Ciekawostki

10 faktów o Danie Brownie

Nasi ulu­bieni pisa­rze towa­rzy­szą nam na co dzień – dzięki swo­jej twór­czo­ści. Jed­no­cze­śnie jed­nak jest naprawdę wiele rze­czy, któ­rych o nich nie wiemy – choć te bywają rów­nie inte­re­su­jące jak ele­menty ich fik­cji. Dziś chciał­bym przed­sta­wić Wam 10 fak­tów o Danie Brow­nie, mistrzu sen­sa­cyj­nych powie­ści i quasi-prze­wod­ni­ków histo­rycz­nych!

1. Dan Brown dotych­czas – pod swoim nazwi­skiem – wydał sześć peł­no­praw­nych powie­ści, cztery z Rober­tem Lang­do­nem, „Kod Leonarda da Vinci” w skró­co­nej wer­sji prze­zna­czo­nej dla mło­dzieży; a na rok 2017 pla­nuje siódmą książkę, z ulu­bio­nym boha­te­rem jego wier­nych czy­tel­ni­ków w roli głów­nej. Wszyst­kie utwory Dana Browna zostały prze­tłu­ma­czone łącz­nie na 54 języki.

2. Ojciec Dana Browna był mate­ma­ty­kiem, matka zaś wyko­ny­wała sakralną muzykę, co nieco wyja­śnia jego zain­te­re­so­wa­nia oraz tema­tykę ksią­żek.

3. W mło­dzień­czych latach obra­cał się w śro­do­wi­sku o kato­lic­kich poglą­dach, śpie­wał w kościel­nym chó­rze oraz uczęsz­czał do nie­dziel­nej szkółki, co sta­nowi kolejne wyja­śnie­nie moty­wów, jakich pod­jął się m.in. w cyklu o Rober­cie Lang­do­nie.

4. Po ukoń­cze­niu stu­diów przez pewien czas zaj­mo­wał się muzyką, uzy­ski­wał efekty z pomocą syn­te­za­tora. Wydał kasetę dla dzieci zaty­tu­ło­waną „Syn­thA­ni­mals”, zawie­rała takie pio­senki, jak „Happy Frogs” i “Suzuki Ele­phants” – sprze­dała się w kilku set­kach kopii. Póź­niej otwo­rzył wła­sną wytwór­nię pły­tową Dal­liance, a w roku 1990 opu­bli­ko­wał album CD „Per­spec­tive”, który były skie­ro­wana już na rynek doro­słych. Drogę muzycz­nej kariery zakoń­czył, prze­no­sząc się do Hol­ly­wood, gdzie pra­gnął zabły­snąć jako pio­sen­karz, pia­ni­sta oraz autor tek­stów. Warto wspo­mnieć, że jedna ze skła­da­nek, które wypu­ścił, była zaty­tu­ło­wana „Anioły i demony”.

5. W latach 80. zapi­sał się do Naro­do­wej Aka­de­mii Auto­rów Pio­se­nek w Los Ange­les, gdzie poznał swoją przy­szłą żonę, Bly­the New­lon.

6. Przed roz­po­czę­ciem prac nad „Cyfrową twier­dzą” razem z żoną napi­sał kilka humo­ry­stycz­nych ksią­żek, które wydali pod pseu­do­ni­mem Danielle Brown.

7. W Phil­lips Exe­ter Aca­demy, do któ­rej sam uczęsz­czał i miesz­kał w jej inter­na­cie, uczył swego czasu języka angiel­skiego i sce­no­pi­sar­stwa. Ów etat porzu­cił dopiero, gdy zaczął zawo­dowo pisać powie­ści.


8. Jego obecny dom pełen jest zaga­dek i tajem­nych przejść, dla przy­kładu jego pra­cow­nia ukryta jest za obra­zem. W tym samym budynku mie­ści się biblio­teka z kopią każ­dej jego książki w każ­dym języku, w któ­rym się uka­zała.

9. Gdy ma blo­kadę pisar­ską wie­sza się nogami do góry, aby krew spły­wała mu do mózgu.

10. Dan Brown udziela się rów­nież jako filan­trop. Razem z rodzeń­stwem wsparli Phil­lips Exe­ter Aca­demy dat­kiem o wyso­ko­ści 2,2 milio­nów dola­rów na rzecz zapew­nie­nia stu­den­tom kom­pu­te­rów i wyso­kiej jako­ści sprzętu. Wspól­nie z żoną zaś wspo­ma­gają New Hamp­shire Cha­ri­ta­ble Foun­da­tion. W roku 2016 z kolei daro­wali Biblio­tece Rit­man w Amster­da­mie 337 tysięcy dola­rów, które miały pomóc w digi­ta­li­za­cji zbio­rów sta­rego piśmien­nic­twa oraz lite­ra­tury.

Może też zainteresują cię te tematy