Sprawdzasz kategorię

Aktualności

Aktualności

Poznajcie Rażonego geniuszem!

Nikt nie widzi świa­ta tak jak Jason Pad­gett. Stru­mień wody two­rzy kry­sta­licz­ne sza­blo­ny, licz­by przy­wo­łu­ją roz­ma­ite kształ­ty geo­me­trycz­ne, a skom­pli­ko­wa­ne frak­ta­le wyła­nia­ją się z listo­wia i gałę­zi drzew, odkry­wa­jąc zło­żo­ne mate­ma­tycz­ne wzo­ry ukry­te w ota­cza­ją­cy­ch nas przed­mio­ta­ch. Czy­taj dalej

Aktualności

Andrzej Sapkowski znów o grach z serii Wiedźmin

Por­tal Euro­ga­mer prze­pro­wa­dził wywiad z Andrze­jem Sap­kow­skim, auto­rem kul­to­wej sagi o Geral­cie z Rivii. W roz­mo­wie poru­szo­ny został czę­sty i kon­tro­wer­syj­ny temat – sto­sun­ku Sap­kow­skie­go do gier na pod­sta­wie jego twór­czo­ści. Czy­taj dalej

Aktualności

Brakuje biletów na musical Wiedźmina!

Musi­ca­lo­wy “Wiedź­min” Teatru Muzycz­ne­go w Gdy­ni spo­tkał się z pozy­tyw­nym odze­wem już w momen­cie pierw­szy­ch zapo­wie­dzi. Dopie­ro roz­po­czę­ły się pró­by do spek­ta­klu, a już sprze­da­no ponad 10 tysię­cy bile­tów. Ozna­cza to, że pra­wie nie ma już miej­sc na sean­se do koń­ca 2017 roku! Czy­taj dalej

Aktualności

Spór o jednolitą cenę książki trwa

Trwa spór pomię­dzy Pol­ską Izbą Książ­ki a gru­pą wydaw­nic­tw oraz księ­garń. Pro­jekt usta­wy PIK okre­śla „zasa­dy usta­la­nia jed­no­li­tej ceny książ­ki oraz pra­wa i obo­wiąz­ki wydaw­cy, impor­te­ra oraz sprze­daw­cy koń­co­we­go zwią­za­ne­go z dys­try­bu­cją książ­ki”, peł­ny tek­st usta­wy dostęp­ny na stro­nie: pik.org.pl Czy­taj dalej

Aktualności

Andrzej Sapkowski o głupich pytaniach

Pod­czas Tar­gów Książ­ki w Lon­dy­nie, któ­re odby­ły się w zeszłym tygo­dniu, pol­scy pisa­rze sta­no­wi­li znacz­ną gru­pę, a to ze wzglę­du na fakt, że w tym roku Pol­ska była gościem hono­ro­wym. To jed­na z dwó­ch naj­waż­niej­szy­ch imprez wydaw­ni­czy­ch na świe­cie. W cią­gu dwó­ch dni Pola­cy uczest­ni­czy­li w 40 spo­tka­nia­ch z czy­tel­ni­ka­mi. „Auto­ra­mi dnia” byli Olga Tokar­czuk w śro­dę i Andrzej Sap­kow­ski w czwar­tek. Michał Nogaś spy­tał pisa­rza o to, jakie pyta­nia go naj­bar­dziej dener­wu­ją. Czy­taj dalej

Aktualności

Tanie książki w Lidlu i Biedronce

Zapa­le­ni czy­tel­ni­cy znów będą mie­li oka­zję uzu­peł­nić swo­ją biblio­tecz­kę taniej niż zwy­kle. 20 mar­ca star­tu­ją nowe ofer­ty w dwó­ch duży­ch sie­cia­ch dys­kon­to­wy­ch. Czy­taj dalej

Aktualności

Posłuchaj, jak Eddie Redmayne czyta o fantastycznych zwierzętach

Eddie Red­may­ne, któ­ry w fil­mie „Fan­ta­stycz­ne zwie­rzę­ta i jak je zna­leźć” wcie­lił się w magi­zo­olo­ga New­ta Sca­man­de­ra, nagrał audio­bo­ok do książ­ki pod tym samym tytu­łem. Film nie był jej ekra­ni­za­cją – książ­ka sty­li­zo­wa­na jest na pod­ręcz­nik autor­stwa New­ta (a w rze­czy­wi­sto­ści zre­da­go­wa­ny przez J.K. Row­ling), a film opo­wia­dał histo­rię maga zbie­ra­ją­ce­go mate­ria­ły do przy­go­to­wa­nia go. Czy­taj dalej

Aktualności

Ulga podatkowa dla czytających?

Wydaw­nic­two Cla­ro­scu­ro przed­sta­wi­ło Pol­skiej Izbie Książ­ki pro­po­zy­cję ulgi podat­ko­wej dla kupu­ją­cy­ch książ­ki. Mia­ła­by ona pozwo­lić na odli­cze­nie od podat­ku do kil­ku­set zło­ty­ch rocz­nie. Czy­taj dalej

Aktualności

Wioletta Grzegorzewska nominowana do nagrody Bookera!

Man Booker Inter­na­tio­nal Pri­ze to naj­waż­niej­sza w anglo­ję­zycz­nym świe­cie nagro­da dla książ­ki prze­tłu­ma­czo­nej na angiel­ski z inne­go języ­ka. W cza­sie Tar­gów Książ­ki w Lon­dy­nie ogło­szo­ne zosta­ły nomi­na­cje – na liście zna­la­zła się Wio­let­ta Grze­go­rzew­ska z powie­ścią “Gugu­ły”, na ryn­ku anglo­ję­zycz­nym zna­na jako “Swal­lo­wing Mer­cu­ry”. Czy­taj dalej

Aktualności

Biedronka z książkami dla maluchów i dzieci

Poja­wi­ła się kolej­na odsło­na tani­ch ksią­żek w sie­ci Bie­dron­ka. Tym razem cho­dzi o lite­ra­tu­rę dla dzie­ci. Kolo­ro­we ksią­żecz­ki dla malu­chów dostęp­ne będą w cena­ch 9,99 zł oraz 14,99 zł. War­to sko­rzy­stać z oka­zji, zanim wej­dzie usta­wa o jed­no­li­tej cenie książ­ki, któ­ra unie­moż­li­wi tanią sprze­dać tak­że w sie­cia­ch taki­ch jak Bie­dron­ka. Czy­taj dalej

Aktualności

Ustawa o jednolitej cenie książki jednak wejdzie?!

Jest pro­jekt usta­wy o jed­no­li­tej cenie książ­ki. Po wpro­wa­dze­niu tytu­łu na rynek przez rok nie będzie moż­na obni­żyć ceny o wię­cej niż 5%, poja­wił się też zakaz doda­wa­nia dar­mo­wy­ch ksią­żek dla pre­nu­me­ra­to­rów gazet i cza­so­pi­sm. Pol­ska Izba Wydaw­ców Pra­sy sprze­ci­wia się temu zapi­so­wi. Czy­taj dalej

Aktualności

Poznajcie Ciemniejsze niebo

Zagad­ko­we, sym­bo­licz­ne mor­der­stwa w raj­skiej sce­ne­rii czy­li naj­now­sza książ­ka Mari Jung­stedt i Ruben Elias­sen zago­ści­ła do księ­garń!
Dwie Szwed­ki – Eri­ka i Hele­na spę­dza­ją urlop na kur­sie jogi w ośrod­ku Sam­sa­ra na wyspie Gran Cana­ria. Hele­na obser­wu­je zacho­wa­nie Eri­ki, któ­ra jest dziw­nie nie­spo­koj­na, zda­je się przed czymś lub przed kimś ukry­wać, ale nie chce zdra­dzić, co wpro­wa­dzi­ło ją w stan takie­go prze­ra­że­nia. Czy­taj dalej

Aktualności

Ebooki nie potanieją – jest decyzja Trybunału Sprawiedliwości UE

Zanim zro­bi­ło się gło­śno wokół Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go, jesz­cze w lip­cu 2015 roku ten zwró­cił się z pyta­niem pre­ju­dy­cjal­nym do Try­bu­na­łu Spra­wie­dli­wo­ści UE… a to z powo­du wąt­pli­wo­ści zwią­za­ny­ch z zapy­ta­niem Rzecz­ni­ka Praw Oby­wa­tel­ski­ch w kwe­stii unij­nej dyrek­ty­wy o VAT. Czy­taj dalej

Aktualności

Daj się porwać pradawnej magii i wysłuchaj pierwszego rozdziału “Zakazanego życzenia”!

Baśń tysią­ca i jed­nej nocy opo­wie­dzia­na na nowo.
Spe­cjal­nie w Dzień Kobiet zabie­ra­my Was na pusty­nię, gdzie magia jest moż­li­wa. Tym razem będzie to cał­ko­wi­cie inna podróż… Fine­zyj­ny, boga­ty język ocza­ru­je każ­de­go miło­śni­ka lite­ra­tu­ry, a to wszyst­ko przy akom­pa­nia­men­cie gło­su Joan­ny Osy­dy. Cie­ka­wi Was jak zaczę­ła się ta histo­ria? Czy­taj dalej

Aktualności

Książnica Pomorska udostępnia darmowe e-booki

Książ­ni­ca Pomor­ska wyku­pi­ła od Legi­mi (płat­nej wypo­ży­czal­ni e-booków) sta­ły abo­na­ment, któ­ry pozwa­la na korzy­sta­nie z 18 tys. ksią­żek dostęp­ny­ch w tej inter­ne­to­wej wypo­ży­czal­ni. Usłu­ga “Legi­mi dla biblio­tek” jest bar­dzo atrak­cyj­na dla czy­tel­ni­ków. Czy­taj dalej