Sprawdzasz kategorię

Aktualności

Aktualności

Nowa lipcowa oferta książkowa w Biedronkach

Bie­dron­ka znów kusi książ­ka­mi w super­ce­nie. Tym razem spo­ry wybór tytu­łów w cenie 24,99 zł, a ponad­to best­sel­le­ry w cenie 27,99 zł i książ­ki dla dzie­ci za 19,99 zł. W ofer­cie m.in. twór­czość Deana Koont­za czy “13 powo­dów”, czy­li powieść, na pod­sta­wie któ­rej powstał gło­śny serial Net­flik­sa. Czy­taj dalej

Aktualności

Mistrzynie Kryminału Obyczajowego od 13 lipca w sprzedaży!

13 lip­ca uka­że się pierw­szy tom z nowej kolek­cji ksią­żek od Edi­pres­se Pol­ska. To “Nie­wi­dzial­ny” autor­stwa Mari Jung­stedt. Książ­ka dostęp­na będzie w pro­mo­cyj­nej cenie 7,99 zł.

Cała seria łączyć będzie kry­mi­nal­no-sen­sa­cyj­ną intry­gę z wąt­ka­mi oby­cza­jo­wy­mi. To książ­ki trzy­ma­ją­ce w napię­ciu, z atmos­fe­rą tajem­ni­cy i zagro­że­nia, peł­ne zwro­tów akcji, z zaska­ku­ją­cym zakoń­cze­niem. Wie­le z nich to świa­to­we best­sel­le­ry.

Autor­ka­mi jest pięć popu­lar­nych pisa­rek: Mari Jung­stedt (Szwe­cja), Joy Fiel­ding (Kana­da), Karin Wahl­berg (Szwe­cja), San­dra Brown (USA) oraz Rosa­mund Lup­ton (Wiel­ka Bry­ta­nia). To pierw­sza kolek­cja łączą­ca twór­czość tych auto­rek w ele­ganc­kim, spój­nym wyda­niu.

Czy­taj dalej

Aktualności

Lipcowa promocja książkowa w Biedronkach

W ponie­dzia­łek (3 lip­ca) do Bie­dron­ki tra­fi seria ksią­żek kie­szon­ko­wych. To świet­na oka­zja dla osób, któ­re bar­dziej niż for­mę cenią treść oraz… wygo­dę. Kie­szon­ko­we wyda­nia moż­na zabrać ze sobą nie­mal wszę­dzie, w dodat­ku kosz­tu­ją nie­wie­le. W tym wypad­ku tyko 9,99 zł. Do wybo­ru m.in. twór­czość Ste­phe­na Kin­ga, Deana Koont­za, Nory Roberts czy Kata­rzy­ny Bon­dy.
Czy­taj dalej

Aktualności

Niestatystyczny spis książek na lipiec

Lip­co­we pre­mie­ry nie obfi­tu­ją w tak licz­ne owo­ce książ­ko­we, jak poprzed­nie mie­sią­ce, a na czy­tel­ni­cze żni­wa przyj­dzie pocze­kać do wrze­śnia, ale to tyl­ko kolej­ny powód, aby nad­ro­bić zale­gło­ści i przyj­rzeć się publi­ka­cjom mie­sią­ca, a tych wca­le nie ma aż tak mało, jak­by się moż­na spo­dzie­wać. Jed­nak wypa­da uprze­dzić od razu, że z więk­szo­ści poniż­szych tytu­łów ucie­szą się szcze­gól­nie sym­pa­ty­cy lite­ra­tu­ry kry­mi­nal­nej i oby­cza­jo­wej, cho­ciaż i miło­śni­cy pro­zy fan­ta­stycz­nej, mło­dzie­żo­wej i histo­rycz­nej nie powin­ni być zbyt­nio zawie­dze­ni.

Czy­taj dalej

Aktualności

Uratowane starodruki

Nie­sa­mo­wi­ta histo­ria wyda­rzy­ła się w Olsz­ty­nie. Miesz­ka­niec tej miej­sco­wo­ści zna­lazł na śmiet­ni­ku… kolek­cję sta­ro­dru­ków. Były to 64 książ­ki wydru­ko­wa­ne przed 1800 rokiem oraz jed­na z XIX wie­ku. Więk­szość z nich pocho­dzi z Fran­cji, pozo­sta­łe wydru­ko­wa­no w ofi­cy­nach bry­tyj­skich, nie­miec­kich i nider­landz­kich. Czy­taj dalej

Aktualności

Paula Hawkins, Stephenie Meyer, John Grisham i inni w promocji książkowej Biedronki

Kolej­na dosta­wa ksią­żek do Bie­dron­ki! Tym razem w cenie 24,99 zł za sztu­kę. Do wybo­ru będą m.in. “Zapi­sa­ne w wodzie” Pau­li Haw­kins, “Che­mik” Ste­phe­nie Mey­er czy “Dema­ska­tor” Joh­na Gri­sha­ma, a na miło­śni­ków pol­skiej lite­ra­tu­ry cze­kać będą m.in. “Ostat­ni dymek” Marii Czu­ba­szek i “Wzgó­rze psów” Jaku­ba Żul­czy­ka. Ksią­żek nale­ży szu­kać od 19 czerw­ca w Bie­dron­kach. Czy­taj dalej

Aktualności

Parlament Europejski pozwolił obniżyć VAT na ebooki

Sytu­acja do tej pory nie była dla miło­śni­ków ksią­żek elek­tro­nicz­nych różo­wa – ebo­oki trak­to­wa­ne były jak usłu­ga, więc VAT na nie wyno­sił w UE przy­naj­mniej 15% z moż­li­wo­ścią regu­lo­wa­nia wyso­ko­ści sta­wek, w rezul­ta­cie cze­go VAT na ebo­oki w Pol­sce wyno­sił 23%. W porów­na­niu ze staw­ką na papie­ro­we książ­ki (5%) spra­wia­ło to, że ceny ebo­oków wyda­wa­ły się nie­ade­kwat­nie wyso­kie. Czy­taj dalej

Aktualności

Komornik #2 Rewers Michała Gołkowskiego – fragment książki

Naj­ja­śniej­szy blask zawsze rzu­ca naj­głęb­szy cień.

Tam, gdzie nie się­ga świa­tło Łaski Pań­skiej, roz­cią­ga­ją się jało­we pust­ko­wia spo­wi­te­go w wiecz­ną, zim­ną noc Rewer­su. Zatrzy­ma­na w pół obro­tu Zie­mia zasty­gła w ter­mi­nal­nym pacie pomię­dzy siła­mi Dobra i Zła.

Wraz z Eze­kie­lem Siód­mym odważ się wejść tam, gdzie oba­wia­ją się stą­pać nawet Anio­ło­wie. Znajdź w sobie siłę, by spoj­rzeć w twarz temu, co od zawsze cza­iło się pod two­im łóż­kiem.

Apo­ka­lip­sa, owszem, nie uda­ła się – co do tego nikt nie ma wąt­pli­wo­ści.

Teraz oka­zu­je się, jak kolo­sal­ne były roz­mia­ry zanie­dbań.

Zapra­sza­my do lek­tu­ry frag­men­tu naj­now­szej książ­ki Micha­ła Goł­kow­skie­go Czy­taj dalej

Aktualności

Królewska Talia – nowa powieść fantasy Marcina Mortki

Nadej­ście Czer­ni, nie­zba­da­nej siły, zmu­sza miesz­kań­ców kró­le­stwa Man­dy­lio­nu do uciecz­ki i szu­ka­nia nowej ojczy­zny. W odle­głym Talia­dzie – Nowym Man­dy­lio­nie – natra­fia­ją na kolej­ne prze­ciw­no­ści. Co wię­cej, mło­dy Tan­kred Han­star odkry­wa spi­sek: dwa rody zaczy­na­ją knuć prze­ciw­ko pozo­sta­łym. Czy­taj dalej

Aktualności

Niestatystyczny spis książek na czerwiec

Czer­wiec to mie­siąc po War­szaw­skich Tar­gach Książ­ki, ostat­nia pro­sta przed zakoń­cze­niem roku szkol­ne­go i aka­de­mic­kie­go oraz roz­po­czę­cie waka­cji, a te jak wia­do­mo nie mogą minąć bez choć­by jed­nej przy­zwo­itej lek­tu­ry. Być może to dobra chwi­la, żeby nad­ro­bić zale­gło­ści, być może wyjąt­ko­wa, aby odprę­żyć się z lek­ką powie­ścią, być może to czas na się­gnię­cie po coś nowe­go. Czy­taj dalej

Aktualności

Wodospad książek popłynie w Łodzi!

Cen­trum Łodzi peł­ne jest mura­li, ale w 2017 roku pla­no­wa­nych jest wię­cej inwe­sty­cji doty­czą­cych arty­stycz­nej aran­ża­cji prze­strze­ni publicz­nej. Mia­sto prze­zna­czy na ten cel 100 tys. zł, dodat­ko­we 150 tys. zł pocho­dzi od spon­so­rów. Czy­taj dalej

Aktualności

Mariusz Czubaj z nagrodą główną Wielkiego Kalibru

Wrę­cze­nie Nagro­dy Wiel­kie­go Kali­bru było kul­mi­na­cyj­nym punk­tem Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Kry­mi­na­łu we Wro­cła­wiu 2017. Nagro­da głów­na (25 tys. zł) tra­fi­ła do Mariu­sza Czu­ba­ja za książ­kę “R.I.P” (Wydaw­nic­two Alba­tros).

Czy­taj dalej

Aktualności

Biedronka z wyprzedażą książkową na Dzień Dziecka

Bie­dron­ka ponow­nie umoż­li­wia kup­no ksią­żek w atrak­cyj­nych cenach. Od ponie­dział­ku poja­wi się nowy wybór tytu­łów już od 4,99 zł. Wśród nich m.in. “Szko­ła życia” Mai Włosz­czow­skiej, “Jak w życiu. Felie­to­ny” Bar­ba­ry Bursz­ty­no­wicz, “Bazgrol­nik o kotach” Bar­ba­ry Szy­ma­nek czy “Koty­fi­ka­cja. Zapro­jek­tuj szczę­śli­wy i sty­lo­wy dom dla swo­je­go kota (i dla sie­bie!)” Jack­so­na Gala­xy i Kate Ben­ja­min.

Czy­taj dalej