Ciekawostki

Jesteś fanem Huntera S. Thompsona? Możesz… zapalić tę samą marihuanę co on

Anita Thomp­son, wdowa po pisa­rzu, przez ostat­nich dzie­sięć lat kon­cen­tro­wała się na lite­rac­kiej spu­ściź­nie męża. Teraz jed­nak posta­no­wiła zasza­leć. Ujaw­niła, że zna­la­zła legalny spo­sób na uzy­ska­nie DNA ze szcze­pów, jakie palił Hun­ter S. Thomp­son i nego­cjuje wła­śnie z plan­ta­to­rami hodowlę szczepu sygno­waną jego imie­niem. Mia­łaby być sprze­da­wana we wszyst­kich sta­nach, w któ­rych mari­hu­ana jest legalna.

Jak pod­kre­śla, miała już wcze­śniej podobne pro­po­zy­cje tego typu, ale zawsze doty­czyły one samego uży­cze­nia marki do szczepu nie­zwią­za­nego z jej mężem, co nie wcho­dziło dla niej w grę. Ponadto oba­wiała się nawią­zy­wa­nia do “roz­ryw­ko­wego” stylu życia Hun­tera, dopóki nie upew­niła się, że nie przy­ćmi to jego twór­czo­ści.

Wśród jej dal­szych pla­nów jest stwo­rze­nie muzeum męża oraz udo­stęp­nie­nie dla wybra­nych zwie­dza­ją­cych jego daw­nej posia­dło­ści.

Może też zainteresują cię te tematy