Aktualności

Zmarł Richard Adams, autor Wodnikowego Wzgórza

Richard Adams, bry­tyj­ski pisarz, autor m.in. Wod­ni­ko­wego Wzgó­rzaSzar­dika, zmarł w Wigi­lię w wieku 96 lat. Jego córka Juliet John­son oznaj­miła, że cho­ro­wał od dłuż­szego czasu, ale odszedł w spo­koju.

W cza­sie II wojny świa­to­wej słu­żył w oddzia­łach spa­do­chro­no­wych, a póź­niej pra­co­wał w admi­ni­stra­cji pań­stwo­wej, by osta­tecz­nie cał­ko­wi­cie poświę­cić się pisa­niu. Miał żonę Eli­za­beth i dwie córki.”Wodnikowe Wzgó­rze uka­zało się po raz pierw­szy w 1972 roku. Były to spi­sane opo­wie­ści uło­żone przez Adamsa dla córek. Książka sprze­dała się w 11 milio­nach egzem­pla­rzy wyda­nych w 18 języ­kach. Inspi­ro­wała się nią J.K. Row­ling, two­rząc histo­rię Harry’ego Pot­tera.

Tak o Wod­ni­ko­wym Wzgó­rzu pisze wydaw­nic­two Lite­rac­kie:

Uni­wer­salna opo­wieść o odwa­dze i woli prze­trwa­nia
Kla­syka porów­ny­wana i sta­wiana na pół­kach obok Hob­bita Tol­kiena i cyklu o Narnii Lewisa
Bez dzieła Adamsa nie byłoby Harry’ego Pot­tera

Źle się dzieje w kró­li­karni San­dle­ford. W miej­scu, w któ­rym kró­liki wiodą spo­kojny żywot, ma powstać nowe osie­dle. Wygodne nory i zie­lone łąki zostaną uni­ce­stwione.

Nie jest łatwo opu­ścić swój dom. Stado kła­po­uchów pod wodzą dwóch nie­złom­nych braci – Piątka i Lesz­czynka – musi jed­nak wyru­szyć w podróż w poszu­ki­wa­niu nowego miej­sca na ziemi. Tak roz­po­czyna się kró­li­cza epo­peja. Nie trzeba doda­wać, że po dro­dze naszych boha­te­rów czeka  mnó­stwo przy­gód i jesz­cze wię­cej nie­bez­pie­czeń­stw.

Wod­ni­kowe Wzgó­rze to książka, którą poko­chały miliony czy­tel­ni­ków na całym świe­cie. Richard Adams stwo­rzył dzieło uni­wer­salne, tra­fia­jące do serc wszyst­kich czy­tel­ni­ków, bez względu na wiek. W świe­cie Adamsa kró­liki mają imiona, zor­ga­ni­zo­waną spo­łecz­ność, oby­czaje, wła­sną mito­lo­gię, język, a nawet poezję. Mają też coś abso­lut­nie wyjąt­ko­wego – dar prze­wi­dy­wa­nia przy­szło­ści.

Andrzej Sap­kow­ski wymie­nia Wod­ni­kowe Wzgó­rze jako jedną ze 100 naj­waż­niej­szych powie­ści fan­ta­stycz­nych wszech cza­sów. Do miło­śni­ków tej książki należą rów­nież Ste­phen King i J. K. Row­ling. Dzieło Adamsa zostało zekra­ni­zo­wane, prze­nie­sione na deski teatralne, prze­ro­bione na grę kom­pu­te­rową i słu­cho­wi­ska radiowe. Ponadto prace nad nowym seria­lem opar­tym na Wod­ni­ko­wym Wzgó­rzu roz­po­częły Net­flix i BBC.

Jeżeli w księ­garni nie ma miej­sca dla Wod­ni­ko­wego Wzgó­rza, to zna­czy, że lite­ra­tura dla dzieci umarła” „The Eco­no­mist”

Kreu­jąc ide­al­nie osobną rze­czy­wi­stość, autor z nie­spo­ty­kaną głę­bią, jakby mimo­cho­dem, komen­tuje rela­cje mię­dzy­ludz­kie” „The Guar­dian”

Może też zainteresują cię te tematy