Aktualności

Niestatystyczne propozycje książkowe na święta dla Was

Dzię­kuję, że dotrwa­li­ście aż tutaj! Wybra­li­śmy wspól­nie pre­zenty dla mamy i taty oraz córki i syna. Błysz­czące papiery sze­lesz­czą, wstążki już nie­mal zawią­zane, a wokół pach­nie cho­inką, poma­rań­czami i pier­ni­kiem…

Dziś ostatni nie­sta­ty­styczny fil­mik z książ­ko­wymi pomy­słami na podarki. Tym razem książki odpo­wied­nie dla Was.

przez-stany-popswiadomosci

Kuba Ćwiek: Przez stany popświa­do­mo­ści (SQN)

Kuba Ćwiek, pisarz, publi­cy­sta, sce­na­rzy­sta teatralny i fil­mowy, a nade wszystko ogromny miło­śnik popkul­tury, posta­no­wił odbyć nie­ty­pową podróż do naj­słyn­niej­szych miejsc zna­nych z ekranu.

Wraz ze swoim tatą i grupą przy­ja­ciół – mię­dzy innymi dzien­ni­ka­rzem kul­tu­ral­nym Bart­kiem Czar­to­ry­skim, reży­se­rem Patry­kiem Jur­kiem, blo­ge­rem Rad­kiem Tekla­kiem i foto­grafką Agatą „kre­ską_” Kra­jew­ską – prze­je­chał kam­pe­rem przez Wschod­nie Wybrzeże Sta­nów Zjed­no­czo­nych.

Zain­spi­ro­wani doku­men­tal­nym seria­lem HBO Sonic High­ways ruszyli za ocean, by szu­kać inspi­ra­cji i opo­wie­ści mię­dzy innymi w nie­do­stęp­nym dla fanów biu­rze Ste­phena Kinga, na bagnach Luizjany, gdzie powsta­wały seriale Detek­tyw i Czy­sta krew, w kul­to­wym stu­diu fil­mo­wym Troma, na scho­dach Rocky’ego w Fila­del­fii czy w Senoi pod Atlantą, gdzie od kilku lat krę­cony jest serial The Wal­king Dead.


pilch-indyk

Jerzy Pilch: Indyk belt­sville (Lite­rac­kie)

Nie­pod­ra­bialne, jedyne w swoim rodzaju lite­rac­kie spo­tka­nie z Jerzym Pil­chem, na tę jesień i każdy dzień w roku. Opo­wia­da­nia mistrza pol­skiej prozy po raz pierw­szy w jed­nym tomie.

Ksią­żek nie czyta się po to, aby je pamię­tać. Książki czyta się po to, aby je zapo­mi­nać, zapo­mina się je zaś po to, by móc znów je czy­tać” – tak, sło­wami samego autora, można naj­le­piej uza­sad­nić powsta­nie tego tomu.  Dla jed­nych będzie to kolek­cjo­ner­skie wyda­nie dobrze zna­nych tek­stów. Dla innych oka­zja do pierw­szego spo­tka­nia ze zna­ko­mi­tymi opo­wie­ściami Pil­cha, także tymi dotych­czas roz­pro­szo­nymi.

56 opo­wia­dań, 774 strony. Od PRL-u po XXI wiek. Przez Wisłę, Kra­ków i War­szawę. Wni­kliwe obser­wa­cje i nostal­giczno-iro­niczne wspo­mnie­nia. Jeden spójny, zmie­nia­jący się i fascy­nu­jąco Pil­chow­ski świat. Powie­dzieć, że to lek­tura obo­wiąz­kowa, to nic nie powie­dzieć!


kakebo

Blac­kie Books SLU: Kakebo. Japoń­ska metoda oszczę­dza­nia od pod­staw (Sonia Draga)

Kakebo to narzę­dzie do zarzą­dza­nia domo­wym budże­tem, z któ­rego każ­dego dnia korzy­stają miliony Japoń­czy­ków.

Podej­muj decy­zję, ile pie­nię­dzy mie­sięcz­nie chcesz oszczę­dzać
Spisz swoje wydatki i przy­chody
Zakwa­li­fi­kuj wydatki do odpo­wied­nich kate­go­rii
Kon­tro­luj tydzień po tygo­dniu swoje postępy
Oszczę­dzaj mie­siąc w mie­siąc
Daj się zasko­czyć temu, jak wiele uda ci się osią­gnąć

Pro­sty, zabawny i bar­dzo prak­tyczny Kakebo będzie twoim naj­lep­szym sprzy­mie­rzeń­cem!


Marta Kisiel: Siła niż­sza (Uro­bo­ros) sila-nizsza-marta-kisiel

Sza­nuj anioła swego, bo możesz dostać gor­szego! Kon­ty­nu­acja kul­to­wego Doży­wo­cia. Wymę­czony codzienną rutyną, za to oswo­jony z nie­co­dzien­nymi zja­wi­skami Kon­rad Romań­czuk odkrywa, że nie jest jedy­nym posia­da­czem anioła stróża, a dwie takie istoty pod jed­nym dachem to dopiero począ­tek kło­po­tów.


madrzej-szybciej-lepiej1

Char­les Duhigg: Mądrzej, szyb­ciej, lepiej (PWN)

Czy zda­rza Ci się, że sie­dzisz po godzi­nach w fir­mie i odpi­su­jesz na zale­głe maile? Jak w takich chwi­lach sie­bie postrze­gasz – jako osobę pra­cu­jącą, czy zapra­co­waną? Efek­tywną, czy z tru­dem nadą­ża­jącą za wyma­ga­niami szefa? Panu­jącą nad swoim życiem, czy bez żad­nej wizji roz­woju? Mądrzej, szyb­ciej, lepiej. Sekret efek­tyw­no­ści Char­lesa Duhigga, autora best­sel­le­ro­wej Siły nawyku, to książka nie tylko dla tych, któ­rzy bez­rad­nie stwier­dzają, iż nie panują nad swoim życiem. To także porad­nik dla ludzi suk­cesu, któ­rzy chcie­liby zre­ali­zo­wać nie­osią­galny dotąd cel!


Wię­cej cie­ka­wych pozy­cji znaj­dzie­cie na kolej­nej stro­nie.

harry-potter-i-przeklete-dziecko

J.K. Row­ling: Harry Pot­ter i Prze­klęte Dziecko (Media Rodzina)

Harry Pot­ter i prze­klęte dziecko, nowa opo­wieść autor­stwa J.K. Row­ling, Jacka Thorne’a i Johna Tiffany’ego i nowa sztuka Jacka Thorne’a, to ósma histo­ria w serii i pierw­szy auto­ry­zo­wany spek­takl teatralny ze świata Harry’ego Pot­tera.  Świa­towa pre­miera spek­ta­klu odbyła się na lon­dyń­skim West Endzie 30 lipca 2016.

Harry Pot­ter nigdy nie miał łatwego życia, a tym bar­dziej nie ma go teraz, gdy jest prze­pra­co­wa­nym urzęd­ni­kiem Mini­ster­stwa Magii, mężem oraz ojcem trójki dzieci w wieku szkol­nym. Pod­czas gdy Harry zmaga się z natręt­nie powra­ca­ją­cymi wid­mami prze­szło­ści, jego naj­młod­szy syn Albus musi zmie­rzyć się z rodzin­nym dzie­dzic­twem, któ­rego nigdy nie chciał przy­jąć. Gdy przy­szłość zaczyna zło­wróżb­nie przy­po­mi­nać prze­szłość, ojciec i syn muszą sta­wić czoło nie­wy­god­nej praw­dzie: że ciem­ność nad­cho­dzi cza­sem z zupeł­nie nie­spo­dzie­wa­nej strony.


okoboga1

Barry Eisler: Oko Boga (Bel­lona)

Dyrek­tor NSA (Natio­nal Secu­rity Agency) The­odor Anders ma pro­sty cel: kon­tro­lo­wać każdą roz­mowę tele­fo­niczną, każdy e-mail i każde hasło wpi­sy­wane do Inter­netu. Jego zda­niem tylko cał­ko­wita inwi­gi­la­cja zapewni Ame­ryce bez­pie­czeń­stwo. Eve­lyn Gal­la­gher nie dba o to. Zależy jej na tym, by spo­koj­nie pra­co­wać przy pro­gra­mie NSA i zadbać o przy­szłość oraz pry­watną szkołę dla jej głu­chego synka Dasha. Jed­nak pew­nego dnia Eve­lyn odkrywa, że NSA posiada tajny pro­gram o nazwie OKO BOGA, który łączy się z tajem­ni­czymi zgo­nami popu­lar­nych dzien­ni­ka­rzy. Ta wie­dza umiesz­cza ją na celow­niku.


cape-town

Meyer Deon: Cape Town (Sonia Draga)

Nazwi­sko Deona Mey­era na okładce to gwa­ran­cja kry­mi­nału w naj­lep­szym stylu”. Tess Ger­rit­sen

Kapi­tan poli­cji Mat Joubert ma myśli samo­bój­cze po śmierci żony, która zgi­nęła na służ­bie jako tajny agent. Nowy prze­ło­żony nie­ustan­nie prawi mu morały, a nawet wysyła Jouberta do psy­chia­try. Wkrótce Mat otrzy­muje ostat­nią szansę, dowódca przy­dziela mu sprawę seryj­nego mor­dercy, który posłu­guje się stu­let­nią nie­miecką bro­nią. Kiedy ginie trzeci męż­czy­zna, w Kapsz­ta­dzie wybu­cha panika. Teraz Mat musi zmie­rzyć nie tylko z naci­skami szefa, ale także z sza­le­ją­cymi mediami. Licz­nych wąt­ków i tro­pów w spra­wie nic nie łączy. Do czasu… Takiego obrotu sytu­acji nie spo­dziewa się jed­nak nawet kapi­tan Joubert…

Na pod­sta­wie książki powstał serial tele­wi­zyjny z mię­dzy­na­ro­dową obsadą. Z pol­skich akto­rów zagra w nim MARCIN DOROCIŃSKI!


seksmisja-i-inna-misja

Olgierd Łuka­sze­wicz, Tomasz Mił­kow­ski: Sek­smi­sja i inne moje misje (Wydaw­nic­two Lite­rac­kie)

W dzie­ciń­stwie nazy­wano go Mary­sieńką, bo „w rodzi­nie było zapo­trze­bo­wa­nie na dziew­czynkę”. Dla milio­nów widzów — nie tylko w Pol­sce — na zawsze pozo­sta­nie Alber­ci­kiem. Sek­smi­sja i inne moje misje to nie­zwy­kła, barwna opo­wieść auto­bio­gra­ficzna Olgierda Łuka­sze­wi­cza — har­ce­rza, mini­stranta, wybit­nego aktora teatral­nego i fil­mo­wego, ducho­wego Ślą­zaka, wie­lo­let­niego pre­zesa ZASP.

Sta­ni­sław z Brze­ziny Andrzeja Wajdy, Józef Odro­wąż z Wier­nej rzeki Tade­usza Chmie­lew­skiego, Gabriel Basi­sta z Soli ziemi czar­nej i Jaś z Perły w koro­nie Kazi­mie­rza Kutza, Porucz­nik Kie­ke­ritz z Lek­cji mar­twego języka i wresz­cie Emil Fiel­dorf z Gene­rała Nila Ryszarda Bugaj­skiego… Obcho­dzący wła­śnie 70. uro­dziny aktor na deskach pol­skich i zagra­nicz­nych teatrów oraz pla­nach fil­mo­wych i tele­wi­zyj­nych pro­duk­cji stwo­rzył nie­zli­czone, czę­sto wybitne kre­acje. Kiedy zaczęła się ta fascy­na­cja? Oczy­wi­ście w szkole, gdzie utwo­rzył Kaba­re­cik Takie Coś: „mówi­łem mono­log, który mi zasu­ge­ro­wał mój star­szy brat – a była to ana­liza wier­sza o kotku, który stłukł jajeczko. Nie wie­dząc, że się naśmie­wam z jakiejś linii poli­tycz­nej, wzbu­dza­łem tym mono­lo­giem gromki śmiech” — przy­znaje nasz boha­ter w roz­mo­wie z Toma­szem Mił­kow­skim.


akuszerka

Katja Kettu: Aku­szerka (Świat Książki)

Wyjąt­kowa powieść o miło­ści porów­ny­wana do „Oczysz­cze­nia” Sofi Oksa­nen. Jedno z naj­bar­dziej chwa­lo­nych i czy­ta­nych fiń­skich dzieł lite­rac­kich ostat­nich lat Krzywe Oko, wycho­wana w suro­wej rodzi­nie zastęp­czej, wyra­sta na out­si­derkę i god­nie nosi swoje nie­po­chlebne prze­zwi­sko. Bogata wyobraź­nia pomaga jej w pracy aku­szerki i spro­wa­dza­niu dzieci na świat, gdy przez Fin­lan­dię prze­ta­cza się druga wojna świa­towa. Dziew­czyna zako­chuje się w bar­dzo przy­stoj­nym eses­ma­nie i foto­gra­fie wojen­nym Johan­ne­sie Angel­hur­ście. Aby być bli­sko niego, Dzi­kie Oko –jak czule nazywa ją uko­chany –zgła­sza się na ochot­nika do pracy pie­lę­gniarki w obo­zie jeniec­kim, w któ­rym sta­cjo­nuje Johan­nes.

Aku­szerka” jest opo­wie­ścią o burz­li­wym roman­sie, prze­szy­wa­ją­cych duszę roz­ter­kach i suro­wym pięk­nie zacisz­nego fiordu, która dzieje się na tle bru­tal­nej rze­czy­wi­sto­ści nie­miec­kiego obozu, ale także nie­zwy­kłych zórz polar­nych roz­po­ście­ra­ją­cych się nad Morzem Ark­tycz­nym.

Wię­cej cie­ka­wych pozy­cji znaj­dzie­cie na kolej­nej stro­nie.


male-zycie

Hanya Yana­gi­hara: Małe życie (WAB)

Czte­rech przy­ja­ciół tuż po ukoń­cze­niu stu­diów prze­nosi się do Nowego Jorku, aby zacząć nowe życie. Nie mają nic poza sobą i swo­imi ambi­cjami. Wil­lem – aspi­ru­jący aktor, JB – uta­len­to­wany malarz, Mal­colm – sfru­stro­wany archi­tekt, oraz tajem­ni­czy i wyco­fany Kude, który sta­nowi dla wszyst­kich punkt opar­cia. Z cza­sem ich rela­cje stają się coraz bar­dziej pogma­twane za sprawą uza­leż­nień, suk­ce­sów i dumy. Oto poru­sza­jąca do głębi opo­wieść o wiel­kim mie­ście, które daje szansę na zapo­mnie­nie o prze­szło­ści, i o życiu w bólu, który nie pozwala o niej zapo­mnieć. To proza, która w całym swoim pięk­nie opi­suje doświad­cze­nia, zła, gra­nice ludz­kiej wytrzy­ma­ło­ści i tyra­nię pamięci.


busem-australia_druk

Karol Lewan­dow­ski: Busem przez Świat. Austra­lia za 8 dola­rów  (SQN)

Cztery mie­siące i 25 tysięcy kilo­me­trów sta­rym busem przez Austra­lię. Człon­ko­wie ekipy BUSEM PRZEZ ŚWIAT prze­żyli 50-stop­niowe upały, sta­nęli oko w oko z kro­ko­dy­lami, psami dingo, kazu­arami i dzie­siąt­kami jado­wi­tych węży oraz pają­ków. Nauczyli się rzu­cać bume­ran­giem i grać na did­ge­ri­doo, miesz­kali w abo­ry­geń­skiej wio­sce, prze­żyli burzę pia­skową i atak sza­rań­czy. Popa­rzyły ich meduzy, wydo­by­wali naj­droż­sze kamie­nie świata, odwie­dzili pod­ziemne domy oraz jedli ham­bur­gery z kan­gu­rów i kro­ko­dyli… Dzięki zało­dze busa poko­cha­cie Austra­lię taką, jaka jest naprawdę – dziką, nie­ujarz­mioną i bar­dzo zaska­ku­jącą.
Gotowi na podróż?
Zaczy­namy!


amerykanscy-bogowie-neil-gaiman

Neil Gaiman: Ame­ry­kań­scy bogo­wie (MAG)

Po trzech latach spę­dzo­nych w wię­zie­niu Cień ma wyjść na wol­ność. Na dwa dni przed zakoń­cze­niem wyroku, jego żona, Laura, ginie wypadku samo­cho­do­wym w tajem­ni­czych oko­licz­no­ściach. Oszo­ło­miony Cień powraca do domu, gdzie spo­tyka tajem­ni­czego Pana Wednes­day, twier­dzą­cego, iż jest uchodźcą wojen­nym, byłym bogiem i kró­lem Ame­ryki. Razem wyru­szają oni w nie­sa­mo­witą podróż przez Stany…


niepokorni

Vin­cent V. Sever­ski: Nie­po­korni (Czarna Owca)

Po uda­nej ope­ra­cji wywie­zie­nia Micha­iła Popo­wskiego z Rosji, Sara i Kon­rad wra­cają do Pol­ski. Oka­zuje się, że pod­czas ich nie­obec­no­ści Wydział Q zostaje roz­wią­zany. Tym­cza­sem nad Europą zawisa widmo poli­tycz­nego kata­kli­zmu – ktoś pla­nuje na nowo zbu­do­wać hie­rar­chię wpły­wów na świe­cie.
Sara i Kon­rad świa­domi zagro­że­nia wiszą­cego nad Pol­ską, nie­le­gal­nie zbie­rają Wydział Q do ostat­niej akcji. Ta potyczka roze­gra się poza pra­wem. I będzie wyjąt­kowo bru­talna.
Nie­po­korni to tytuł podwój­nie eks­cy­tu­jący. To zarówno zakoń­cze­nie serii, ale i jedna z naj­mrocz­niej­szych i naj­bar­dziej wcią­ga­ją­cych powie­ści autora. Na takie zakoń­cze­nie warto było cze­kać!


swiat-wedlug-clarksona

Jeremy Clark­son: Świat według Clark­sona. Tak jak mówi­łem… (Insi­gnis Media)

W swo­jej naj­now­szej książce Tak jak mówi­łem… Jeremy zgłę­bia mecha­ni­zmy rzą­dzące naszym życiem –w skali lokal­nej i glo­bal­nej –i odkrywa, jak je ulep­szyć, by codzien­ność stała się przy­najm­niej zno­śna. To pomy­sły genialne w swo­jej pro­sto­cie!

Świata według Clark­sona: Tak jak mówi­łem… skrzy się humo­rem, pęka w szwach od liczby opi­sy­wa­nych absur­dów i zawiera nie­zdrową dawkę zdro­wego roz­sądku. Jeremy mówi, jak jest i jak chce, żeby było. W swoim nie­po­wta­rzal­nym roz­bra­ja­ją­cym stylu.

Może też zainteresują cię te tematy

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ