Sprawdzasz kategorię

Ciekawostki

Ciekawostki

Psia dwudziestka, czyli dwadzieścia lektur z psim motywem

Topos psa prze­wi­ja się przez lite­ra­tu­rę – podob­nie jak motyw kota (o któ­ry pisa­li­śmy tutaj) – bodaj od pierw­szych sen­sow­nych wypo­wie­dzi ludz­kich, wystę­pu­je we wsze­la­kich mito­lo­giach przyj­mu­jąc róż­ne funk­cje, zna­cze­nia czy for­my. Słow­ni­ki bądź ency­klo­pe­die sym­bo­li i prze­są­dów mogą świad­czyć o wsze­la­kie­go rodza­ju wizjach, war­to­ściach, wymia­rach, rolach psów i pso­wa­tych odgry­wa­nych w poszcze­gól­nych kul­tu­rach, co oczy­wi­ście prze­kła­da się na two­ry lite­rac­kie i wie­rze­nia zwią­za­ne z owy­mi zwie­rzę­ta­mi. Roz­ma­ite powie­dze­nia, porów­na­nia etc. tak­że są swe­go rodza­ju kon­ty­nu­acją i pochod­ną wszyst­kie­go, co wią­za­no z psa­mi: pogo­da pod psem, pies na baby, wier­ność psa – to zapew­ne więk­szość z tych sfor­mu­ło­wań odzwier­cie­dla­ło zabo­bo­ny poszcze­gól­nych ludów. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Księgarskie rewolucje – show na pomoc księgarniom?

Kuchen­ne rewo­lu­cje” Mag­dy Ges­sler mia­ły wspo­móc restau­ra­to­rów. Teraz Sonia Dra­ga, wła­ści­ciel­ka i zało­ży­ciel­ka wydaw­nic­twa Sonia Dra­ga, któ­re wyda­ło m.in. best­sel­le­ro­we “Kod Leonar­do Da Vin­ci” i “Pięć­dzie­siąt twa­rzy Greya”, pomo­że małym księ­gar­niom. Jej autor­ski porad­nik będzie emi­to­wa­ny w inter­ne­cie, przede wszyst­kim na YouTube’ie. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Harry Potter świętuje 37 urodziny

31 lip­ca 1980 roku – James Pot­ter i jego żona Lily, z domu Evans, świę­tu­ją naro­dzi­ny pier­wo­rod­ne­go syna. Malec łudzą­co przy­po­mi­na małe­go Jame­sa – jest drob­nej budo­wy i ma czar­ne wło­sy, za wyjąt­kiem oczu – te ma zie­lo­ne, po Lily. W przy­szło­ści sta­nie się zna­ny jako Chło­piec, Któ­ry Prze­żył – kon­kret­nie atak czar­no­księż­ni­ka Lor­da Vol­de­mor­ta, któ­ry zamor­do­wał jego rodzi­ców i wie­le innych osób. Nie­mow­lę otrzy­ma­ło imio­na Har­ry James. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Słowa o Powstaniu Warszawskim

Powsta­nie War­szaw­skie nale­ży do naj­bar­dziej tra­gicz­nych wyda­rzeń w histo­rii nasze­go kra­ju. Wybu­chło 1 sierp­nia 1944 o godzi­nie 17.00. Armia Kra­jo­wa pla­no­wa­ła wyzwo­lić War­sza­wę spod oku­pa­cji nie­miec­kie jesz­cze przed wkro­cze­niem tam Armii Czer­wo­nej. Mia­ło to poka­zać przy­wód­com alian­tów, że Pola­cy sami potra­fią odzy­skać swo­ją sto­li­cę i umoc­nić pozy­cję nego­cja­cyj­ną pol­skie­go rzą­du na uchodź­stwie. Ponie­śli okrut­ną klę­skę. Wal­ki trwa­ły przez ponad dwa mie­sią­ce – do 3 paź­dzier­ni­ka. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Gorąca Bułka z Gry o Tron otworzył piekarnię!

Dro­dzy fani “Gry o Tron”, czy wyobra­ża­li­ście sobie kie­dyś krom­ki chle­ba w kształ­cie Wil­ko­rów? Macie szczę­ście, bo Gorą­ca Buł­ka z Weste­ros oka­zał się pie­ka­rzem z praw­dzi­we­go zda­rze­nia i otwo­rzył pie­kar­nię w Lon­dy­nie. Co cie­ka­we, boha­ter nazwał swój biz­ne­sik “You Know Nothing John Dough!”. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Kula bije książkę

Pedro Ruiz III (22 lata) prze­ko­na­ny był, że gru­ba książ­ka jest w sta­nie zatrzy­mać kulę z pisto­le­tu Desert Eagle. Namó­wił więc swo­ją part­ner­kę, Mona­li­sę Perez (19 lat), aby strze­li­ła do nie­go przed kame­rą. Eks­pe­ry­ment miał zapew­nić popu­lar­ność kana­ło­wi youtu­be pary. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Jak wyglądałby Harry Potter w latach 70.?

Gra­fik M.S. Cor­ley zapro­jek­to­wał serię alter­na­tyw­nych okła­dek do serii J.K. Row­ling o Har­rym Pot­te­rze. Wysty­li­zo­wał je na mło­dzie­żo­wą serię wyda­wa­ną w latach 70. M.S. Cor­ley zawo­do­wo zaj­mu­je się wyko­ny­wa­niem ilu­stra­cji do ksią­żek, ale tę serię gra­fik stwo­rzył hob­by­stycz­nie i opu­bli­ko­wał na swo­im blo­gu. Poni­żej pre­zen­tu­ję okład­ki w jego wizji. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Kim jest Joy Fielding?

Uro­dzo­na w Kana­dzie Joy Fiel­ding to tak napraw­dę Joy Tep­per­man, a nazwi­sko „Fiel­ding” prze­ję­ła po bry­tyj­skim osiem­na­sto­wiecz­nym pisa­rzu Hen­rym Fiel­din­gu. Cho­ciaż ukoń­czy­ła stu­dia lite­ra­tu­ro­znaw­cze, uwiel­bia­ła lite­ra­tu­rę, a pisa­nie sta­no­wi­ło jej hob­by od naj­młod­szych lat, to jedy­nie przy­pa­dek spra­wił, że zaję­ła się pro­fe­sjo­nal­nym pisar­stwem. Wyobraź­cie sobie, że ta best­sel­le­ro­wa twór­czy­ni doce­nia­nych na całym świe­cie thril­le­rów naj­pew­niej do dzi­siaj gra­ła­by pomniej­sze role fil­mo­we i teatral­ne, uzu­peł­nia­ne poja­wia­niem się w rekla­mach! Aktor­stwo było jej dru­gą uko­cha­ną pasją, ale na szczę­ście porzu­ci­ła marze­nia o srebr­nym ekra­nie i powró­ci­ła do tego, co kocha naj­bar­dziej na świe­cie – do lite­ra­tu­ry. Do tej pory wyda­ła dwa­dzie­ścia czte­ry powie­ści. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Niestatystyczne ciekawostki o pisarzach

Pisa­rze to cie­ka­wi ludzie – nie tyl­ko ze wzglę­du na fascy­nu­ją­ce fabu­ły, któ­re opo­wia­da­ją. Czę­sto sami są boha­te­ra­mi zaska­ku­ją­cych (i praw­dzi­wych) histo­rii.

Na przy­kład: czy wie­cie, że Aga­tha Chri­stie pew­ne­go raz zagi­nę­ła? Bez śla­du – jede­na­ście dni wyję­tych z życio­ry­su. Do dzi­siaj nikt nie wie, co się z nią wte­dy dzia­ło. Wie­czo­rem, 3 grud­nia 1926 roku Chri­stie poca­ło­wa­ła na dobra­noc swo­ją córecz­kę, wzię­ła samo­chód i odje­cha­ła w siną dal. Była już wte­dy bar­dzo popu­lar­ną pisar­ką, więc poszu­ki­wa­nia zakro­jo­no na sze­ro­ką ska­lę (oko­ło tysiąc poli­cjan­tów i 15 tysię­cy ochot­ni­ków). Bar­dzo szyb­ko zna­le­zio­no samo­chód – roz­bi­ty i porzu­co­ny nie­da­le­ko posia­dło­ści Christie’ch w Berk­shi­re. Czy­taj dalej

Aktualności Ciekawostki

O okrucieństwie niewolnictwa

Za spra­wą wydaw­nic­twa Alba­tros mamy oka­zję prze­czy­tać jed­ną z naj­le­piej oce­nia­nych ksią­żek ame­ry­kań­skich tej deka­dy. „Kolej pod­ziem­na. Czar­na krew Ame­ry­ki” czar­no­skó­re­go pisa­rza Col­so­na Whi­te­he­ada to bar­dzo moc­na pró­ba zmie­rze­nia się z hanieb­ną histo­rią Sta­nów Zjed­no­czo­nych. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Po 37 latach zwrócił przetrzymane książki

Do księ­go­zbio­ru Media­te­ki, wro­cław­skiej biblio­te­ki mul­ti­me­dial­nej powró­ci­ło pięć ksią­żek. Nie było­by w tym nic dziw­ne­go, gdy­by nie fakt, że wypo­ży­czo­no je… w 1980 i w 1985 roku. Nie­moż­li­we jest namie­rze­nie wypo­ży­cza­ją­ce­go, ponie­waż sys­tem biblio­tecz­ny w cią­gu 37 lat został pod­da­ny zbyt wie­lu zmia­nom. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Kim jest Mari Jungstedt?

Wbrew temu co twier­dzą nie­któ­rzy, popu­lar­ność skan­dy­naw­skich kry­mi­na­łów w naszym kra­ju wca­le nie słab­nie. Wciąż wyda­je się mnó­stwo tytu­łów, ama­to­rzy tego typu lite­ra­tu­ry mają więc w czym wybie­rać. Dzi­siaj chce­my wam zapre­zen­to­wać powie­ści Mari Jung­stedt, twór­czy­ni posta­ci inspek­to­ra Ander­sa Knu­ta­sa. Książ­ki o gotlandz­kim inspek­to­rze przy­nio­sły jej roz­głos, porów­ny­wal­ny ze sła­wą taki pisa­rzy jak Åsa Lars­son, Camil­la Läck­berg, Stieg Lars­son czy Hen­ning Man­kell. Sprze­da­ją się w olbrzy­mich nakła­dach, zarów­no w Szwe­cji, jak i za gra­ni­cą. Zosta­ły prze­tłu­ma­czo­ne na ponad dwa­dzie­ścia języ­ków – obec­nie moż­na kupić je m.in. w Rosji, Sta­nach Zjed­no­czo­nych, Gre­cji i Wiel­kiej Bry­ta­nii.  Czy­taj dalej

Ciekawostki

Pippi na przemiał?

Sta­re egzem­pla­rze “Pip­pi na Połu­dnio­wym Pacy­fi­ku” autor­stwa Astrid Lind­gren zosta­ły znisz­czo­ne – doszło do tego w Szwe­cji, w miej­sco­wo­ści Bot­kyr­ka koło Sztok­hol­mu. W inter­ne­cie zawrza­ło, że książ­ki są palo­ne, ale oka­zu­je się, że to nie­praw­da. Biblio­te­ka­rze pod­da­ją recy­klin­go­wi wolu­mi­ny, któ­re łamią zasa­dy poli­tycz­nej popraw­no­ści waż­nej w wie­lo­kul­tu­ro­wej gmi­nie. Czy­taj dalej

Ciekawostki

94 000 żartów Papcia Chmiela

Pap­cio Chmiel (zna­ny w nie­któ­rych krę­gach jako Hen­ryk Jerzy Chmie­lew­ski) skoń­czył nie­daw­no 94 lat, jest więc praw­do­po­dob­nie naj­star­szym pol­skim twór­cą komik­so­wym. O wpły­wie, jaki miał na kolej­ne poko­le­nia komik­sia­rzy, nie ma nawet co się roz­wo­dzić – trud­no zna­leźć jakie­go­kol­wiek auto­ra histo­rii obraz­ko­wych, któ­ry nie zaczy­ty­wał­by się w przy­go­dach „Tytu­sa, Rom­ka i A’Tomka”. To prze­cież jed­na z naj­po­pu­lar­niej­szych serii doby PRL-u, zna­na i lubia­na tak­że przez tych, któ­rzy na co dzień nie mają do czy­nie­nia z komik­sa­mi. Czy­taj dalej