Sprawdzasz kategorię

Aktualności

Aktualności

Trwają castingi do Wiedźmina!

Wiedź­min to chyba naj­bar­dziej roz­po­zna­walny na świe­cie pol­ski boha­ter. Nic więc dziw­nego, że wielu męż­czyzn marzy skry­cie o wcie­le­niu się w rolę bia­ło­wło­sego Geralta z Rivii, boha­tera prozy Andrzeja Sap­kow­skiego. I choć taka oka­zja przy­da­rza się rzadko, to 23 stycz­nia odbył się pierw­szy casting w Teatrze Muzycz­nym w Gdyni do sztuki “Wiedź­min”, któ­rej sce­na­riusz bazuje na opo­wia­da­niach “Miecz prze­zna­cze­nia”, “Kwe­stia ceny”, “Ostat­nie życze­nie”, “Coś wię­cej” oraz “Okruch lodu”. Czy­taj dalej

Aktualności

Startuje kolejna edycja Narodowego Czytania

Para pre­zy­dencka wzięła udział w zeszło­rocz­nej edy­cji Naro­do­wego Czy­ta­nia. Zachę­cała wów­czas do lek­tury “Quo vadis?” autor­stwa Hen­ryka Sien­kie­wi­cza. A co będziemy czy­tać w tym roku? Każdy z nas może pomóc w decy­zji!

Czy­taj dalej

Aktualności

Pomożecie uratować bibliotekę?

Że kul­tura jest sferą wiecz­nie nie­do­fi­nan­so­waną – to żadna nowość. Ale nie­które insty­tu­cje cier­pią na tym bar­dziej niż inne. Wyjąt­kowe pro­blemy finan­sowe ma Biblio­teka publiczna przy ul. Puław­skiej 43 na Moko­to­wie.

Czy­taj dalej

Aktualności

Hel 3 – ekskluzywny fragment najnowszej powieści Jarosława Grzędowicza!

Pamię­ta­cie, że Fabryka Słów szy­kuje dla Was pre­mie­rowy tekst Jaro­sława Grzę­do­wi­cza, “Hel 3”? Jeśli zasta­na­wia­cie się, czego spo­dzie­wać się po tej, zupeł­nie odręb­nej i zamknię­tej w jed­nym tomie histo­rii, mam dla Was dobre wie­ści – poni­żej znaj­dzie­cie uni­ka­towy frag­ment powie­ści. Pre­miera 15 lutego!

Czy­taj dalej

Aktualności

Zobacz Niewidzialnych – wyjątkowa akcja społeczna

Książka “Nie­wi­dzialni” to zara­zem nie­zwy­kły pro­jekt spo­łeczny. Można ją czy­tać wyłącz­nie na mro­zie – tekst wydru­ko­wany został atra­men­tem, który widoczny jest jedy­nie w ujem­nych tem­pe­ra­tu­rach. A treść opo­wiada o bez­dom­nych – oso­bach, które jak nikt inny nara­żone są na śmierć z zimna. W ten spo­sób dozna­nia czy­tel­nika mie­szają się z tre­ścią lek­tury – ten czyta o mro­zie, odczu­wa­jąc zimno. Im bar­dziej wciąga się w lek­turę, tym wię­cej czasu spę­dza na dwo­rze i tym bar­dziej mar­z­nie.

Czy­taj dalej

Aktualności

Wisłocka. Czyli jak to ze sztuką kochania było.

Powieść Szo­łaj­skiego, choć oparta na fak­tach, jest fan­ta­zją autora na temat Micha­liny Wisłoc­kiej i jej słyn­nej książki. Autor ubiera tę nie­zwy­kłą bio­gra­fię w atrak­cyjną formę kry­mi­nalno-szpie­gow­ską osa­dzoną w Pol­sce cza­sów Gierka. Ale przede wszyst­kim jest to fascy­nu­jąca histo­ria życia kobiety, która potra­fiła doświad­cze­nia wła­snego, nie­uda­nego mał­żeń­stwa wyko­rzy­stać w pod­ręcz­niku dla par. Sztuka kocha­nia pomo­gła milio­nom Pola­ków i Polek nie tylko w łóżku, ale rów­nież w miło­ści.

Czy­taj dalej

Aktualności

Znamy nominacje do Bestsellerów Empiku!

Sieci Empik oraz empik.com co roku doko­nują pod­li­cze­nia zaku­pów w kate­go­riach lite­ra­tury, płyt, fil­mów i gier kom­pu­te­ro­wych, by następ­nie ogło­sić, które tytuły wydane w 2016 roku cie­szyły się naj­więk­szą popu­lar­no­ścią. Nazwi­ska, które pre­zen­tuję niżej, powstały dzięki wybo­rom aż 33 milio­nów osób!

Czy­taj dalej

Aktualności

Znamy laureatów Paszportów Polityki!

Ta usta­no­wiona w 1993 roku nagroda to jedno z naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych wyróż­nień w pol­skiej kul­tu­rze. 10 stycz­nia w Teatrze Wiel­kim – Ope­rze Naro­do­wej w War­sza­wie odbyła się gala wrę­cze­nia sta­tu­etek.

Czy­taj dalej

Aktualności

Co nowego w księgarniach #3

W nowy rok z nową książką! 10 stycz­nia wielu z nas obcho­dzi świec­kie święto “Matki Boskiej Pie­nięż­nej”, czyli innymi słowy inka­suje wypłatę. To zna­ko­mity moment na pierw­sze zakupy książ­kowe w roku 2017. Poni­żej parę pro­po­zy­cji, za któ­rymi warto rozej­rzeć się w księ­gar­niach. Koniecz­nie daj­cie znać, czy się­gnę­li­ście po któ­rąś z nich i czy speł­niła Wasze ocze­ki­wa­nia.

Czy­taj dalej

Aktualności

Nowe, znakomite teksty w domenie publicznej!

Do domeny publicz­nej prze­cho­dzą utwory, co do któ­rych wyga­sły mająt­kowe prawa autor­skie. Ozna­cza to, że można je kopio­wać, roz­po­wszech­niać czy prze­twa­rzać oraz czer­pać z tego korzy­ści mająt­kowe – należy jed­nak pamię­tać, że prawa autor­skie są nie­zby­walne, tj. nawet kiedy nie musimy uisz­czać hono­ra­rium za opu­bli­ko­wa­nie czy­je­goś tek­stu, nie zna­czy to, że możemy np. przy­pi­sać sobie jego autor­stwo. Utwory nale­żące do domeny publicz­nej są więc dobrem wspól­nym, z któ­rego może korzy­stać każdy, jed­nak z posza­no­wa­niem ory­gi­nalne autora. To, kiedy wyga­sają prawa mająt­kowe, zależne jest od usta­wo­daw­stwa kraju – w Pol­sce musi minąć 70 lat od śmierci twórcy.

Czy­taj dalej

Aktualności

Graham Masterton z projektem W więzieniu pisane

Gra­ham Master­ton odwie­dził ponow­nie Pol­skę – nie jest żadną tajem­nicą, że pisarz darzy nasz kraj sym­pa­tią, także z powodu pol­skich korzeni jego żony. Tym razem jed­nak w ramach trasy pro­mo­cyj­nej odwie­dził Zakład Karny w Woło­wie pod Wro­cła­wiem, który zain­spi­ro­wał go do pro­jektu “W wię­zie­niu pisane”. Po spo­tka­niu z więź­niami Master­ton uznał, iż są to cie­kawi oraz oczy­tani ludzie, a dodat­kowo jedni z naj­bar­dziej entu­zja­stycz­nych grup fanów, jakich spo­tkał kie­dy­kol­wiek i bez wąt­pie­nia mają poten­cjał two­rze­nia wła­snych tek­stów.

Czy­taj dalej

Aktualności

Kochać książki jak Islandię

Czy wie­cie, że naród czy­ta­jący naj­wię­cej ksią­żek per capita mieszka na mroź­nej pół­noc­nej wyspie nie­malże pozba­wio­nej drzew? Pozba­wiony pod­sta­wo­wych źró­deł surowca, z któ­rego można pro­du­ko­wać papier – ele­men­tarny budu­lec opa­słych tomów? A jed­nak jego umi­ło­wa­nie powie­ści jest tak wiel­kie, że nie tylko od wie­ków zdo­bywa je mimo wszel­kich prze­ciw­no­ści losu, ale też w okre­sie świąt rynek zalewa tak prze­ogromna ilość publi­ka­cji, że nazywa się to „powo­dzią ksią­żek”. Doprawdy, Island­czycy są nie­sa­mo­wici i chyba nikt nie kocha czy­tać tak jak oni. A zja­wi­sko to trwa od wie­ków. Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ