Konkursy

Konkurs – wygraj pakiet książek Marty Kisiel! (zakończony)

Marta Kisiel pod­biła serca czy­tel­ni­ków już bły­sko­tli­wym debiu­tem i choć póź­niej długo kazała cze­kać na kolejne powie­ści, jak już je napi­sała, to z hukiem. Jeśli jed­nak nie mie­li­ście wcze­śniej oka­zji zapo­znać się z jej twór­czo­ścią, pora ku temu naj­wyż­sza, a i oka­zja zna­ko­mita. Mam dla Was bowiem trzy pakiety ksią­żek autor­stwa Marty Kisiel – każdy pakiet zawiera “Doży­wo­cie”, “Nomen Omen” oraz “Siłę niż­szą”. Zapra­szam do udziału w kon­kur­sie!

Sza­nuj anioła swego, bo możesz dostać gor­szego! Kon­ty­nu­acja kul­to­wego Doży­wo­cia. Wymę­czony codzienną rutyną, za to oswo­jony z nie­co­dzien­nymi zja­wi­skami Kon­rad Romań­czuk odkrywa, że nie jest jedy­nym posia­da­czem anioła stróża, a dwie takie istoty pod jed­nym dachem to dopiero począ­tek kło­po­tów.

Co trzeba zro­bić? Napisz­cie w komen­ta­rzach na stro­nie dla­czego chce­cie prze­czy­tać książki Marty Kisiel, trzy osoby zostaną wybrane i nagro­dzone książ­kami! Na Wasze komen­ta­rze cze­kamy do 19 stycz­nia.

 

 

 

Chwila cier­pli­wo­ści i jest! Trzy pakiety tra­fią do:

Karo­liny Raj­czyk

Adr­tu­rza

Kar Ly

Może też zainteresują cię te tematy