Ekranizacje

Zwiastun ekranizacji Milczenia Shūsaku Endō

Powieść “Mil­cze­nie” autor­stwa Shūsaku Endō opo­wiada o Japo­nii w XVII wieku, dzia­łal­no­ści jezu­itów na tam­tym tere­nie oraz prze­śla­do­wa­niu chrze­ści­jan. Boha­te­rami są dwaj misjo­na­rze, któ­rzy poszu­kują swo­jego zagi­nio­nego men­tora. Cały czas mają jed­nak świa­do­mość, że ich wyzna­nie jest karane śmier­cią. Histo­ria powstała w 1966 roku.

Jej ekra­ni­za­cji pod­jął się Mar­tin Scor­sese, twórca m.in. “Wilka z Wall Street”. Powieść Shūsaku Endō zafa­scy­no­wała go od momentu pierw­szego zetknię­cia się z nią w 1988 roku. Przy­go­to­wa­nie pro­jektu zajęło mu trzy dekady.

Budżet filmu wyniósł 51 milio­nów dola­rów, za kamerą sta­nął Rodrigo Prieto, a w rolach głów­nych zoba­czymy Andrew Gar­fielda, Adama Dri­vera i Liama Neesona.

Tak pre­zen­tuje się fabuła książki:

Młody, por­tu­gal­ski jezu­ita, Seba­stião Rodri­gues, (odnie­sie­nie do histo­rycz­nej postaci Sycy­lij­czyka o. Giu­seppe Chiara) zostaje wysłany przez prze­ło­żo­nych do Japo­nii, aby wspo­móc lokal­nych kato­li­ków i spraw­dzić, czy o. Cri­stó­vão Fer­re­ira został apo­statą. Fer­re­ira − postać auten­tyczna − był zakon­ni­kiem, który po wyrze­cze­niu się chrze­ści­jań­stwa z powodu tor­tur, przy­jął bud­dyzm i został mni­chem. Napi­sał trak­tat teo­lo­giczny prze­ciwko chrze­ści­jań­stwu.

Rodri­gues przy­był do Japo­nii wraz ze swym towa­rzy­szem o. Fran­ci­sco Gar­rpe w 1638 r. Zakon­nicy zna­leźli chrze­ści­jan ukry­wa­ją­cych się i w wiel­kim roz­pro­sze­niu. Wła­dze zmu­szały podej­rza­nych o chrze­ści­jań­stwo do dep­ta­nia wize­run­ków świę­tych, tzw. fumi-e. Opie­ra­ją­cych się wię­ziono i ska­zy­wano na śmierć przez wykrwa­wie­nie, wie­sza­jąc ich głową w dół. Chrze­ści­ja­nie, któ­rzy dep­tali święte obrazy, aby zacho­wać życie, na zawsze żyli w poczu­ciu wiel­kiego wstydu. Powieść rela­cjo­nuje prze­śla­do­wa­nia wier­nych kościo­łowi i prze­ży­cia Rodri­gu­esa.

Świa­towa pre­miera filmu będzie miała miej­sce 23 grud­nia 2016 roku, a pol­ska – 17 lutego 2017 roku. Poni­żej pre­zen­tuję zwia­stun pro­duk­cji.

 

Może też zainteresują cię te tematy