Sprawdzasz kategorię

Aktualności

Aktualności

Wybrano młodzieżowe słowo roku 2017. Werdykt może Was bardzo zaskoczyć

Zakoń­czył się ple­bi­scyt na mło­dzie­żo­we sło­wo roku 2017 orga­ni­zo­wa­ny przez redak­cję ser­wi­su www.sjp.pwn.pl, WN PWN, Insty­tut Języ­ka Pol­skie­go UW, oraz słow­nik miejski.pl. Mło­dzie­żo­we sło­wo roku nie musi być nowe, slan­go­we ani naj­czę­ściej uży­wa­ne. Doce­nia­my istot­ność tema­tu oraz kre­atyw­ność języ­ka w opi­sy­wa­niu rze­czy­wi­sto­ści, czy­ta­my na stro­nie. Któ­re sło­wo wygra­ło w tym roku? Zobacz­cie. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Ostatnia przygoda Misia Paddingtona

Micha­el Bond powo­łał Misia Pad­ding­ton do życia w 1958 roku. Wte­dy uka­zał się pierw­szy tytuł z serii ksią­żek dla dzie­ci opo­wia­da­ją­cych nie­sa­mo­wi­te histo­rie prze­sym­pa­tycz­ne­go niedź­wiad­ka. Od tam­te­go cza­su powsta­ło ich już kil­ka­na­ście. Sprze­da­ły się w łącz­nym nakła­dzie 35 milio­nów egzem­pla­rzy, prze­tłu­ma­czo­no je na ponad 40 języ­ków. Nie­ste­ty wraz ze śmier­cią auto­ra koń­czą się rów­nież przy­go­dy Misia Pad­ding­to­na. W przy­szłym roku uka­że się ostat­nia książ­ka. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Dziewczyny Emmy Cline plagiatem?

Rów­nież w koja­rzą­cym się z naj­wyż­szą kul­tu­rą świe­cie lite­ra­tu­ry poja­wia­ją się brud­ne spra­wy, nie­czy­ste zagra­nia i praw­ne nad­uży­cia. Wśród tych naj­bar­dziej popu­lar­ny jest chy­ba pla­giat. Naj­czę­ściej oskar­że­nia tego typu kie­ro­wa­ne są pod adre­sem pisa­rzy, któ­rzy dzię­ki dane­mu dzie­łu zyska­li nie­zwy­kłą popu­lar­ność. Tak było swe­go cza­su z Danem Brow­nem, tak jest teraz z Emmą Cli­ne – autor­ką powie­ści Dziew­czy­ny. Wyko­rzy­sta­nie nie­swo­ich par­tii tek­stu zarzu­ca jej były chło­pak. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Biedronka z bestsellerami na gwiazdkę

Popu­lar­ny dys­kont ofe­ru­je kolej­ną por­cję ksią­żek w niskich cenach, teraz z oka­zji zbli­ża­ją­cych się Świąt. W ponie­dzia­łek 11 grud­nia do sie­ci wcho­dzi boga­ta ofer­ta tytu­łów od 24,99. W ofer­cie m.in.: Lee Child, Har­lan Coben, Gil­ly Mac­mil­lan, John Gri­sham, Pau­la Haw­kins, Maria Czu­ba­szek, Nora Roberts. Cała ofer­ta poni­żej. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Mała książka – wielki człowiek, czyli czytajmy niemowlakom

Nas – nie­sta­ty­stycz­nych Pola­ków – nikt do czy­ta­nia nie musi prze­ko­ny­wać, sami prze­cież chęt­nie się­ga­my po książ­ki. Jed­no­cze­śnie wia­do­mo, że sytu­acja w kra­ju jest opła­ka­na i sta­ty­stycz­nie lek­tu­rze w Pol­sce cza­su się nie poświę­ca. Dla­te­go tak waż­ne są wszel­kie­go rodza­ju akcje, któ­re pro­blem nagła­śnia­ją, a jesz­cze waż­niej­sze są te, któ­re sta­ra­ją się zapo­bie­gać pogar­sza­niu się sta­nu rze­czy. W grud­niu star­tu­je ini­cja­ty­wa Insty­tu­tu Książ­ki Mała książ­ka – wiel­ki czło­wiek, któ­ra z zało­że­nia ma nakło­nić rodzi­ców do czy­ta­nia pocie­chom… już od koły­ski. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Audiobooki Marka Krajewskiego oraz konkurs PocketBooka na 7. urodziny Woblinka

Dokład­nie 6 grud­nia 2010 roku powsta­ła jed­na z naj­po­pu­lar­niej­szych księ­gar­ni ksią­żek elek­tro­nicz­nych w Pol­sce. Woblink od 7 lat nie tyl­ko dostar­cza i kon­wer­tu­je e-booki, ale też aktyw­nie pro­mu­je czy­tel­nic­two, współ­or­ga­ni­zu­jąc takie akcje jak Czy­taj PL czy Świę­to E-papie­ru. W tym roku wła­śnie z oka­zji swo­ich uro­dzin Woblink roz­po­czął publi­ka­cję audio­bo­oków wła­snej pro­duk­cji. Na pierw­szy ogień poszły dwa tomu best­sel­le­ro­we­go „Moc­ka” autor­stwa Mar­ka Kra­jew­skie­go. Nie mogło też zabrak­nąć kon­kur­su, w któ­rym moż­na wygrać czyt­ni­ki e-booków mar­ki Pocket­Bo­ok! Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Elektroniczny dostęp do lektur szkolnych przyznany

Lek­tu­ry szkol­ne to temat bar­dzo cięż­ki. Bo jak czer­pać przy­jem­ność z czy­ta­nia, kie­dy ktoś każe ci to robić, a potem jesz­cze spraw­dza, jak dobrze książ­kę zapa­mię­ta­łeś i czy wpa­so­wu­jesz się w usta­lo­ny wcze­śniej klucz. Dru­ga rzecz to dostęp­ność. Niby każ­da biblio­te­ka ma kil­ka, może nawet kil­ka­na­ście egzem­pla­rzy, ale kie­dy nagle cała kla­sa ma prze­czy­tać dany tytuł, to robi się pro­blem. I to jest kło­pot, któ­re­go nie powin­no być w XXI wie­ku, cza­sach powszech­nej cyfry­za­cji. Zro­zu­mia­ły to w koń­cu mądre gło­wy sto­ją­ce za ste­ra­mi kra­ju. Teraz dostęp do wer­sji elek­tro­nicz­nych szkol­nych lek­tur ma być o wie­le łatwiej­szy. Wystar­to­wał nowy rzą­do­wy por­tal. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Mikołajkowe promocje książkowe Biedronki

Książ­ka na miko­łaj­ki? Brzmi świet­nie! Praw­da? A dzię­ki bie­dron­ko­wym prze­ce­nom moż­na zre­ali­zo­wać ten plan taniej niż zwy­kle. 4 grud­nia rusza­ją dwie atrak­cyj­ne dla molów książ­ko­wych ofer­ty.
Pierw­sza to pakie­ty – zestaw dwóch lub trzech ksią­żek za 39,99 zł. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Niestatystyczny spis książek na grudzień

Gru­dzień stan­dar­do­wo na ryn­ku wydaw­ni­czym zwal­nia, zamie­rza wege­to­wać na wyda­nych we wcze­śniej­szych mie­sią­cach książ­kach, któ­re tłum­nie wyle­wa­ją się spod pla­ka­tów rekla­mo­wych powią­za­nych z pro­mo­cja­mi świą­tecz­ny­mi i wszel­ki­mi inny­mi rodza­ja­mi wska­zó­wek, że to wła­śnie te wolu­mi­ny będą zna­ko­mi­tym pomy­słem na świę­ta. Dla wydaw­ców jest to tak­że chwi­la odde­chu przed nowym rokiem, usta­le­nie pla­nu na pierw­szy kwar­tał i upo­rząd­ko­wa­nie spraw tego­rocz­nych. Jed­nak nie ozna­cza to wca­le, że w księ­gar­niach w dzia­le pre­mier nowo­ści i wzno­wień w stycz­niu będą zale­ga­ły tytu­ły, sprzed co naj­mniej dwóch mie­się­cy – nie­któ­rzy posta­no­wi­li przy­go­to­wać coś spe­cjal­ne­go dla czy­tel­ni­ków, będą­cych na bie­żą­co z lek­tu­ra­mi. A swo­istą listę takich wła­śnie, znaj­dzie­cie poni­żej – zatem do czy­ta­nia!, prze­glą­da­nia! i buszo­wa­nia w świą­tecz­nych pro­mo­cjach! Weso­łych Świąt (z książ­ka­mi pod cho­in­ką) i szam­pań­skie­go, nie­sta­ty­stycz­ne­go Syl­we­stra! Czy­taj dalej

-->
Aktualności

To koniec BookRage’a. Swoje życie rozpoczyna ArtRage.

Na począt­ku BookRa­ge ofe­ro­wał dostęp do ebo­oków w dość ryzy­kow­nym, zda­wa­ło­by się, sys­te­mie płat­no­ści. Każ­dy bowiem mógł kupić usta­lo­ne z góry pakie­ty ksią­żek elek­tro­nicz­nych, pła­cąc tyle, ile uwa­żał za sto­sow­ne. O dzi­wo sys­tem się spraw­dził, twór­cy BookRage’a nie splaj­to­wa­li – roz­sze­rzy­li nawet ofer­tę o publi­ka­cje dru­ko­wa­ne, sprze­da­wa­ne tak­że w Rewer­so­wych pakie­tach, gdzie im szyb­ciej się zde­cy­do­wa­ło na zakup, tym mniej pie­niąż­ków ucie­ka­ło z port­fe­la. Teraz jed­nak nad­szedł kres BookRage’a. Nie płacz­my jed­nak, bo zamiast nie­go powo­ła­ny został ArtRa­ge, w ramach któ­re­go dostęp­ne są już nie tyl­ko książ­ki, ale rów­nież komik­sy, gry plan­szo­we i pra­ce naj­róż­niej­szych arty­stów w papie­ro­wych for­ma­tach. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Bestsellery i albumy na mikołajki w Biedronce

Co na świę­ta? Może “Har­ry Pot­ter i Prze­klę­te Dziec­ko”? W Bie­dron­ce to moż­li­we już za 24,99 zł w puli ksią­żek, któ­ra wej­dzie do dys­kon­tu 27 listo­pa­da. Do wybo­ru pokaź­ny zbiór tytu­łów ide­al­nych na miko­łaj­ki – a wszyst­kie w tej samej, atrak­cyj­nej cenie. Wśród nich: “Konan Desty­la­tor” Andrze­ja Pili­piu­ka, “Prze­zna­cze­ni” Kata­rzy­ny Gro­cho­li, “Mock. Ludz­kie ZOO” Mar­ka Kra­jew­skie­go, a tak­że prze­pięk­ne albu­my o roz­ma­itej tema­ty­ce. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Najlepsze książki na Black Friday

Black Fri­day, czy­li czar­ny pią­tek to dzień otwie­ra­ją­cy sezon zaku­pów przed Bożym Naro­dze­niem w USA. Obcho­dzo­ny jest na całym świe­cie tego same­go dnia – zawsze przy­pa­da na ostat­ni pią­tek listo­pa­da. To dosko­na­ła oka­zja do kupie­nia po wyjąt­ko­wo oka­zyj­nych cenach rze­czy daw­no już przez nas upa­trzo­nych, a dotych­czas za dro­gich oraz do hur­to­wych zaku­pów prze­ce­nio­nych do gra­nic moż­li­wo­ści płyt, fil­mów, ubrań, a przede wszyst­kim ksią­żek. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Można już zapoznać się z efektami porządkowania życia Brunona Schulza

Z Bru­no­nem Schul­zem zetknął się, myślę, każ­dy, kto ode­brał wykształ­ce­nie śred­nie, wszak wyim­ki ze Skle­pów cyna­mo­no­wych oma­wia się w liceum. Doro­bek pisa­rza być może nie osza­ła­mia obszer­no­ścią, ale z całą pew­no­ścią urze­ka oni­rycz­ną poety­ką, a przede wszyst­kim peł­ni rolę edu­ka­cyj­ną. Tek­sty Schul­za zna­ko­mi­cie odda­ją realia życia w Pol­sce w okre­sie mię­dzy­woj­nia, zwłasz­cza sytu­acji mało­mia­stecz­ko­wych pol­skich Żydów. Wie­le jego dzieł zagi­nę­ło w burz­li­wych dzie­jach histo­rii, rów­nież jego bio­gra­fia jest pozna­czo­na bia­ły­mi pla­ma­mi. Są jed­nak ludzie, któ­rzy poświę­ca­ją się cał­ko­wi­cie by badać twór­czość oraz życie pol­skie­go pro­za­ika żydow­skie­go pocho­dze­nia. Aktu­al­nie powsta­je jedy­ne w swo­im rodza­ju inter­ne­to­we kalen­da­rium doty­czą­ce Bru­no­na Schul­za. Już moż­na je prze­glą­dać; infor­ma­cje w nim są na bie­żą­co aktu­ali­zo­wa­ne. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

W Wielkiej Brytanii z czytaniem również nie jest najlepiej

Każ­de kolej­ne bada­nie pozio­mu czy­tel­nic­twa w Pol­sce poka­zu­je nam jak bar­dzo opła­ka­na jest sytu­acja w naszym kra­ju. Nikt ksią­żek nie czy­ta, księ­gar­nie upa­da­ją, biblio­te­ki pozby­wa­ją się swo­ich zbio­rów – sło­wem lite­rac­ka apo­ka­lip­sa. Oka­zu­je się jed­nak, że to nie jest tyl­ko nasza dome­na. W Wiel­kiej Bry­ta­nii co pią­ta oso­ba nie jest w sta­nie podać przy­naj­mniej jed­ne­go nazwi­ska pisa­rza. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Kryminał o winie i odpowiedzialności

Ludz­ka psy­chi­ka nigdy nie prze­sta­nie fascy­no­wać debiu­tu­ją­cej autor­ki kry­mi­na­łów, Liny Bengts­dot­ter. Jej pierw­sza powieść, Anna­bel­le zosta­ła okrzyk­nię­ta kry­mi­nal­nym debiu­tem roku, a ją samą jury Cri­me­ti­me Spec­sa­vers nazwa­ło Nową Kró­lo­wą Kry­mi­na­łu. Czy­taj dalej

-->