Zapowiedzi

Jarosław Grzędowicz powraca w styczniu z nową książką, o czym będzie?

Fabryka Słów na począ­tek roku 2017 zapo­wie­działa dwie gorące pre­miery. Pierw­sza to “Bramy Świa­tło­ści” Mai Lidii Kos­sa­kow­skiej, czyli kon­ty­nu­acja słyn­nego cyklu aniel­skiego z Daimo­nem Freyem w roli głów­nej. Druga zaś to nie­za­leżna powieść Jaro­sława Grzę­do­wi­cza – nie zapo­wiada ona nowego cyklu; histo­ria zamknie się w jed­nym tomie. A czego się po niej możemy spo­dzie­wać?


Rok 2035. Na Księ­życu znaj­dują się złoża nie­zwy­kłego pier­wiastka, któ­rego dwie cię­ża­rówki byłyby w sta­nie zapew­nić ener­gię elek­tryczną dla całego USA na rok. Infor­ma­cją i kul­turą rzą­dzą iwen­cia­rze, któ­rzy wyparli dzien­ni­kar­stwo, zaś kon­cerny i rządy hodują miliardy bez­re­flek­syj­nych kon­su­men­tów. Świat stoi na kra­wę­dzi kon­fliktu, a iwen­ciarz z zasa­dami wie­rzy, że odpo­wied­nia infor­ma­cja potrafi zmie­nić świat…

Może też zainteresują cię te tematy

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ