Ekranizacje

Martin Scorsese zekranizuje powieść Erika Larsona!

Mar­tin Scor­sese pla­nuje zająć się adap­ta­cją powie­ści “The Devil in the White City: Mur­der, Magic And Mad­ness At The Fair That Chan­ged Ame­rica” autor­stwa Erika Lar­sona. Za tym dłu­ga­śnym tytu­łem skrywa się opo­wieść o mor­dercy H.H. Hol­me­sie.

H.H. Hol­mes to postać auten­tyczna, żył on w Chi­cago w XIX wieku i bywał nie­jed­no­krot­nie porów­ny­wany do Han­ni­bala Lec­tera (także mógł pochwa­lić się tytu­łem dok­tora). Sza­cunki mówią, iż miał na sumie­niu od 27 do 200 osób.

Mar­tin Scor­sese chce zająć się pro­duk­cją “The Devil in the White City”, kiedy tylko zakoń­czy prace nad “The Iri­sh­man” – które ruszą w lutym 2017. Nad sce­na­riu­szem pra­cują Gra­ham Moore oraz Billy Ray, zaś główną rolą jest zain­te­re­so­wany Leonardo DiCa­prio, który widziałby się także w roli pro­du­centa.

Dziś tym­cza­sem tra­fia do kin naj­now­szy film Scorsese’a zaty­tu­ło­wany “Mil­cze­nie”. W Pol­sce zapo­znamy się z nim dopiero 17 lutego 2017.

Może też zainteresują cię te tematy