Sprawdzasz kategorię

Aktualności

Aktualności

Powraca temat ustawy o stałej cenie książki

Piotr Gliń­ski, Mini­ster Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego, zapro­sił przed­sta­wi­cieli rynku wydaw­ni­czego na spo­tka­nie, które odbę­dzie się w marcu i w cza­sie któ­rego zosta­nie zapre­zen­to­wany pro­jekt ustawy o sta­łej cenie książki. Czy­taj dalej

Aktualności

Znakomite wieści dla fanów Johna Grishama!

Dziś uka­zał się pierw­szy tom kolek­cji „W świe­tle prawa”, na którą złoży się łącz­nie 30 tomów thril­le­rów praw­ni­czych autor­stwa tego zna­ko­mi­tego pisa­rza. Powie­ści będzie można zaku­pić w kio­skach i salo­nach pra­so­wych, a uka­zy­wać będą się co dwa tygo­dnie, więc ostatni tom trafi do sprze­daży 5 kwiet­nia 2018 roku. Czy­taj dalej

Aktualności

Robert M. Wegner doceniony w Rosji

Robert M. Wegner debiu­to­wał książ­kowo w 2009 roku zbio­rem “Opo­wie­ści z meekhań­skiego pogra­ni­cza. Północ–Południe” i od tego czasu z cał­kiem ano­ni­mo­wej osoby stał się powa­ża­nym i uzna­nym twór­com, a jego meekhań­ski cykl – jed­nym ze sztan­da­ro­wych pol­skich przy­kła­dów uni­wer­sum fan­tasy. Czy­taj dalej

Aktualności

Książki dla podopiecznych hospicjów

Fun­da­cja Hospi­cjum Onko­lo­giczne z Ursy­nowa ape­luje o udział w akcji zbie­ra­nia ksią­żek dla pod­opiecz­nych. Szcze­gól­nie cenne będą lite­ra­tura współ­cze­sna oraz kla­syczna. Ważne, by książki były nie­znisz­czone – ze względu na stan zdro­wia pod­opieczni hospi­cjum potrze­bują czy­stych kar­tek, a także czy­tel­nego druku. Czy­taj dalej

Aktualności

Nowa lista lektur zatwierdzona

We wto­rek mini­ster edu­ka­cji Anna Zalew­ska pod­pi­sała roz­po­rzą­dze­nie wpro­wa­dza­jące nową postawę pro­gra­mową w szkole pod­sta­wo­wej. Ta wej­dzie w życie 1 wrze­śnia 2017 roku. Mini­ster pod­kre­śliła, że pod­stawa jest nowo­cze­sna, ale sza­nuje prze­szłość i histo­rię. Czy­taj dalej

Aktualności

Wyprzedaż lutowa książek w Biedronce

W Bie­dronce rusza wyprze­daż ksią­żek – bar­dzo sze­roka gama pozy­cji będzie dostępna już za 4,99 zł, 7,99 zł oraz 9,99 zł. To dobra oka­zja, by poszu­kać pre­zentu na walen­tynki, Dzień Kobiet czy Wiel­ka­noc. Czy­taj dalej

Aktualności

Wyniki Bestsellerów Empiku 2016!

Best­sel­lery Empiku to nagroda, na którą zagło­so­wać można w nie­ty­powy spo­sób – każdy zakup płyty, książki, filmu czy gry w sieci Empik lub na empik.com to jeden głos oddany na tę pozy­cję. Jej pre­stiż wciąż rośnie – w tym roku pierw­szy raz była trans­mi­to­wana przez tele­wi­zję TVN.

Czy­taj dalej

Aktualności

Walentynkowe propozycje książkowe dla niej i niego

Wkrótce walen­tynki. To sym­pa­tyczna oka­zja, by spra­wić komuś bli­skiemu przy­jem­ność, ale wybór pre­zen­tów bywa kło­po­tliwy. Oczy­wi­ście nie­śmier­tel­nym poda­run­kiem jest książka – ma wymiar zarówno mate­rialny, jak i duchowy, w dodatku może stać się też czymś intym­nym – dzięki dedy­ka­cji, adno­ta­cjom na mar­gi­ne­sie, zazna­czo­nym frag­men­tom… Jeśli doce­nia­cie magię tej formy, ale nie zde­cy­do­wa­li­ście jesz­cze, jaką pozy­cję wybrać, pod­rzu­cam kilka inte­re­su­ją­cych tytu­łów.

Czy­taj dalej

Aktualności

Książkowe prezenty w których zakocha się każdy!

Nowy rok za pasem, a co za tym idzie – mnó­stwo nowych oka­zji do świę­to­wa­nia! Ledwo skoń­czymy obcho­dzić walen­tynki 14 lutego, a już czas na wybie­ra­nie pre­zen­tów dla pań z oka­zji Dnia Kobiet, gdy zaś ósmego marca wrę­czymy upo­minki, to Wiel­ka­noc będzie tuż, tuż… Czy­taj dalej

Aktualności

Biedronka z książkami na Walentynki

Bie­dron­kowe sza­leń­stwo trwa! Sieć skle­pów zapre­zen­to­wała wła­śnie swoją ofertę na Walen­tynki – coś dla niej i niego, do wyboru, do koloru. Gło­śne i znane tytuły w cenie 24,99 zł za sztukę znaj­dzie­cie na pół­kach w naj­bliż­szej Bie­dronce już od ponie­działku (06.02.2017).

I choć nie brak mal­kon­ten­tów, któ­rym nie odpo­wiada umiesz­cze­nie książki mię­dzy prosz­kami do pra­nia a pomi­do­rami, to wyniki mówią same za sie­bie – kiedy Polak ma dostęp do ksią­żek, czyta!

Czy­taj dalej

Aktualności

Pomóżmy bibliotece w Cieszynie!

Biblio­tekę Miej­ską w Cie­szy­nie spo­tkała tra­ge­dia – w nocy z 29 na 30 stycz­nia wybu­chł pożar, który stra­wił znaczną część zbio­rów: przede wszyst­kim kom­pu­tery, meble, książki oraz audio­bo­oki z naj­chęt­niej odwie­dza­nego działu – Wypo­ży­czalni dla doro­słych. Czy­taj dalej

Aktualności

Dlaczego Wichry zimy powstają tak wolno?

Westeros.org to znany wszyst­kim fanom “Pie­śni Lodu i Ognia” mię­dzy­na­ro­dowy ser­wis poświę­cony twór­czo­ści George’a R.R. Mar­tina. Elio Gar­cía i Linda Antons­son to auto­rzy strony oraz współ­twórcy “Świata Lodu i Ognia”, któ­rzy z pisa­rzem pozo­stają w sta­łym kon­tak­cie. I to wła­śnie oni zabrali głos w tema­cie tego, dla­czego tak długo musimy cze­kać na szó­sty tom sagi, czyli “Wichry zimy”. Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ