Aktualności

Wichry zimy – kiedy premiera?

Brak dobrych wie­ści dla fanów “Pie­śni Lodu i Ognia” George’a R.R. Mar­tina.

Pisarz oznaj­mił, że jego spo­tka­nie z fanami, które miało miej­sce 30 listo­pada 2016 w mek­sy­kań­skiej Guada­la­ja­rze jest ostat­nim na wiele mie­sięcy, ponie­waż zamie­rza cał­ko­wi­cie poświę­cić się pracą nad “Wichrami zimy”, czyli długo wycze­ki­wa­nym szó­stym tomem cyklu. Nie wróży to zatem rychłej pre­miery i naj­praw­do­po­dob­niej wcze­śniej docze­kamy się kolej­nego sezonu “Gry o tron”, który HBO przed­stawi latem 2017.

wichry_zimy

Może też zainteresują cię te tematy