Sprawdzasz kategorię

Ciekawostki

Ciekawostki

Wyjątkowa biblioteka w Chinach

nandaihe-biblioteka

W Nan­da­ihe w Chi­nach znaj­duje się uni­ka­towa biblio­teka. Powstała na plaży, nad brze­giem morza. Jej czę­ścią jest nie tylko czy­tel­nia zapew­nia­jąca dobre warunki do sku­pie­nia, ale także sala do medy­ta­cji oraz pokój akty­wi­zu­jący. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Wino i książka? Idealne połączenie!

wino-4

Wino towa­rzy­szyć nam może w wielu oko­licz­no­ściach. Lampka wina do kola­cji, a może lampka w kąpieli? Można je wypić z przy­ja­ciółką, na randce, ale także sączyć wie­czo­rem przy dobrej książce… i wła­śnie tę ostat­nią oko­licz­ność pod­kre­śla wło­ska winiar­nia Mat­teo Cor­reg­gia.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Erotyczna książka kucharska Salvadora Dalego ponownie dostępna

salvador-dali-pisze

Salva­dor Dalí to postać znana wszyst­kim, ale ogrom jego prac jest trudny do ogar­nię­cia nawet dla fana. Dopiero co pisa­łem o zna­le­zie­niu jego ilu­stra­cji do “Ali­cji w Kra­inie Cza­rów“, a oka­zało się, iż szy­kuje się wzno­wie­nie (a dokład­niej reprint) jego… ero­tycz­nej książki kuchar­skiej. Mógł­bym roz­pi­sy­wać się o tym, czego spo­dzie­wać się po tej pozy­cji, ale chyba naj­le­piej pokażą to same ilu­stra­cje, sur­re­ali­styczne łączące zdję­cia i gra­fiki.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Zwiastun Jagi z serii Legendy Polskie

jagalegendy

Pamię­ta­cie pro­jekt “Legendy Pol­skie”, czyli wspólne dzieło Alle­gro i Power­gra­phu? Do tej pory w ramach serii uka­zały się e-booki “Legendy Pol­skie” oraz “Wywiad z Borutą. Seria Legendy Pol­skie”, a także cztery minia­tury fil­mowe autor­stwa Toma­sza Bagiń­skiego: “Smok”, “Twar­dow­sky”, “Twar­dow­sky 2.0” oraz “Ope­ra­cja Bazy­li­szek”. Dołą­czy do nich piąta, “Jaga”, któ­rej pre­miera została zapo­wie­dziana na 9 grud­nia 2016 roku.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Statystyki z dziewczyną w tytule

emily-st-john-mandel

Kana­dyj­ska pisarka Emily St. John Man­del zwró­ciła uwagę, że poja­wiła się moda na umiesz­cze­nie w tytu­łach powie­ści słów „girl” lub „girls” („dziew­czyna” lub „dziew­czyny”). Posta­no­wiła prze­ana­li­zo­wać ten trend i wyko­nała  naprawdę solidny kawał roboty, któ­rej wyniki są inte­re­su­jące.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Wywiad z Remigiuszem Mrozem

dsc_6562

Czło­wiek, który pomimo zdo­by­cia tytułu dok­tora nauk praw­nych, porzu­cił obie­cu­jącą karierę praw­ni­czą na rzecz pisar­stwa. Choć na rynku lite­rac­kim poja­wił się zale­d­wie 3 lata temu, już zdą­żył opu­bli­ko­wać 17 powie­ści, pod­bić serca czy­tel­ni­ków i otrzy­mać pre­sti­żową Nagrodę Wiel­kiego Kali­bru. Remi­giusz Mróz to jeden z naj­więk­szych feno­me­nów lite­rac­kich ostat­nich lat.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Nominacje do Bad Sex Awards 2016

greygowno

Pamię­ta­cie, że pisa­li­śmy o powsta­niu nagrody “Good Sex in Fic­tion”?  Zanim uda się zre­ali­zo­wać ten szczytny cel, możemy jed­nak cie­szyć oko nie­po­rad­no­ścią kiep­skich opi­sów. Czyli ni mniej, ni wię­cej, a ogło­szono nomi­na­cje do Bad Sex Awards 2016! Poni­żej znaj­dzie­cie “wyróż­nione” cytaty.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Salvador Dalí zilustrował Alicję w Krainie Czarów!

savaldor

Ali­cja w Kra­inie Cza­rów” to powieść nie­zwy­kła. Napi­sał ją angiel­ski mate­ma­tyk Char­les Dodg­son pod pseu­do­ni­mem Lewis Car­roll. “Ali­cja…” pełna jest odnie­sień lin­gwi­stycz­nych i mate­ma­tycz­nych i kie­ro­wana jest zarówno dla doro­słych, jak i dla dzieci. Pod jej wra­że­niem był m.in. jej tłu­macz Maciej Słom­czyń­ski.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Krzyk czytelniczej mody

maly-ksiaze

Ulu­bioną powieść aż chce się zabrać ze sobą wszę­dzie, prawda? Ale poza zna­cze­niem dosłow­nym, ist­nieje także prze­no­śne. Modny gadżet inspi­ro­wany uko­cha­nym tytu­łem z jed­nej strony poka­zuje, że osoba nosząca go jest kre­atywna i wyróż­nia się z tłumu, a z dru­giej umoż­li­wia pochwa­le­nie się swoim czy­tel­ni­czym gustem. Czy­taj dalej