Sprawdzasz kategorię

Ciekawostki

Ciekawostki

Aktualna lista najlepiej zarabiających pisarzy świata

For­bes” po raz kolej­ny spraw­dził, któ­rzy auto­rzy zara­bia­ją naj­wię­cej. Wzo­rem poprzed­nich lat nie liczy­ły się tyl­ko docho­dy ze sprze­da­ży samych ksią­żek, ale rów­nież wszel­kie wpły­wy towa­rzy­szą­ce, np. z udo­stęp­nie­nia praw wytwór­niom fil­mo­wym. Pod uwa­gę bra­ny był okres od 1 czerw­ca 2017 do 1 czerw­ca 2018 roku. Gene­ral­nie sytu­acja nie bar­dzo się zmie­ni­ła, przy­naj­mniej nie na pierw­szych dzie­się­ciu pozy­cjach. Z czo­łów­ki znik­nę­ła Pau­la Haw­kins, autor­ka słyn­nej Dziew­czy­ny z pocią­gu. W zesta­wie­niu poja­wił się nato­miast dość nie­spo­dzie­wa­nie Micha­el Wolff dzię­ki książ­ce Ogień i furia. Bia­ły Dom Trum­pa. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Polski Harry Potter, czyli Felix, Net i Nika

Nie cho­dzi bynaj­mniej o to, że seria Rafa­ła Kosi­ka jest pod­rób­ką cyklu J.K. Row­ling. Porów­na­nie wyni­ka z tego, że na pol­skim ryn­ku jest podob­nym feno­me­nem co opo­wie­ści o małym cza­ro­dzie­ju na świa­to­wym.

Felix, Net i Nika oraz Gang Nie­wi­dzial­nych Ludzi” to pierw­szy tom serii, któ­ry uka­zał się w listo­pa­dzie 2004 roku. Od tej pory wyda­nych zosta­ło 13 kolej­nych powie­ści, a tak­że zbiór „Felix, Net i Nika oraz Nad­pro­gra­mo­we Histo­rie”, łączą­cy w sobie opo­wia­da­nia uka­zu­ją­ce się dodat­ko­wo, np. jako dar­mo­we zeszy­ty roz­pro­wa­dza­ne w cza­sie tar­gów książ­ki czy w „Nowej Fan­ta­sty­ce”. W 2012 roku odby­ła się pre­mie­ra fil­mu „Felix, Net i Nika oraz Teo­re­tycz­nie Moż­li­wa Kata­stro­fa”, będą­ce­go adap­ta­cją dru­gie­go tomu cyklu. Powie­ści z serii uka­za­ły się tak­że na Litwie, na Węgrzech i w Cze­chach. W 2014 roku łącz­ny nakład ksią­żek wyniósł pół milio­na egzemplarzy.W cza­sach, kie­dy prze­cięt­ny nakład powie­ści to 3 tysią­ce egzem­pla­rzy, a odse­tek nie­czy­ta­ją­cych Pola­ków prze­kro­czył 60% w 2015 roku – to wynik impo­nu­ją­cy. A począ­tek był nie­ty­po­wy. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Znamy młodzieżowe słowo roku Młodzieżowe Słowo Roku 2018. Jak obrazić kogoś bez wulgaryzmów?

W tym roku zwy­cięz­ca mógł być tyl­ko jeden. To sło­wo dzban. Wska­za­no je w nie­mal 30% zgło­szeń.

- Lawi­no­wy wzrost popu­lar­no­ści tego rze­czow­ni­ka w odnie­sie­niu do osób spra­wił, że już wcze­śniej ogła­sza­no go naj­waż­niej­szym sło­wem roku (ostat­nio zro­bił to Woj­ciech Orliń­ski). W naszym ple­bi­scy­cie, dzban przed rokiem miał zale­d­wie kil­ka zgło­szeń. W tym roku już ponad 3 tysią­ce. Pobież­ny wywiad i kwe­ren­da wska­zu­je, że dzban nie jest obra­zą śmier­tel­ną, lecz tro­chę śmiesz­ną, tro­chę pro­wo­ka­cyj­ną. Naj­star­sze wystą­pie­nia tego wyra­zu w odnie­sie­niu do osób zna­leź­li­śmy w sie­ci w roku 2009. Rok póź­niej wyraz ten opi­sa­no w słow­ni­ku miejski.pl – sko­men­to­wał Marek Łaziń­ski, czło­nek jury. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki Felieton

Nastoletnie bohaterki powieści, które Cię nie wkurzą

Nie da się ukryć – bywa, że mło­de posta­ci wystę­pu­ją­ce w książ­kach są iry­tu­ją­ce. Zbyt infan­tyl­ne, sku­pio­ne na nie­istot­nych spra­wach, trzpio­to­wa­te lub skon­stru­owa­ne tak, że trud­no się z nimi utoż­sa­miać. Dziś wybra­li­śmy dla Was mło­de boha­ter­ki lite­rac­kie, któ­re są na tyle inte­re­su­ją­ce, że nawet doro­sły czy­tel­nik je polu­bi!

Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Badanie czytelnictwa w Gdańsku ujawniło ponadprzeciętne zainteresowanie mieszkańców książkami

Bada­nie pre­fe­ren­cji czy­tel­ni­czych Gdańsz­czan zosta­ło prze­pro­wa­dzo­ne na zle­ce­nie wydaw­nic­twa Ofi­cy­na Gdań­ska na prze­ło­mie mar­ca i kwiet­nia. Jed­nak dopie­ro 30 listo­pa­da ujaw­nio­no pierw­sze wyni­ki. Te zaś spra­wia­ją, że aż chce się zakrzyk­nąć „Bra­wo, Gdańsk!”. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki Ekranizacje

Ślepnąc od świateł – (Zły) Sen o Warszawie

Mia­sto wchła­nia, mia­sto wącha, mia­sto przy­kry­wa gęsta war­stwa nie­da­ją­ce­go się zmyć bru­du. I tyl­ko Bóg może na nie zesłać deszcz, któ­ry zato­pi tę wylę­gar­nię depra­wa­cji. Świat w „Ślep­nąc od świa­teł” pro­duk­cji HBO jest odpy­cha­ją­cy, ale sam serial Krzysz­to­fa Sko­niecz­ne­go na pod­sta­wie książ­ki Jaku­ba Żul­czy­ka, to rzecz wybit­na. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ciekawostki

Przepis na bestseller

Albert-Lász­ló Bara­bási, ana­li­tyk i uzna­ny pro­fe­sor uni­wer­sy­tec­ki, wziął pod lupę naj­le­piej sprze­da­ją­ce się w ostat­niej deka­dzie książ­ki według słyn­nych list „New York Time­sa”, prze­pro­ce­so­wał je i otrzy­mał prze­pis na best­se­ler. No, może to za dużo powie­dzia­ne. Wyni­ki za to poka­zu­ją, jakie książ­ki mają więk­sze szan­se na tra­fie­nie do czo­łów­ki, a któ­re są ska­za­ne na szyb­kie zapo­mnie­nie. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Norweskie miasto książek

Nor­we­gia przy­cią­ga tury­stów z całe­go świa­ta zapie­ra­ją­cy­mi dech w pier­siach fior­da­mi, uro­kli­wy­mi mia­stecz­ka­mi przy­cup­nię­ty­mi na brze­gach zatok i barw­nym folk­lo­rem. Rów­nież wiel­bi­cie­le lite­ra­tu­ry znaj­dą tam dla sie­bie ide­al­ne miej­sce. Ist­nie­je bowiem w Nor­we­gii mia­sto skła­da­ją­ce się wła­ści­wie z samych księ­gar­ni, a ksią­żek jest tam kil­ka­set razy wię­cej niż miesz­kań­ców. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Renesans niezależnych księgarni w USA

Wiel­kie sie­cio­we księ­gar­nie ze swo­imi atrak­cyj­ny­mi zniż­ka­mi oraz abso­lut­ny gigant zaku­pów przez inter­net – Ama­zon, spra­wi­ły, że małe, nie­za­leż­ne księ­ga­ren­ki pra­wie cał­ko­wi­cie znik­nę­ły z miej­skich prze­strze­ni w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Według danych zebra­nych przez Ame­ri­can Book­sel­lers Asso­cia­tion licz­ba takich przy­byt­ków spa­dła o 40% od lat 90-tych. Sta­ty­sty­ki doty­czą­ce sprze­da­ży ksią­żek poka­zu­ją jed­nak, że nie­za­leż­ne księ­gar­nie wra­ca­ją do gry. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Najstarsza niemiecka biblioteka usytuowana była w Kolonii

Pod­czas prac budow­la­nych przy nowym pro­te­stanc­kim ośrod­ku kul­tu­ry w nie­miec­kiej Kolo­nii natra­fio­no w zeszłym roku na fascy­nu­ją­ce zna­le­zi­sko. Wezwa­ni na miej­sce arche­olo­dzy odsło­ni­li fun­da­men­ty wraz ze ścia­na­mi sta­ro­żyt­nej budow­li, któ­rej powsta­nie datu­je się na II wiek naszej ery, czy­li cza­sy, kie­dy mia­sto peł­ni­ło funk­cję sto­li­cy pro­win­cji Impe­rium Rzym­skie­go. Przez dłu­gi czas spe­cja­li­ści myśle­li, że budy­nek sta­no­wił miej­sce spo­tkań lud­no­ści; ostat­nio spre­cy­zo­wa­li, że musia­ła to być jed­nak biblio­te­ka. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

W Sri Lance papier produkują z odchodów słoni

Pro­duk­cja papie­ru to skom­pli­ko­wa­ny i kosz­tow­ny pro­ces. Naj­waż­niej­szym surow­cem są tu włók­na roślin­ne, któ­re pozy­sku­je się przede wszyst­kim z drzew w wyni­ku obrób­ki che­micz­nej i mecha­nicz­nej. Jed­no drze­wo star­cza na wypro­du­ko­wa­nie pra­wie 17 ryz papie­ru A4, czy­li nie­mal 8,5 tysią­ca arku­szy. Inny­mi sło­wy wytwo­rze­nie tony papie­ru wyma­ga ścię­cia dwu­na­stu drzew. A gdy­by moż­na było włók­na roślin­ne pozy­ski­wać w inny spo­sób? Otóż moż­na. Na pomoc przy­cho­dzą sło­nie i pro­dukt ubocz­ny ich die­ty. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Lewis. Władca-Zza-Morza

Jack – Cli­ve Sta­ples – Lewis uro­dził się dwu­dzie­ste­go dzie­wią­te­go dnia listo­pa­da u wybrze­ży Morza Irlandz­kie­go, a dokład­niej w sto­łecz­nym mie­ście Irlan­dii Pół­noc­nej – Bel­fa­ście – w rodzi­nie zarów­no adwo­kac­kiej, jak i głę­bo­ko wie­rzą­cej.

Obec­nie koja­rzyć moż­na owe rejo­ny z dość skan­da­licz­ny­mi i awan­tur­ni­czy­mi dzia­ła­nia­mi ostat­nich lat, lecz gdy Cli­ve przy­szedł na świat, była to spo­koj­na, zasad­ni­czo mało wyra­zi­sta kra­ina.
Jego ojciec parał się zawo­dem praw­ni­czym, mat­ka zaś zaj­mo­wa­ła się domem, a sama była cór­ką pro­te­stanc­kie­go duchow­ne­go, acz przede wszyst­kim wiel­ką miło­śnicz­ką lite­ra­tu­ry, co póź­niej prze­rzu­ci­ło się na jej dwie lato­ro­śle. Albert i Flo­ra Lewi­so­wie rów­nież wła­da­li pió­rem i sta­ra­li się pro­wa­dzić aktyw­ność twór­czą, choć nigdy nie uda­ło im się osią­gnąć więk­sze­go suk­ce­su. Ponad­to, gdy Cli­ve ujrzał świa­tło dzien­ne, cze­kał tam już na nie­go star­szy o trzy lata brat War­ren Hamil­ton, piesz­czo­tli­wie zwa­ny War­niem. Wła­śnie z nim Jack spę­dzał naj­wię­cej cza­su dzie­ciń­stwa i razem wymy­śli­li cudow­ną kra­inę Boxen, gdzie żyły mówią­ce, magicz­ne zwie­rzę­ta. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Margaret Atwood pomogła uczniom w zadaniu domowym

Media spo­łecz­no­ścio­we to nie tyl­ko plat­for­ma do utrzy­my­wa­nia zna­jo­mo­ści czy pozy­ski­wa­nia wie­dzy o tym, co dzie­je się wokół, to rów­nież uży­tecz­ne narzę­dzie do umac­nia­nia wię­zi ze swo­imi fana­mi. Korzy­sta­ją z tego mar­ki, wszel­kie­go rodza­ju cele­bry­ci, rów­nież pisa­rze. Dziś każ­dy powi­nien mieć kon­to na Face­bo­oku czy Twit­te­rze i uczest­ni­czyć w życiu swo­jej spo­łecz­no­ści. W ostat­nim cza­sie Mar­ga­ret Atwo­od poka­za­ła, że mimo słusz­ne­go wie­ku, dosko­na­le wie, jak to robić. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Nowa gra od twórców Pokemon Go – Harry Potter: Wizards Unite z pierwszym teaserem

Pod koniec zeszłe­go roku War­ner Bros. Inte­rac­ti­ve Enter­ta­in­ment ogło­si­ło utwo­rze­nie Por­t­key Games, mar­ki zaj­mu­ją­cej się wyda­wa­niem gier na urzą­dze­nia mobil­ne inspi­ro­wa­ne twór­czo­ścią J.K. Row­ling. W kwiet­niu dosta­li­śmy pierw­szą pro­duk­cję – Hogwarts Myste­ry, któ­ra mia­ła umi­lić czas ocze­ki­wa­nia na praw­dzi­wą bom­bę. Nian­tic Labs, twór­cy gło­śnych gier MMO w sys­te­mie rze­czy­wi­sto­ści roz­sze­rzo­nej: Ingress i Poke­mon Go, szy­ku­je bowiem kolej­ny mate­riał na hit – Wizards Uni­te. Atrak­cyj­na stro­na inter­ne­to­wa i pierw­szy teaser poka­zu­ją, że w tema­cie rze­czy­wi­ście coś się dzie­je. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ciekawostki

Amerykanie wybrali sto najlepszych powieści wszech czasów

Na zle­ce­nie ame­ry­kań­skiej tele­wi­zji publicz­nej PBS przy­go­to­wa­ny został ośmio­od­cin­ko­wy serial The Gre­at Ame­ri­can Read zgłę­bia­ją­cy temat naj­lep­szych powie­ści wszech cza­sów według oby­wa­te­li Sta­nów Zjed­no­czo­nych. Sed­nem przed­się­wzię­cia było skom­po­no­wa­nie listy stu naj­waż­niej­szych dla Ame­ry­ka­nów tytu­łów. Na pierw­szym miej­scu upla­so­wa­ła się powieść Har­per Lee Zabić droz­da. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Uważasz się za fana Robina Williamsa? Sprawdź, czy wiesz o nim to wszystko!

Robin Wil­liams zmarł 11 sierp­nia 2014 roku. Gdy dzień póź­niej roz­nio­sła się wieść, że aktor popeł­nił samo­bój­stwo, świat nie mógł w to uwie­rzyć. Czło­wiek, któ­ry roz­śmie­szał wszyst­kich i sam zda­wał się być zawsze weso­ły, skry­wał wie­le tajem­nic. Zma­gał się z cięż­ką depre­sją, cier­piał na demen­cję, wal­czył z uza­leż­nie­nia­mi. Nie był posta­cią tak krysz­ta­ło­wą, za jaką wie­lu go uwa­ża­ło, a czło­wie­kiem z krwi i kości. Czy­taj dalej

-->