Niezwykli niepełnosprawni pisarze

Udo­stęp­nij519Twe­et­nijKto pró­bo­wał swo­ich sił jako pisarz, ten wie, jak wie­le wysił­ku wyma­ga stwo­rze­nie książ­ki. A jeśli do tego ma być ona dobra? To jest dopie­ro wyzwa­nie! Wie­lu doro­słych, zdro­wych ludzi pole­gło przy tym zada­niu (choć odgra­ża­ją się nie­rzad­ko, że jesz­cze swo­ją wiel­ką powieść skoń­czą i zapi­szą się w histo­rii lite­ra­tu­ry!). Tym bar­dziej może nie­któ­rych zasko­czyć fakt, że książ­ki, któ­re zmie­ni­ły życia tysią­ca ludzi… nie­rzad­ko były two­rzo­ne przez oso­by nie­peł­no­spraw­ne. Panie i pano­wie! Z oka­zji obcho­dzo­ne­go dziś Dnia Wal­ki z Dys­kry­mi­na­cją Osób Nie­peł­no­spraw­nych przed­sta­wia­my syl­wet­ki kil­ku nie­zwy­kle cie­ka­wych nie­peł­no­spraw­nych pisa­rzy. Cha­pe­au bas! Jego umysł się­gał krań­ców wszech­świa­ta, nawet gdy nie mógł ruszyć pal­cem – Ste­phen Haw­king Któż z nas nie koja­rzy Ste­phe­na Haw­kin­ga, genial­ne­go astro­fi­zy­ka, tyta­na fizy­ki teo­re­tycz­nej, któ­ry prze­ma­wiał do zawsze tłum­nie zebra­nej publicz­no­ści za pomo­cą nie­od­łącz­ne­go syn­te­ty­za­to­ra gło­su. Choć przez to urzą­dze­nie nie moż­na było wyra­żać żad­nych emo­cji, każ­dy kto słu­chał tego nie­zwy­kłe­go czło­wie­ka wie, że miał on nie tyl­ko ogrom­ną wie­dzę, ale i nie­sa­mo­wi­te poczu­cie humo­ru. Nie­wie­le osób pamię­ta, że np. zagrał same­go sie­bie w Star Tre­ku (w zabaw­nej sce­nie roz­gryw­ki w Poke­ra z Isa­aciem New­to­nem i Alber­tem Ein­ste­inem): Za to wie­lu z nas koja­rzy jego cover pio­sen­ki Mon­ty Pytho­na (któ­ra swo­je­go cza­su była vira­lem): Ste­phen Haw­king w mło­do­ści był bar­dzo aktyw­ny fizycz­nie. Tre­no­wał wio­ślar­stwo i kochał jaz­dę kon­ną. W wie­ku 21 lat, tuż … Czy­taj dalej Nie­zwy­kli nie­peł­no­spraw­ni pisa­rze