Aktualności

George R.R. Martin zdradza szczegóły Wichrów zimy!

Pamię­ta­cie, jak pisa­łem, że Geo­rge R.R. Mar­tin rezy­gnuje na pewien czas ze spo­tkań z fanami, aby mieć wię­cej czasu na prace nad “Wichrami zimy”? Na szczę­ście targi książki w mek­sy­kań­skiej Guada­la­ja­rze przy­nio­sły fanom choć skra­wek infor­ma­cji o tym, czego mogą się spo­dzie­wać.


Pisarz oznaj­mił, że szó­sty tom “Pie­śni Lodu i Ognia” przy­nie­sie zapo­wia­dają od 20 lat zimę, a wraz z nią ciem­ność, zimno i lód. Wyznał, iż zgod­nie z kla­sycz­nym spo­so­bem nar­ra­cji, by los przy­niósł boha­te­rom coś dobrego, naj­pierw musi ich pognę­bić… i teraz nad­szedł ten mroczny dla nich czas. Jeśli poprzed­nie tomy były “łagodne”, strach się bać, co Mar­tin szy­kuje tym razem Star­kom, Lan­ni­ste­rom i resz­cie ekipy. Czy­te­nicy mogą spo­dzie­wać się wielu mrocz­nych roz­dzia­łów.

Zwień­cze­niem sagi będzie “Sen o wio­śnie”, który ma mieć słodko-gorz­kie zakoń­cze­nie, jako że autor nie lubi happy endów.

A na osłodę ocze­ki­wa­nia pozo­staje obej­rzeć latem 2017 kolejny sezon serialu “Gra o tron” na pod­sta­wie prozy Mar­tina.

Może też zainteresują cię te tematy