Ciekawostki

Pierwsze zdania książek, które zapadają głęboko w pamięć

Spo­ty­ka­cie się cza­sem z sytu­acją, w któ­rej pierw­sze zda­nie książki zapada Wam w pamięć i zostaje z Wami na długo? Czę­sto mówi się, że wyboru lek­tury doko­nu­jemy wła­śnie po pierw­szym zda­niu i nie­jedne warsz­taty lite­rac­kie powie­dzą Wam, że jest ono naj­waż­niej­sze. Pewien boha­ter “Dżumy” Alberta Camusa tak długo dopiesz­czał to jedno zda­nie, że nigdy nie wyszedł poza nie – gdyż musiało być ide­alne. Część druga tutaj.

Oto kilka pierw­szych zdań roz­ma­itych powie­ści. Pozna­li­by­ście, skąd pocho­dzą? Zapa­dły Wam w pamięć? Jakie pozy­cje dopi­sa­li­by­ście do tej listy?

Kiedy zacho­dziło wła­śnie gorące wio­senne słońce, na Patriar­szych Pru­dach zja­wiło się dwu oby­wa­teli
Michaił Buł­ha­kow — Mistrz i Mał­go­rzata

pierwsze_zdania1

Czy uda­łoby mi się spo­tkać Magę?
Julio Cor­ta­zar — Gra w klasy

pierwsze_zdania2

Jest to opo­wieść o pew­nej rodzi­nie, a ponie­waż poja­wia się w niej duch, można ją nazwać histo­rią o duchach.
Mitch Albom — Jesz­cze jeden dzień

pierwsze_zdania3

Louis Creed stra­cił ojca, gdy miał zale­d­wie trzy lata; nigdy nie poznał swych dziad­ków i nie ocze­ki­wał bynajm­niej, że wkra­cza­jąc w wiek średni, znaj­dzie nowego ojca, jed­nakże tak wła­śnie się stało – choć, jak wypada doro­słemu męż­czyź­nie, spo­ty­ka­ją­cemu tak późno czło­wieka, który winien odgry­wać tę rolę, nazwał go przy­ja­cie­lem.
Cmę­tarz zwie­żąt — Ste­phen King

pierwsze_zdania4

We wto­rek zbu­dzi­łem się o tej porze bez­dusz­nej i nikłej, kiedy wła­ści­wie noc się już skoń­czyła, a świt nie zdą­żył jesz­cze zacząć się na dobre.”
Witold Gom­bro­wicz — Fer­dy­durke

pierwsze_zdania5

Marina powie­działa mi kie­dyś, że wspo­mi­namy tylko to, co nigdy się nie wyda­rzyło.
Car­los Ruiz Zafón — Marina

pierwsze_zdania6

Pań­stwo Dur­sley­owie spod numeru czwar­tego przy Pri­vet Drive mogli z dumą stwier­dzić, że są cał­ko­wi­cie nor­malni, chwała Bogu.
J.K. Row­ling — Harry Pot­ter i Kamień Filo­zo­ficzny

pierwsze_zdania7

I wtedy zoba­czy­łem Waha­dło.
Umberto Eco — Waha­dło Foucaulta

pierwsze_zdania8

Jack Tor­rance pomy­ślał: nad­gor­liwy kuta­sina.
Ste­phen King — Lśnie­nie

pierwsze_zdania9

Ten sce­na­riusz powta­rzał się każ­dego roku.
Stieg Lars­son — Męż­czyźni, któ­rzy nie­na­wi­dzą kobiet

pierwsze_zdania10

Może też zainteresują cię te tematy