Ekranizacje

Ostatnie wyjście doczeka się ekranizacji

Ostat­nie wyj­ście” autor­stwa Fede­rico Axata to argen­tyń­ski thril­ler psy­cho­lo­giczny, który zawo­jo­wał świat. Jego pol­skim wydawcą jest Świat Książki, zaś za prze­kład odpo­wiada Bar­bara Jaro­szuk. Powieść opo­wiada o męż­czyź­nie, który pomimo uda­nego życia decy­duje się na popeł­nie­nie samo­bój­stwa, jed­nak wstrzy­muje się, gdy odkrywa prze­dziwny liścik – napi­sany nie przez niego, ale bez wąt­pie­nia jego cha­rak­te­rem pisma.

Choć Fede­rico Axat jest auto­rem zale­d­wie trzech powie­ści, to prawa do “Ostat­niego wyj­ścia” zaku­piły już 33 wydaw­nic­twa z całego świata. Jego pozo­stałe tek­sty to “Ben­ja­min” oraz “El pan­tano de las mari­po­sas”. Pisarz przy­szedł na świat w 1975 roku w Buenos Aires.

Ostat­nim wyj­ściem” zain­te­re­so­wało się także Hol­ly­wood – prawa do ekra­ni­za­cji zaku­pili twórcy nagro­dzo­nego Osca­rem “Spo­tli­ght”.

Poni­żej znaj­dzie­cie opis książki od wydaw­nic­twa Świat Książki

Ted jest bogaty i ma wspa­niałą rodzinę: żonę i dwie uro­cze córki. Nikt nigdy by nie pomy­ślał, że ktoś taki mógłby popeł­nić samo­bój­stwo. Dzwo­nek u drzwi nie prze­staje brzę­czeć, lecz on, mimo wszystko, chce pocią­gnąć za spust i raz na zawsze mieć spo­kój. Spo­strzega jed­nak wśród swo­ich papie­rów notatkę, napi­saną, bez dwóch zdań, jego cha­rak­te­rem pisma, tyle że, jeśli dobrze pamięta, nie przez niego: „Otwórz drzwi. To twoje ostat­nie wyj­ście”. Za drzwiami stoi nie­zna­jomy, który przed­sta­wia się jako Lynch i któ­rego Ted skądś pamięta. O dziwo, Lynch zna plany Teda i składa mu pro­po­zy­cję nie do odrzu­ce­nia: cho­dzi o ostatni, boha­ter­ski czyn, który uchroni bli­skich Teda przed bólem, jaki spo­wo­do­wa­łoby jego samo­bój­stwo. Ted się zga­dza, nie­świa­dom, że notatka na jego biurku i pro­po­zy­cja Lyn­cha to dopiero począ­tek mrocz­nej gry w mani­pu­la­cję i śmierć. Ktoś pro­wa­dzi go tro­pem z okru­chów chleba – ktoś, kto zna go lepiej niż inni; ktoś, kto sprawi, że Ted zwątpi w sie­bie i ludzi wokół.

Kto pociąga za sznurki?

Cza­sem możemy ufać tylko sobie.

A cza­sem – i to nie.

ostatnie-wyjscie

 

Może też zainteresują cię te tematy

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ