Ciekawostki

Empik rozszerza działalność?

Spółka Pla­ton zaj­muje się dys­try­bu­cją ksią­żek; ist­nieje od 1995 roku. Ma spore udziały w rynku – ma wyłącz­ność w wypadku firm: Gale­ria Książki, Axis Mundi, Woj­ciech Marzec, JS&CO Jaro­sław Szul­ski.


Obec­nie zaś spółkę pla­nuje prze­jąć Empik! Szcze­góły akwi­zy­cji nie są jesz­cze ujaw­nione.

Warto przy­po­mnieć, że w grud­niu 2016 roku UOKiK wyra­ził zgodę, by kon­trolę nad udzia­łami Grupy Empik prze­jął fun­dusz inwe­sty­cyjny Penta, gdyż wyka­zano, że nie doj­dzie do zagro­żeń dla kon­ku­ren­cji.

Może też zainteresują cię te tematy