Sprawdzasz kategorię

Ciekawostki

Ciekawostki

Haruki Murakami – jego światy i bohaterowie

Jeśli spy­tać o pierw­sze sko­ja­rze­nie z japoń­ską lite­ra­tu­rą, to praw­do­po­dob­nie więk­szość osób wymie­ni nazwi­sko Haru­kie­go Mura­ka­mie­go. I nie będzie w tym dziw­ne­go. Mura­ka­mi jest nie­kwe­stio­no­wa­ną gwiaz­dą świa­to­wej lite­ra­tu­ry, jego książ­ki moż­na dostać w nie­mal każ­dym kra­ju na świe­cie i tak­że w Pol­sce cie­szy się olbrzy­mią popu­lar­no­ścią. Wła­śnie uka­zał się jego naj­now­szy zbiór ese­jów – „Zawód: powie­ścio­pi­sarz”, w któ­rym autor poka­zu­je swo­ją dro­gę twór­czą i mówi o pisar­stwie jako takim. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Korespondencja Agathy Christie ujawnia prawdziwy temperament królowej kryminału

Aga­tha Chri­stie to bodaj naj­bar­dziej zna­na autor­ka kry­mi­na­łów. Tablo­idy pisa­ły o niej jako naj­bo­gat­szej pisar­ce świa­ta. Na swo­im kon­cie ma dzie­więć­dzie­siąt powie­ści i sztuk teatral­nych. Dała życie kul­to­wym posta­ciom: Her­ku­le­so­wi Poirot czy Jane Mar­ple. Wie­le z jej powie­ści i opo­wia­dań zosta­ło sfil­mo­wa­nych, nie­któ­re wie­lo­krot­nie, na pod­sta­wie jej twór­czo­ści powsta­wa­ły tak­że seria­le tele­wi­zyj­ne i słu­cho­wi­ska radio­we. Mimo że Chri­stie zmar­ła w 1976 roku, Har­per­Col­lins nadal wyda­je kolej­ne jej książ­ki (pośmiert­nie uka­za­ło się ich dzie­więć w tym dwie auto­bio­gra­fie). W zeszłym mie­sią­cu fani autor­ki dosta­li wspa­nia­łą nie­spo­dzian­kę. Wydaw­ca ujaw­nił bowiem trzy­ma­ną dotych­czas w sekre­cie kore­spon­den­cję wymie­nia­ną mię­dzy Aga­thą Chri­stie a Wil­lia­mem Col­lin­sem. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Życia zamknięte w słowach – 10 biografii i autobiografii, które warto przeczytać

Naj­lep­sze histo­rie pisze życie, a reży­se­ru­je Pasi­kow­ski – gło­si zna­ne powie­dze­nie. Cza­sa­mi jed­nak nie trze­ba nawet Pasi­kow­skie­go, wystar­czy tyl­ko tro­chę cza­su, by spi­sać swo­je wspo­mnie­nia. Moż­na też pocze­kać, aż znaj­dzie się ktoś chęt­ny, kto zro­bi to za nas. Bio­gra­fie i auto­bio­gra­fie cie­szą się spo­rą popu­lar­no­ścią na ryn­ku lite­rac­kim. Wśród nich jed­nak wie­le to strasz­nie sła­be pozy­cje. W przy­pad­ku auto­bio­gra­fii czę­sto jest to wina same­go auto­ra, któ­ry nie potra­fi inte­re­su­ją­co przed­sta­wić swo­je­go życia, zbyt­nio kolo­ry­zu­je, ma sła­be­go gho­stw­ri­te­ra lub po pro­stu nie ma nicze­go cie­ka­we­go do prze­ka­za­nia. Podob­nie jest z bio­gra­fia­mi – pisa­rze, któ­rzy bio­rą się za opi­sy­wa­nie cudzych losów nie mają ku temu odpo­wied­niej wie­dzy, two­rzą laur­kę lub zwy­czaj­nie zmy­śla­ją. Na szczę­ście z całe­go tego gąsz­czu da się wyłu­skać tytu­ły war­te uwa­gi – intry­gu­ją­ce i porząd­nie napi­sa­ne. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Garść ciekawostek o Stephenie Kingu

Na ekra­ny tele­wi­zo­rów tra­fił nie­daw­no serial Mr. Mer­ce­des opar­ty na powie­ści Ste­phe­na Kin­ga o tym samym tytu­le (wyda­na w Pol­sce w 2016 przez wydaw­nic­two Alba­tros jako Pan Mer­ce­des). Zarów­no książ­ka jak i jej adap­ta­cja opo­wia­da­ją histo­rię eme­ry­to­wa­ne­go detek­ty­wa, Bil­la Hod­ge­sa, któ­re­go prze­śla­du­je nie­roz­wią­za­na spra­wa sprzed lat: nie­zna­ny spraw­ca wje­chał samo­cho­dem w tłum ludzi, zabi­ja­jąc na miej­scu kil­ka osób. Teraz dosta­je wia­do­mo­ści od tajem­ni­cze­go Pana Mer­ce­de­sa… Powieść była debiu­tem Ste­phe­na Kin­ga w gatun­ku kry­mi­na­łu detek­ty­wi­stycz­ne­go. Serial miał pre­mie­rę 9 sierp­nia. W związ­ku z tym publi­ku­je­my kil­ka cie­ka­wo­stek o kró­lu gro­zy.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Domowa biblioteka jak marzenie

Jeśli oglą­da­li­ście Ilu­zjo­ni­stę z Edwar­dem Nor­to­nem i Jes­si­cą Biel w rolach głów­nych, to być może zwró­ci­li­ście uwa­gę na zapie­ra­ją­cą dech w pier­siach biblio­te­kę poka­za­ną w jed­nej ze scen. Mimo że akcja fil­mu roz­gry­wa się w Wied­niu, to do nakrę­ce­nia tej kon­kret­nej sce­ny wyko­rzy­sta­no wnę­trza trzy­na­sto­wiecz­ne­go zam­ku Kono­pisz­te znaj­du­ją­ce­go się w środ­ko­wych Cze­chach, pięć­dzie­siąt kilo­me­trów na połu­dnio­wy wschód od Pra­gi. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Podróże w czasie z Trumpem?

Donald Trump jest posta­cią tak kon­tro­wer­syj­ną, że kolej­ne teo­rie spi­sko­we na jego temat niko­go już nie dzi­wią. Czy aby na pew­no? A co powie­cie na new­sa, że Trump został pre­zy­den­tem dzię­ki pomo­cy swo­je­go syna, któ­ry tak napraw­dę jest podróż­ni­kiem w cza­sie? Czy­taj dalej

Ciekawostki

Książka zamiast papierosa, czyli jak zebrać tysiące książek

Dziś nie­mal na całym świe­cie bar­dzo moc­no pro­mu­je się zdro­wy tryb życia, a wszel­kie­go rodza­ju używ­ki, zwłasz­cza papie­ro­sy są sze­ro­ko boj­ko­to­wa­ne. Wszy­scy wie­my, że nało­gi są złe, wie­my rów­nież, że nało­gi są strasz­nie dro­gie. Nie wszę­dzie jed­nak takie myśle­nie jest codzien­no­ścią. Przy­kła­do­wo w Tur­cji pali każ­dy (oczy­wi­ste uogól­nie­nie auto­ra pod­kre­śla­ją­ce dra­ma­tyzm sytu­acji), a rząd usil­nie, choć jak dotych­czas bez­sku­tecz­nie sta­ra się z tym wal­czyć. Szcze­gól­nie więc cie­szą przy­pad­ki ludzi, któ­rym tak­że chce się coś z tym robić. A jeśli połą­czyć dodat­ko­wo wal­kę z papie­ro­sa­mi z pasją do ksią­żek? Poznaj­cie meto­dę Yusu­fa Özmer­di­ven­lie­go. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Dom Stephena Kinga na sprzedaż

Każ­dy dom ma swo­ją histo­rię. Naj­cie­kaw­sze dla książ­ko­ho­li­ków są te, któ­re w jakiś spo­sób wią­żą się z lite­ra­tu­rą. Weź­my na przy­kład dom, w któ­rym miesz­kał Ste­phen King ze swo­ją rodzi­ną w oko­li­cach roku 1978. Budy­nek mie­ści się 15 minut samo­cho­dem na połu­dnie od Ban­gor w sta­nie Maine. Cór­ka Pań­stwa King, Naomi, mia­ła kota – Smucky’ego. Zwie­rzak wpadł pod koła cię­ża­rów­ki i został pocho­wa­ny na nie­ofi­cjal­nym cmen­ta­rzy­ku dla zwie­rząt na wzgó­rzu za wynaj­mo­wa­ną posia­dło­ścią. Czy­taj dalej

Ciekawostki

List Jane Austen o popularnych powieściach

W 1812 roku, dokład­niej w dniach 29–30 paź­dzier­ni­ka, Jane Austen pisa­ła list do jed­nej ze swo­ich ulu­bio­nych sio­strze­nic, Anny Lefroy. Odno­sił się on przede wszyst­kim do auto­ra Rache­la Hun­te­ra, któ­re­go powieść „Lady Mac­la­irn, the Vic­tim of Vil­la­ny” oby­dwie prze­czy­ta­ły w tam­tym okre­sie. Teraz list tra­fił na licy­ta­cję, jed­nak oka­zu­je się, że nie była to taka zwy­czaj­na wia­do­mość! Czy­taj dalej

Ciekawostki

Nowa Huta kolejną literacką dzielnicą Krakowa

W 2013 roku Kra­ków został wyróż­nio­ny pre­sti­żo­wym tytu­łem Mia­sta Lite­ra­tu­ry UNESCO. Z ini­cja­ty­wy Kra­kow­skie­go Biu­ra Festi­wa­lo­we­go ruszył boga­ty, roz­pi­sa­ny na kil­ka lat pro­gram wyda­rzeń kul­tu­ral­nych mają­cych pod­kre­ślić nowy sta­tus daw­nej sto­li­cy Pol­ski. Rok póź­niej w ramach tego wła­śnie pro­gra­mu zor­ga­ni­zo­wa­no akcję „Kody Mia­sta” upa­mięt­nia­ją­cą ludzi lite­ra­tu­ry, któ­rzy w jakiś spo­sób z Kra­ko­wem byli zwią­za­ni. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Dolina Tove Jansson

Tove Jans­son to praw­do­po­dob­nie naj­słyn­niej­sza Fin­ka. Jej Mumin­ki są prze­cież zna­ne na całym świe­cie. To jeden z tych feno­me­nów, któ­re z cza­sem nie tra­cą na popu­lar­no­ści, a wręcz prze­ciw­nie – w każ­dym poko­le­niu zysku­ją nowych fanów. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Polscy naukowcy dowiedli, że kradzież książek nie jest czynem szkodliwym?!

Pirac­two to zja­wi­sko, któ­re spę­dza sen z powiek twór­com z nie­mal każ­dej bran­ży arty­stycz­nej, zwłasz­cza tych zwią­za­nych z roz­ryw­ką. Nie dzi­wi więc, że co chwi­lę wyta­cza się cięż­kie dzia­ła prze­ciw­ko pira­tom: szy­fru­je się pli­ki, zabez­pie­cza fizycz­ne nośni­ki, z ser­wi­sów podej­rza­nej pro­we­nien­cji usu­wa się nie­le­gal­ne dane, poli­cja orga­ni­zu­je nalo­ty na ser­we­row­nie, w sądach wiszą tysią­ce spraw, któ­re praw­do­po­dob­nie jed­nak nigdy nie docze­ka­ją się roz­strzy­gnię­cia. Bo wal­ka z pirac­twem to nie­ste­ty wal­ka z wia­tra­ka­mi. W miej­sce jed­ne­go usu­nię­te­go pli­ku, poja­wia­ją się trzy kolej­ne. I tak w koło Macie­ju. Pirac­twa nie da się ukró­cić ina­czej jak budo­wa­niem świa­do­mo­ści spo­łecz­nej, wska­zy­wa­niu kon­se­kwen­cji, sys­te­ma­tycz­ne­mu nakła­nia­niu ludzi do uczci­we­go korzy­sta­nia z dóbr kul­tu­ry. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Stalin zamiast Baczyńskiego?!

Do nie­ty­po­wej pomył­ki doszło w Helu (woj. pomor­skie). Z oka­zji obcho­dów 73. rocz­ni­cy wybu­chu Powsta­nia War­szaw­skie­go przy­go­to­wa­no pla­ka­ty. Nie­ste­ty oka­za­ło się, że w pro­jek­cie ktoś popeł­nił fatal­ną pomył­kę. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Silne kobiety w literaturze young adult

W lite­ra­tu­rze young adult coraz czę­ściej zaczy­na­ją domi­no­wać posta­ci kobie­ce, któ­re miast wzo­rem księż­nicz­ki z baj­ki ocze­ki­wać ryce­rza na bia­łym ruma­ku same bio­rą spra­wy w swo­je ręce i posta­na­wia­ją na wła­sną rękę wykuć sobie los. Jako że waka­cje to chwi­la odde­chu i naj­lep­sza pora, aby się zre­lak­so­wać, przy­go­to­wa­li­śmy dla czy­tel­ni­ków nie boją­cych się łat­ki young adult kil­ka­na­ście lek­tur (tak­że ambit­nych), w któ­rych boha­ter­ki sprze­ci­wia­ją się nie­spra­wie­dli­wym podzia­łom, zasa­dom czy posta­no­wie­niom, i pra­gną wziąć spra­wy w swo­je ręce, żeby napra­wić i ura­to­wać, co się da. Oprócz wybo­ru tytu­łów zamiesz­cza­my rów­nież opis wydaw­cy, któ­ry być może oka­że się bar­dziej zachę­ca­ją­cy do lek­tu­ry i zary­su­je, o czym wła­ści­wie jest kon­kret­na pozy­cja. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Najciekawsze książki o narkotykach

Książ­ki o nar­ko­ty­kach moż­na podzie­lić na dwie kate­go­rie. Z jed­nej stro­ny mamy fik­cje, w któ­rych pisa­rze twór­czo wyko­rzy­sta­li swo­je doświad­cze­nia ze sub­stan­cja­mi psy­cho­ak­tyw­ny­mi i stwo­rzy­li utwór o nad wyraz ory­gi­nal­nej tre­ści, a z dru­giej nie­skoń­czo­ną ilość pamięt­ni­ków przy­bli­ża­ją­cych hor­ror uza­leż­nie­nia. W obu przy­pad­kach nie są to naj­przy­jem­niej­sze lek­tu­ry do czy­ta­nia, ale nie moż­na odmó­wić im mocy. Jed­nak książ­ki w rodza­ju „My, dzie­ci z dwor­ca ZOO Chri­stia­ne Fel­sche­ri­now pod wzglę­dem stric­te pisar­skim nie ofe­ru­ją nic poza prze­stro­gą, sta­no­wiąc przede wszyst­kim pro­ces tera­pii dla ich twór­ców. Ist­nie­je za to garst­ka pozy­cji, w któ­rych odnaj­dzie­my nie­praw­do­po­dob­nie kre­atyw­ną pró­bę odda­nia odmien­ne­go sta­nu świa­do­mo­ści za pomo­cą sło­wa pisa­ne­go. Czy­taj dalej