Zapowiedzi

Piąta część serii Millennium powstanie?!

Try­lo­gia “Mil­len­nium” to znana na całym świe­cie kry­mi­nalna seria autor­stwa Stiega Lars­sona. Spad­ko­biercy pisa­rza zaapro­bo­wali kon­ty­nu­owa­nie cyklu przez Davida Lager­crantza i jego “Co nas nie zabije” sprze­dała się w sze­ściu milio­nach egzem­pla­rzy. Twórca część docho­dów prze­zna­czył dla Läsrörel­sen, czyli insty­tu­cji, która wspiera czy­tel­nic­two w Szwe­cji.


Obec­nie Wydaw­nic­two Czarna Owca, pol­ski wydawca “Mil­len­nium”, zapo­wie­dział, że ukaże się piąty tom cyklu i zara­zem drugi autor­stwa Davida Lager­crantza. Joakim Lars­son, brat pisa­rza, poin­for­mo­wał, że powo­dem pod­ję­cia decy­zji o kon­ty­nu­acji jest pozy­tywna reak­cja czy­tel­ni­ków i że rodzina Lars­sona cie­szy się, że  David Lager­crantz zgo­dził się kon­ty­nu­ować dzieło Stiega.

Co wię­cej, Nor­stedts, czyli szwedzki wydawca serii, pla­nuje także powsta­nie szó­stego tomu.

Może też zainteresują cię te tematy