw­ko­we – ale nie wyłącz­nie – w ostat­ni­ch lata­ch zaczy­na­ją nasy­cać rynek dzie­ła­mi spod zna­ku young adult, któ­re w oso­bli­wy spo­sób zaskar­bia­ją sobie rze­sze odbior­ców. I wca­le nie mowa teraz o wytwo­ra­ch pokro­ju nie­sław­nej „Szko­ły” TVN-u czy „Szko­ła życia”, wypro­du­ko­wa­na przez TVP, tyl­ko o taki­ch, któ­re udat­nie albo nie do koń­ca efek­tyw­nie sta­ra­ją się prze­my­cać jakieś war­to­ści. Czy­taj dalej

Ciekawostki

25 milionów książek – tyle brakuje w brytyjskich bibliotekach

Bry­tyj­scy biblio­te­ka­rze zgła­sza­ją potrze­bę audy­tu we wszyst­ki­ch biblio­te­ka­ch w kra­ju. W samym hrab­stwie Suf­folk, jak oka­za­ło się po doko­na­nym  prze­li­cze­niu sta­nu inwen­ta­rza, bra­ku­je 10000 ksią­żek… pomi­mo tego, że baza kom­pu­te­ro­wa tego nie uwzględ­nia. Te nie­po­ko­ją­ce dane zmu­si­ły biblio­te­ka­rzy do roz­po­czę­cia kam­pa­nii na temat sta­nu biblio­tek w Anglii. Cią­głe cię­cia budże­to­we, wpro­wa­dza­ne regu­lar­nie, opró­cz cięć kadro­wy­ch, obję­ły tak­że zbio­ry książ­ko­we. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Najpiękniejsze biblioteki świata – część druga

Szczę­ście to książ­ki, a biblio­te­ka to wie­le ksią­żek, czy­li: wie­le szczę­ścia. Choć wszyst­kie mają taki sam cel, to każ­da jest inna, a nie­któ­re z nich – wyjąt­ko­wo pięk­ne. Wróć­my do cyklu o naj­pięk­niej­szy­ch biblio­te­ka­ch na świe­cie (pierw­szy odci­nek znaj­dzie­cie tutaj). Odwie­dzi­my dziś m.in.Kolumbię, Kana­dę oraz USA . Koniecz­nie daj­cie znać, któ­rą z nich chcie­li­by­ście odwie­dzić. Oraz napisz­cie, czy w Waszej oko­li­cy znaj­du­je się pięk­na biblio­te­ka, któ­rą chcie­li­by­ście się pochwa­lić. Zaj­rzyj­cie też do czę­ści pierw­szej zesta­wie­nia, o TUTAJ.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Kim jest Ove Løgmansbø?

Remi­gu­sz Mróz dołą­czył do gro­na pisa­rzy, któ­rzy stwo­rzy­li swo­je lite­rac­kie alter ego, jak Ste­phen King Richar­da Bach­ma­na, J.K. Row­ling – Rober­ta Gal­bra­itha, a Nora Roberts – J.D. Robb. Jako Ove Løg­mans­bø opu­bli­ko­wał trzy powie­ści: Ekla­wę, Połów oraz Prom, któ­re uka­za­ły się nakła­dem Wydaw­nic­twa Dol­no­ślą­skie­go. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Literackie Twardzielki na Dzień Kobiet

Nad­cią­ga jedy­ny taki dzień w roku – Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Kobiet!
Świę­to kobie­co­ści, świę­to dziew­czę­co­ści, świę­to dru­giej płci, czy­li świę­to jak naj­bar­dziej wyjąt­ko­we. Z tej oka­zji war­to przy­po­mnieć sobie jed­ne z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­ny­ch boha­te­rek lite­ra­tu­ry popu­lar­nej, praw­dzi­wy­ch twar­dzie­lek, bun­tow­ni­czek, dziew­cząt i kobiet z kla­są, któ­re w trud­ny­ch cza­sa­ch sta­nę­ły na wyso­ko­ści zada­nia i udo­wod­ni­ły wszem i wobec, że pięk­na płeć to zde­cy­do­wa­nie nie sła­ba płeć. Czy­taj dalej