Sprawdzasz kategorię

Aktualności

Aktualności Ekranizacje

Amazon rozmawia z twórcami serialowej Gry o tron o ich udziale w produkcji Władcy pierścieni

Duet David Benioff i D.B. Weiss pierw­szy­mi sezo­na­mi Gry o tron zyska­li uzna­nie kry­ty­ków i widzów. Wystar­czy­ło jed­nak kon­tro­wer­syj­ne zakoń­cze­nie serii, żeby stra­ci­li nie­mal całe zaufa­nie fanów. Inter­nau­ci zbie­ra­li pod­pi­sy pod pety­cją o ponow­ne nakrę­ce­nie ósme­go sezo­nu, twór­cy byli szy­ka­no­wa­ni, pod­ję­te zosta­ły nawet sta­ra­nia, żeby ich nazwi­ska poja­wia­ły się na pierw­szych miej­scach wyszu­ki­wa­nia na hasło „bad wri­ters”. Mimo to duże fir­my nadal są chęt­ne inwe­sto­wać w Beniof­fa i Weis­sa. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Empik podsumowuje wydarzenia kulturalne z pierwszego półrocza

Jeśli cho­dzi o sta­cjo­nar­ną sprze­daż ksią­żek Empik nie­wąt­pli­wie jest lide­rem na pol­skim ryn­ku. Spół­ka wybi­ja się rów­nież w innej mate­rii. Cho­dzi o orga­ni­za­cję wyda­rzeń kul­tu­ral­nych, w tym przede wszyst­kim spo­tkań z popu­lar­ny­mi pisa­rza­mi, tak rodzi­my­mi, jak i pocho­dzą­cy­mi zza gra­ni­cy. Empik podzie­lił się dany­mi doty­czą­cy­mi orga­ni­zo­wa­nych w salo­nach sie­ci w pierw­szym pół­ro­czu wyda­rzeń. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Lista nominowanych do Nagrody Bookera 2019

Nagro­da Booke­ra, jed­no bar­dziej pre­sti­żo­wych wyróż­nień lite­rac­kich na świe­cie, funk­cjo­nu­je od 1969. Do 2013 przy­zna­wa­na była wyłącz­nie auto­rom nale­żą­cym do Wspól­no­ty Naro­dów, Zim­ba­bwe i Irlan­dii; dziś ubie­gać się o nią może każ­dy nie­za­leż­nie od oby­wa­tel­stwa, warun­kiem koniecz­nym jest, aby powieść zosta­ła napi­sa­na ory­gi­nal­nie w języ­ku angiel­skim i wyda­na w Wiel­kiej Bry­ta­nii. W zeszłym tygo­dniu pozna­li­śmy trzy­na­ście nomi­no­wa­nych w tym roku do nagro­dy tytu­łów. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ekranizacje

Pierwszy materiał wideo z adaptacji Nieznajomego Harlana Cobena

W zeszłym roku Har­lan Coben zawarł z Net­flik­sem umo­wę, na mocy któ­rej plat­for­ma stre­amin­go­wa ma wypro­du­ko­wać kil­ka­na­ście ekra­ni­za­cji powie­ści ame­ry­kań­skie­go pisa­rza – zarów­no tych już ist­nie­ją­cych, jak i tych, na któ­rych wyda­nie dopie­ro cze­ka­my. Na pierw­szy ogień wybra­na zosta­ła książ­ka z 2015 – Nie­zna­jo­my. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

W Gdańsku ojcowie czytają dzieciom

Bada­nie Biblio­te­ki Naro­do­wej doty­czą­ce czy­tel­nic­twa w Pol­sce poka­za­ło mię­dzy inny­mi, że zain­te­re­so­wa­nie książ­ka­mi wyno­si­my z domu – jeśli przy­naj­mniej jed­no z rodzi­ców czy­ta, to zwięk­sza się praw­do­po­do­bień­stwo tego, że i dziec­ko będzie czuć pociąg do lite­ra­tu­ry. Dla­te­go tak waż­ne jest by dzie­cia­ki z książ­ka­mi oswa­jać od małe­go. Świet­nym pomy­słem są więc wie­czor­ne sesje czy­ta­nia na głos. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Połowa wakacji za nami – książki do nadrobienia w sierpniu

Lato to dosko­na­ły okres na czy­ta­nie – w tele­wi­zji, kul­tu­rze i spo­rcie panu­je sezon ogór­ko­wy. Czas jed­nak bie­gnie nie­ubła­ga­nie i nie­ste­ty jeste­śmy już w poło­wie waka­cji. Na nic nie jest jed­nak za póź­no. Zosta­ło jesz­cze tro­chę cza­su na nad­ro­bie­nie naj­czę­ściej komen­to­wa­nych ksią­żek ostat­nich mie­się­cy. Jeśli prze­czy­ta­li­ście już wszyst­ko, co mie­li­ście pod ręką, oto kil­ka pro­po­zy­cji, po któ­re war­to się­gnąć w sierp­niu.

Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ekranizacje

Szykuje się serialowa adaptacja Autostopem przez Galaktykę Douglasa Adamsa

Słyn­na seria humo­ry­stycz­nych powie­ści scien­ce fic­tion Auto­sto­pem przez Galak­ty­kę wywo­dzi się od kil­ku­od­cin­ko­we­go słu­cho­wi­ska radio­we­go, któ­re Douglas Adams napi­sał dla sta­cji BBC w 1978. Odbiór był tak pozy­tyw­ny, że zaraz zna­lazł się wydaw­ca chęt­ny wydru­ko­wać histo­rię w for­mie powie­ścio­wej. Książ­ka odnio­sła suk­ces, a ośmie­lo­ny tym bry­tyj­ski pisarz napi­sał kolej­ne czę­ści. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ekranizacje

Amazon włączył się w produkcję nowej gry wideo osadzonej w świecie Władcy pierścieni

Ama­zon ostro pra­cu­je nad seria­lem, któ­ry ma fir­mie zapew­nić suk­ces porów­ny­wal­nym z tym, jaki osią­gnę­ło HBO dzię­ki Grze o tron. Mowa oczy­wi­ście o pre­qu­elu Wład­cy pier­ście­ni, któ­re­go akcja ma się roz­gry­wać w Dru­giej Erze. Przy­po­mi­na­my, że gigant z Seat­tle inwe­stu­je ogrom­ne pie­nią­dze w tę pro­duk­cję. Nie jest to jed­nak jedy­ny pro­jekt zwią­za­ny ze słyn­nym uni­wer­sum wykre­owa­nym przez Tol­kie­na, w któ­ry Ama­zon się zaan­ga­żo­wał.

Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ciekawostki

Twórcy pogotowia poetyckiego planują otworzyć stacjonarną aptekę w Wielkiej Brytanii

Bry­tyj­ska poet­ka Debo­rah Alma od daw­na uwa­ża, że wier­sza­mi moż­na zdzia­łać cuda w tema­cie popra­wy nastro­ju czy w ogó­le zdro­wia psy­chicz­ne­go. Dla­te­go kie­dy sie­dem lat temu na aukcji zoba­czy­ła sta­ry ambu­lans z lat 70-tych, od razu go kupi­ła, by uczy­nić z nie­go mobil­ne pogo­to­wie poetyc­kie. Razem ze swo­im part­ne­rem, poetą Jimem She­ar­dem, na zapro­sze­nie róż­nych orga­ni­za­cji, biblio­tek i szkół jeź­dzi­ła po Wiel­kiej Bry­ta­nii i uczest­ni­czy­ła w lite­rac­kich czy muzycz­nych festi­wa­lach, gdzie po krót­kim wywia­dzie z każ­dym pacjen­tem przy­pi­sy­wa­ła nie leki, a wier­sze według zapo­trze­bo­wa­nia. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ekranizacje

Nowy zwiastun drugiego rozdziału kinowego To

Dwa­dzie­ścia sie­dem lat temu gru­pa dzie­cia­ków poko­na­ła wiel­kie zło przyj­mu­ją­ce postać demo­nicz­ne­go Tań­czą­ce­go Klow­na. Teraz kosz­mar ponow­nie powra­ca do Der­ry, a doro­śli już człon­ko­wie Klu­bu Fra­je­rów będą musie­li raz jesz­cze połą­czyć siły, by powtór­nie zmie­rzyć się z okrut­nym Pen­ny­wi­sem. Czy tym razem prze­gna­ją zło na dobre? Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ekranizacje

Wiedźmin będzie serialem dla dorosłych

Dokład­na data pre­mie­ry Wiedź­mi­na od Net­flik­sa nadal nie jest zna­na. Czuć jed­nak, że ter­min zbli­ża się szyb­ki­mi kro­ka­mi – jest nam udo­stęp­nia­nych coraz wię­cej mate­ria­łów, ostat­nio upu­blicz­nio­ny został pierw­szy ofi­cjal­ny zwia­stun. Rów­nież twór­cy chęt­niej zdra­dza­ją w wywia­dach kolej­ne szcze­gó­ły. Nie mogą jesz­cze odkryć wszyst­kich kart, ale malu­je się przed nami coraz peł­niej­szy obraz. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Niższy podatek VAT od książek elektronicznych coraz bliżej

Książ­ki papie­ro­we sprze­da­ją się nie­zmien­nie zna­czą­co lepiej niż ich elek­tro­nicz­ne odpo­wied­ni­ki, mimo że ebo­oki powin­ny ucho­dzić za bar­dziej prak­tycz­ne – wszak wystar­czy jed­no tyl­ko urzą­dze­nie nie­wiel­kich roz­mia­rów, żeby mieć sta­ły dostęp do setek, jeśli nie tysię­cy tytu­łów. Dla­cze­go więc cyfro­we czy­ta­nie nie cie­szy się taką popu­lar­no­ścią, jak by się moż­na było spo­dzie­wać? Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Letni kiermasz książek w Biedronce. Oferta za 9,99 zł

Ałbe­na Gra­bow­ska, Sylvia Day, Joan­na Opiat-Bojar­ska, Kry­sty­na Mirek, Rick Rior­dan, Alex Kava, Lois Low­ry, Woj­tek Miło­szew­ski,  James Pat­ter­son oraz wie­lu innych cie­ka­wych auto­rów. Nowa pro­mo­cja ksią­żek w Bie­dron­kach od 22 lip­ca. Wszyst­kie książ­ki dostęp­ne są za 9,99 zł. Poni­żej znaj­dzie­cie listę pozy­cji któ­re poja­wią się w dys­kon­tach.

Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Rozpruwacz książek terroryzuje Herne Bay w Anglii

Kuba Roz­pru­wacz siał ter­ror w lon­dyń­skim Whi­te­cha­pel w XIX wie­ku. Teraz podob­na, choć zde­cy­do­wa­nie mniej krwa­wa fala zbrod­ni prze­le­wa się przez małe nad­mor­skie mia­stecz­ko Her­ne Bay. Tym razem ofia­rą nie pada­ją ludzie a książ­ki. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

ZNAKomite ebooki na lato

Waka­cje trwa­ją na całe­go… tak samo jak i wyjąt­ko­wa pro­mo­cja na ebo­oki wydaw­nic­twa Znak. Ponad 700 tytu­łów zosta­ło prze­ce­nio­nych i umiesz­czo­nych w dwóch pro­gach ceno­wych – 15,15 zł i 19,15 zł. Aby uła­twić wam wybór przy­go­to­wa­li­śmy listę 10 inte­re­su­ją­cych tytu­łów z obu pro­gów ceno­wych. Zobacz­my, jakie książ­ki zna­la­zły się w pro­mo­cji. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Napisał książkę z gatunku true crime w oparciu o zmyślone wywiady ze skazanymi

Lite­ra­tu­ra fak­tu win­na opie­rać się, jak nazwa wska­zu­je, na fak­tach, wszak jej celem jest zre­la­cjo­no­wa­nie kon­kret­nych wyda­rzeń zaist­nia­łych w rze­czy­wi­sto­ści. W tę kate­go­rię wpa­da­ją rów­nież książ­ki z gatun­ku true cri­me sku­pia­ją­ce się na praw­dzi­wych prze­stęp­stwach, nie­rzad­ko popar­te licz­ny­mi wywia­da­mi ze świad­ka­mi czy spraw­ca­mi tych­że. Czy­taj dalej

-->