Aktualności

Top biografii – głośne historie słynnych osób, które musisz znać

Życie, nie­jed­no­krot­nie, pisze o wiele bar­dziej zaska­ku­jące sce­na­riu­sze, niż powie­ści z nawet naj­bar­dziej zawiłą fabułą. I to wła­śnie jest sekret popu­lar­no­ści ksią­żek bio­gra­ficz­nych. Histo­rie ludzi – zwłasz­cza tych, któ­rych znamy z pierw­szych stron gazet, fascy­nują. Bo każdy chce zaj­rzeć za kulisy ich życia.
Po które warto się­gnąć? Które są dobrym pomy­słem na pre­zent z oka­zji zbli­ża­ją­cych się świąt? Oto krótki prze­gląd naj­cie­kaw­szych tytu­łów ostat­nich lat.


beksinscy-portret-podwojny

Bek­siń­scy. Por­tret podwójny

Życie Bek­siń­skich – ojca i syna – obu nie nale­żało do sza­blo­no­wych – podob­nie, jak śmierć. Mag­da­lena Grze­bał­kow­ska kre­śli ich por­tret repor­terką kre­ską, wydo­by­wa­jąc nie­zwy­kłe oso­bo­wo­ści obu męż­czyzn – bez tabu.


pod-prad

Pod prąd

Robert Bie­droń – jeden z naj­po­pu­lar­niej­szych obec­nie pol­skich poli­ty­ków, przez wielu typo­wany na kan­dy­data na pre­zy­denta w 2020 roku. Jaki jest?  Ta auto­bio­gra­fia uchyla rąbka tajem­nicy.


pelniazycia

Peł­nia życia
Agnieszka Maciąg – top modelka, pra­cu­jąca we wszyst­kich zakąt­kach świata. Ale to nie kariera przy­nio­sła jej szczę­ście. Jak zaczęła żyć peł­nią życia? O tym opo­wiada w auto­bio­gra­fii.

neo-nowka-schody-do-nieba

Neo – Nówka. Schody do nieba

Nie­zły kaba­ret! I na kar­tach tej książki i poza nią. Neo – Nówka to jeden z naj­po­pu­lar­niej­szych kaba­re­tów ostat­nich lat. Skąd czer­pią inspi­ra­cje i co robią, gdy nie są na sce­nie? Tu można się tego dowie­dzieć.


wszystko-jest-po-cos

Wszystko jest po coś

Dosko­nale znany sze­ro­kiej publicz­no­ści tan­cerz – Michał Piróg – nie dotarł na szczyt sławy drogą usłaną różami. Ale trudne doświad­cze­nia życiowe nauczyły go brać życie za rogi. W książce opi­suje 13 zasad, które mogą się stać inspi­ra­cją.


pani-zyskuje-przy-blizszym-poznaniu

Pani zyskuje przy bliż­szym pozna­niu

Kry­styna Janda jest ikoną pol­skiego kina. A jaka jest w innych rolach peł­nio­nych w życiu – tych poza kadrem i sceną?


sprzedawca-arbuzow

Sprze­dawca arbu­zów

Zbiór – także auto­bio­gra­ficz­nych – felie­to­nów lubia­nego dzien­ni­ka­rza, Mar­cina Mel­lera. O Pol­sce w 2021 roku, rzu­ce­niu gróźb karal­nych wobec córeczki Basi i roz­kle­ja­niu się w kuchni zna­jo­mych. Z humo­rem i pasją!


przerwa

Prze­rwa w emi­sji

Kamil Dur­czok w ostat­nich latach spadł z bar­dzo wyso­kiego konia. Afera, którą żyła cała Pol­ska pra­wie go przy­gnio­tła. Po dwóch latach odbił się od dna i powoli wraca na szczyt. O dro­dze, którą prze­szedł, pisze w swo­jej książce.


historia-zlego-chlopca-swiadomosc-szczescie-pasja

Histo­ria złego chłopca. Świa­do­mość, szczę­ście, pasja

DJ Ada­mus to jeden z naj­bar­dziej zna­nych DJ-ów w Pol­sce. Czy Adam Jawor­ski rze­czy­wi­ście jest czło­wie­kiem o dwóch obli­czach? Pewne jest jedno: pro­wo­kuje, jak zawsze.


dasz-rade-ostatnia-rozmowa

Dasz radę. Ostat­nia roz­mowa

Ksiądz Jan Kacz­kow­ski żył na peł­nej petar­dzie. W ostat­niej roz­mo­wie przed śmier­cią odpo­wiada na pyta­nia o naj­trud­niej­sze i naj­waż­niej­sze sprawy. Bar­dzo intymna i… dająca nadzieję książka.


david-bowie-starman-czlowiek-ktory-spadl-na-ziemie

David Bowie. Star­man. Czło­wiek, który spadł na Zie­mię

Był wiel­kim czło­wie­kiem i nie­zwy­kłym arty­stą. Zmarł nie­mal rok temu, ale jego muzyka prze­trwa dekady. Ta monu­men­talna bio­gra­fia  nie ucieka od tema­tów tabu i poka­zuje Bowie takiego, jakim był.


meryl-streep-znowu-ona

Meryl Streep. Znowu ona!

Jedna z naj­cie­kaw­szych akto­rek naszych cza­sów prze­szła w życiu praw­dziwą ewo­lu­cję – z sza­rej myszki w doj­rzałą, wybitną aktorkę. Ta bio­gra­fia przed­sta­wia jej drogę na szczyt.
Fascy­nu­ją­cych bio­gra­fii jest znacz­nie wię­cej. Warto po nie się­gać, by zna­leźć inspi­ra­cję i uwie­rzyć, że w życiu wszystko może się zmie­nić nie jeden raz.


Spe­cjal­nie dla czy­tel­ni­ków niestatystyczny.pl posta­ra­łem się o kod raba­towy. Bo co może być lep­szego niż książka na pre­zent? I rabat na książki 🙂
Kod do wyko­rzy­sta­nia na empik.com

Łączy się z innymi raba­tami!

empik-promocja

Może też zainteresują cię te tematy