Ciekawostki

Mannequin Challenge w bibliotekach!

Wie­cie, co to Man­ne­quin Chal­lenge? Wyzwa­nie to nie jest jesz­cze popu­larne w pol­skiej czę­ści sieci tak jak inne vira­lowe akcje jak Har­lem Shake czy cha­ry­ta­tywny Ice Buc­ket Chal­lenge. W skró­cie polega ono na tym, że grupa ludzi zastyga w bez­ru­chu uda­jąc mane­kiny, a inna z kamerą doku­men­tuje sytu­ację. Brzmi nudno? Ti pomy­śl­cie, że w wyzwa­niu wzięła udział m.in. ekipa filmu “Fan­ta­styczne zwie­rzęta i jak je zna­leźć” czy naro­dowa repre­zen­ta­cja Por­tu­ga­lii w piłkę nożną. Co wię­cej, spor­towcy zamiast na boisku pozo­wali… w szatni.

W zaba­wie liczy się kre­atyw­ność: ory­gi­nalne pozy czy sytu­acje. A kto może pochwa­lić się kre­atyw­no­ścią, jeśli nie czy­tel­nicy? Na całym świe­cie do Man­ne­quin Chal­lenge dołą­czają więc biblio­teki!

Nowo­jor­ska Biblio­teka Publiczna zachwy­ciła widzów scenką nawią­zu­jącą do “Ghost Busters” w czy­telni Rose Main Reading Room. Wnę­trze to jest znane z wielu fil­mów, więc modele (akto­rzy?) zaba­wili się w popkul­tu­rowe nawią­za­nia do roz­ma­itych pro­duk­cji. Nawet tak poważna insty­tu­cja jak Biblio­teka Kon­gresu w Waszyng­to­nie przy­łą­czyła się do zabawy, zaś Biblio­teka Publiczna w Kearns zapro­siła do udziału także czy­tel­ni­ków.

Teraz bez wąt­pie­nia pora na pol­skie biblio­teki! Widzimy tu pole do popisu dla Miej­skiej Biblio­teki Publicz­nej w Morągu!

Miej­ska Biblio­teka Publiczna w Morągu pod­jęła się fan­ta­stycz­nego pro­jektu, któ­rego rezul­taty naprawdę budzą podziw!

 

 

 

Może też zainteresują cię te tematy