Sprawdzasz kategorię

Aktualności

Aktualności

Biblioteka rozsyła tajemnicze paczki

Kolej­ne bada­nia poka­zu­ją, że czy­tel­nic­two w Pol­sce stoi na żenu­ją­co niskim pozio­mie, księ­gar­nie upa­da­ją, biblio­te­ki świe­cą pust­ka­mi. Ludzie i insty­tu­cje zwią­za­ne z lite­rac­kim świa­tem sta­ra­ją się akty­wi­zo­wać czy­tel­ni­ków, orga­ni­zu­ją akcje zwięk­sza­ją­ce lite­rac­ką świa­do­mość, udo­wad­nia­ją, że książ­ki nie są wca­le złem koniecz­nym. Naj­lep­sze rezul­ta­ty przy­no­szą zawsze te naj­bar­dziej kre­atyw­ne przed­się­wzię­cia. Czy­taj dalej

Aktualności

Będą dalsze przygody Ani z Zielonego Wzgórza na Netfliksie

Anne” (po pol­sku jako “Ania, nie Anna”, choć wła­ści­wie powin­no być “Ania, nie Andzia”), czy­li serial wypro­du­ko­wa­ny przez Net­flik­sa, otrzy­ma­ła kolej­ny sezon.

Serial zbie­ra mie­sza­ne recen­zje. Z jed­nej stro­ny odzie­ra on książ­kę Lucy Maud Mont­go­me­ry z baśnio­wo­ści i poezji – przed­sta­wio­na w nim rze­czy­wi­stość jest o wie­le bar­dziej bru­tal­na i dosłow­na, czym zapew­ne dokład­niej odda­je, jak mógł wyglą­dać los sie­ro­ty w cza­sach, gdy Cuth­ber­to­wie przy­gar­nę­li Anię Shir­ley. Czy­taj dalej

Aktualności

Biedronka z ofertą książek do nauki języków obcych

Na naukę języ­ków obcych nigdy nie jest za póź­no. Bie­dron­ka z tej oka­zji przy­go­to­wa­ła sze­ro­ką ofer­tę słow­ni­ków, nawet tych dla naj­młod­szych oraz powie­ści w róż­nych języ­kach. Od jutra (14 sierp­nia) do sprze­da­ży tra­fią m.in. “Mój pierw­szy słow­nik ilu­stro­wa­ny”, “Angiel­ski Powieść scien­ce fic­tion z ćwi­cze­nia­mi. The Eldritch Club. Poziom B2-C1” i inne. Duży wybór. Do tego od 21 sierp­nia w ofer­cie będą książ­ki bele­try­stycz­ne za 9,90 w wer­sji pocket. Czy­taj dalej

Aktualności

Najbogatsi pisarze 2017 roku według magazynu biznesowego Forbes

Maga­zyn For­bes opu­bli­ko­wał listę jede­na­stu naj­le­piej zara­bia­ją­cych pisa­rzy świa­ta. Roz­cza­ru­je­my: nie ma wśród nich Pola­ków. For­bes zebrał zarob­ki brut­to mistrzów sło­wa za okres od pierw­sze­go czerw­ca 2016 do trzy­dzie­ste­go pierw­sze­go maja 2017 roku. Pierw­szym zasko­cze­niem jest nie­obec­ność wśród naj­bo­gat­szych auto­rów ostat­nie­go roku George’a R. R. Mar­ti­naJoh­na Gre­ena. Czy­taj dalej

Aktualności

Nie żyje Wanda Chotomska

Na jej wier­szy­kach wycho­wa­ły się poko­le­nia. “Gdy­by kóz­ka nie ska­ka­ła”, “Kram z lite­ra­mi” czy “Kacz­ka tłu­macz­ka” to tyl­ko jed­ne z wie­lu. Wymy­śli­ła “Jac­ka i Agat­kę”. W 1969 roku otrzy­ma­ła Order Uśmie­chu. Śmia­ła się, że jest pedia­trą w lite­ra­tu­rze, a na recep­tach wypi­su­je uśmiech.  Czy­taj dalej

Aktualności

Niestatystyczny spis książek na sierpień

W sierp­niu wciąż trwa susza na ryn­ku wydaw­ni­czym, acz­kol­wiek od cza­su do cza­su poja­wi się cie­ka­we dzie­ło, cho­ciaż na praw­dzi­wy wysyp wca­le nie­sta­ty­stycz­ni czy­tel­ni­cy będą musie­li pocze­kać do wrze­śnia, paź­dzier­ni­ka i przede wszyst­kim listo­pa­da. Jed­nak nie ma co umie­rać z czy­tel­ni­cze­go pra­gnie­nia, w zapo­wie­dziach na zbli­ża­ją­cy się mie­siąc każ­dy powi­nien zna­leźć coś dla sie­bie albo bodaj się­gnie po tytuł, odbie­ga­ją­cy od jego wcze­śniej­szych pre­fe­ren­cji.

Czy­taj dalej

Aktualności

Nominacje do Man Booker Prize 2017

Zna­my nomi­na­cje do Nagro­dy Booke­ra. To nagro­da lite­rac­ka o naj­wyż­szym pre­sti­żu w Wiel­kiej Bry­ta­nii. Jest przy­zna­wa­na za naj­lep­szą powieść anglo­ję­zycz­ną ostat­nie­go roku. Po raz pierw­szy wrę­czo­no ją w 1969 roku. Zna­le­zie­nie się w gro­nie fina­li­stów uzna­wa­ne jest za wiel­ki honor. Lau­re­at otrzy­mu­je dodat­ko­wo 50 tys. fun­tów. Czy­taj dalej

Aktualności

Z naszej bajki – projekt promujący polskie bajki ludowe

Przy­wró­ce­nie pol­skiej kul­tu­rze tra­dy­cji baj­ki ludo­wej i upo­wszech­nie­nie mało dotąd pozna­nej pol­skiej twór­czo­ści ludo­wej to cele pro­jek­tu „Z naszej baj­ki”, któ­re­go reali­za­cję roz­po­czę­ła fun­da­cja Nowo­cze­sna Pol­ska w maju 2017 roku. Pro­jekt ten reali­zo­wa­ny jest w ramach Pro­gra­mu „Kul­tu­ra ludo­wa i tra­dy­cyj­na” Czy­taj dalej

Aktualności

Lipcowa wyprzedaż książek w Biedronkach – książki za 9,99 zł

W Biblio­tecz­ce Bie­dron­ki kolej­ny kier­masz ksią­żek. 24 lip­ca do skle­pów wcho­dzi nowa ofer­ta z książ­ka­mi w cenie od 9,99 zł. W niej m.in. lite­ra­tu­ra oby­cza­jo­wa, bio­gra­fie, kry­mi­na­ły, porad­ni­ki i książ­ki dla dzie­ci. Za 19,99 zł dla odmia­ny dostęp­ne będą pły­ty CD z muzy­ką.

Czy­taj dalej

Aktualności

Moja Lady Jane – przeczytaj fragment książki!

Tudo­ro­wie spo­ty­ka­ją Mon­ty Pytho­na. Co z tego wynik­nie?

Nakła­dem SQN Ima­gi­na­tio uka­za­ła się powieść z gatun­ku „histo­ri­cal fan­ta­sy”. Autor­ki (nazy­wa­ją sie­bie „trze­ma lej­dis”) prze­no­szą czy­tel­ni­ka w kli­ma­tycz­ny świat XVI–wiecznego Lon­dy­nu, a dokład­niej na dwór dyna­stii Tudo­rów, gdzie roz­po­czy­na się sza­lo­na gra o tron… Moja Lady Jane to prze­śmiesz­na, fan­ta­stycz­na i roman­tycz­na histo­ria, któ­rą trze­ba poznać. . Czy­taj dalej

Aktualności

Nie żyje Julia Hartwig

Ese­ist­ka, poet­ka i tłu­macz­ka lite­ra­tu­ry fran­cu­skiej i angiel­skiej zmar­ła 14 lip­ca w Pen­syl­wa­nii w USA – w domu swo­jej cór­ki. Poin­for­mo­wa­ła o tym jej przy­ja­ciół­ka, Pau­la Sawic­ka, publi­ku­jąc n Face­bo­oku list od cór­ki poet­ki.

Czy­taj dalej

Aktualności Ciekawostki

O okrucieństwie niewolnictwa

Za spra­wą wydaw­nic­twa Alba­tros mamy oka­zję prze­czy­tać jed­ną z naj­le­piej oce­nia­nych ksią­żek ame­ry­kań­skich tej deka­dy. „Kolej pod­ziem­na. Czar­na krew Ame­ry­ki” czar­no­skó­re­go pisa­rza Col­so­na Whi­te­he­ada to bar­dzo moc­na pró­ba zmie­rze­nia się z hanieb­ną histo­rią Sta­nów Zjed­no­czo­nych. Czy­taj dalej