Aktualności

Nominacje do Paszportów Polityki 2016

Pasz­porty “Poli­tyki” to nagroda przy­zna­wana od 1993 roku przez – jak sama nazwa wska­zuje – tygo­dnik “Poli­tyka”. Nagra­dza ona osoby zwią­zane z kul­turą w kate­go­riach: lite­ra­tura, film, teatr, muzyka poważna, pla­styka / sztuki wizu­alne i estrada, a od 2002 roku także – kre­ator kul­tury. Kolejne roz­wi­nię­cie o nową kate­go­rię wniósł rok bie­żący.

Pozna­li­śmy już osoby nomi­no­wane w roku 2016. Perio­dyk pisze o nich:

Tego­roczni nomi­no­wani (śred­nia wieku: 33 lata) podą­żają wła­snymi ścież­kami, są łatwo roz­po­zna­walni na tle tłumu, dalecy od two­rze­nia na zamó­wie­nie, ale też stro­nią od otwar­tego buntu. Ucie­kają od rze­czy­wi­sto­ści, nie cho­wa­jąc się zara­zem przed pro­ble­mami. Nawet ci z nowej, wpro­wa­dzo­nej przez nas w tym roku – więc w tym sen­sie rewo­lu­cyj­nej – kate­go­rii Kul­tura cyfrowa potra­fią wpi­sać je w two­rzone przez sie­bie gry”.

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z kan­dy­da­tu­rami!

Film

Bar­tosz M. Kowal­ski
„Kowal­ski to mate­riał na pol­skiego Kena Loacha, fil­mo­wiec obda­rzony tem­pe­ra­men­tem doku­men­ta­li­sty wyczu­lo­nego na losy wyklu­czo­nych” – uza­sad­nia nomi­na­cję pro­fe­sor Tade­usz Lubel­ski.

Jan P. Matu­szyń­ski
Wyróż­niona w Locarno i obsy­pana lau­rami w Gdyni fabuła „Ostat­nia rodzina” to naj­doj­rzal­szy, ale i naj­bar­dziej ryzy­kowny pol­ski debiut ostat­nich lat. 

Tomasz Wasi­lew­ski
Zda­niem nomi­nu­ją­cej Anity Pio­trow­skiej „Zjed­no­czo­nymi sta­nami miło­ści”, swoim trze­cim fil­mem fabu­lar­nym, Wasi­lew­ski udo­wod­nił, że jest twórcą ory­gi­nal­nym, cią­gle poszu­ku­ją­cym, a do tego świet­nym reży­se­rem kobiet.

Lite­ra­tura
Nata­lia Fie­dor­czuk-Cie­ślak
Nar­ra­cja Fie­dor­czuk jest pozba­wiona sen­ty­men­ta­li­zmu (z jakim czę­sto pisze się o macie­rzyń­stwie), za to nie brak jej auto­iro­nicz­nego humoru.

Sta­ni­sław Łubień­ski
Orni­to­lo­gicz­nej pasji poświę­cił wydane w 2016 r. „Dwa­na­ście srok za ogon” (Wydaw­nic­two Czarne), za które otrzy­mał niniej­szą nomi­na­cję.

Zośka Papu­żanka
Zda­niem Pio­tra Kofty u Papu­żanki „stra­ceń­cze, mądre poczu­cie humoru towa­rzy­szy w momen­tach, w któ­rych pol­ska lite­ra­tura popada w żałobną, pater­na­li­styczną powagę albo bez­radną gro­te­skę”.

Kul­tura cyfrowa

11 bit stu­dios
Bez­po­śred­nim powo­dem nomi­na­cji jest wydana w 2016 r. posze­rzona wer­sja gry: „This War of Mine: The Lit­tle Ones”.

Piotr Iwa­nicki (Super­hot Team)
Do świata gier wszedł prze­bo­jem, poka­zu­jąc, że jedna inno­wa­cja może w tej sto­sun­kowo mło­dej dzie­dzi­nie wywo­łać burzę.

Michał Sta­ni­szew­ski (Stu­dio Pla­stic)
Paweł Olszew­ski, nomi­nu­jąc Michała Sta­ni­szew­skiego do nagrody, pod­kre­ślał, że jako jeden z nie­licz­nych twór­ców gier wideo na świe­cie potrafi łączyć odważne autor­skie pomy­sły z dzia­ła­niami na rynku komer­cyj­nym.

Teatr

Agata Duda-Gracz
„W ostat­nim cza­sie jej teatr staje się coraz bar­dziej intymny, jed­no­cze­śnie jed­nak zaczyna mówić o spra­wach abso­lut­nie naj­więk­szych” – pisał w nomi­na­cji Prze­my­sław Skrzy­del­ski.

Paweł Sako­wicz
„Za cho­re­ogra­fię, która jest nie tyle rów­no­rzęd­nym ele­men­tem, co kon­struk­cyj­nym szkie­le­tem pro­jektu teatral­nego oraz inte­re­su­jące poszu­ki­wa­nia solowe” – pisał w uza­sad­nie­niu nomi­na­cji Witold Mro­zek.

Anna Smo­lar
„Teatr Smo­lar jest kame­ralny i empa­tyczny, z polo­tem i humo­rem podej­muje tematy zepchnięte na mar­gi­nes” – pod­su­mo­wy­wał Paweł Soszyń­ski nomi­na­cję dla reży­serki.

Muzyka popu­larna

Taco Hemin­gway i Rumak
Nomi­na­cję do Pasz­por­tów duet arty­stów otrzy­muje za dwa doko­na­nia 2016 r.: EP-kę „Wosk” i album „Mar­mur”.

Raphael Rogiń­ski
Nawet sza­mań­ska otoczka nie oddaje w pełni jego nie­zwy­kłego stylu, opar­tego na intu­icji i świet­nej tech­nice.

Wacław Zim­pel
W świat zapro­wa­dziła go fascy­na­cja muzyką Wschodu.

Muzyka poważna

Krzysz­tof Bączyk
W 2016 r. na Kon­kur­sie Moniusz­kow­skim w War­sza­wie otrzy­mał Nagrodę im. Marty Eggerth i Jana Kie­pury dla naj­bar­dziej obie­cu­ją­cego pol­skiego głosu.

Marzena Dia­kun
Jacek Mar­czyń­ski widzi w niej jedną z cie­kaw­szych postaci nowego poko­le­nia euro­pej­skich dyry­gen­tów.

Łukasz Dyczko
We wrze­śniu wygrał 18. Kon­kurs Euro­wi­zji dla Mło­dych Muzy­ków.

Sztuki wizu­alne

Ali­cja Bie­law­ska
Prace Ali­cji Bie­law­skiej znaj­dują się m.in. w zbio­rach Muzeum Sztuki Nowo­cze­snej w War­sza­wie i Fun­da­cji Sztuki Pol­skiej ING.

Daniel Rychar­ski
Sze­ro­kim echem odbiła się jego reali­za­cja oso­bli­wego, gra­ją­cego ze ste­reo­ty­pami na temat pol­skiej wsi „Pomnika Chłopa”.

Roman Stań­czak
Jest arty­stą wciąż szu­ka­ją­cym nowych wra­żeń, wol­no­ści w życiu, nie­za­leż­no­ści w kon­tek­stach egzy­sten­cjal­nych”.

Może też zainteresują cię te tematy

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ