Sprawdzasz kategorię

Ciekawostki

Ciekawostki

Te książki musisz przeczytać, mówi Elon Musk

Zauwa­ży­li­ście, że ludzie suk­ce­su, te tęgie gło­wy, któ­re zaska­ku­ją ludz­kość coraz to nowy­mi ide­ami i wyna­laz­ka­mi, rów­nież spo­ro czy­ta­ją? Bill Gates, Neil deGras­se Tyson, Elon Musk i wie­lu, wie­lu innych – wszy­scy oni, mimo że raczej na nad­miar wol­ne­go cza­su nie mogą narze­kać, to znaj­du­ją chwi­lę albo dwie by dać się pochło­nąć lek­tu­rze. Dyrek­tor gene­ral­ny Spa­ceX czę­sto pod­kre­śla, że nie osią­gnął­by suk­ce­su, gdy­by nie książ­ki. I wca­le nie cho­dzi mu tyl­ko o nauko­we publi­ka­cje. Wśród tytu­łów, któ­re reko­men­do­wał­by do prze­czy­ta­nia każ­de­mu jest, np. Wład­ca pier­ście­ni. Zobacz­cie, jakie książ­ki według Elo­na Muska nale­ży prze­czy­tać. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Używki, Czysta Forma i samobójcza śmierć – ciekawostki o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu

Sta­ni­sław Igna­cy Wit­kie­wicz, zna­ny powszech­nie jako Wit­ka­cy, to postać wciąż budzą­ca wie­le skraj­nych emo­cji. Mówio­no o nim: kobie­ciarz, dzi­wak, pijak; posą­dza­no go o nar­ko­ma­nię. Nie­ro­zu­mia­ny i kon­tro­wer­syj­ny arty­sta, geniusz i pro­rok, twór­ca kon­cep­cji Czy­stej For­my, autor wie­lu sztuk, powie­ści, pism este­tycz­nych czy filo­zo­ficz­nych, a tak­że malarz i foto­graf. Był płod­nym, zde­cy­do­wa­nym, nie­bo­ją­cym się podej­mo­wa­nia odważ­nych eks­pe­ry­men­tów twór­cą. Mimo licz­nych infor­ma­cji o Wit­ka­cym część histo­rii jego życia owia­na jest tajem­ni­cą. Nic w jego życiu ani nawet śmier­ci nie było do koń­ca pew­ne. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Niezwykli niepełnosprawni pisarze

Kto pró­bo­wał swo­ich sił jako pisarz, ten wie, jak wie­le wysił­ku wyma­ga stwo­rze­nie książ­ki. A jeśli do tego ma być ona dobra? To jest dopie­ro wyzwa­nie! Wie­lu doro­słych, zdro­wych ludzi pole­gło przy tym zada­niu (choć odgra­ża­ją się nie­rzad­ko, że jesz­cze swo­ją wiel­ką powieść skoń­czą i zapi­szą się w histo­rii lite­ra­tu­ry!). Tym bar­dziej może nie­któ­rych zasko­czyć fakt, że książ­ki, któ­re zmie­ni­ły życia tysią­ca ludzi… nie­rzad­ko były two­rzo­ne przez oso­by nie­peł­no­spraw­ne. Panie i pano­wie! Z oka­zji obcho­dzo­ne­go dziś Dnia Wal­ki z Dys­kry­mi­na­cją Osób Nie­peł­no­spraw­nych przed­sta­wia­my syl­wet­ki kil­ku nie­zwy­kle cie­ka­wych nie­peł­no­spraw­nych pisa­rzy. Cha­pe­au bas!

Czytaj dalej

-->
Ciekawostki

Zwalcz literackiego Małego Głoda opowiadaniem z automatu

Jeste­śmy przy­zwy­cza­je­ni do tego, że wszyst­ko mamy wła­ści­wie dostęp­ne w jed­nej chwi­li, na wycią­gnię­cie ręki – poja­wia się zachcian­ka i zaraz zosta­je ona speł­nio­na. Abs­tra­hu­jąc od inter­ne­tu, któ­ry dostar­cza nam infor­ma­cji na żąda­nie, na uczel­niach, w insty­tu­cjach kul­tu­ro­wych, popu­lar­nych miej­scach spo­tkań sto­ją auto­ma­ty z napo­ja­mi i prze­ką­ska­mi. A co jeśli chcie­li­by­śmy rzu­cić na ząb jakieś dzie­ło pro­za­tor­skie, a aku­rat zapo­mnie­li­śmy wziąć ze sobą książ­kę czy czyt­nik? Z pomo­cą mogą przyjść lite­rac­kie auto­ma­ty. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Ile czasu dziennie spędza się w Europie na czytaniu książek?

Insty­tut Książ­ki pro­du­ku­je raport za rapor­tem, media biją na alarm: źle się dzie­je w Pol­sce, Pola­cy nie czy­ta­ją. Słusz­nie. Pre­zen­to­wa­ne wyni­ki wpra­wia­ją w osłu­pie­nie, aż na usta ciśnie się pyta­nie: ale jak to? To co oni robią, co jest lep­sze­go nad książ­kę? Nie wia­do­mo. Wia­do­mo nato­miast, że sta­ty­stycz­ny Polak lek­tu­rą się nie hań­bi. Czy tyl­ko u nas jest tak źle? Jak wyglą­da spra­wa za mie­dzą? Ano wca­le nie lepiej. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Jak dobrze znasz twórczość Stephena Kinga?

Ste­phen King nie bez przy­czy­ny okre­śla­ny jest kró­lem hor­ro­ru. Napi­sał prze­cież bli­sko sześć­dzie­siąt powie­ści i ponad dwie­ście opo­wia­dań, z cze­go więk­szość spo­tka­ła się z bar­dzo entu­zja­stycz­nym przy­ję­ciem czy­tel­ni­ków. Dodat­ko­wo nosi odpo­wied­nio kró­lew­skie nazwi­sko. Jak na kró­la przy­sta­ło pisarz oto­czo­ny jest licz­ną świ­tą – fana­mi z całe­go świa­ta. Rów­nież wśród nas z pew­no­ścią są oso­by, któ­re mie­nią się zago­rza­ły­mi wiel­bi­cie­la­mi pro­zy Ste­phe­na Kin­ga. Mamy dla nich swo­isty test. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki Felieton

Życie i czasy Ernesta Hemingwaya

Ernest Hemin­gway bez­dy­sku­syj­nie jest jed­nym z naj­waż­niej­szych pisa­rzy XX wie­ku, czło­wie­kiem, któ­re­go doko­na­nia zna­czą­co odci­snę­ły pięt­no na kształ­cie współ­cze­snej lite­ra­tu­ry. Sam też był posta­cią nie­tu­zin­ko­wą. Wiódł życie peł­ne przy­gód i awan­tur: wal­czył pod­czas I woj­ny świa­to­wej, podró­żo­wał po świe­cie, był kore­spon­den­tem wojen­nym w cza­sie naj­więk­szych kon­flik­tów swo­ich cza­sów, pod­czas II woj­ny świa­to­wej patro­lo­wał wybrze­że ame­ry­kań­skie, nie­jed­no­krot­nie był ran­ny. Samo jego życie mogło sta­no­wić (i wie­lo­krot­nie sta­no­wi­ło) kan­wę dla powie­ści i fil­mów. Wydaw­nic­two Bel­lo­na opu­bli­ko­wa­ło nie­daw­no książ­kę Nicho­la­sa Rey­nold­sa pt. „Towa­rzysz Hemin­gway” – z tej oka­zji przy­po­mi­na­my życio­rys i naj­waż­niej­sze dzie­ła wiel­kie­go pisa­rza. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki Ekranizacje

Filmy, o których prawdopodobnie nie miałeś pojęcia, że powstały na podstawie książek

Książ­ki bar­dzo czę­sto sta­ją się bazą pro­duk­cyj­ną dla fil­mow­ców. Wła­ści­wie każ­da powieść, któ­ra odnie­sie więk­szy suk­ces prę­dzej czy póź­niej zosta­nie prze­nie­sio­na na ekra­ny kin. To oczy­wi­ście dodat­ko­wo napę­dza sprze­daż pier­wo­wzo­ru. Cały mecha­nizm bar­dzo ład­nie funk­cjo­nu­je na zasa­dach takiej jak­by sym­bio­zy. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Polacy częściej korzystają ze słów niepięknych

W lutym obcho­dzi­li­śmy Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Języ­ka Ojczy­ste­go. Z tej oka­zji Biblio­te­ka Ślą­ska prze­pro­wa­dzi­ła ple­bi­scyt, w któ­rym inter­nau­ci mogli wska­zać naj­ład­niej­sze ich zda­niem pol­skie sło­wa, a przy oka­zji rów­nież te pocho­dzą­ce jak­by z dru­gie­go bie­gu­na. Następ­nie Insty­tut Moni­to­ro­wa­nia Mediów spraw­dził, jak wyni­ki kon­kur­su mają się do inter­ne­to­wej rze­czy­wi­sto­ści. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ciekawostki

9 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o Oldze Tokarczuk

18 kwiet­nia do księ­gar­ni w całej Pol­sce tra­fi­ła nowa książ­ka Olgi Tokar­czuk – zbiór krót­kich tek­stów pt. „Opo­wia­da­nia bizar­ne”. Sama pisar­ka zaś zna­la­zła się wśród sze­ściu fina­li­stów pre­sti­żo­wej nagro­dy The Man Booker Inter­na­tio­nal Pri­ze! To naj­lep­szy moment, żeby przy­gląd­nąć się posta­ci dwu­krot­nej lau­re­at­ki Nagro­dy Lite­rac­kiej Nike i dowie­dzieć się o niej kil­ku cie­ka­wo­stek!

Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki Ekranizacje Felieton

Co dobrego w Marvelu?

Wiel­ki­mi kro­ka­mi zbli­ża się pre­mie­ra super­pro­duk­cji „Aven­gers. Woj­na bez gra­nic”, jed­ne­go z dwóch obra­zów, mają­cych zwień­czyć trze­cią fazę fil­mo­we­go uni­wer­sum Marve­la. Z tej oka­zji przy­go­to­wa­li­śmy listę komik­sów tego wydaw­nic­twa, któ­re war­to prze­czy­tać. Sku­pia­my się na tytu­łach dostęp­nych w regu­lar­nej sprze­da­ży – pomi­ja­my więc kolek­cje („Wiel­ką Kolek­cję Komik­sów Marve­la” i „Super­bo­ha­te­ro­wie Marve­la”) i albu­my, któ­rych nakład się wyczer­pał.  Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Najpopularniejsze książki dziecięce w Europie

Dla wie­lu z nas przy­go­da z lite­ra­tu­rą roz­po­czę­ła się w dzie­ciń­stwie czy to za spra­wą słu­cha­nia czy­ta­ją­cych nam rodzi­ców, czy podej­mo­wa­nia wła­snych nie­zdar­nych jesz­cze prób skła­da­nia liter. Nie­odmien­nie nie­zwy­kle istot­ny jest dobór odpo­wied­niej lek­tu­ry – takiej, któ­ra zafa­scy­nu­je, nie znu­dzi, a zain­spi­ru­je do dal­szych lite­rac­kich wypraw. Pew­nie każ­dy z nas ma co naj­mniej jeden tytuł, z któ­rym koja­rzy mu się dzie­ciń­stwo. Zobacz­cie, jakie są naj­po­pu­lar­niej­sze książ­ki dla dzie­ci w Euro­pie według euro­pej­skie­go pro­gra­mu dla szkół eTwin­ning. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ciekawostki

Anatomia bestsellera – jak wydać hit?

Naukow­cy z Nor­the­astern Uni­ver­si­ty w Bosto­nie posta­no­wi­li dogłęb­nie prze­ana­li­zo­wać listy best­sel­le­rów „New York Time­sa” by doszu­kać się sta­ty­stycz­nych pra­wi­dło­wo­ści okre­śla­ją­cych naj­le­piej sprze­da­ją­ce się tytu­ły. W tym celu prze­śle­dzi­li tygo­dnio­we zesta­wie­nia z lat 2008–2016, któ­rych było dokład­nie czte­ry­sta dzie­sięć. Co wyni­ka z prze­pro­wa­dzo­ne­go bada­nia? Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki Felieton

5 sposobów na tanie lub darmowe książki

Nie bar­dzo rozu­miem ludzi, któ­rzy twier­dzą, że książ­ki są „zbyt dro­gie”. Jesz­cze mniej rozu­miem tych, któ­rzy utrzy­mu­ją, że wła­śnie ich cena i „nie­do­stęp­ność” są przy­czy­ną bra­ku zwy­cza­ju czy­tel­ni­cze­go w spo­łe­czeń­stwie. Jeśli chcesz czy­tać książ­ki tanio (lub nawet za dar­mo), moż­li­wo­ści jest mnó­stwo. Dowo­dy? Pro­szę bar­dzo, mam ich aż 5! Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Boston College niczym Hogwart

Wal­ka o stu­den­tów prze­bie­ga raczej w bez­kr­wa­wym try­bie – naj­więk­sze zna­cze­nie ma reno­ma danej pla­ców­ki, a jed­nak to wła­śnie atrak­cyj­na rekla­ma może prze­ko­nać nie­prze­ko­na­nych. Boston Col­le­ge zaanon­so­wał rekru­ta­cję świet­nie wyko­na­nym mate­ria­łem wideo, w któ­rym nawią­zał do fil­mów o Har­rym Pot­te­rze. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki Felieton

Inklingowie – Liga Fantastycznych Dżentelmenów

Inklin­go­wie. Czy mówi wam coś to okre­śle­nie? Nawet jeśli nie, to na pew­no zna­cie przy­naj­mniej dwóch pisa­rzy, któ­rzy nale­że­li do tej nie­for­mal­nej gru­py twór­czej: Joh­na Ronal­da Reu­ela Tol­kie­na i Clive’a Sta­ple­sa Lewi­sa.

Na począ­tek trze­ba zazna­czyć, że ist­nia­ły dwa sto­wa­rzy­sze­nia o tej nazwie (Tol­kien był człon­kiem obu), jed­nak pierw­sze z nich, zało­żo­ne przez Edwar­da Tan­gye Leana na począt­ku lat ’30. nie prze­trwa­ło zbyt dłu­go. Omó­wi­my więc tutaj to dru­gie, o dużo więk­szym zna­cze­niu dla świa­to­wej lite­ra­tu­ry. Czy­taj dalej

-->