Ekranizacje

Poczucie kresu Juliana Barnesa z pierwszym zwiastunem!

Poczu­cie kresu” to nagro­dzona Booke­rem 2011 powieść Juliana Bar­nesa. Jej głów­nym boha­te­rem jest Anthony Webster, samot­nik, który zupeł­nym przy­pad­kiem odkrywa sekret ze swo­jej prze­szło­ści, a wszystko dzięki nie­ocze­ki­wa­nemu spad­kowi. Oka­zuje się, iż matka jego pierw­szej miło­ści zapi­sała mu drobną sumę oraz dwa doku­menty – jed­nym z nich jest list samo­bój­czy jego daw­nego przy­ja­ciela, Adriana. Męż­czyźni poróż­nili się z powodu uczuć do tej samej kobiety, a w liście Adrian zawarł nie­zwy­kłe credo.

W marcu 2017 roku trafi do kin ekra­ni­za­cja “Poczu­cia kresu” wypro­du­ko­wana przez CBS Films. W rolę Tony’ego Webstera wcieli się Jim Bro­ad­bent, a w pozo­sta­łych rolach wystą­pią Char­lotte Ram­pling, Har­riet Wal­ter, Michelle Dockery, Emily Mor­ti­mer, Billy Howle, Joe Alwyn, Freya Mavor i Mat­thew Goode. Za sce­na­riusz odpo­wiada Nick Payne, a za reży­se­rię – Ritesh Batra.

Jest już dostępny pierw­szy zwia­stun filmu.

 

Może też zainteresują cię te tematy