Sprawdzasz kategorię

Aktualności

Aktualności Ekranizacje

Czyżbyśmy mieli w serialu Amazonu poznać perypetie młodego Aragorna?

O seria­lu Ama­zo­nu osa­dzo­nym w Śród­zie­miu Tol­kie­na nadal nie­wie­le wia­do­mo. Nie jest tajem­ni­cą, że obraz pochło­nie rekor­do­wą sumę nawet miliar­da dola­rów; z kon­trak­tu wyni­ka, że będzie pięć sezo­nów, a cała machi­na pro­duk­cyj­na musi ruszyć naj­póź­niej w przy­szłym roku. Dotych­czas wie­dzie­li­śmy rów­nież, że serial nie będzie opo­wia­dał na nowo histo­rii, któ­rą śle­dzi­li­śmy w fil­mach Pete­ra Jack­so­na. Od kil­ku dni po inter­ne­cie roz­prze­strze­nia­ją się wie­ści, że pierw­szy sezon miał­by się sku­pić na posta­ci mło­de­go Ara­gor­na. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Od dziś zabookowanie hotelu nabiera nowego znaczenia!

Kil­ku­set gości hote­lo­wych, któ­rzy nie opusz­cza­ją swo­ich poko­jów, ponie­waż… nie mogą ode­rwać się od eks­cy­tu­ją­cej powie­ści. Ten bar­dzo praw­do­po­dob­ny roze­grał się 18 maja w war­szaw­skim She­ra­to­nie. Wła­śnie tego dnia do Pol­ski przy­je­chał A.J. Finn, autor best­sel­le­ro­wej książ­ki „Kobie­ta w oknie”. Aby uczcić to wyda­rze­nie, Wydaw­nic­two W.A.B. wraz z hote­lem She­ra­ton War­saw przy­go­to­wa­ło wyjąt­ko­wą akcję pro­mo­cyj­ną – każ­dy z kil­ku­set gości hote­lo­wych otrzy­mał egzem­plarz powie­ści. Ponad­to pierw­szy raz w histo­rii hote­lu zosta­nie zor­ga­ni­zo­wa­ne spo­tka­nie z auto­rem dla gości i pra­cow­ni­ków. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Nominowani do Nagrody Literackiej Gdynia

Nagro­da Lite­rac­ka Gdy­nia nale­ży do tych bar­dziej pre­sti­żo­wych pol­skich wyróż­nień lite­rac­kich. Kapi­tu­ła nagro­dy otwar­cie przy­zna­je, że nie jest ich zada­niem nagra­dza­nie komer­cyj­nych utwo­rów, a wyła­wia­nie swo­istych pereł, nie­rzad­ko pozo­sta­ją­cych nie­zau­wa­żo­ny­mi, pomi­nię­tych przez czy­tel­ni­ków z róż­nych wzglę­dów. Celem nad­rzęd­nym jest wzbu­dze­nie zain­te­re­so­wa­nia nimi. W tym roku nagro­dy zosta­ną przy­zna­ne 31 sierp­nia. Tym­cza­sem orga­ni­za­to­rzy ujaw­ni­li nazwi­ska dwu­dzie­stu nomi­no­wa­nych. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Wszystko ma swój koniec?

Po raz pierw­szy w Pol­sce czy­tel­ni­cy zosta­ną zapro­sze­ni do wyjąt­ko­we­go miej­sca, w któ­rym rze­czy­wi­stość prze­ni­ka się z fik­cją lite­rac­ką. Pawi­lon OSTATNI ROZDZIAŁ na Bul­wa­rach Wiśla­nych w War­sza­wie to świat boha­te­rów powie­ści Kata­rzy­ny Bon­dy, jak i prze­nie­sio­ne w sfe­rę publicz­ną jej pry­wat­ne miej­sce pra­cy. Już 16 maja każ­dy będzie mógł poczuć się boha­te­rem serii „Czte­ry żywio­ły Saszy Zału­skiej”, któ­rą otwie­ra „Pochła­niacz”, a koń­czy „Czer­wo­ny Pająk” (pre­mie­ra 23 maja). Zapra­sza­my do OSTATNIEGO ROZDZIAŁU w pawi­lo­nie „Bul­war Lite­rac­ki”. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Książkowy Zestaw Ratunkowy – pierwsza tego typu akcja w Polsce

Dopa­dła cię nagła potrze­ba czy­ta­nia, a brak ci książ­ki pod ręką? Od teraz to nie pro­blem. W prze­strze­ni War­sza­wy znaj­dziesz Książ­ko­we Zesta­wy Ratun­ko­we. Popro­wa­dzą cię do nich infor­ma­cje na przy­stan­kach komu­ni­ka­cji miej­skiej. Otwie­rasz skrzyn­kę, wyj­mu­jesz książ­kę i zabie­rasz ją ze sobą. Książ­ko­wy Zestaw Ratun­ko­wy to pierw­sza tego rodza­ju ini­cja­ty­wa w Pol­sce a praw­do­po­dob­nie tak­że na świe­cie. Jest nie­stan­dar­do­wą zapo­wie­dzią wiel­kie­go świę­ta czy­tel­ni­ków, czy­li Apo­stro­fu. Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Lite­ra­tu­ry, któ­ry star­tu­je już 14 maja. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Najlepsze polskie kryminały, czyli nominacje do Nagrody Wielkiego Kalibru

26 maja we Wro­cła­wiu przy­zna­na zosta­nie Nagro­da Wiel­kie­go Kali­bru za naj­lep­szą pol­ską powieść kry­mi­nal­ną wyda­ną w ubie­głym roku. Z wyróż­nie­niem wią­że się rów­nież gra­ty­fi­ka­cja finan­so­wa. Wie­my już kto zna­lazł się w fina­ło­wej sió­dem­ce – wła­śnie zosta­ły ogło­szo­ne nomi­na­cje. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Warszawskie Targi Książki ruszają już za tydzień

Sta­dion Naro­do­wy w War­sza­wie otwo­rzy swo­je podwo­je dla wszyst­kich miło­śni­ków lite­ra­tu­ry 17 maja o godzi­nie 10:00. Tym samym roz­pocz­nie się dzie­wią­ta edy­cja War­szaw­skich Tar­gów Książ­ki. Orga­ni­za­to­rzy zapo­wia­da­ją, że będzie się dzia­ło o wie­le wię­cej niż w poprzed­nim roku. I rze­czy­wi­ście muszą się posta­rać, gdyż tym razem impre­za kon­ku­ru­je z Festi­wa­lem Fan­ta­sty­ki Pyr­kon, któ­ry wypa­da w ten sam week­end. Jest kil­ka nie­spo­dzia­nek, któ­re mogą prze­ko­nać nie­zde­cy­do­wa­nych do udzia­łu w war­szaw­skim even­cie. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Felieton

Pięć trylogii fantastycznych, które powinieneś poznać

Jeden tom to zazwy­czaj za mało dla regu­lar­nie czy­ta­ją­ce­go Pola­ka. Wie­lo­to­mo­we serie, któ­rych koń­ca nie widać, mogą zaś nużyć, zwłasz­cza kie­dy na kolej­ne czę­ści trze­ba cze­kać lata­mi, bo pisarz, zamiast je pisać, zaj­mu­je się wszyst­kim innym. Dla­te­go naj­lep­szą opcją wyda­ją się tra­dy­cyj­ne try­lo­gie, opie­ra­ją­ce się na uni­wer­sal­nej magii trzech tomów – nie za dużo, nie za mało, w sam raz, by nacie­szyć się opo­wia­da­ną histo­rią. Chcie­li­by­śmy teraz zwró­cić waszą uwa­gę na pięć wyjąt­ko­wo cie­ka­wych – naszym zda­niem – try­lo­gii ostat­nich lat. Wszyst­kie zosta­ły wyda­ne w Pol­sce i każ­da z nich jest kom­plet­na – moż­na więc zanu­rzyć się w nur­tach tych fan­ta­stycz­nych opo­wie­ści bez obaw, że zwień­cze­nia się nie docze­ka­my. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Majowa promocja w Biedronkach, książki po 9.99 zł!

Nowy pakiet tanich ksią­żek w Bie­dron­ce! Od wtor­ku w dys­kon­cie dostęp­ny jest spo­ry wybór kie­szon­ko­wych wydań za 9,99 zł.
 
A jest w czym wybie­rać – “Skle­pik z marze­nia­mi” i “Zie­lo­na mila” Ste­phe­na Kin­ga, “Dziew­czy­na z pocią­gu” Pau­li Haw­kins, “Ślep­nąc od świa­teł” Jaku­ba Żul­czy­ka czy “Pach­ni­dło” Patric­ka Süskin­da to tyl­ko kil­ka z dostęp­nych pozy­cji. To dobra oka­zja, by uzu­peł­nić swo­ją domo­wą biblio­tecz­kę, pod warun­kiem, że zdą­ży się przed inny­mi mola­mi książ­ko­wy­mi.

Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ekranizacje

Będzie serial oparty na twórczości Paulo Coelho

Ten bra­zy­lij­ski pisarz zyskał sła­wę dzię­ki powie­ściom, w któ­rych poru­sza tre­ści waż­ne, czę­sto ucie­ka­jąc w filo­zo­ficz­ne roz­wa­ża­nia, a przy tym zacho­wu­jąc pro­sty język i kla­row­ny spo­sób wyra­ża­nia myśli. Naj­więk­szą popu­lar­no­ścią cie­szy się Alche­mik, któ­ry na całym świe­cie sprze­dał się w ponad 200 milio­nach kopii. Nie­mniej Pau­lo Coel­ho bar­dziej zda­je się być dziś koja­rzo­ny z serii memów wyśmie­wa­ją­cych jego książ­ko­we mądro­ści, poda­nych w for­mie pre­ten­sjo­nal­nych tru­izmów. Nie prze­szka­dza to jed­nak naj­wy­raź­niej w powsta­niu seria­lu tele­wi­zyj­ne­go, któ­re­go kan­wą sta­ną się trzy książ­ki jego autor­stwa. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Malarz „widzi” książkę. Dialog obrazu z tekstem literackim.

Przed­pre­mie­ro­wy frag­ment powie­ści „Misja Feniks”, książ­ki Ewy Kar­wan-Jastrzęb­skiej ilu­stro­wa­nej przez Doro­tę Kobie­lę, twór­czy­nię fil­mu „Twój Vin­cent”.

Ewa Kar­wan Jastrzęb­ska, autor­ka „Misji Feniks” ma w swo­im dorob­ku kil­ka­na­ście powie­ści dla dzie­ci i mło­dzie­ży. Na pod­sta­wie jej baśni o Misiu Fan­ta­zym powsta­ła 13-odcin­ko­wa seria fil­mów ani­mo­wa­nych emi­to­wa­na w ponad sześć­dzie­się­ciu kra­jach, któ­ra wciąż zdo­by­wa nagro­dy na festi­wa­lach fil­mo­wych – seria otrzy­ma­ła mię­dzy inny­mi pre­sti­żo­we trzy tytu­ły Pla­ti­num Remi Award, Gold Remi Award i Silver Remi Award na festi­wa­lu w Huston. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Literacki Nobel zostanie przyznany dopiero w przyszłym roku

Z koń­cem kwiet­nia poda­li­śmy infor­ma­cję, że w związ­ku z licz­ny­mi oskar­że­nia­mi o mole­sto­wa­nie sek­su­al­ne skie­ro­wa­ny­mi prze­ciw­ko mężo­wi jed­nej z człon­kiń Aka­de­mii Szwedz­kiej trwa­ją roz­mo­wy o prze­ło­że­niu wyło­nie­nia lau­re­ata Nagro­dy Nobla w dzie­dzi­nie lite­ra­tu­ry za rok 2018. Dziś zapa­dła osta­tecz­na decy­zja. Według ofi­cjal­ne­go komu­ni­ka­tu wysto­so­wa­ne­go przez fun­da­cję w przy­szłym roku zosta­ną przy­zna­ne dwa Lite­rac­kie Noble, a teraz Aka­de­mia Szwedz­ka sku­pi się na napra­wie­niu swo­je­go wize­run­ku. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Zapowiedzi

Niestatystyczny spis książek na maj 2018

Maj to dla zaczy­ta­nych mie­siąc War­szaw­skich Tar­gów Książ­ki, Ogól­no­pol­skie­go Dnia Biblio­tek, Wro­cław­skich Tar­gów Książ­ki dla Dzie­ci i Mło­dzie­ży „Dobre Stro­ny” oraz Pyr­ko­nu, czy­li może­cie spo­dzie­wać się wysy­pu wie­lu cie­ka­wych pre­mier, a nie­ma­ło z nich tra­fi­ło na poniż­szą listę. Poza tym tego­rocz­ny bar­dzo dłu­gi week­end też jest wspa­nia­łą oka­zją do odpo­czyn­ku z lek­tu­rą, choć wyczy­no­wa wspi­nacz­ka gór­ska zwień­czo­na czy­ta­niem książ­ki rów­nież może być inte­re­su­ją­ca – tyl­ko nie czy­taj­cie wspi­na­jąc się! W tym przy­pad­ku pole­ca­my raczej audio­bo­ok! Nie ma co się wię­cej roz­wo­dzić, przejdź­my do rze­czy. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Zapowiedzi

Wichry zimy zawieją w przyszłym roku. W tym zapanuje Ogień i krew.

Geo­r­ge R.R. Mar­tin potwier­dził osta­tecz­nie na swo­im blo­gu, że Wichry zimy nie mają naj­mniej­szych szans na uka­za­nie się jesz­cze w tym roku. Na otar­cie łez pisarz pro­po­nu­je swo­im fanom obszer­ną kro­ni­kę rodu Tar­ga­ry­enów – niby pre­qu­el, ale jed­nak nie do koń­ca, bo nie będzie to powieść w stan­dar­do­wym tego sło­wa zna­cze­niu, a raczej coś na zasa­dzie pod­ręcz­ni­ka wyima­gi­no­wa­nej histo­rii. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ekranizacje

Amazon rzuca kolejne wyzwanie HBO

Dyrek­tor gene­ral­ny Ama­zon Stu­dio, Jeff Bez­os, nie porzu­ca misji zna­le­zie­nia tema­tu, któ­ry dla ser­wi­su stre­amu­ją­ce­go fir­my zro­bi to, co uczy­ni­ła Gra o tron dla HBO. Wie­my, że nie szczę­dzi środ­ków na nowe pro­duk­cje, o czym świad­czy nie­daw­na inwe­sty­cja w pra­wa do stwo­rze­nia seria­lu wyko­rzy­stu­ją­ce­go kre­acje J.R.R. Tol­kie­na. HBO ma jesz­cze jeden serial, któ­ry cie­szy się ogrom­ną popu­lar­no­ścią, a jest nim Westworld. Jeff Bez­os naj­wy­raź­niej pozaz­dro­ścił sta­cji rów­nież tej pro­duk­cji i już trwa­ją pra­ce nad prze­nie­sie­niem jed­nej z ostat­nich powie­ści Wil­lia­ma Gib­so­na na mały ekran. Nad Pery­fe­ra­lem pra­cu­ją nawet ci sami ludzie, co nad Westworl­dem! Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Literackiego Nobla w tym roku nie będzie? Kryzys w Akademii Szwedzkiej.

Ofia­ry mole­sto­wa­nia sek­su­al­ne­go wycho­dzą z ukry­cia, otwar­cie mówią o pro­ble­mie, przede wszyst­kim jed­nak rzu­ca­ją kolej­ne oskar­że­nia. Spra­wa zda­je się naj­czę­ściej doty­czy bran­ży fil­mo­wej, gdzie trwa nagon­ka na tak wie­lu hol­ly­wo­odz­kich akto­rów czy reży­se­rów. Nie­ste­ty lite­rac­ki świa­tek wca­le nie jest lep­szy. Jakiś czas temu pisa­li­śmy na przy­kład o Jayu Ashe­rze, a teraz kry­zys zatrzą­snął Aka­de­mią Szwedz­ką przy­zna­ją­cą co roku Lite­rac­ką Nagro­dę Nobla. Czy­taj dalej

-->