Sprawdzasz kategorię

Ciekawostki

Ciekawostki

Książki, których lekturę zaleca George R. Martin

Geo­r­ge R. Mar­tin jest w tym momen­cie jed­nym z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych pisa­rzy fan­ta­stycz­nych na świe­cie. Reno­mę zapew­ni­ła mu zna­ko­mi­ta saga Pie­śni lodu i ognia, któ­rej wzrost popu­lar­no­ści zapew­nił dodat­ko­wo gło­śny serial tele­wi­zyj­ny pro­duk­cji HBO. Urósł więc Mar­tin do roli cele­bry­ty. Biblio­te­ka Publicz­na w Nowym Jor­ku posta­no­wi­ła wyko­rzy­stać pisa­rza jako influ­en­ce­ra i zapy­ta­ła o książ­ki, któ­re pole­cił­by fanom Gry o tron z nadzie­ją, że obok takiej reko­men­da­cji nikt nie przej­dzie obo­jęt­nie. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Uważajcie, co kupujecie. Policja zabezpieczyła piętnaście książek kwalifikujących się jako straty wojenne

Anty­kwa­ria­ty, wszel­kiej maści pchle tar­gi i baza­ry są dosko­na­łym miej­scem, by tra­fić na rzad­ką, sta­rą książ­kę lub po pro­stu tytuł, któ­re­go w nor­mal­nej sprze­da­ży już nie ma. Zda­rza się, że przy oka­zji moż­na zdo­bycz upo­lo­wać za wca­le śmiesz­ne pie­nią­dze, bo nie­rzad­ko ten czy tam­ten han­dlarz sprze­da­je, nie wie­dząc co tak napraw­dę sprze­da­je, a pie­niąż­ków potrze­bu­je, na ten przy­kład, na wódecz­kę. Trze­ba się jed­nak liczyć z tym, że takie anty­kwa­rycz­ne cudeń­ka naj­praw­do­po­dob­niej pocho­dzą z nie­le­gal­ne­go źró­dła. Prze­ko­nał się o tym ostat­nio pewien miesz­ka­niec Toru­nia. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ciekawostki

Odnaleziono zachowane w całości polskie wydanie Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią

Roz­mo­wę Mistrza Poli­kar­pa ze Śmier­cią uwa­ża się za jeden z naj­waż­niej­szych i naj­cen­niej­szych zabyt­ków śre­dnio­wiecz­nej poezji świec­kiej w języ­ku pol­skim. Mimo to aż do zeszłe­go tygo­dnia nikt nie widział ory­gi­nal­ne­go zakoń­cze­nia słyn­ne­go utwo­ru. Sytu­acja zmie­ni­ła się po nie­zwy­kłym odkry­ciu pro­fe­so­ra Wie­sła­wa Wydry z Insty­tu­tu Filo­lo­gii Pol­skiej Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Dom prawie jak z Śródziemia

Mówi się, że męż­czy­zna powi­nien w życiu zbu­do­wać dom, spło­dzić syna i zasa­dzić drze­wo. Z tych trzech czyn­no­ści budo­wa domu zda­je się nastrę­czać naj­wię­cej kło­po­tów. Poza oczy­wi­stym wzglę­dem finan­so­wym trze­ba prze­cież zapro­jek­to­wać coś dum­ne­go, coś, co się wyróż­ni na tle sąsia­du­ją­cych z naszą dział­ką kloc­ków wycią­gnię­tych żyw­cem z gry Mono­po­ly. Moż­na na przy­kład pomy­śleć nad przy­sa­dzi­stym, par­te­ro­wym dwor­kiem ze ścia­na­mi ze szkła; moż­na posta­wić sobie przy­po­mi­na­ją­ce zamczy­sko domo­stwo z licz­ny­mi wie­życz­ka­mi i wyku­sza­mi; moż­na też ucha­rak­te­ry­zo­wać cha­łu­pę podług chłop­skie­go sty­lu rodem ze skan­se­nu. Moż­na rów­nież zro­bić coś abso­lut­nie fan­ta­stycz­nie epic­kie­go. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Uwaga, niektóre książki mogą zabijać!

Ide­al­ny­mi kan­dy­da­ta­mi na zabój­ców są oso­by nie­po­zor­ne, ciche, nie­zwra­ca­ją­ce na sie­bie uwa­gi, jed­nost­ki, o któ­rych nikt by nie pomy­ślał: patrz, wyglą­da jak typo­wy mor­der­ca. Dla­te­go zawsze tak wiel­kim zasko­cze­niem jest, kie­dy oka­zu­je się, że ten spo­koj­ny mło­dzie­niec z sąsiedz­twa z ujmu­ją­cym zami­ło­wa­niem do bota­ni­ki otruł całą swo­ją rodzi­nę eks­trak­tem z jakiejś egzo­tycz­nej rośli­ny. Tak samo o bycie śmier­tel­nie nie­bez­piecz­nym nikt nie podej­rze­wał­by książ­ki. A jed­nak. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Pisanie, punk i boks – Sylwia Chutnik jakiej nie znacie

Dzi­siaj, 12 lip­ca, obcho­dzi­my uro­dzi­ny Syl­wii Chut­nik, zna­nej i cha­ry­zma­tycz­nej pol­skiej pisar­ki, femi­nist­ki, kul­tu­ro­znaw­czy­ni, dzia­łacz­ki spo­łecz­nej i lau­re­at­ki Pasz­por­tu „Poli­ty­ki”, któ­ra oprócz pisa­nia oraz spo­łecz­ne­go i kul­tu­ro­we­go zaan­ga­żo­wa­nia speł­nia się tak­że w roli basist­ki, twór­czy­ni kola­ży i mat­ki. Spe­cjal­nie z tej oka­zji przy­go­to­wa­li­śmy kil­ka cie­ka­wo­stek na temat tej nie­ba­nal­nej posta­ci pol­skiej lite­ra­tu­ry, któ­rą zde­cy­do­wa­nie war­to lepiej poznać. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki Felieton

Zbrodnie, które zostają z człowiekiem na całe życie

Histo­rie dzie­ci, któ­re zmar­ły tra­gicz­nie i w nie­wy­ja­śnio­nych oko­licz­no­ściach, poru­sza­ją ludzi przez całe deka­dy. Śled­czy poświę­ca­ją im lata swe­go życia, media nie prze­sta­ją ich ana­li­zo­wać, zwy­kli zja­da­cze chle­ba prze­ży­wa­ją je jak oso­bi­stą krzyw­dę. Mogą z nich czer­pać auto­rzy kry­mi­na­łów, bo to gwa­ran­cja, że czy­tel­ni­cy nie pozo­sta­ną wobec opi­sa­nej histo­rii obo­jęt­ni.

Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki Ekranizacje

Na 4 lipca – najlepsza literatura amerykańska

Sta­ny Zjed­no­czo­ne to kraj jede­na­stu lau­re­atów nagro­dy Nobla[1] w dzie­dzi­nie lite­ra­tu­ry, co sytu­uje go na dru­gim miej­scu w licz­bie zdo­byw­ców tej naj­waż­niej­szej nagro­dy lite­rac­kiej. Wśród nobli­stów ame­ry­kań­skich zna­leź­li się powie­ścio­pi­sa­rze, ese­iści, dra­ma­to­pi­sa­rze, a nawet autor tek­stów pio­se­nek. “Naj­śwież­szy” lau­re­at nagro­dy, Bob Dylan, pocho­dzi wła­śnie ze Sta­nów i na pew­no w naszym prze­wod­ni­ku nie zabrak­nie tego akcen­tu.
Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Grafik płakał, kiedy rysował – edycja horrorowa

Uwiel­bia­my się bać. Potrze­bu­je­my sil­nych emo­cji, a strach nale­ży prze­cież do naj­in­ten­syw­niej­szych, jeśli w ogó­le nie jest tą naj­sil­niej­szą. Oczy­wi­ście bać chce­my się w warun­kach kon­tro­lo­wa­nych, raczej nikt nie szu­ka sytu­acji praw­dzi­wie zagra­ża­ją­cych życiu. Dla­te­go tak chęt­nie odwie­dza­my domy stra­chów, poko­nu­je­my kolej­ka­mi gór­ski­mi pętle i becz­ki, się­ga­my po fil­mo­we czy książ­ko­we hor­ro­ry. Zwłasz­cza te ostat­nie dają nam spo­ro fraj­dy, bo naj­bar­dziej pobu­dza­ją naszą wyobraź­nię, przez co też ten strach jest bar­dziej oso­bi­sty, pry­wat­ny, inten­syw­ny. Jed­nak nie o hor­ro­rach będzie teraz, a o ich okład­kach. Przed­sta­wia­my dzie­sięć okła­dek, któ­re stra­szą. Nie tak jed­nak, jak­by sobie tego życzy­li ich auto­rzy. Mamy przy­naj­mniej taką nadzie­ję. Poprzed­nią edy­cję znaj­dzie­cie tutaj.  Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Harry Potter i jego terapeutyczny wpływ na… koty

To jed­na z tych wzru­sza­ją­cych, wyci­ska­ją­cych łzy histo­rii, a pisze­my o niej, bo poka­zu­je potę­gę lite­ra­tu­ry, tę mniej oczy­wi­stą jej siłę wpły­wa­nia nie tyl­ko na czy­tel­ni­ka, ale na całe oto­cze­nie. Oto histo­ria, w któ­rej Ste­vie Won­der pozna­je Harry’ego Pot­te­ra, a nie­ja­ki Pri­ce McIn­ty­re ura­sta do ran­gi boha­te­ra. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki Felieton

Sypiając ze szpiegiem – subiektywny przegląd filmowo-literacki

Gdy­by obca cywi­li­za­cja posta­no­wi­ła zaczerp­nąć wie­dzę o Zie­mia­nach z samych tyl­ko kry­mi­na­łów i fil­mów akcji, wnio­sek był­by pro­sty. Szpie­go­wa­nie to jeden z naj­po­pu­lar­niej­szych zawo­dów tej pla­ne­ty. A każ­dy, kto nie­le­gal­nie zbie­ra infor­ma­cje, ma też swo­je dru­gie, bar­dziej nor­mal­ne życie i part­ne­ra, któ­ry zwy­kle żyje w nie­świa­do­mo­ści. Uwa­ga, arty­kuł zawie­ra spo­ile­ry! Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Skwer Geralta z Rivii w centrum Łodzi – taki prezent od Łodzian otrzyma Andrzej Sapkowski

Wraz z rosną­cą popu­lar­no­ścią uni­wer­sum Wiedź­mi­na – nie­waż­ne czy za spra­wą samych ksią­żek, serii gier kom­pu­te­ro­wych, czy powsta­ją­ce­go wła­śnie seria­lu pro­duk­cji Net­flik­sa – Andrzej Sap­kow­ski cie­szy się coraz więk­szą sła­wą, ura­sta do mia­na cele­bry­ty, jeśli jesz­cze nie mię­dzy­na­ro­do­we­go, to na pew­no kra­jo­we­go. Dum­na z całej tej sytu­acji może być przede wszyst­kim Łódź, w któ­rej pisarz się uro­dził i po dziś dzień miesz­ka. Rad­ni mia­sta z oka­zji sie­dem­dzie­sią­tych uro­dzin auto­ra przy­go­to­wa­li nobi­li­tu­ją­cy poda­rek. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki Felieton

Ojcowie uwięzieni między okładkami

23 czerw­ca obcho­dzi­my w Pol­sce Dzień Ojca. Z tej oka­zji przy­go­to­wa­li­śmy dla Was solid­ną listę cie­ka­wych przy­kła­dów lite­rac­kich tatu­siów. Zapra­sza­my do lek­tu­ry!

Na pierw­szy ogień bie­rze­my „Ojców i dzie­ci”. Naj­waż­niej­sza książ­ka Iwa­na Tur­gie­nie­wa poświę­co­na jest róż­ni­com mię­dzy dwo­ma poko­le­nia­mi dzie­więt­na­sto­wiecz­nej rosyj­skiej szlach­ty. Pierw­sze z nich to tzw. „zbęd­ni ludzie”, gene­ra­cja, któ­ra zaprze­pa­ści­ła szan­sę na doko­na­nie zmian w kra­ju. Poko­le­nie to tra­ci swój auto­ry­tet – ludzie star­si, o poglą­dach bar­dziej kon­ser­wa­tyw­nych i sto­no­wa­nych, nie są wzo­rem dla mło­dych, zbun­to­wa­nych, dążą­cych do natych­mia­sto­wych zmian. War­to­ści, któ­re wyzna­ją ojco­wie (rodzi­na, wia­ra, sza­cu­nek da auto­ry­te­tów), nie są istot­ne dla „nowych ludzi” (okre­śla­nych też mia­nem nihi­li­stów), wyzna­ją­cych zasa­dy mate­ria­li­zmu. Dla nich liczy się przede wszyst­kim doraź­na pomoc innym i zmia­ny poli­tycz­no-spo­łecz­ne. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ciekawostki

Co czytają Polacy? Biblioteka Narodowa odpowiada w szczegółowym raporcie czytelnictwa.

W mar­cu Biblio­te­ka Naro­do­wa przed­sta­wi­ła skrót z bada­nia czy­tel­nic­twa w 2017 roku, w któ­rym zawar­to ogól­ne wyni­ki doty­czą­ce mię­dzy inny­mi odset­ka osób czy­ta­ją­cych. Zebra­li­śmy dla Was te dane w TYM arty­ku­le. Wczo­raj na stro­nie BN poja­wił się link do peł­ne­go rapor­tu sta­nu czy­tel­nic­twa w Pol­sce. Ten dostar­cza mię­dzy inny­mi infor­ma­cji odno­śnie do tego, co się w Pol­sce czy­ta. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Prawa do książki sprzedał w wieku 99 lat. Wydawca planuje premierę na setne urodziny autora.

Law­ren­ce Fer­lin­ghet­ti to ame­ry­kań­ski poeta, księ­garz i wydaw­ca. W mar­cu skoń­czył dzie­więć­dzie­siąt dzie­więć lat. Nadal aktyw­nie dzia­ła w bran­ży książ­ko­wej, przede wszyst­kim wciąż two­rzy poezję. Kil­ka lat temu napi­sał powieść Lit­tle Boy, któ­rą uda­ło mu się wła­śnie sprze­dać. Wszyst­ko wska­zu­je na to, że set­ne uro­dzi­ny będzie świę­to­wał jej wyda­niem. Czy­taj dalej

-->