Sprawdzasz kategorię

Aktualności

Aktualności

Wyprzedaże książkowe w Lidlu i Biedronce!

booksbooks

Pamię­ta­cie, jak pisa­łem, że Bie­dronka sprze­daje nie­sa­mo­wite ilo­ści ksią­żek? Jest szansa, że liczba ta jesz­cze wzro­śnie… a jed­no­cze­śnie Wy będzie­cie mieli oka­zję zaopa­trzyć się w pre­zenty świą­teczne. Czy­taj dalej

Aktualności

The London Book Fair Excellence Awards w marcu 2017

the-london-book-fair-excellence-awards

W marcu 2017 roku Pol­ska będzie miała nie­po­wta­rzalną oka­zję zapre­zen­to­wać się na The Lon­don Book Fair – gdyż wystąpi tam w roli Mar­ket Focus Coun­try. W cza­sie tar­gów m.in. odbę­dzie się cere­mo­nia wrę­cze­nia nagród The Lon­don Book Fair Excel­lence Awards. Każdy może nomi­no­wać kan­dy­da­tów do tego wyróż­nie­nia.

Czy­taj dalej

Aktualności

Canal+ stawia na nowe polskie seriale

twardoch

Sta­cja Canal+ po suk­ce­sie pierw­szego sezonu serialu “Bel­fer” (nad sce­na­riu­szem któ­rego pra­co­wali Jakub Żul­czyk, Woj­ciech Boc­ken­heim, Bar­tosz Igna­ciuk i Monika Powa­lisz) posta­no­wił wpro­wa­dzać przy­najm­niej dwa lokal­nie zre­ali­zo­wane seriale rocz­nie.

Czy­taj dalej

Aktualności

Jaga z serii Legend Polskie – zobaczcie film

jagalegendy

Czas na “Jagę” naj­now­szy film z serii Legendy Pol­skie! Do tej pory w ramach serii uka­zały się e-booki “Legendy Pol­skie” oraz “Wywiad z Borutą. Seria Legendy Pol­skie”, a także cztery minia­tury fil­mowe autor­stwa Toma­sza Bagiń­skiego: “Smok”, “Twar­dow­sky”, “Twar­dow­sky 2.0” oraz “Ope­ra­cja Bazy­li­szek”. Dołą­czyła do nich piąta, “Jaga”.

Czy­taj dalej

Aktualności

Nominacje do Paszportów Polityki 2016

paszporty-polityki2016_nominacja

Pasz­porty “Poli­tyki” to nagroda przy­zna­wana od 1993 roku przez – jak sama nazwa wska­zuje – tygo­dnik “Poli­tyka”. Nagra­dza ona osoby zwią­zane z kul­turą w kate­go­riach: lite­ra­tura, film, teatr, muzyka poważna, pla­styka / sztuki wizu­alne i estrada, a od 2002 roku także – kre­ator kul­tury. Kolejne roz­wi­nię­cie o nową kate­go­rię wniósł rok bie­żący.
Czy­taj dalej

Aktualności

J.K. Rowling w nowym roku z większymi zyskami?

FILE - This Oct. 16, 2012 file photo shows author J.K. Rowling at an appearance to promote her latest book "The Casual Vacancy," at The David H. Koch Theater in New York. (Photo by Dan Hallman/Invision/AP, File)

Autorka J.K. Row­ling ocze­kuje, że Pot­ter­more w nowym roku zacznie ponow­nie przy­no­sić zyski, choć minione dwa lata były pełne strat. Pry­watna firma, uru­cho­miona w 2012 roku, nie prze­wi­duje jed­nak żad­nych kon­kret­nych liczb doty­czą­cych bie­żą­cego roku obro­to­wego.

Czy­taj dalej

Aktualności

Matras z problemami finansowymi?

matras

Miesz­kań­ców Kato­wic chcą­cych odwie­dzić księ­gar­nię Matras na ulicy Sta­wo­wej powi­tał nie­co­dzienny widok: gruby łań­cuch i solidna kłódka oraz infor­ma­cję od wła­ści­ciela kamie­nicy, gło­szącą, iż w wyniku kil­ku­mie­sięcz­nych zale­gło­ści w czyn­szu zajął on rucho­mo­ści. Sieć Matras twier­dzi, że długi nie wcho­dzą w grę, a to, co wyda­rzyło się w Kato­wi­cach, jest bez­praw­nym zaję­ciem mie­nia i sprawa oddana została praw­ni­kom.

Czy­taj dalej