Konkurs – wygraj czytniki, bony na zakupy i gadżety książkowe! (rozwiązany)

Udo­stęp­nij95Twe­et­nijJesz­cze tyl­ko 5 dni moż­na zeska­no­wać kody QR dają­ce dostęp do 12 dar­mo­wych e-best­se­l­le­­rów w ramach akcji Czy­taj PL. Każ­da oso­ba, któ­ra zeska­nu­je kod za pomo­cą apli­ka­cji Woblink, otrzy­ma dar­mo­wy peł­ny dostęp do 12 e-booków i 6 audio­bo­oków (w tym jed­nej super­pro­duk­cji). Dostęp będzie aktyw­ny do 7 grud­nia. Z takie­go dobra nie tyl­ko war­to sko­rzy­stać, ale też trze­ba dzie­lić się nim z inny­mi. I wła­śnie z tego powo­du wystar­to­wał kon­kurs „Sza­fu­ję e-inku­­na­­bu­­ła­­mi” w któ­rym każ­da oso­ba, któ­ra w poniż­szy spo­sób pomo­że wypro­mo­wać akcję w jej ostat­nich dniach, może wygrać m.in. czyt­nik Pocket­Bo­ok wraz z bona­mi na e-booki! Co zro­bić, żeby wygrać? 1. Pobierz jed­ną z poniż­szych gra­fik: 2. Umieść ją na swo­jej face­bo­oko­wej tabli­cy (lub fanpage’u, jeśli taki pro­wa­dzisz) i oznacz fan­pa­ge „Czytaj.PL”. Pamię­taj, by wpis był publicz­ny (widocz­ny dla każ­de­go)! 3. W pomy­sło­wy i ory­gi­nal­ny spo­sób zachęć Waszych zna­jo­mych do sko­rzy­sta­nia z akcji (oce­nia­my opis i zawar­tą w nim argu­men­ta­cję). 4. Wklej w komen­ta­rzu tej stro­ny link do gra­fi­ki Czy­taj PL na Two­jej face­bo­oko­wej tabli­cy. Nagro­dy: I miej­sce: czyt­nik e-booków Pocket­Bo­ok Aqua 2 oraz bon na zaku­py e-booków w skle­pie Woblink o war­to­ści 150 PLN II miej­sce: czyt­nik e-booków Pocket­Bo­ok Basic Lux oraz bon na zaku­py e-booków w skle­pie Woblink o war­to­ści 100 PLN III miej­sce: czyt­nik e-booków Pocket­Bo­ok Basic Lux oraz bon na zaku­py e-booków w skle­pie Woblink o war­to­ści 50 PLN Dodat­ko­wo Kra­kow­skie … Czy­taj dalej Kon­kurs – wygraj czyt­ni­ki, bony na zaku­py i gadże­ty książ­ko­we! (roz­wią­za­ny)