Sprawdzasz kategorię

Aktualności

Aktualności

Raport czytelnictwa w Polsce w roku 2016

Rapor­ty o czy­tel­nic­twie Biblio­te­ki Naro­do­wej regu­lar­nie dostar­cza­ją nam inte­re­su­ją­cy­ch infor­ma­cji o tym, czy Pola­cy czy­ta­ją i po co się­ga­ją naj­chęt­niej.

Aż 16% bada­ny­ch oznaj­mi­ło, że nie przy­po­mi­na sobie, by prze­czy­ta­ło jaki­kol­wiek tek­st obję­to­ści przy­naj­mniej trzech stron – uwzględ­nia­jąc cza­so­pi­sma i wia­do­mo­ści w sie­ci. Gru­pa ta jest sta­bil­na. Czy­taj dalej

Aktualności

Kochając Pabla, nienawidząc Escobara – historia niewiarygodnego romansu

Dziś do księ­garń tra­fi­ła książ­ka “Kocha­jąc Pabla, nie­na­wi­dząc Esco­ba­ra” autor­stwa Vir­gi­nii Val­le­jo, emo­cjo­nu­ją­ca i trzy­ma­ją­ca w napię­ciu od pierw­szej aż do ostat­niej stro­ny. Książ­ka uka­za­ła się pod naszym patro­na­tem.

Temat zaka­za­nej miło­ści fascy­nu­je nas od tego same­go cza­su, w któ­rym w ogó­le o miło­ści zaczę­li­śmy opo­wia­dać. Meza­lians, tajem­ne związ­ki, prze­klę­ci kochan­ko­wie… Woj­na tro­jań­ska nie wybu­chła­by, gdy­by Parys nie pra­gnął posią­ść Hele­ny – żony Mene­la­osa. Romeo i Julia żyli­by, gdy­by nie zapa­ła­li do sie­bie uczu­cia­mi. Czy­taj dalej

Aktualności

Powstała Biblioteka Końca Świata

Biblio­te­ka Koń­ca Świa­ta (Dooms­day Libra­ry) ma oca­lić doro­bek inte­lek­tu­al­ny ludz­ko­ści na wypa­dek maso­we­go kata­kli­zmu czy kata­stro­fy nukle­ar­nej. Świa­to­we Archi­wum Ark­tycz­ne (World Arc­tic Archi­ve) – bo tak ofi­cjal­nie nazy­wa się ten obiekt – powsta­ło na wyspie Spits­ber­gen w Nor­we­gii. Czy­taj dalej

Aktualności

Wojciech Smarzowski stworzy historię Piastów?!

Woj­cie­ch Sma­rzow­ski zapo­wie­dział, że pra­cu­je nad nowym seria­lem, któ­ry miał­by być pol­ską wer­sją “Gry o tron”, ale opo­wia­da­ją­cą o dyna­stii Pia­stów. Na pierw­szym pla­nie zoba­czy­my wąt­ki poli­tycz­ne i miło­sne, ale uka­za­ne zosta­nie też życie codzien­ne peł­ne sło­wiań­skim obrzę­dów zagro­żo­ny­ch chry­stia­ni­za­cją. Czy­taj dalej

Aktualności

Promocje książkowe (10–16 kwietnia 2017)

Pre­zen­tu­je­my Wam parę cie­ka­wy­ch pro­mo­cji na książ­ki. Na pierw­szy ogień pro­mo­cja w sie­cia­ch Bie­dron­ka. W tym tygo­dniu, w ofer­cie Wiel­ka­noc­nej za 14,99 znaj­dzie­my spo­ro pozy­cji dla naj­młod­szy­ch. Poni­żej zdję­cia, oraz ofer­ty z księ­garń inter­ne­to­wy­ch. Czy­taj dalej

Aktualności

Big Book Festival 2017 – wiemy kto będzie!

Pią­ty Big Book Festi­val szy­ku­je spo­tka­nia z nie­sa­mo­wi­ty­mi twór­ca­mi lite­ra­tu­ry świa­to­wej.

Wśród gości Duże­go Festi­wa­lu Czy­ta­nia w War­sza­wie w dnia­ch 23–25 czerw­ca znaj­dą się auto­rzy z Euro­py, Azji i USA. – To będzie festi­wal odkryć i nie­spo­dzia­nek. Hasło edy­cji powrót do począt­ku jest zapro­sze­niem do prze­ży­wa­nia pierw­szy­ch zachwy­tów i zadzi­wień, pró­bo­wa­nia nie­zna­ny­ch gatun­ków, pozna­wa­nia auto­rów z dale­ka i nowy­ch form uczest­ni­cze­nia w lite­ra­tu­rze. Czy­taj dalej

Aktualności

27 tysięcy wierszy pojawiło się w Warszawie

1 kwiet­nia – i to nie żart! – roz­po­czę­ła się kam­pa­nia “Wier­sze w mie­ście”. Na tere­nie całej War­sza­wy poja­wi­ło się aż 27 tysię­cy wier­szy. Akcję zain­spi­ro­wa­ła kam­pa­nia skrom­niej­sza, czy­li “Wier­sze w metrze”. Czy­taj dalej

Aktualności

Instytut Książki znów myli nazwiska pisarzy

Dobra zmia­na w Insty­tu­cie Książ­ki przy­no­si kolej­ne efek­ty”, sko­men­to­wał Jacek Deh­nel. Oka­za­ło się, że pol­ski Insty­tut Książ­ki przy­go­to­wał zakład­ki z Zofią Nał­kow­ską… tyle że pod­pi­sał ją jako “Naukow­ska”. Zakład­ki są czę­ścią akcji pro­mo­cyj­nej kla­sy­ków lite­ra­tu­ry pol­skiej, ale naj­wy­raź­niej to przed­sta­wi­cie­le insty­tu­tu powin­ni się douczyć. Czy­taj dalej

Aktualności

Nowe promocje książkowe w Biedronce i księgarniach internetowych

Od ponie­dział­ku w Bie­dron­ce opró­cz spe­cja­łów wiel­ka­noc­ny­ch będzie­my mogli zaku­pić wie­le ksią­żek w pro­mo­cyj­ny­ch cena­ch. Już za 19,99 zł zdo­być będzie moż­na parę ksią­żek z prze­pi­sa­mi oraz tych doty­czą­cy­ch zdro­we­go try­bu życia. Dodat­ko­wo kil­ka pozy­cji dla naj­młod­szy­ch, oraz albu­my ze zwie­rzę­ta­mi i ency­klo­pe­die. Czy­taj dalej

Aktualności

Niestatystyczny spis książek na kwiecień

Usta­wa o jed­no­li­tej cenie książ­ki per­ma­nent­nie budzi gorą­ce emo­cje, ale zanim nadej­dą owe mrocz­ne cza­sy, pra­gnie­my zająć się żarem naszy­ch pra­gnień… Czy­tel­ni­czy­ch pra­gnień rze­cz jasna, a te mogą wresz­cie cze­kać na deli­kat­ne zaspo­ko­je­nie, bowiem kwie­cień nie jest mie­sią­cem suchym w książ­ko­we pre­mie­ry. Wydaw­cy sypią do księ­garń wie­le cie­ka­wy­ch tytu­łów oraz nie ogra­ni­cza­ją się do wyłącz­nie jed­nej dzie­dzi­ny – fan­ta­sty­ka ma się świet­nie, kry­mi­nał nie­zgo­rzej, oby­czaj tak­że się wzbo­ga­ci o nowe pozy­cje, nauko­wy­ch wolu­mi­nów takoż nie zabrak­nie. Czy­taj dalej

Aktualności

Poznajcie Rażonego geniuszem!

Nikt nie widzi świa­ta tak jak Jason Pad­gett. Stru­mień wody two­rzy kry­sta­licz­ne sza­blo­ny, licz­by przy­wo­łu­ją roz­ma­ite kształ­ty geo­me­trycz­ne, a skom­pli­ko­wa­ne frak­ta­le wyła­nia­ją się z listo­wia i gałę­zi drzew, odkry­wa­jąc zło­żo­ne mate­ma­tycz­ne wzo­ry ukry­te w ota­cza­ją­cy­ch nas przed­mio­ta­ch. Czy­taj dalej

Aktualności

Andrzej Sapkowski znów o grach z serii Wiedźmin

Por­tal Euro­ga­mer prze­pro­wa­dził wywiad z Andrze­jem Sap­kow­skim, auto­rem kul­to­wej sagi o Geral­cie z Rivii. W roz­mo­wie poru­szo­ny został czę­sty i kon­tro­wer­syj­ny temat – sto­sun­ku Sap­kow­skie­go do gier na pod­sta­wie jego twór­czo­ści. Czy­taj dalej