Konkursy

Konkurs mikołajkowo-urodzinowy Woblinka (rozwiązany)

Wła­śnie dziś, 6 grud­nia, w miko­łajki, Woblink obcho­dzi swoje 6 uro­dziny. Z tej oka­zji Niestatystyczny.pl wraz z e-księ­gar­nią ogła­sza Miko­łaj­kowo-Uro­dzi­nowy kon­kurs! Do wygra­nia jest czyt­nik Kin­dle Paper­white!

Zadanie: Napisz krótki wierszyk (do 8 wersów) o tym, dlaczego warto czytać e-booki.

Wasze dzieła zapi­suj­cie w komen­ta­rzach pod kon­kur­sem. Autor lub autorka naj­cie­kaw­szego (naszym zda­niem) z nich otrzyma….
czyt­nik Kin­dle Paper­white 2!

Wier­szyki można publi­ko­wać do piątku, 9 grud­nia. Wyniki zostaną ogło­szone 12 grud­nia.

Regu­la­min kon­kursu dostępny jest tutaj.

kindle-paperwhite-2

WYNIKI! Czyt­nik otrzy­muje Kinga Łuczak za:

Chyba nie za dobrze rymuję,
ale dla wyma­rzo­nego czyt­nika spró­buję 🙂

E-book, e-book w czyt­niku mieszka,
choć nie ma kar­tek ten nasz koleżka,
uczy i bawi o każ­dej porze,
i w nud­nych chwi­lach zawsze pomoże.
Wszy­scy się dzi­wią że w tak małym pliku
znaj­dziesz cie­ka­wych tre­ści bez liku.
E-book jest tani, e-book wspa­niały
i jako pre­zent jest dosko­nały.

Tak rymuję że zaraz ześwi­ruję
koń­czę więc wypo­ciny moje
i ruszam dalej na e-book’owe pod­boje 🙂

Gra­tu­lu­jemy!

Może też zainteresują cię te tematy