Ekranizacje

Netflixowa ekranizacja Serii niefortunnych zdarzeń z nową zapowiedzią

Hra­bia Olaf i rodzeń­stwo Bau­de­la­ire to postaci powo­łane do życia przez Lemony’ego Snic­keta w ramach cyklu “Seria nie­for­tun­nych zda­rzeń”. Histo­ria opo­wiada o sie­ro­tach, które tra­fiają pod pie­czę jedy­nego żyją­cego krew­nego, który jed­nak tak naprawdę pla­nuje wyłącz­nie poło­żyć łapy na majątku dzieci, a je same – wyeli­mi­no­wać. Tytu­łowe nie­for­tunne zda­rze­nia zaczy­nają więc towa­rzy­szyć im podej­rza­nie czę­sto…

Cykl docze­kał się adap­ta­cji w ramach Net­flix Ori­gi­nal – serial o rodzeń­stwie Bau­de­la­ire liczyć będzie osiem odcin­ków. Jego pre­miera prze­wi­dziana jest na 13 stycz­nia 2017. W rolę Hra­biego Olafa wciela się sam Neil Patrick Har­ris, znany m.in. z roli Bar­neya Stin­sona czy Dok­tora Hor­ri­ble.

Może też zainteresują cię te tematy