Sprawdzasz kategorię

Ciekawostki

Ciekawostki

Masz milion funtów? Możesz kupić dom Tolkiena

76 Sand­field Road w Oxfor­dzie, jeden z domów J.R.R. Tol­kiena, został wysta­wiony na sprze­daż z ceną wywo­ław­czą wyno­szącą 1,25 mln fun­tów.
Tol­kien i jego żona Edith prze­nie­śli się do tej posia­dło­ści 30 marca 1953 roku, opusz­cza­jąc 99 Holy­well Street w cen­trum Oxfordu. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Niezwykła historia z Kanady

Anton Pilipa z Toronto wyszedł z domu w 2012 roku. Męż­czy­zna marzył o tym, by odwie­dzić Biblio­tekę Naro­dową w Buenos Aires w Argen­ty­nie. I… poszedł do niej. Pie­szo. Rok wcze­śniej zdia­gno­zo­wano u niego schi­zo­fre­nię. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Wyjątkowe dedykacje w książkach

Dedy­ka­cja nie jest nie­od­łączną czę­ścią książki, ale bez wąt­pie­nia popu­larną. Trudno się dzi­wić – napi­sa­nie powie­ści czy zbioru opo­wia­dań może wyma­gać poświę­ce­nia spo­rego kawałka życia (prze­cięt­nie od kilku mie­sięcy do kilku lat), jest więc spo­rym wyróż­nie­niem sym­bo­liczne prze­zna­cze­nie go bli­skiej oso­bie. Czy­taj dalej

Ciekawostki

10 ciekawostek o Johnie Greenie

Nasi ulu­bieni pisa­rze towa­rzy­szą nam na co dzień – dzięki swo­jej twór­czo­ści. Jed­no­cze­śnie jed­nak jest naprawdę wiele rze­czy, któ­rych o nich nie wiemy – choć te bywają rów­nie inte­re­su­jące jak ele­menty ich fik­cji. Dziś chciał­bym przed­sta­wić Wam 10 fak­tów o Joh­nie Gre­enie, mistrzu powie­ści young adult i vlo­go­wej edu­ka­cji! Czy­taj dalej

Ciekawostki

Romeo i Julia Forever!

O twór­czo­ści Wil­liama Shakespeare’a napi­sano już wiele, bo w końcu kry­tycy, czy­tel­nicy i bada­cze lite­ra­tury zaj­mują się nią od wie­ków. Zazwy­czaj, gdy mówimy „Sha­ke­spe­are” na myśl przy­cho­dzi nam abso­lutna kla­syka, ponad­cza­so­wość i kanon lite­ra­tury. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Kim Kardashian założyła klub książkowy

Kim Kar­da­shian to jedna z cele­bry­tek “zna­nych z tego, że są znane”. Jej nowe przed­się­wzię­cie zupeł­nie nie pasuje do wize­runku, który stwo­rzyła. Mia­no­wi­cie: zało­żyła klub książ­kowy, do któ­rego może dołą­czyć każdy. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Edukujący wyrok

Grupa nasto­lat­ków z Vir­gi­nii została ska­zana nie­ty­po­wym wyro­kiem. Pię­cio­oso­bowa grupa pokryła Ash­burn Colo­red School, czyli histo­ryczny budy­nek, który słu­żył jako szkoła dla czar­no­skó­rych dzieci w latach 1892–1959, graf­fiti przed­sta­wia­ją­cym swa­styki, dino­zaury, geni­ta­lia i obraź­liwe hasła.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Stanisław Lem – jak rozpocząć przygodę z twórczością?

Sta­ni­sław Lem jest pisa­rzem, któ­rego sława wykra­cza znacz­nie poza grono miło­śni­ków science-fic­tion. Jego książki docze­kały się licz­nych ekra­ni­za­cji i adap­ta­cji sce­nicz­nych, słu­żyły za inspi­ra­cje dla komik­sów, a także wywarły znaczny wpływ na innych twór­ców fan­ta­styki nauko­wej. Nazwi­skiem autora zostały nazwane pierw­szy pol­ski sate­lita oraz pla­ne­to­ida.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

12 ciekawostek o Grze o tron

Wszy­scy fani “Pie­śni Lodu i Ognia” George’a R.R. Mar­tina nie mogą docze­kać się “Wichrów zimy”. Rok 2017 jest zaś wyjąt­kowo trudno do znie­sie­nia, ponie­waż opóźni się także pre­miera kolej­nego sezonu. Aby osło­dzić sobie to ocze­ki­wa­nie, może­cie poczy­tać o cie­ka­wost­kach doty­czą­cych ekra­ni­za­cji. Któ­rych z nich byli­ście świa­domi, a które są dla Was nowo­ścią? Czy­taj dalej

Ciekawostki

Fenomenalny twórca, fenomenalne dzieło – J.R.R. Tolkien

Mijają kolejne dekady, a twór­czość J.R.R. Tol­kiena nie­usta­jąco cie­szy się popu­lar­no­ścią. W tym roku mija już 125 lat od dnia uro­dzin pisa­rza i równo 80 od pierw­szego wyda­nia powie­ści „Hob­bit, czyli tam i z powro­tem”, dzięki któ­rej świat po raz pierw­szy usły­szał o Śród­zie­miu. Na czym polega ten Tol­kie­nowy feno­men? Czy­taj dalej

Ciekawostki

Książki polecane przez J.K. Rowling!

Jak sądzi­cie, czy można poznać kogoś po tym, co czyta? Czy można w ten spo­sób zbli­żyć się duchowo do swo­jego idola? A może po pro­stu to cie­kawe, po jakie lek­tury się­gają ludzie, któ­rych my czy­tamy? Jakie powody by Wami nie kie­ro­wały, poni­żej może­cie zaspo­koić cie­ka­wość doty­czącą czy­tel­ni­czych gustów J.K. Row­ling, czyli osoby, która powo­łała do życia magiczny świat Harry’ego Pot­tera.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Pierwsze zdania książek, które zapadają głęboko w pamięć – część trzecia!

Wra­camy do podróży przez świat pierw­szych zdań powie­ści, co Wy na to? Pierw­sze zda­nie to zara­zem pierw­szy kon­takt ze świa­tem przed­sta­wio­nym, czę­sto decy­duje ono o tym, czy w ogóle się­gniemy po dany tekst, nic więc dziw­nego, że wielu auto­rów poświęca mu tyle uwagi. Rezul­ta­tem są zgrabne, krót­kie formy, zapa­da­jące w pamięć i prze­cho­dzące do histo­rii. Jak poniż­sze… Poprzedni wpisy znaj­dzie­cie tutajtutaj.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Umysł na siłowni. Co nam daje czytanie książek?

Bada­nia naukowe wska­zują, że czy­ta­jąc, dosłow­nie ćwi­czymy nasz mózg, nie­mal jak mię­śnie na siłowni!

Oka­zuje się, że nie bez powodu w sta­ro­żyt­nej biblio­tece alek­san­dryj­skiej wid­niały słowa „Książki to lekar­stwo dla umy­słu”. Rację można też przy­znać Wisła­wie Szym­bor­skiej, mawia­ją­cej, że „czy­ta­nie ksią­żek to naj­pięk­niej­sza zabawa, jaką sobie ludz­kość wymy­śliła”. Od pierw­szych dni naszego życia czy­ta­nie (nam, a póź­niej – przez nas) daje nam w zasa­dzie same korzy­ści. Przyj­rzyjmy się im się uważ­niej i zasta­nówmy się, czym tak naprawdę jest czy­ta­nie i jak odbywa się z per­spek­tywy naszych struk­tur mózgo­wych? Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ