Sprawdzasz kategorię

Ciekawostki

Ciekawostki

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o Marku Krajewskim, ale baliście się zapytać

14 sierp­nia swo­ją przed­pre­mie­rę ma naj­now­sza książ­ka pol­skie­go mistrza kry­mi­na­łu Mar­ka Kra­jew­skie­go. “Mock. Poje­dy­nek” to trze­ci tom retro­spek­tyw­nej serii o mło­do­ści funk­cjo­na­riu­sza Eber­har­da Moc­ka, boha­te­ra best­sel­le­ro­we­go cyklu dzie­ją­ce­go się w Bre­slau. Marek Kra­jew­ski za swo­ją twór­czość wie­lo­krot­nie wyróż­nia­ny był pre­sti­żo­wy­mi nagro­da­mi, nie tyl­ko przy­zna­wa­ny­mi za kry­mi­na­ły (Nagro­da Wiel­kie­go Kali­bru), ale rów­nież za ogrom­ny wpływ na roz­wój kul­tu­ry (Pasz­port Poli­ty­ki i Srebr­ny Meda­le „Zasłu­żo­ny Kul­tu­rze Glo­ria Artis”). Z oka­zji uka­za­nia się jego kolej­nej książ­ki war­to zwró­cić uwa­gę na kil­ka cie­ka­wo­stek zwią­za­nych z Wro­cła­wia­ni­nem.

Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki Ekranizacje

Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Kubusiem Puchatkiem?

Przy­do­mek zyskać nie jest trud­no. Wystar­czy jakaś zabaw­na sytu­acja, wypo­wie­dze­nie wpa­da­ją­cej w pamięć uwa­gi albo na przy­kład jed­na cha­rak­te­ry­stycz­na cecha wyglą­du bądź w ogó­le zbież­ność apa­ry­cji z któ­rąś z popkul­tu­ro­wych posta­ci. Zazwy­czaj przy­dom­ki są nie­chcia­ne, choć ist­nie­ją ludzie, któ­rzy noszą je z dumą (praw­do­po­dob­nie pogo­dze­ni z tym, że i tak nic by z tym nie mogli zro­bić). Do tej kate­go­rii z całą pew­no­ścią nie nale­ży gło­wa Chiń­skiej Repu­bli­ki Ludo­wej, Xi Jin­ping, nazy­wa­ny Kubu­siem Puchat­kiem. On aku­rat ma i środ­ki, i wła­dzę, żeby z tym wal­czyć. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Uczniowie pomogli w przeprowadzce biblioteki w Ostrowie Wielkopolskim

Każ­dy, kto choć raz się prze­pro­wa­dzał wie, jak uciąż­li­we w takiej sytu­acji sta­ją się książ­ki. Teraz pomy­śl­cie, jak wie­le pra­cy trze­ba wło­żyć w prze­pro­wadz­kę całej biblio­te­ki. Przed takim wyzwa­niem sta­nę­ła Biblio­te­ka Miej­ska w Ostro­wie Wiel­ko­pol­skim. W pro­ce­sie prze­no­sin księ­go­zbio­ru do nie­daw­no powsta­łej Media­te­ki pomo­gli ucznio­wie ostrow­skich szkół. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki Felieton

Pszczoły, miód i koniec świata

Wiel­ki Dzień Psz­czół to świę­to przy­pa­da­ją­ce 8 sierp­nia, któ­re w Pol­sce obcho­dzo­ne jest od 2013 roku. Ma na celu pro­pa­go­wa­nie wie­dzy o psz­czo­łach, a tak­że ochro­nę tych owa­dów przed wygi­nię­ciem − w koń­cu zasłu­gi psz­czół dla całej pla­ne­ty są ogrom­ne. To jed­no z naj­waż­niej­szych eko­lo­gicz­nych świąt. Z tej oka­zji posta­no­wi­li­śmy zapre­zen­to­wać wam kil­ka naj­lep­szych ksią­żek z psz­czo­ła­mi w roli głów­nej. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Pisarz trzech kultur – Joseph Conrad

3 sierp­nia 1924 zmarł jeden z naj­waż­niej­szych pisa­rzy prze­ło­mu XIXXX wie­ku, autor „Jądra ciem­no­ści” i „Lor­da Jima” − Joseph Con­rad Korze­niow­ski. W jego twór­czo­ści moż­na doszu­kać się moty­wów cha­rak­te­ry­stycz­nych dla kil­ku nur­tów lite­rac­kich, dla­te­go jest to twór­ca, któ­ry nie daje się łatwo zaszu­flad­ko­wać. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ciekawostki

By walczyć z rakiem, zmuszony jest wyprzedawać swoją kolekcję książek

Śmie­je­my się z ZUS-u, śmie­je­my się z eme­ry­tur. Jest to jed­nak nie­wąt­pli­wie śmiech przez łzy. Sta­rość napa­wa prze­ra­że­niem, a histo­rie podob­ne do tej pod­kre­śla­ją, jak wie­le trze­ba było­by zmie­nić, żeby sys­tem zaczął dzia­łać tak jak nale­ży. Jest też nadzie­ja, bo są ludzie chęt­ni poma­gać.

Miesz­ka­ją­cy w Pozna­niu osiem­dzie­się­cio­jed­no­let­ni Zenon Fabiś dwa lata temu dowie­dział się, że ma raka pro­sta­ty. Spra­wa była poważ­na. Leka­rze orze­kli, że nowo­twór ma cha­rak­ter zło­śli­wy i w każ­dym momen­cie może dojść do prze­rzu­tów. Trze­ba było natych­miast dzia­łać i roz­po­cząć lecze­nie. A to oczy­wi­ście kosz­tu­je. I tu poja­wił się naj­więk­szy pro­blem: eme­ry­tu­ra pana Zeno­na prze­sta­ła wystar­czać na zakup nie­zbęd­nych leków. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Czy ty też jesteś tsundoku?

Książ­ki nie miesz­czą ci się już na rega­łach. Gdzie­nie­gdzie, naj­czę­ściej pod ścia­na­mi, nie­mal samo­ist­nie powsta­ją wyso­kie sto­sy kolej­nych tytu­łów. Nie masz, gdzie posta­wić miski z zupą, bo stół rów­nież jest zawa­lo­ny poroz­rzu­ca­ny­mi tomisz­cza­mi. Wła­śnie wró­ci­łeś z księ­gar­ni z ple­ca­kiem wyła­do­wa­nym kolej­ny­mi książ­ka­mi. O, i przy­szedł sms, że kurier z ulu­bio­nej księ­gar­ni inter­ne­to­wej wyru­szył z pacz­ką dla cie­bie. To z kolei przy­po­mnia­ło ci, że chcia­łeś jesz­cze kupić naj­now­szą powieść tego gościa, któ­re­go ostat­nia publi­ka­cja tak bar­dzo ci się podo­ba­ła. Ale zaraz, prze­cież ty jesz­cze nie prze­czy­ta­łeś swo­ich ostat­nich zdo­by­czy i pra­wie poło­wy wcze­śniej zebra­ne­go księ­go­zbio­ru. Nie ma siły, jesteś tsun­do­ku. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Cenzorzy w Hongkongu biorą się za Murakamiego

Ostat­nia książ­ka uzna­ne­go japoń­skie­go pisa­rza Haru­kie­go Mura­ka­mie­go oka­za­ła się być zbyt wiel­kim kali­brem dla hong­koń­skich cen­zo­rów. W zeszłym tygo­dniu spe­cjal­ny try­bu­nał zaj­mu­ją­cy się roz­po­zna­wa­niem w tek­stach kul­tu­ry moty­wów nazbyt obsce­nicz­nych przy­znał powie­ści Kishi­dan­chō goro­shi dru­gą kate­go­rię, ozna­cza­ją­cą mate­riał nie­przy­zwo­ity. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

We wrześniu każdy będzie mógł sobie zbudować własny Hogwart. Jeśli będzie go na to stać

Podob­no w pew­nym wie­ku nie wypa­da już się bawić zabaw­ka­mi. Kloc­ki Lego mają jed­nak zupeł­nie inny sta­tus, są nie­ja­ko wyrwa­ne z tej zasa­dy i nie­waż­ne, ile masz lat na kar­ku, możesz wzno­sić zapie­ra­ją­ce dech w pier­siach kon­struk­cje bez stra­chu, że ktoś cię posą­dzi o zdzie­cin­nie­nie. Kul­to­wa mar­ka poma­ga chęt­nym prze­no­sić się w fan­ta­stycz­ne kra­iny, rów­nież te zna­ne z ksią­żek czy fil­mów. Dla przy­kła­du mogli­śmy już wznieść twier­dzę Hel­mo­wy Jar z Wład­cy Pier­ście­ni czy skon­stru­ować Soko­ła Mil­le­nium z Gwiezd­nych Wojen. We wrze­śniu będzie moż­na zbu­do­wać gigan­tycz­ną Szko­łę Magii i Cza­ro­dziej­stwa w Hogwar­cie. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Banksy oferuje pomoc bristolskim bibliotekom

Bank­sy to kon­tro­wer­syj­na postać. Jego pra­ce zna­ne są na całym świe­cie, zasłu­ży­ły na mia­no kul­to­wych, przede wszyst­kim zaś nio­są ze sobą prze­sła­nie – mimo raczej uprosz­czo­nej for­my, boga­te są w waż­ną treść. Jed­no­cze­śnie sztu­ka, któ­rą upra­wia postrze­ga­na jest przez spo­łe­czeń­stwo jako akt wan­da­li­zmu i też sam Bank­sy jawi się jako zwy­czaj­ny wan­dal w oczach wie­lu ludzi. Dla­te­go pew­nie wciąż pozo­sta­je ano­ni­mo­wy – pozwa­la mu to w spo­ko­ju kon­ty­nu­ować swo­je dzie­ło. Mimo wszyst­ko Bank­sy wyra­sta raczej na pozy­tyw­ne­go boha­te­ra, jest niczym Robin Hood – szka­lo­wa­ny przez wła­dzę, goto­wy nieść pomoc potrze­bu­ją­cym. Bo Bank­sy to filan­trop i teraz goto­wy jest pomóc zagro­żo­nym bri­stol­skim biblio­te­kom. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Czy to Szekspir znalazł angielskie słowo na wymiotowanie?

Ludzie, jako wiel­bi­cie­le teo­rii spi­sko­wych, fascy­nu­ją się życiem i twór­czo­ścią Wil­lia­ma Szek­spi­ra w spo­sób szcze­gól­ny. O ile pew­nych sekre­tów jego bio­gra­fii nie spo­sób już dziś wyja­śnić, o tyle język jego dra­ma­tów i sone­tów wciąż pod­le­ga ana­li­zie. Doty­czy to tak­że uży­wa­nych przez nie­go neo­lo­gi­zmów. Spró­buj­my spraw­dzić, czy fak­tycz­nie było ich aż 1 600. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Alexandre Dumas – pisarz, wizjoner, bankrut, kobieciarz. Burzliwe życie twórcy Trzech muszkieterów

24 lip­ca 1802 roku uro­dził się jeden z naj­wy­bit­niej­szych fran­cu­skich pisa­rzy Ale­xan­dre Dumas, autor “Trzech musz­kie­te­rów” i “Hra­bie­go Mon­te Chri­sto”. Dumas wie­lo­krot­nie opie­rał swo­je książ­ki na praw­dzi­wych wyda­rze­niach histo­rycz­nych, głów­nie doty­czą­cych Fran­cji. Z oka­zji rocz­ni­cy jego uro­dzin war­to zwró­cić uwa­gę na kil­ka cie­ka­wych fak­tów z jego życia.

Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

5 kontrowersyjnych powieści wartych przeczytania – cz. 3

Dewia­cje sek­su­al­ne, nad­uży­wa­nie nar­ko­ty­ków, sadyzm wobec zwie­rząt i ludzi, defor­ma­cje gene­tycz­ne – takie moty­wy prze­wod­nie domi­nu­ją w trze­ciej już liście kon­tro­wer­syj­nych powie­ści, po któ­re war­to się­gnąć.

Jak już wspo­mi­na­łem przy oka­zji poprzed­nich odsłon tego cyklu, per­spek­ty­wa histo­rycz­na inte­re­su­je mnie w mniej­szym stop­niu niż to, w jaki spo­sób treść danej książ­ki może wpły­nąć na współ­cze­sne­go czy­tel­ni­ka. Ten obszar od zawsze był labil­ny, ale do szcze­gól­ne­go stę­pie­nia wraż­li­wo­ści doszło w ostat­nich kil­ku­na­stu latach, gdy inter­net bez wytchnie­nia zaczął nas bom­bar­do­wać ero­ty­ką, prze­mo­cą, skan­da­la­mi oby­cza­jo­wy­mi, kata­stro­fa­mi etc.

Lite­ra­tu­ra na szczę­ście nie musi z tym kon­ku­ro­wać, ale pod­czas swo­jej dłu­giej histo­rii zdą­ży­ła zgro­ma­dzić napraw­dę pokaź­ną licz­bę dzieł zdol­nych wywo­łać całą gamę skraj­nych emo­cji, nie tyl­ko tych pozy­tyw­nych.

Zatem oto kil­ka kolej­nych typów ksią­żek, w któ­rych auto­rzy opi­su­ją obsza­ry ludz­kiej egzy­sten­cji powszech­nie uzna­wa­ne za kon­tro­wer­syj­ne, nie zapo­mi­na­jąc przede wszyst­kim o odpo­wied­niej jako­ści pro­zy. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Lolita była historią opartą na faktach?

Vla­di­mir Nabo­kov napi­sał osiem­na­ście powie­ści, dwa dra­ma­ty i kil­ka­dzie­siąt opo­wia­dań. Two­rzył w języ­ku rosyj­skim, angiel­skim, zda­rza­ło mu się pisy­wać po fran­cu­sku. Uzna­wa­ny jest za pisa­rza wybit­ne­go, jego dzie­ła chęt­nie oma­wia­ne są przez lite­ra­tu­ro­znaw­ców. Jed­nak sze­ro­ko zna­na jest wła­ści­wie jed­na tyl­ko jego powieść – wyda­na w 1955 roku Loli­ta. Nabo­kov czę­sto pod­kre­ślał, jak bar­dzo waż­ne jest dla nie­go roz­róż­nie­nie rze­czy­wi­sto­ści fik­cyj­nej od życia toczą­ce­go się obok nas. Nie­moż­li­wa jed­nak jest cał­ko­wi­ta uciecz­ka od inspi­ra­cji. Dla­te­go nadal bada­cze zasta­na­wia­ją się, jaka była gene­za jego naj­słyn­niej­sze­go dzie­ła i kto sta­no­wi pier­wo­wzór Loli­ty. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Janusz Korczak – co warto wiedzieć o Starym Doktorze

Peda­gog, lekarz, publi­cy­sta, pisarz, dzia­łacz spo­łecz­ny, przy­ja­ciel dzie­ci – Janusz Kor­czak był posta­cią ambit­ną i wszech­stron­nie uzdol­nio­ną. W cza­sie swo­je­go życia zało­żył i pro­wa­dził kil­ka domów dziec­ka, uczest­ni­czył w dwóch woj­nach, napi­sał prze­szło 20 ksią­żek i ponad 1000 arty­ku­łów. Jego meto­dy wycho­waw­cze doce­nio­ne zosta­ły na całym świe­cie. Oto kil­ka naj­waż­niej­szych fak­tów z życia Sta­re­go Dok­to­ra. Dziś 22 lip­ca przy­pa­da 140 rocz­ni­ca uro­dzin Kor­cza­ka – oto kil­ka naj­waż­niej­szych fak­tów z życia Sta­re­go Dok­to­ra.

Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Nietoperze w bibliotece! Naturalny sposób ochrony starych manuskryptów w Portugalii

W śre­dnio­wie­czu mni­si w biblio­te­kach trzy­ma­li koty. Te sku­tecz­nie radzi­ły sobie z gry­zo­nia­mi lubu­ją­cy­mi się w pod­ja­da­niu prze­pi­sy­wa­nych z tru­dem tomisz­czów. Zno­si­li nawet śla­dy kocich sików na bez­cen­nych księ­gach – było to lep­sze niż wygry­zio­ne w nich dziu­ry. Jed­nak myszy czy szczu­ry to nie jedy­na pla­ga biblio­tek. W książ­kach gustu­je rów­nież wszel­kie­go rodza­ju robac­two. Na szczę­ście chrząsz­cze i ćmy to conoc­ny posi­łek nie­to­pe­rzy, dla­te­go te zaraz obok kotów sta­ły się natu­ral­ny­mi obroń­ca­mi lite­rac­kiej spu­ści­zny świa­ta. Przy­naj­mniej w Por­tu­ga­lii. Czy­taj dalej

-->