Aktualności

Znamy nominacje do Bestsellerów Empiku!

Sieci Empik oraz empik.com co roku doko­nują pod­li­cze­nia zaku­pów w kate­go­riach lite­ra­tury, płyt, fil­mów i gier kom­pu­te­ro­wych, by następ­nie ogło­sić, które tytuły wydane w 2016 roku cie­szyły się naj­więk­szą popu­lar­no­ścią. Nazwi­ska, które pre­zen­tuję niżej, powstały dzięki wybo­rom aż 33 milio­nów osób!

Jede­na­ście osób, do któ­rych tra­fią sta­tu­etki Best­sel­le­rów Empiku za rok 2016 poznamy 7 lutego w cza­sie gali trans­mi­to­wa­nej w TVN-ie. Galę popro­wa­dzi Mar­cin Pro­kop. Wyróż­nione zosta­nie także Wyda­rze­nie Roku. “Ten rok był wyjąt­kowy. Jak zawsze wita­li­śmy wscho­dzące gwiazdy, ale też czę­sto wzru­sza­li­śmy się przy ostat­nich utwo­rach wiel­kich twór­ców. Na pol­skiej sce­nie obser­wo­wa­li­śmy bez­pre­ce­den­sowe zja­wi­ska, pięć z nich wyróż­ni­li­śmy w nomi­na­cjach do Wyda­rze­nia Roku 2016”, oświad­cza pre­zes Empiku, Ewa Szmidt-Bel­carz.

Co cie­kawe, są nazwi­ska, które na liście nomi­no­wa­nych poja­wiają się podwój­nie: Nela Mała Repor­terka, Patryk Vega, ks. Jan Kacz­kow­ski oraz J.K. Row­ling (pod wła­snym nazwi­skiem oraz pod pseu­do­ni­mem).

Poni­żej pre­zen­tuję pełną listę nomi­na­cji wraz z podzia­łem na kate­go­rie książ­kowe:

Lite­ra­tura pol­ska:

Brud” – Piotr C.; Wydaw­nic­two Novae Res

Konan Desty­la­tor” – Andrzej Pili­piuk; Wydaw­nic­two Fabryka Słów

Król” – Szcze­pan Twar­doch; Wydaw­nic­two Lite­rac­kie

Lam­piony” – Kata­rzyna Bonda; Wydaw­nic­two Muza

Prze­zna­czeni” – Kata­rzyna Gro­chola; Wydaw­nic­two Lite­rac­kie

Lite­ra­tura zagra­niczna:

Kiedy odsze­dłeś” – Jojo Moyes; Wydaw­nic­two Znak Lite­ra­nova

Małe życie” – Hanya Yana­gi­hara; Wydaw­nic­two W.A.B.

Nie­zna­jomy” – Har­lan Coben; Wydaw­nic­two Alba­tros

Spójrz na mnie” – Nicho­las Sparks; Wydaw­nic­two Alba­tros

Żniwa zła” – Robert Gal­bra­ith; Wydaw­nic­two Dol­no­ślą­skie

Lite­ra­tura faktu:

Dasz radę. Ostat­nia roz­mowa” – ks. Jan Kacz­kow­ski, Joanna Pod­sa­decka; Wydaw­nic­two WAM

Grunt pod nogami” – ks. Jan Kacz­kow­ski; Wydaw­nic­two WAM

Nie­na­chalna z urody” – Maria Czu­ba­szek; Wydaw­nic­two Pró­szyń­ski Media

Sekretne życie drzew” – Peter Wohl­le­ben; Wydaw­nic­two Otwarte

Służby spe­cjalne. Podwójna przy­krywka” – Patryk Vega; Wydaw­nic­two Otwarte

Lite­ra­tura dla dzieci:

Boha­te­ro­wie Magicz­nego Drzewa. Porwa­nie” – Andrzej Maleszka; Wydaw­nic­two Znak Emo­ti­kon

Dzien­nik Cwa­niaczka. Stara bieda” – Jeff Kin­ney; Wydaw­nic­two Nasza Księ­gar­nia

Lewy. Chło­pak, który zachwy­cił świat” – Yvette Żół­tow­ska-Dar­ska; Burda Publi­shing Pol­ska

Nela na kole pod­bie­gu­no­wym” – Nela Mała Repor­terka; Burda NG Pol­ska

Śla­dami Neli przez dżun­glę, morza i oce­any” – Nela Mała Repor­terka; Burda NG Pol­ska

Lite­ra­tura dla mło­dzieży:

Harry Pot­ter i prze­klęte dziecko” – Jack Thorne; Wydaw­nic­two Media Rodzina

Korona” – Kiera Cass; Wydaw­nic­two Jaguar

Nie­bez­pieczne kłam­stwa” – Becca Fitz­pa­trick; Wydaw­nic­two Otwarte

Ukryta wyrocz­nia” – Rick Rior­dan; Wydaw­nic­two Gale­ria Książki

Życie i śmierć” – Ste­phe­nie Meyer; Wydaw­nic­two Dol­no­ślą­skie

WYDARZENIE ROKU

Cla­shes” Moniki Brodki

film „Ostat­nia rodzina”

Harry Pot­ter i prze­klęte dziecko” – powrót pot­te­ro­ma­nii

serial „Bel­fer”

Tri­stan i Izolda” Tre­liń­skiego w Metro­po­li­tan Opera w Nowym Jorku

Może też zainteresują cię te tematy