Netflix zakupił prawa do serialowych i filmowych ekranizacji Opowieści z Narnii

Udo­stęp­nij1KTwe­et­nijSer­ca fanów twór­czo­ści C.S. Lewi­sa nie­wąt­pli­wie zabi­ją szyb­ciej na wieść o wczo­raj­szych rewe­la­cjach. Otóż na ofi­cjal­nej stro­nie poświę­co­nej Opo­wie­ściom z Narnii poda­no do wia­do­mo­ści, że Net­flix pod­pi­sał umo­wę z The C.S. Lewis Com­pa­ny, fir­mą roz­po­rzą­dza­ją­cą pra­wa­mi do ksią­żek Bry­tyj­czy­ka. Przed­mio­tem poro­zu­mie­nia jest wie­lo­let­nia współ­pra­ca, któ­ra ma zaowo­co­wać seria­lem i fil­ma­mi oży­wia­ją­cy­mi naj­bar­dziej zna­ną serię powie­ścio­wą C.S. Lewi­sa. Opo­wie­ści z Narnii skła­da­ją się z sied­miu powie­ści. Ich tema­tem jest eks­plo­ra­cja magicz­ne­go świa­ta, gdzie zwie­rzę­ta potra­fią mówić, a dobro ze złem toczy nie­ustan­ną wal­kę. C.S. Lewis pisał serię w latach 1949–1954, ale nadal uwa­ża się jego powie­ści za wybit­nie war­to­ścio­we, aktu­al­ne i kul­to­we przy­kła­dy lite­ra­tu­ry dzie­cię­cej i mło­dzie­żo­wej. Do dziś według ofi­cjal­nych źró­deł sprze­da­ło się ponad 100 milio­nów kopii ksią­żek. Seria zosta­ła prze­tłu­ma­czo­na na 47 języ­ków na całym świe­cie. Na prze­strze­ni lat powsta­ło już kil­ka adap­ta­cji tele­wi­zyj­nych i kino­wych Opo­wie­ści z Narnii. W 1967 wyemi­to­wa­no pierw­szy serial – dzie­się­cio­od­cin­ko­wą adap­ta­cję Lwa, cza­row­ni­cy i sta­rej sza­fy. W 1979 do tele­wi­zji tra­fił bar­dzo uda­ny, nagro­dzo­ny Emmy film ani­mo­wa­ny. Póź­niej BBC wzię­ło się za krę­ce­nie kolej­ne­go seria­lu. W efek­cie w latach 1988–1990 powsta­ły czte­ry serie, któ­re zosta­ły następ­nie prze­ro­bio­ne na trzy fil­my peł­no­me­tra­żo­we wyda­wa­ne na kase­tach VHS i pły­tach DVD. Ostat­nie ekra­ni­za­cje cyklu przy­go­to­wy­wa­ne były z myślą o kinach. Walt Disney zre­ali­zo­wał dwie pierw­sze kinów­ki, póź­niej serię prze­ję­ło 20th Cen­tu­ry Fox. W kinach uka­za­ły się trzy … Czy­taj dalej Net­flix zaku­pił pra­wa do seria­lo­wych i fil­mo­wych ekra­ni­za­cji Opo­wie­ści z Narnii