Zapowiedzi

Joe Hill z nową książką w 2017 roku

Joe Hill, zawo­dowo pisarz, a pry­wat­nie syn Ste­phena Kinga, oznaj­mił, że zakoń­czył prace nad swoją szó­stą książką – a dokład­niej nad ostat­nią z wcho­dzą­cych w jej skład nowel. 

Na “Strange Weather” mają się bowiem zło­żyć cztery tek­sty: “Loaded”, “Rain”, “Aloft” oraz “Snap­shot, 1988”. Dwie pierw­sze ist­nieją póki co w pierw­szej wer­sji, zaś “Aloft” wymaga już wyłącz­nie ostat­niego dopiesz­cze­nia. Naj­mniej zaawan­so­wane są prace nad “Snap­shot, 1988” – para­dok­sal­nie, bo histo­ria ta oka­zała się na łamach “Ceme­tery Dance Publi­ca­tions”, ale Hill uznał, że musi roz­bu­do­wać ją o kolejny roz­dział.

Co cie­kawe, prawa do ekra­ni­za­cji “Snap­shot, 1988” zostały już sprze­dane. Zaku­piła je wytwór­nia Uni­ver­sal. Za sce­na­riusz odpo­wia­dać mają Mike Fla­na­gan i Jeff Howard. Histo­ria opo­wiada o nasto­latku opie­ku­ją­cym się  cier­piącą na pro­blemy z pamię­cią sta­ruszką. Oka­zuje się jed­nak, że dawna gospo­sia nie cierpi wsku­tek cho­roby, a zostaje ze swo­ich wspo­mnień okra­dana.

Zbio­rek ma uka­zać się jesie­nią 2017 roku. Pisarz oznaj­mił, że w naj­bliż­szym cza­sie pla­nuje kolejne krót­kie histo­rie, w ramach odpo­czynku po ostat­nich dłu­gich powie­ściach.

Może też zainteresują cię te tematy

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ