Aktualności

Znamy laureatów Paszportów Polityki!

Ta usta­no­wiona w 1993 roku nagroda to jedno z naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych wyróż­nień w pol­skiej kul­tu­rze. 10 stycz­nia w Teatrze Wiel­kim – Ope­rze Naro­do­wej w War­sza­wie odbyła się gala wrę­cze­nia sta­tu­etek.


Zwy­cięż­czy­nią w kate­go­rii lite­ra­tura została  Nata­lia Fie­dor­czuk-Cie­ślak – pisarka, woka­listka, ani­ma­torka kul­tury i pro­du­centka muzyczna – za “prze­ni­kliwy por­tret współ­cze­snej Pol­ski widzia­nej od strony matek z wóz­kami, za chłodny i nie­ba­nalny obraz macie­rzyń­stwa, a także za żywy i pełen humoru lite­racki język w książce Jak poko­chać cen­tra han­dlowe”. Nagrodę ode­brała z rąk Justyny Sobo­lew­skiej oraz Łuka­sza Orbi­tow­skiego. W wyścigu o zwy­cię­stwo poko­nała Sta­ni­sława Łubień­skiego i Zośkę Papu­żankę.

W pozo­sta­łych kate­go­riach Pasz­porty ode­brali:

Film – Jan P. Matu­szyń­ski

Teatr – Anna Smo­lar

Sztuki Wizu­alne – Daniel Rychar­ski

Muzyka Poważna – Marzena Dia­kun

Muzyka Popu­larna – Wacław Zim­pel

Kul­tura Cyfrowa – Michał Sta­ni­szew­ski (Stu­dio Pla­stic)

Kre­ator Kul­tury – Jan Wró­blew­ski

Może też zainteresują cię te tematy