Sprawdzasz kategorię

Aktualności

Aktualności

Czy to córka, czy to matka, daj jej książkę zamiast kwiatka!

Dzień Kobiet koja­rzy się wszyst­kim z goź­dzi­ka­mi i raj­sto­pa­mi – to pozo­sta­ło­ść po tra­dy­cja­ch peere­low­ski­ch. Dziś oczy­wi­ście zamia­st raj­stop popu­lar­niej­sze są cze­ko­lad­ki, a do goź­dzi­ków dołą­czy­ły inne kwia­ty. Nie­ste­ty – te pre­zen­ty mają wadę. Szyb­ko zni­ka­ją. Kwia­ty więd­ną, a po słod­ko­ścia­ch szyb­ko pozo­sta­je tyl­ko puste pudeł­ko. Ale na szczę­ście ist­nie­je pre­zent, któ­ry pozo­sta­je na zawsze. Oczy­wi­ście mam na myśli książ­kę. Czy­taj dalej

Aktualności

Co knuje Joe Hill?

Będąc dziec­kiem Tabi­thy i Ste­phe­na Kin­gów ma się 66% szans na zosta­nie pisa­rzem. To wła­śnie spo­tka­ło Jose­pha Hil­l­stor­ma Kin­ga. Ale! Żeby nie pod­pie­rać się nazwi­skiem sław­ne­go taty, autor wyda­je swo­je utwo­ry pod pseu­do­ni­mem Joe Hill. I jak na razie nie ma się cze­go wsty­dzić. Wpraw­dzie widać, że gatu­nek, w któ­rym naj­czę­ściej się poru­sza wynió­sł z domu, jed­nak nie moż­na mówić, że kopiu­je ojca. Co wię­cej – jest na jak naj­lep­szej dro­dze, by go prze­wyż­szyć. A w nie­któ­ry­ch kate­go­ria­ch już daw­no to zro­bił. Czy­taj dalej

Aktualności

Biografie, po które powinien sięgnąć każdy

Z oka­zji Dnia Kobiet war­to pomy­śleć o przed­sta­wi­ciel­ka­ch tej płci, któ­re namie­sza­ły w histo­rii, nauce czy kul­tu­rze. Wszy­scy je zna­my, ale czę­sto wie­my o nich roz­pacz­li­wie mało. Wgląd w życio­rys tych posta­ci pozwa­la zoba­czyć ich ludz­ką twa­rz, poznać sła­bo­ści, a więc jed­no­cze­śnie uwie­rzyć w sie­bie. Sko­ro z pro­ble­ma­mi bory­ka­ła się podwój­na noblist­ka, cze­mu my mamy się ich wsty­dzić? Czy­taj dalej

Aktualności

Neil Gaiman wśród mitów

1 mar­ca wydaw­nic­two Mag opu­bli­ko­wa­ło „Mito­lo­gię nor­dyc­ką”. To pierw­sza książ­ka Neila Gaima­na ze sło­wem „mito­lo­gia” w tytu­le, ale na pew­no nie pierw­sza tego pisa­rza, któ­ra na mita­ch (nie tyl­ko tych kla­sycz­ny­ch) się opie­ra. Czy­ta­jąc jego powie­ści, opo­wia­da­nia, komik­sy oraz wier­sze, moż­na zoba­czyć, że autor uwiel­bia wszel­kie­go rodza­ju mito­lo­gie i sta­no­wią one dla nie­go jed­no z waż­niej­szy­ch źró­deł inspi­ra­cji. Wła­ści­wie więk­szo­ść jego utwo­rów w jakiś spo­sób do nich nawią­zu­je – nie­któ­re jed­nak są dużo moc­niej w tej tema­ty­ce zanu­rzo­ne. Czy­taj dalej

Aktualności

Niestatystyczny spis książek na marzec

Nie­ocze­ki­wa­nie bie­żą­cy rok powo­li wkra­cza w trze­ci ze swy­ch dwu­na­stu mie­się­cy, a rynek wydaw­ni­czy wciąż nie koń­czy nas zaska­ki­wać nie tyl­ko jako­ścio­wo, ale i ilo­ścio­wo, zaś czas nie­spe­cjal­nie ma zamiar nam, czy­tel­ni­kom, odro­bi­nę pofol­go­wać. Czy­taj dalej

Aktualności

Co zamiast Belle Epoque?

Na ekra­na­ch pol­ski­ch domów ostat­nio zago­ścił serial wypro­du­ko­wa­ny przez rodzi­my prze­my­sł tele­wi­zyj­ny, „Bel­le Epo­que” – taki wła­śnie nosi tytuł ów pro­jekt, zre­ali­zo­wa­ny na zle­ce­nie TVN-u. Co cie­ka­we, oka­zu­je się, że poziom tej­że pro­duk­cji nie jest rów­ny temu, czym dotych­czas raczy­ły nas tego typu mass media, i pomi­mo natę­że­nia kry­mi­na­łów zna­la­zł dla sie­bie lukę „kon­sump­cyj­ną”. Czy­taj dalej

Aktualności

John Grisham – od czego zacząć?

Każ­dy gatu­nek lite­rac­ki ma swo­je iko­ny, nazwi­ska pisa­rzy, któ­re od razu roz­nie­ca­ją odpo­wied­nie sko­ja­rze­nia. Ste­phen King? Hor­ror! Daniel­le Ste­el? Romans! Ter­ry Prat­chett? Fan­ta­sy!
John Gri­sham? Oczy­wi­ście THRILLER PRAWNICZY! Czy­taj dalej

Aktualności

Poznajcie Największe kłamstwa w historii!

Książ­ka histo­rycz­na któ­ra trzy­ma w napię­ciu jak naj­lep­szy thril­ler! Nie bój­my się podej­ść do histo­rii z nowy­mi narzę­dzia­mi. Wydo­bądź­my na świa­tło dzien­ne praw­dzi­we wyda­rze­nia i czy­ny. Pozbaw­my cesa­rzy szat, a ujrzy­my nagą praw­dę, któ­ra głę­bo­ko wstrzą­śnie naszy­mi poglą­da­mi na temat wie­lu „fak­tów histo­rycz­ny­ch”. Zadaj­my pyta­nia! Czy­taj dalej

Aktualności

Mapa kości zagościła do księgarń

W księ­gar­nia­ch dostęp­na jest kon­ty­nu­acja Ogni­ste­go oczysz­cze­nia. Mapa kości, tak nosi tytuł kon­ty­nu­acja, to mrocz­na posta­po­ka­lip­tycz­na histo­ria. Poru­sza­ją­ca opo­wie­ść o tym, jak żądza wła­dzy i dostat­ku oraz lęk przed innym mogą dopro­wa­dzić do upad­ku wszyst­kie­go, co czy­ni nas ludź­mi. Czy­taj dalej

Aktualności

Powraca temat ustawy o stałej cenie książki

Pio­tr Gliń­ski, Mini­ster Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go, zapro­sił przed­sta­wi­cie­li ryn­ku wydaw­ni­cze­go na spo­tka­nie, któ­re odbę­dzie się w mar­cu i w cza­sie któ­re­go zosta­nie zapre­zen­to­wa­ny pro­jekt usta­wy o sta­łej cenie książ­ki. Czy­taj dalej

Aktualności

Znakomite wieści dla fanów Johna Grishama!

Dziś uka­zał się pierw­szy tom kolek­cji „W świe­tle pra­wa”, na któ­rą zło­ży się łącz­nie 30 tomów thril­le­rów praw­ni­czy­ch autor­stwa tego zna­ko­mi­te­go pisa­rza. Powie­ści będzie moż­na zaku­pić w kio­ska­ch i salo­na­ch pra­so­wy­ch, a uka­zy­wać będą się co dwa tygo­dnie, więc ostat­ni tom tra­fi do sprze­da­ży 5 kwiet­nia 2018 roku. Czy­taj dalej

Aktualności

Pokot Agnieszki Holland nagrodzony w Berlinie!

W cza­sie Ber­li­na­le 2017 Agniesz­ka Hol­land otrzy­ma­ła sta­tu­et­kę im. Alfre­da Bau­era, czy­li wyróż­nie­nie dla fil­mów pre­zen­tu­ją­cy­ch nowe per­spek­ty­wy. Film wej­dzie na ekra­ny pol­ski­ch film 24 lute­go. Czy­taj dalej

Aktualności

Robert M. Wegner doceniony w Rosji

Robert M. Wegner debiu­to­wał książ­ko­wo w 2009 roku zbio­rem “Opo­wie­ści z meekhań­skie­go pogra­ni­cza. Północ–Południe” i od tego cza­su z cał­kiem ano­ni­mo­wej oso­by stał się powa­ża­nym i uzna­nym twór­cą, a jego meekhań­ski cykl – jed­nym ze sztan­da­ro­wy­ch pol­ski­ch przy­kła­dów uni­wer­sum fan­ta­sy. Czy­taj dalej

Aktualności

Ruszyły pierwsze wypłaty wynagrodzeń dla autorów, tłumaczy, współtwórców oraz wydawców

Po raz pierw­szy auto­rzy, tłu­ma­cze, współ­twór­cy i wydaw­cy otrzy­ma­li wyna­gro­dze­nia z tytu­łu wypo­ży­czeń biblio­tecz­ny­ch. Kwo­ty tych wypłat wynio­sły pomię­dzy 40 a nawet 21 000 zło­ty­ch (mak­sy­mal­na kwo­ta sta­no­wi pię­cio­krot­no­ść prze­cięt­ne­go wyna­gro­dze­nia).  Czy­taj dalej

Aktualności

Książki dla podopiecznych hospicjów

Fun­da­cja Hospi­cjum Onko­lo­gicz­ne z Ursy­no­wa ape­lu­je o udział w akcji zbie­ra­nia ksią­żek dla pod­opiecz­ny­ch. Szcze­gól­nie cen­ne będą lite­ra­tu­ra współ­cze­sna oraz kla­sycz­na. Waż­ne, by książ­ki były nie­znisz­czo­ne – ze wzglę­du na stan zdro­wia pod­opiecz­ni hospi­cjum potrze­bu­ją czy­sty­ch kar­tek, a tak­że czy­tel­ne­go dru­ku. Czy­taj dalej

Aktualności

Nowa lista lektur zatwierdzona

We wto­rek mini­ster edu­ka­cji Anna Zalew­ska pod­pi­sa­ła roz­po­rzą­dze­nie wpro­wa­dza­ją­ce nową posta­wę pro­gra­mo­wą w szko­le pod­sta­wo­wej. Ta wej­dzie w życie 1 wrze­śnia 2017 roku. Mini­ster pod­kre­śli­ła, że pod­sta­wa jest nowo­cze­sna, ale sza­nu­je prze­szło­ść i histo­rię. Czy­taj dalej