Quizy

Quiz pierwsze zdanie

Chyba każdy piszący zetknął się kie­dyś z uwagą, że pierw­sze zda­nie jest czymś nie­zwy­kle istot­nym – przy­ciąga czy­tel­nika czy spra­wia, że tekst zapada w pamięć… I choć z prak­tyką róż­nie bywa, to bez wąt­pie­nia są pierw­sze zda­nia, które prze­szły do histo­rii. Sprawdź­cie, czy potra­fi­cie przy­po­rząd­ko­wać je do odpo­wied­nich tek­stów!

Może też zainteresują cię te tematy

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ