Aktualności

Co nowego w księgarniach #3

W nowy rok z nową książką! 10 stycz­nia wielu z nas obcho­dzi świec­kie święto “Matki Boskiej Pie­nięż­nej”, czyli innymi słowy inka­suje wypłatę. To zna­ko­mity moment na pierw­sze zakupy książ­kowe w roku 2017. Poni­żej parę pro­po­zy­cji, za któ­rymi warto rozej­rzeć się w księ­gar­niach. Koniecz­nie daj­cie znać, czy się­gnę­li­ście po któ­rąś z nich i czy speł­niła Wasze ocze­ki­wa­nia.

Wisłocka – Kon­rad Szo­łaj­ski (Świat Książki) PATRONAT NIESTATYSTYCZNY!

Powieść Szo­łaj­skiego, choć oparta na fak­tach, jest fan­ta­zją autora na temat Micha­liny Wisłoc­kiej i jej słyn­nej książki. Autor ubiera tę nie­zwy­kłą bio­gra­fię w atrak­cyjną formę kry­mi­nalno-szpie­gow­ską osa­dzoną w Pol­sce cza­sów Gierka. Ale przede wszyst­kim jest to fascy­nu­jąca histo­ria życia kobiety, która potra­fiła doświad­cze­nia wła­snego, nie­uda­nego mał­żeń­stwa wyko­rzy­stać w pod­ręcz­niku dla par. Sztuka kocha­nia pomo­gła milio­nom Pola­ków i Polek nie tylko w łóżku, ale rów­nież w miło­ści.

Kon­rad Szo­łaj­ski –reży­ser i sce­na­rzy­sta fil­mowy, autor wielu gło­śnych utwo­rów fabu­lar­nych i doku­men­tal­nych, m.in.: Czło­wieka z…, I Bóg stwo­rzył seks, Walka z sza­ta­nem. Pry­wat­nie przy­ja­ciel Micha­liny Wisłoc­kiej. W 2001 roku nakrę­cił film doku­men­talny “Sztuka kocha­nia według Wisłoc­kiej”, w któ­rym jego boha­terka opo­wie­działa o swoim barw­nym życiu. Dzięki temu mogła powstać ta książka.


W ciem­nym mrocz­nym lesie – Ruth Ware (Pró­szyń­ski) PATRONAT NIESTATYSTYCZNY!

Nora jest autorką kry­mi­na­łów, która nie­chęt­nie opusz­cza swoje lon­dyń­skie miesz­kanko. Gdy nie­ocze­ki­wa­nie otrzy­muje zapro­sze­nie na wie­czór panień­ski przy­ja­ciółki, z którą nie miała kon­taktu od dzie­się­ciu lat, z opo­rami godzi się na spę­dze­nie week­endu na wsi. Tam jed­nak wpada w szpony prze­szło­ści, przed którą pró­bo­wała uciec przez ostat­nią dekadę. Uwię­ziona na odlu­dziu, w zło­wiesz­czym szkla­nym domu, osa­czo­nym przez upiorną widow­nię mrocz­nego lasu, tra­fia w sam śro­dek śmier­tel­nie nie­bez­piecz­nej intrygi. Wstrzą­sa­jące wyda­rze­nia spra­wią, że będzie musiała sta­wić czoło nie tylko mor­dercy, ale i wła­snej prze­szło­ści.

W ciem­nym, mrocz­nym lesie” to elek­try­zu­jący, trzy­ma­jący w napię­ciu thril­ler psy­cho­lo­giczny, przez kry­ty­ków wymie­niany jed­nym tchem z takimi best­sel­le­rami, jak “Zagi­niona dziew­czyna” Gil­lian Flynn czy “Dziew­czyna z pociągu” Pauli Haw­kins.

Ruth Ware napi­sał eks­cy­tu­jącą, nie­sa­mo­witą książkę, która na długo zapad­nie w pamięci czy­tel­ni­ków.
Peter Straub, autor best­sel­le­rów z list “New York Timesa”


Prze­trwać Belize – Naval (Bel­lona) PATRONAT NIESTATYSTYCZNY

NAVAL – słu­żył w GROM-ie przez czter­na­ście lat jako ope­ra­tor w zespole bojo­wym. Połowę tego czasu spę­dził na licz­nych misjach zagra­nicz­nych. Za swoją służbę był wie­lo­krot­nie odzna­czany, w tym naj­wyż­szymi odzna­cze­niami woj­sko­wymi, jakie można otrzy­mać w Pol­sce za czyny bojowe poza gra­ni­cami kraju Krzy­żem Kawa­ler­skim Orderu Krzyża Woj­sko­wego przy­zna­wa­nym wybit­nie zasłu­żo­nym w bojach i Krzy­żem Koman­dor­skim Orderu Krzyża Woj­sko­wego przy­zna­wa­nym za czyn wybit­nego męstwa połą­czony z nara­że­niem życia, a także odzna­czony Złotą Odznakę GROM-u, któ­rej to otrzy­ma­nie dla żoł­nie­rzy JW. GROM jest naj­wyż­szym zaszczy­tem.

Zanim prze­szedł selek­cję do naj­bar­dziej eli­tar­nego oddziału wojsk spe­cjal­nych w Pol­sce, był ślu­sa­rzem-spa­wa­czem, już w GRO­Mie obro­nił pracę magi­ster­ską na temat służb spe­cjal­nych. By dostać się do GROMu prze­szedł długa drogę, był żoł­nie­rzem 1 Pułku Spe­cjal­nego, słu­żył w Liba­nie w misji poko­jo­wej ONZ. W 2012 roku usły­szeli on nim wszy­scy, gdy do skle­pów tra­fiła gra kom­pu­te­rowa Medal of Honor. War­fi­gh­ter – Naval był dla jej twór­ców jed­nym z dwóch pier­wo­wzo­rów postaci GROM-owca, w którą może wcie­lić się gracz.

Po zakoń­cze­niu czyn­nej służby woj­sko­wej Naval wspiera swoją wie­dzą i doświad­cze­niem insty­tu­cje cha­ry­ta­tywne i poza­rzą­dowe (m.in. PAH) oraz służby mun­du­rowe. Działa spo­łecz­nie (jest wolon­ta­riu­sze Muzeum Powsta­nia War­szaw­skiego)) i pro­wa­dzi wła­sną firmę – Naval Pol­ska.


Margo – Tar­ryn Fisher (Sine Qua Non) PATRONAT NIESTATYSTYCZNY

W Bone jest dom.

W domu mieszka dziew­czyna.

W dziew­czy­nie mieszka ciem­ność…

Margo nie jest jak inne nasto­latki. Żyje w ponu­rym mia­steczku Bone, które prze­jezdni omi­jają sze­ro­kim łukiem. Swój dom nazywa „poże­ra­czem”. Jej cier­piąca na depre­sję matka nie odzywa się do niej i trak­tuje ją niczym słu­żącą.

Dziew­czyna trzyma się na ubo­czu, dni spę­dza w samot­no­ści. Wszystko nie­ocze­ki­wa­nie się zmie­nia, kiedy poznaje Judaha – star­szego chło­paka z sąsiedz­twa. Spa­ra­li­żo­wany, na wózku inwa­lidz­kim, odkrywa przed Margo świat, jakiego dotąd nie znała.

Kiedy w oko­licy ginie sied­mio­let­nia dziew­czynka, dwójka oso­bli­wych przy­ja­ciół roz­po­czyna pry­watne śledz­two. W gło­wie Margo poja­wia się despe­rac­kie pra­gnie­nie, aby wytro­pić mor­der­ców. I przy­kład­nie uka­rać… „Oko za oko. Krzywda za krzywdę. Ból za ból”. Roz­po­czy­na­jąc bez­li­to­sne polo­wa­nie na zło, dziew­czyna nie zdaje sobie sprawy, jaką cenę przyj­dzie jej za to zapła­cić.

Margo to nie tylko mroczny thril­ler, ale przede wszyst­kim nie­zwy­kła histo­ria nie­prze­cięt­nej dziew­czyny. Nie­sza­blo­nowy spo­sób nar­ra­cji w połą­cze­niu ze wstrzą­sa­jącą fabułą spra­wia, że od książki nie można się ode­rwać. Radzę przy­go­to­wać duże ilo­ści cie­płej her­baty na bez­senne noce…

– Olga Kalicka, aktorka


Sio­strzyczka musi umrzeć – Freda Wolff (Świat Książki) PATRONAT NIESTATYSTYCZNY

Dresz­czo­wiec, który sprawi, że każda matka zacznie się lękać o swoją córkę –i każda córka o swoją matkę.

Nor­we­gia, Ber­gen. Merette Schul­man uwiel­bia swój zawód psy­cho­loga – do momentu, kiedy spo­tyka mło­dzieńca o wyraź­nie socjo­pa­tycz­nym zabu­rze­niu oso­bo­wo­ści. Aksel nie tylko wyznaje jej, że już jako czter­na­sto­la­tek zabił swoją przy­braną sio­strę, ale wygląda też na to, że zaczyna krę­cić się przy córce Merette, Julii. Gdy znika bez śladu przy­ja­ciółka Julii, Marie, a Merette dowia­duje się o zagad­ko­wych wypad­kach uto­nięć mło­dych kobiet, ogar­nia ją panika …

Freda Wolff to pseu­do­nim pary pisa­rzy: Ulrike Gerold i Wol­frama Hänela. Uro­dzeni w 1956 roku, stu­dio­wali w Ber­li­nie ger­ma­ni­stykę i dzia­łali w kilku teatrach, a następ­nie zajęli się pisar­stwem. Obec­nie miesz­kają i pra­cują głów­nie w Hano­we­rze, a od ponad 20 lat piszą w jed­nym miesz­ka­niu i przy jed­nym stole, nie tocząc przy tym bojów czę­ściej, niż jest to nie­zbędne.


Ostat­nich gryzą psy – Naval (Bel­lona) PATRONAT NIESTATYSTYCZNY

Praw­dziwe wspo­mnie­nia GROM-owca o szczę­ściu, jakie trzeba w życiu mieć, bo nie zawsze chęci i umie­jęt­no­ści pozwa­lają, by osią­gnąć obrany cel. Ale to też obraz deter­mi­na­cji i cięż­kiej pracy, dzięki któ­rej, począt­kowe nie­po­wo­dze­nie prze­kuwa się w suk­ces.

Na stro­nach tej książki znaj­dzie­cie fizyczny wysi­łek do bólu po krew, nie znaj­dzie­cie jed­nak chwili zwąt­pie­nia i pod­da­nia się. W książce nie ma goto­wej recepty na suk­ces, jak autor czę­sto poważa, każdy ma inna drogę do celu, ale jest w niej nadzieja, że jak on dał radę, to czemu wy macie nie dać!

Naval nie zawsze był ope­ra­to­rem GROMu. By nim się stać w jego przy­padku trzeba było być wcze­śniej deka­rzem, ślu­sa­rzem, spa­wa­czem, kel­ne­rem, a i drob­nym prze­myt­ni­kiem. Taka była jego droga, inni chłopcy byli wcze­śniej tech­ni­kami szkół rol­ni­czych, pro­ku­ra­to­rami, stra­ża­kami, a nawet tra­fił się archi­tekt, być żoł­nie­rzem tej Jed­nostki, to bycie żoł­nie­rzem uni­wer­sal­nym, dla każ­dego dobrego chło­paka jest w GRO­Mie miej­sce. Te nabyte cza­sami mimo­wol­nie w cywilu umie­jęt­no­ści pozwa­lają przejść selek­cję i kurs pod­sta­wowy. Ale to nie koniec, zdra­dzi wam, że selek­cja w GRO­Mie trwa wiecz­nie.

Ta książka zabie­rze was w podróż w cza­sie, od zwy­kłego mało miej­skiego dzie­ciń­stwa po ciężką pracę w zespole bojo­wego w GROMu.

Naval opo­wie­dział wam wcze­śniej swą histo­rię jak „Prze­trwać Belize”, ale by móc poznać sztukę prze­trwa­nia w eks­tre­mal­nych warun­kach beli­zeń­skiej dżun­gli, nusiał wcze­śniej prze­trwać… Star­sze sio­stry, szkołę zawo­dową, zasad­ni­cza służbę woj­skową w Lublińcu, misję w Liba­nie, pracę robot­nika i straż­nika w fabryce, selek­cję, usu­nię­cie z kursu pod­sta­wo­wego w GRO­Mie i poli­tyczne zawi­ro­wa­nie w około GROMu. To żadne boha­ter­stwo, to życie, dla tego warto prze­czy­tać tę książkę! Ona pokaże Ci że i Twoje życie wcale nie jest nudne i że warto mieć cel, a do niego dobry plan.


Czter­na­sta kolo­nia – Steve Berry (Sonia Draga)

Zaczyna się odli­cza­nie do wiel­kiej zemsty…

Za trzy dni zosta­nie zaprzy­się­żony nowy pre­zy­dent Sta­nów Zjed­no­czo­nych. Były agent KGB, w któ­rym wciąż pło­nie nie­na­wiść z cza­sów zim­nej wojny, szy­kuje się do ataku. Czy wska­zówki pozo­sta­wione przez sekretne sto­wa­rzy­sze­nie pomogą odkryć prawdę? Czy Cot­ton Malone i jego dru­żyna zdo­łają uchro­nić Ame­rykę przed gro­żą­cym jej nie­bez­pie­czeń­stwem?

Berry zawsze ofe­ruje coś dobrego: spryt­nego boha­tera, aktu­alną opo­wieść z sekre­tami histo­rii i mnó­stwem akcji”. Booklist

Czter­na­sta kolo­nia to naj­lep­szy thril­ler poli­tyczny, jaki uka­zał się od bar­dzo dawna”. Suspense Maga­zine

Berry po raz kolejny połą­czył histo­rię i suspens w dyna­miczny thril­ler z wartką akcją. Fani autora nie będą roz­cza­ro­wani”.

Library Jour­nal


Bez­kres Magii – Bran­don San­der­son (MAG)

Tan­cerka Kra­wę­dzi”, zupeł­nie nowa mikro­po­wieść ze świata Archi­wum Burzo­wego Świa­tła jest uko­ro­no­wa­niem Bez­kresu magii, pierw­szego zbioru opo­wia­dań Bran­dona San­der­sona. Obo­wiąz­kowa lek­tura dla fanów.

Zbiór zawiera ponadto osiem innych tek­stów:

Nadzieja Elan­tris” (Elan­tris)
„Jede­na­sty metal” (Z Mgły Zro­dzony)
„Dusza cesa­rza” (Elan­tris)
„Allo­manta Jak i Cze­lu­ście Elta­nii, odcinki od 28 do 30” (Z Mgły Zro­dzony)
„Biały pia­sek” (frag­ment, Tal­dain)
„Cie­nie dla Ciszy w lasach Pie­kła” (Tren)
„Szó­sty ze Zmierz­chu” (Pierw­sza od Słońca)
„Z Mgły Zro­dzony: Tajna Histo­ria” (Z Mgły Zro­dzony)

Te wspa­niałe utwory uka­zują ogrom cosmere i opo­wia­dają eks­cy­tu­jące histo­rie. Wśród nich znaj­duje się nagro­dzona Hugo mikro­po­wieść „Dusza cesa­rza” i frag­ment powie­ści gra­ficz­nej „Biały pia­sek”.

Ponadto zbiór zawiera komen­ta­rze i ilu­stra­cje przed­sta­wia­jące różne układy pla­ne­tarne, w któ­rych roz­grywa się akcja opo­wia­dań.


Przed kata­strofą – Noah Haw­ley (Sonia Draga)

Mgli­sta, let­nia noc 23 sierp­nia 2015 roku. Z lot­ni­ska w Martha’s Viney­ard wyla­tuje pry­watny samo­lot z jede­na­stoma oso­bami na pokła­dzie, dzie­się­cioma zamoż­nymi i męż­czy­zną – mala­rzem – któ­remu ostat­nio nie wie­dzie się w życiu naj­le­piej. To ma być krótki, zale­d­wie dwu­dzie­sto­dzie­wię­cio­mi­nu­towy lot do Nowego Jorku. Ste­war­desa ser­wuje drinki, w tele­wi­zji leci mecz base­bal­lowy, nic nie zapo­wiada tego, co wyda­rzy się za nieco ponad kwa­drans. Po tym cza­sie samo­lot z nie­zna­nych przy­czyn spada do oce­anu. Jedy­nymi oca­la­łymi z kata­strofy są Scott Bur­ro­ughs, malarz, i czte­ro­letni JJ, syn pre­zesa potęż­nej sieci tele­wi­zyj­nej.

Roz­po­czyna się śledz­two, a wraz z nim wokół sprawy nara­sta medialne zamie­sza­nie. W miarę jak na jaw wycho­dzą kolejne dziwne zbiegi oko­licz­no­ści, ota­cza­jąca kata­strofę tajem­nica gęst­nieje – prze­staje być oczy­wi­ste, kto jest boha­te­rem, a kto wino­wajcą. Czy tylko głupi przy­pa­dek spra­wił, że zgi­nęło tak wielu wpły­wo­wych ludzi? Czy to moż­liwe, by czło­wiek naj­pierw oca­lał z kata­strofy lot­ni­czej, a potem prze­pły­nął kil­ka­na­ście kilo­me­trów w zim­nych wodach oce­anu, ratu­jąc przy tym dziecko? A może to media mani­pu­lują rze­czy­wi­sto­ścią?

Pod­czas gdy Scott pró­buje pora­dzić sobie z popu­lar­no­ścią prze­ra­dza­jącą się w złą sławę, wła­dze sza­mo­czą się mię­dzy sobą, by oca­lić prawdę z wraku samo­lotu.

Prawda wymaga boha­ter­stwa

Wspa­niały thril­ler. Tajem­nica, któ­rej nie można się oprzeć. Opo­wieść, która jest zarówno intry­gu­jącą łami­główką, jak i bole­sną histo­rią ludz­kiej straty”. Washing­ton Post


Bramy Świa­tło­ści tom 1 – Maja Lidia Kos­sa­kow­ska (Fabryka Słów)

Pan odszedł i serce świata prze­stało bić. Kró­le­stwo, oparte na solid­nej pod­sta­wie nie­biań­skiej hie­rar­chii, musi trwać.

Daimon, jesz­cze nie­dawno wyrzu­tek i sza­leńca, pra­gnący znisz­czyć świat, znów stał się sza­no­wa­nym, choć nie­zbyt lubia­nym Świe­tli­stym, Abad­do­nem Nisz­czy­cie­lem, w służ­bie Kró­le­stwu. Odwieczna, ulu­biona banda uskrzy­dlo­nych drani, zabój­ców i intry­gan­tów na nowo przy­gar­nęła go do swo­ich wiel­kich, gorą­cych serc. Alle­luja!

Świe­tli­sta z dobrego rodu, imie­niem Sereda – podróż­nik, kar­to­graf, odkrywca – która wła­śnie wró­ciła z kolej­nej wyprawy, przy­nio­sła Razje­lowi, Panu Tajem­nic dobrą nowinę. Znane jest miej­sce byt­no­ści Pana.

Kró­le­stwo orga­ni­zuje eks­pe­dy­cję badaw­czą w dzi­kie i nie­znane Strefy Poza Cza­sem, by rzu­cić się w wir naj­bar­dziej sza­lo­nych nie­bez­pie­czeń­stw czy­ha­ją­cych gdzieś na naj­par­szyw­szym zadu­piu wszech­świata i odna­leźć ema­na­cję Świa­tło­ści.

Dowódcą wyprawy zostaje Tań­czący Na Zglisz­czach ze śmier­cio­no­śną Gwiazdą Zagłady.

Uwa­żaj­cie na marze­nia, skrzy­dlaci. Cza­sem speł­niają się, jak klą­twa.


Reguły Gry. Seria End­game. Tom 3 – James Frey, Nils Johan­son-Shel­ton (Sine Qua Non) PATRONAT NIESTATYSTYCZNY

Naj­sil­niejsi i naj­spryt­niejsi z Gra­czy dotarli do koń­co­wej fazy End­game. Klucz Ziemi oraz Klucz Nie­bios już odna­le­ziono, ukryty pozo­stał ostatni klucz do wygra­nej i oca­le­nia świata – Klucz Słońca. Zwy­cięzca może być tylko jeden!

Mac­ca­bee gra, by wygrać. Posiada Klucz Ziemi i Klucz Nie­bios, teraz zrobi wszystko, by zdo­być Klucz Słońca. Ale w End­game nic nie jest stałe. Mac­ca­bee musi grać ostroż­nie i bacz­nie pil­no­wać ple­ców. An Liu gra dla śmierci. Jego celem jest powstrzy­ma­nie End­game i zagłada całego świata. Aisling porzu­ciła Grę i zde­cy­do­wała się wal­czyć po stro­nie życia.

Aisling, Sarah, Jago, Shari i Hilal nie chcą dopu­ścić do zakoń­cze­nia End­game. Klucz Słońca nie może zostać odna­le­ziony. Tych pię­ciu Gra­czy posta­no­wiło usta­no­wić wła­sne reguły Gry.

Wszyst­kich łączy jedno: są gotowi umrzeć, by osią­gnąć zamie­rzone cele. Dopro­wa­dzą sprawy do końca, ale na wła­snych zasa­dach.


Ame­ry­kań­ska sie­lanka – Phi­liph Roth (Lite­rac­kie)

Nowe, fil­mowe wyda­nie prze­ło­mo­wego tek­stu autora „Kom­pleksu Por­t­noya”. Powieść została uho­no­ro­wana Nagrodą Pulit­zera za 1998 rok.

Gdy dwu­dzie­sty wiek zmie­rzał ku nie­jed­no­znacz­nemu koń­cowi, Phi­lip Roth poda­ro­wał nam książkę wielką. Ele­gię na cześć wszyst­kich obiet­nic naszego stu­le­cia: obiet­nic dobro­bytu, porządku spo­łecz­nego i bło­go­sła­wień­stwa domo­wego zaci­sza.

Boha­te­rem Ame­ry­kań­skiej sie­lanki jest Szwed Levov, uwiel­biany spor­to­wiec w szkole śred­niej w Newark, który dora­sta w cza­sach powo­jen­nej pro­spe­rity. Żeni się z miss stanu New Jer­sey, dzie­dzi­czy po ojcu fabrykę ręka­wi­czek i prze­pro­wa­dza się do kamien­nego domu w siel­skiej osa­dzie Old Rim­rock. I nagle, pew­nego dnia w 1968 roku, opusz­cza go piękny ame­ry­kań­ski sen o szczę­ściu.

Oto uko­chana córka Szweda, Merry, wyro­sła z kocha­ją­cej, bystrej dziew­czynki na zamkniętą, fana­tyczną nasto­latkę zdolną do nie­by­wale bru­tal­nego aktu poli­tycz­nego ter­ro­ry­zmu. Z dnia na dzień Szwed zostaje wyrwany z wytę­sk­nio­nej ame­ry­kań­skiej sie­lanki i rzu­cony w odmęty sza­leń­stwa. Przy­ku­wa­jąca, napę­dzana żalem, wście­kło­ścią i głę­bo­kim zro­zu­mie­niem dla opi­sy­wa­nych postaci, powieść ta jest arcy­dzie­łem Rotha.


Wotum nie­uf­no­ści – Remi­giusz Mróz (Filia)

Mar­sza­łek sejmu, Daria Seyda, budzi się w pokoju hote­lo­wym, nie pamię­ta­jąc, jak się w nim zna­la­zła ani co się z nią działo przez ostat­nich dzie­sięć godzin. Jest prze­ko­nana, że stała się ofiarą mani­pu­la­cji, ale nie wie, kto ani dla­czego może za nią stać.

Tym­cza­sem Patryk Hauer, wscho­dząca gwiazda pra­wicy, pod­czas prac komi­sji śled­czej odkrywa poli­tyczny spi­sek się­ga­jący naj­istot­niej­szych osób w krę­gach wła­dzy.

Seyda i Hauer znaj­dują się po prze­ciw­nych stro­nach sceny poli­tycz­nej. Dzieli ich wszystko, ale połą­czy jedna sprawa.


Assassin’s Creed – Gol­den Chri­stie (Insi­gnis)

Dzia­łamy w ciem­no­ści, by słu­żyć świa­tłu. Jeste­śmy Asa­sy­nami.

Dzięki rewo­lu­cyj­nej tech­no­lo­gii dostępu do gene­tycz­nych wspo­mnień Cal­lum Lynch może prze­żyć wyda­rze­nia z życia swo­jego przodka Agu­ilara de Nerha, który w pięt­na­sto­wiecz­nej Hisz­pa­nii nale­żał do tajem­nego sto­wa­rzy­sze­nia asa­sy­nów. Wzbo­ga­cony o wspo­mnie­nia, wie­dzę i umie­jęt­no­ści Agu­ilara, Cal­lum zmie­rzy się z potężną i zło­wrogą orga­ni­za­cją tem­pla­riu­szy w cza­sach współ­cze­snych.

Może też zainteresują cię te tematy

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ