Ekranizacje

BBC zrealizowało serial o siostrach Bronte!

Jeśli ktoś fascy­nuje się świa­tową lite­ra­turą, nie powi­nien przy­zna­wać się do nie­zna­jo­mo­ści sió­str Brontë. To trzy powie­ścio­pi­sarki nale­żące do ści­słego kanonu w Wiel­kiej Bry­ta­nii, ale także poza jej gra­ni­cami. Obec­nie zaś stały się one boha­ter­kami filmu “To Walk Invi­si­ble” (Kro­czyć nie­wi­doczną) zre­ali­zo­wa­nego przez BBC One.

Za sce­na­riusz i reży­se­rię odpo­wiada Sally Wainw­ri­ght, która tytuł (oraz inspi­ra­cję) zaczerp­nęła z listu Char­lotte Brontë – pisarka żaliła się swo­jemu wydawcy, iż nie została roz­po­znana, a dokład­niej sko­ja­rzona ze swoim pseu­do­ni­mem Cur­rer Bell (pod tym nazwi­skiem uka­zały się m.in. “Dziwne losy Jane Eyre”). Tele­wi­zyjna pre­miera peł­no­me­tra­żo­wej pro­duk­cji miała miej­sce 29 grud­nia 2016. Rok pre­miery nie był przy­pad­kowy – w 1816 roku przy­szła na świat Char­lotte.

Histo­ria opo­wiada histo­rię trzech lat z życia Char­lotte (Finn Atkins), Emily (Chloe Pir­rie) i Anne (Char­lie Mur­phy) poprze­dza­ją­cych śmierć ich brata Bran­wella (Adam Naga­its). W rolę ojca rodzeń­stwa wcie­lił się Jona­than Pryce.

Poni­żej pre­zen­tuję zwia­stun pro­duk­cji oraz jej frag­ment.

Może też zainteresują cię te tematy