Ekranizacje

Jest już pierwszy teaser sequela Blade Runnera!

Przy­po­mnijmy: film został już okrzyk­nięty kul­to­wym. Był on inspi­ro­wany powie­ścią Phi­lipa K. Dicka “Czy andro­idy śnią o elek­trycz­nych owcach?” i pre­zen­to­wał futu­ry­styczną wizję Los Ange­les w 2019 roku, w któ­rym łowca andro­idów, Rick Dec­kard (w tej roli Har­ri­son Ford) tro­pił zbie­głych repli­kan­tów (okre­śle­nie sztucz­nych ludzi), by “ode­słać ich na eme­ry­turę”, czyli uni­ce­stwić. Do histo­rii prze­szła postać Roya Batty’ego, w któ­rego wcie­lił się Rut­ger Hauer i jego czę­ściowo impro­wi­zo­wana roz­mowa z Dec­kar­dem.

Teraz po latach (“Blade Run­ner” miał pre­mierę w 1982 roku) powstaje kon­ty­nu­acja tej pro­duk­cji zaty­tu­ło­wana “Blade Run­ner 2049”. Głów­nym boha­te­rem będzie ofi­cer poli­cji Los Ange­les (w tej roli Ryan Gosling) poszu­ku­jący Ricka Dec­karda (ponow­nie Ford), któ­rego nikt nie widział od 30 lat.

Pre­miera pla­no­wana jest na 6 paź­dzier­nika 2017. W pozo­sta­łych rolach wystą­pią Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Robin Wri­ght, Mac­ken­zie Davis, Carla Juri, Len­nie James, Dave Bau­ti­sta oraz Jared Leto.

Poni­żej pre­zen­tuję pierw­szy teaser nowej pro­duk­cji!

Co cie­kawe, w przy­go­to­wa­niach jest też film mający być duchową kon­ty­nu­acją “Blade Run­nera”. Dwóch fran­cu­skich reży­se­rów dzia­ła­ją­cych jako Set Icker­man utwo­rzyło na Kick­star­te­rze zbiórkę mającą umoż­li­wić im prace nad fil­mem “Blood Machi­nes”. Ich opo­wieść sku­pia się na dwóch detek­ty­wach polu­ją­cych na andro­idy, jed­nak po uśmier­ce­niu tychże zauwa­żają, że z maszyny wydo­był się kobiecy duch, więc porzu­cają swoje zaję­cie i podą­żają tro­pem duszy. Jak sami mówią – lubią myśleć, że to dusza Roya Batty’ego i że ich film zaczyna się w momen­cie, w któ­rym “Blade Run­ner” się zakoń­czył.

Jeśli ktoś jest cie­kaw ich osią­gnięć, to w tym samym uni­wer­sum dzieje się zre­ali­zo­wany przez nich tele­dysk “Turbo Kil­ler”. Wia­domo już, że zbiórka zosta­nie zre­ali­zo­wana, dodat­kowe środki wpłyną m.in. na wydłu­że­nie fabuły (mini­malną zakła­daną opcją był film trzy­dzie­sto­mi­nu­towy, ale reży­se­rzy nie wyklu­czają peł­nego metrażu).

Może też zainteresują cię te tematy