Aktualności

Niestatystyczne propozycje książkowe na święta dla Mamy

Mam nadzieję, że pomo­głem w wybo­rze ksią­żek dla brata/syna czy córki/siostry oraz taty! Dziś rozej­rzyjmy się za pre­zen­tami dla mamy. Dzięki nim każda nie­sta­ty­styczna Polka, która lubi czy­tać książki, powinna się ucie­szyć, znaj­du­jąc swój pre­zent pod cho­inką.

Oto czwarty z pię­ciu fil­mi­ków, w któ­rych pro­po­nuję, co spre­zen­to­wać bli­skim z oka­zji Bożego Naro­dze­nia.

noc-kupaly

Kata­rzyna Bere­nika Misz­czuk: Noc Kupały (W.A.B.)

Zazdrość, zdrada i kwiat paproci. Czy młoda szep­tu­cha ocali miłość do Mieszka?Zbliżają się obchody Nocy Kupały. Nie­długo wypełni się prze­zna­cze­nie Gosi, a tym­cza­sem w zwią­zek jej i Mieszka wkrada się… zazdrość. Wszystko przez Ote, dawną miłość męż­czy­zny. Nic ich nie łączy od baga­tela! bli­sko tysiąca lat, ale oka­zuje się, że mimo upływu czasu uczu­cie Ote nie osła­bło. Kobieta nie cof­nie się przed niczym, by zemścić się na Gosi…


muza

Jes­sie Bur­ton: Muza (Lite­rac­kie)

Świat wiel­kiej sztuki, jesz­cze więk­szych namięt­no­ści i tajem­ni­czy obraz, który skrywa wię­cej niż tysiąc słów.Po jed­nej stro­nie płótna dziew­czyna trzyma odciętą głowę swo­jej sio­stry, po dru­giej – lew, który za chwilę pode­rwie się do zabój­czego skoku… Obraz, który latem 1967 roku tra­fia do reno­mo­wa­nej gale­rii w Lon­dy­nie, elek­try­zuje śro­do­wi­sko mar­szan­dów. To może być “śpioch”, dzieło mło­dego hisz­pań­skiego arty­sty z lat 30. XX wieku zagi­nione w trak­cie wojny. Potwier­dzają to listy z muzeum Prado oraz fun­da­cji Peggy Gug­gen­heim. Wsku­tek szcze­gól­nego zbiegu oko­licz­no­ści ste­no­ty­pistka zatrud­niona w gale­rii, 26-let­nia Odelle Bastien, tra­fia na trop fascy­nu­ją­cej histo­rii z Anda­lu­zji roku 1936. Losy Harolda Schlossa, Żyda z Wied­nia, który pośred­ni­czy w sprze­daży dzieł Koko­schki, Klee i Klimta, jego pięk­nej żony Sary i nie­zwy­kle uzdol­nio­nej córki Oli­wii, w nie­ocze­ki­wany spo­sób splotą się z jej wła­snym. Czar­no­skó­rej imi­grantki z Try­ni­dadu, która choć nagro­dzona pre­sti­żo­wym lite­rac­kim wyróż­nie­niem za debiu­tanc­kie opo­wia­da­nie, z tru­dem znaj­duje swoje miej­sce w kse­no­fo­bicz­nym Lon­dy­nie.


wiem-ze-tu-jestes

Cle­lie Avit: Wiem, że tu jesteś (Sonia Draga)

Po wypadku w górach, który pogrą­żył ją w śpiączce, Elsa nie czuje już ani zimna, ani głodu, ani stra­chu. Dla kobiety wszystko jest już skoń­czone. Nigdy się nie obudzi.Tymczasem Thi­bault nie może się pogo­dzić ze świa­do­mo­ścią, że jego brat potrą­cił śmier­tel­nie dwie dziew­czynki.  Nie potrafi prze­kro­czyć progu sali, w któ­rej ten leży.Pewnego dnia po odwie­zie­niu matki do szpi­tala Thi­bault wcho­dzi przez pomyłkę do sali Elsy. Przy­siada na chwilę, żeby się zdrzem­nąć. Nie ma obawy, że Elsa w tym sta­nie go wyda. Mil­cze­nie staje się wszakże kło­po­tliwe, nawet w obec­no­ści osoby, która pozo­staje w śpiączce. Dla­tego męż­czy­zna zaczyna mówić – nie ocze­ku­jąc odpowiedzi.I cho­ciaż leka­rze, przy­ja­ciele i rodzina dawno stra­cili wiarę, że Elsa kie­dy­kol­wiek powróci do żywych, Thi­bault buduje z nią rela­cję. Czyżby sam był aż w tak sil­nej roz­pa­czy? A może dostrzegł w niej coś, czego nikt nie widzi?


tom-jones

Tom Jones: Tom Jones. Na szczyt i z powro­tem. Auto­bio­gra­fia (SQN)

Na prze­strzeni lat odpo­wia­da­łem na wiele pytań, ale nigdy wcze­śniej nie opo­wie­dzia­łem histo­rii mojego życia”.
– Tom Jones

Sir Tom Jones wystę­puje już od sze­ściu dekad! Wykre­ował ponad­cza­sowe prze­boje – w tym Sex Bomb, She’s A Lady i It’s Not Unu­sual – pro­wa­dził popu­larny show i kon­cer­to­wał na naj­więk­szych sce­nach świata. Osią­gnął wię­cej, niż sobie wyma­rzył.

Oto walij­ska mie­ścina Pon­ty­pridd. Oto młody Tommy – nauczył się gry na gita­rze na pod­nisz­czo­nym kla­syku za pięć fun­tów i śpiewa w lokal­nych barach. Po kilku latach, choć nie wyobraża sobie życia bez żony i synka, prze­nosi się do sto­licy. Wkrótce nagrywa pio­senkę, która zmie­nia wszystko. To, co dzieje się potem, jest jak sen.

Dla­czego lon­dyń­ski pro­du­cent wymie­rzył z broni w Toma Jonesa… i strze­lił? Po co Michael Jack­son przy­szedł do niego z nie­za­po­wie­dzianą wizytą? Co Elvis Pre­sley robił w łazience, w któ­rej Jones wła­śnie brał prysz­nic? O czym Frank Sina­tra roz­ma­wiał w Las Vegas z jego rodziną? I czy pro­to­kół towa­rzy­szący roz­mo­wie z kró­lową jest naprawdę tak sztywny, jak się uważa?
Szczere, zabawne, bez upięk­szeń – oto wyjąt­kowe wspo­mnie­nia jed­nego z naj­więk­szych woka­li­stów wszech cza­sów.


tak-sie-krecilo

Andrzej Klim: Tak się krę­ciło (PWN)

10 kul­to­wych fil­mów, które wszy­scy oglą­da­li­śmy i wspo­mi­namy z sen­ty­men­tem. Poznajmy kulisy ich powsta­wa­nia w ponu­rej rze­czy­wi­sto­ści PRL. Andrzej Klim ubar­wia swoją opo­wieść śmiesz­nymi, a nie­kiedy prze­ra­ża­ją­cymi aneg­do­tami z minio­nych cza­sów, wspo­mnie­niami i opi­sami pery­pe­tii fil­mow­ców. Wpro­wa­dza czy­tel­nika w świat peere­low­skiej pro­duk­cji fil­mo­wej, przy­wo­łuje wyda­rze­nia, o któ­rych wie­dzą jedy­nie ich uczest­nicy, a które szo­kują nawet dziś, po latach. Wspo­mina twór­ców, któ­rzy mie­rząc się z trud­no­ściami epoki, nigdy nie zre­zy­gno­wali z magii kina.

W dzie­siątce opi­sy­wa­nych w książce fil­mów znaj­dują się: Popiół i dia­ment Andrzeja Wajdy (1958), Nóż w wodzie Romana Polań­skiego (1961), try­lo­gia Sami swoi Syl­we­stra Chę­ciń­skiego (1967), Rejs Marka Piwow­skiego (1970), Zie­mia obie­cana Andrzeja Wajdy (1975), Noce i dnie Jerzego Ant­czaka (1975), Miś Sta­ni­sława Barei (1980), Sek­smi­sja Juliu­sza Machul­skiego (1983), Krótki film o zabi­ja­niu Krzysz­tofa Kie­ślow­skiego (1988), Prze­słu­cha­nie Ryszarda Bugaj­skiego (1989).


Wię­cej cie­ka­wych pozy­cji znaj­dzie­cie na kolej­nej stro­nie.

poeta

Lee Jung-myung – Poeta, straż­nik i wię­zień (Świat Książki)

Wcią­ga­jący kry­mi­nał zain­spi­ro­wany fak­tami.
Dra­ma­tyczna opo­wieść o utra­co­nej wol­no­ści i czło­wie­czeń­stwie w naj­mrocz­niej­szych cza­sach.

Zakład karny w Fuku­oce, 1944 rok. Za murami wię­zie­nia sza­leje wojna, a po ich dru­giej stro­nie zostaje bru­tal­nie zamor­do­wany czło­wiek.

Na roz­kaz prze­ło­żo­nych Yuichi Wata­nabe, młody straż­nik, który jest namięt­nym czy­tel­ni­kiem, ma prze­pro­wa­dzić śledz­two.
Ofiarą mor­der­stwa jest Sugiy­ama, także straż­nik, któ­rego spo­łecz­ność wię­zienna się bała i któ­rym pogar­dzała. Już na początku docho­dze­nia do popeł­nie­nia zbrodni przy­znaje się jeden z osa­dzo­nych, ale Wata­nabe mu nie wie­rzy. Kiedy zaczyna prze­słu­chi­wać podej­rza­nego oraz Yuna Dong-ju, uta­len­to­wa­nego kore­ań­skiego poetę, uświa­da­mia sobie, że prze­ra­ża­jący Sugiy­ama nie był tym, za kogo go uwa­żano…


kochanek-lady-chatterley

Law­rence David Her­bert: Kocha­nek Lady Chat­ter­ley (Bel­lona)

Książka opi­suje losy Kon­stan­cji Chat­ter­ley i jej rodziny. W trak­cie I wojny świa­to­wej Clif­ford Chat­ter­ley, jej mąż zostaje ciężko ranny. Od tego momentu rela­cje mię­dzy nimi zaczy­nają się zmie­niać. Clif­ford rozu­mie że jest cię­ża­rem dla swo­jej żony i pozwala jej na zna­le­zie­nie lep­szego męż­czy­zny. Kon­stan­cja poznaje gajo­wego Oli­wiera Par­kina z któ­rym zacho­dzi w ciążę.

Książka zajęła 39. miej­sce na liście 100 ksią­żek XX wieku według „Le Monde”.


lideki-biznesu

Liderki biz­nesu Jak zwy­cię­żać i zmie­niać świat (PWN)

Książka została napi­sana z ini­cja­tywy Fun­da­cji Lide­rek Biz­nesu.
13 histo­rii napi­sa­nych na pod­sta­wie wywia­dów z boha­ter­kami, pol­skimi biz­ne­swo­man.

Celem książki jest przed­sta­wie­nie doświad­czeń kobiet, które będą inspi­ra­cją dla czy­tel­ni­czek do się­ga­nia po naj­wyż­sze sta­no­wi­ska, do walki z powszech­nymi barie­rami
w roz­woju zawo­do­wym kobiet.
Książka będzie połą­cze­niem histo­rii o oso­bach z kla­sycz­nym stu­dium przy­padku. Będzie odpo­wia­dać na pyta­nie w jaki spo­sób każda z boha­te­rek odkryła w sobie dany talent, moty­wa­cję do dzia­ła­nia, dokąd zmie­rza i jak defi­niuje swoją misję, którą reali­zuje w biz­ne­sie.


grochola_5

Kata­rzyna Gro­chola: Oso­bo­wość ćmy, Zie­lone drzwi (Wydaw­nic­two Lite­rac­kie)

Kolek­cjo­ner­skie wyda­nie wszyst­kich dzieł naj­po­pu­lar­niej­szej współ­cze­snej pisarki, która zmie­niła obli­cze pol­skiej lite­ra­tury i pod­biła serca czy­tel­ni­ków. Ponad 4 miliony sprze­da­nych egzem­pla­rzy!

Nikt tak dobrze jak  Kata­rzyna Gro­chola nie potrafi w codzien­nych wyda­rze­niach i zwy­kłych na pozór chwi­lach odna­leźć tego magicz­nego cze­goś, co spra­wia że życie staje się piękne i zaska­ku­jące. Nikt, tak jak ona nie uwraż­li­wia czy­tel­nika na dyna­mikę uczuć, pla­stycz­nie opi­su­jąc bla­ski i cie­nie ludz­kich związ­ków.


kassala-ewa-boska-nefretete

Ewa Kas­sala: Boska Nefre­tete (Sonia Draga)

Korze­nie euro­pej­skiej cywi­li­za­cji się­gają naj­daw­niej­szych cza­sów sta­ro­żyt­nego Egiptu. To wów­czas nad Nilem żyła Nefre­tete – jedna z naj­bar­dziej wpły­wo­wych kobiet w histo­rii tego kraju. Kim była ta, któ­rej imię ozna­cza „Piękna, która przy­była”? Księż­niczką Tadu­hepą z Mita­nii czy córką wpły­wo­wego ary­sto­kraty, doradcy dworu fara­ona? Jak została maco­chą Tuten­cha­mona? I czy Ech­na­ton, jej mąż, rze­czy­wi­ście cier­piał z powodu impo­ten­cji? Co stało się z potężną kró­lową, jedyną kobietą w sta­ro­żyt­nym Egip­cie, która w cza­sie rytu­ałów uży­wała maczugi hedż, roz­trza­sku­jąc nią głowy nie­przy­ja­ciół? Gdzie została pocho­wana?

Boska Nefre­tete odkrywa wiele sekre­tów sta­ro­żyt­nego Egiptu, odsła­nia nie do końca poznane oby­czaje tej odle­głej cywi­li­za­cji, tajem­ni­cze wie­rze­nia, ówcze­sną kul­turę i archi­tek­turę. Autorka zapra­sza czy­tel­nika do świata mądrych i sil­nych kobiet, pie­lę­gnu­ją­cych wie­dzę przod­ków, obda­rzo­nych nie­zwy­kłymi zdol­no­ściami, para­ją­cymi się magią i lecz­nic­twem, a nawet podró­żu­ją­cymi w cza­sie.

Wię­cej cie­ka­wych pozy­cji znaj­dzie­cie na kolej­nej stro­nie.


piekielnie-twarda

Chri­st­mas Abbott: Pie­kiel­nie twarda sztuka (SQN)

Uty­tu­ło­wana zawod­niczka i tre­nerka Cross­Fit® Chri­st­mas Abbott przed­sta­wia autor­ską metodę na zdo­by­cie wyma­rzo­nej syl­wetki. Jej dieta i plan tre­nin­gowy nada­dzą two­jemu ciału ide­alne kształty.

Przez wiele lat Chri­st­mas bory­kała się z pro­ble­mami odży­wia­nia i sła­bo­ścią do uży­wek, nie akcep­to­wała swo­jego wyglądu. Jej przy­goda z Cross­Fi­tem® roz­po­częła się w Iraku, gdzie pra­co­wała w służ­bach cywil­nych – to żoł­nie­rze poka­zali jej, czym są ćwi­cze­nia i zdrowy tryb życia.

Pew­nego dnia pozna­łam żoł­nie­rza Mari­nes, a on poka­zał mi nagra­nie, na któ­rym jakieś dziew­czyny pod­cią­gały się na drążku, robiły przy­siady i zarzu­cały sobie sztangi na barki. Były wspa­niale zbu­do­wane, wyrzeź­bione i nie­by­wale silne. Nie mogłam uwie­rzyć wła­snym oczom. Chcia­łam mieć takie ciało jak one. Chcia­łam mieć taki tyłek jak one. Chcia­łam ćwi­czyć tak jak one. To były zawod­niczki Cross­Fit. Zapra­gnę­łam być jedną z nich. I w końcu się nią sta­łam — a nawet kimś znacz­nie wię­cej”.


gniew

Zyg­munt Miło­szew­ski: Gniew (WAB)

Pre­sti­żowy „Publisher’s Weekly” w recen­zji Uwi­kła­nia napi­sał, że czy­tel­nicy będą chcieli kon­ty­nu­acji losów pro­ku­ra­tora Szac­kiego. I tro­chę żal, że autor – rów­nie sta­now­czo jak swego czasu Artur Conan Doyle – obwie­ścił koniec przy­gód swo­jego boha­tera!

25 listo­pada 2013 pro­ku­ra­tor Teo­dor Szacki zostaje wezwany do zruj­no­wa­nego bun­kra koło ponie­miec­kiego szpi­tala miej­skiego. W cza­sie robót dro­go­wych odna­le­ziono tam stary szkie­let. Szacki bez­re­flek­syj­nie „odfaj­ko­wuje Niemca”, jak się tutaj nazywa wojenne szczątki, i każe prze­ka­zać je uczelni medycz­nej, gdzie wiecz­nie bra­kuje eks­po­na­tów do celów dydak­tycz­nych. Nie przy­pusz­cza, że to, co wyda­wało się koń­cem ruty­no­wej pro­ce­dury, jest począt­kiem naj­trud­niej­szej sprawy w jego pro­ku­ra­tor­skiej karie­rze. Sprawy, która pozbawi go praw­ni­czego dystansu, zmusi do wybo­rów osta­tecz­nych i okaże się ostat­nim docho­dze­niem pro­ku­ra­tora Teo­dora Szac­kiego.


dziennik

Helen Fiel­ding: Dzien­nik Brid­get Jones. Dziecko (Zysk i s-ka)

Brid­get Jones, uwiel­biana sin­gielka i świa­towy feno­men powraca… z brzusz­kiem.

Seria nie­ocze­ki­wa­nych, lecz typo­wych dla boha­terki zda­rzeń dopro­wa­dza Brid­get do upra­gnio­nej ciąży. Jak zwy­kle, nie wszystko idzie po jej myśli. Ocze­ki­wa­nie na potomka sta­nie się dla Brid­get pasmem nie­co­dzien­nych wybo­rów żywie­nio­wych, dzi­wacz­nych rad Pija­nych Sin­gie­lek i Zadu­fa­nych Mamu­siek, wygłu­pów i amo­rów, rado­ści i smut­ków. A całe to sza­leń­stwo zdo­mi­nuje jedno, wyjąt­kowo nie­zręczne pyta­nie: Kto jest ojcem?


szpieg

Paulo Coelho: Szpieg (Drzewo Babel)

Nosiła wiele imion: z domu Mar­ga­re­tha Geer­tru­ida Zelle; na Jawie była panią Mac­Leod; Niemcy nadali jej kryp­to­nim H21

Mata Hari – kobieta-szpieg. Egzo­tyczna tan­cerka, powier­nica i kochanka naj­bo­gat­szych, naj­bar­dziej wpły­wo­wych męż­czyzn Belle Épo­que, postać o tajem­ni­czej prze­szło­ści, budząca zazdrość dam z pary­skiej ary­sto­kra­cji. Łamała męskie serca, moralne nakazy i drob­no­miesz­czań­skie oby­czaje. Za nie­za­leż­ność zapła­ciła naj­wyż­szą cenę.

Sto lat póź­niej legenda Maty Hari jest wciąż żywa. W maso­wej wyobraźni histo­ria jej boga­tego i peł­nego przy­gód życia pozo­staje sym­bo­lem kobie­cej siły i odwagi. W poru­sza­ją­cej i wcią­ga­ją­cej powie­ści Paulo Coelho z maestrią opo­wiada dzieje Maty Hari, two­rząc fik­cyjną kore­spon­den­cję mię­dzy ska­zaną, osa­dzoną w pary­skim wię­zie­niu a jej adwo­ka­tem.


sekretne-zycie

Peter Wohl­le­ben: Sekretne życie drzew (Otwarte)

W lesie dzieją się zdu­mie­wa­jące rze­czy. Są tam drzewa, które poro­zu­mie­wają się ze sobą, drzewa, które z odda­niem trosz­czą się o swe potom­stwo oraz pie­lę­gnują sta­rych i cho­rych sąsia­dów, drzewa, które doświad­czają wra­żeń, mają uczu­cia i pamięć. Nie­wia­ry­godne? Ale praw­dziwe! Leśni­czy Peter Wohl­le­ben snuje fascy­nu­jące histo­rie o zdu­mie­wa­ją­cych zdol­no­ściach drzew. Przy­ta­cza wyniki naj­now­szych badań nauko­wych i dzieli się swo­imi obser­wa­cjami z codzien­nej pracy w lesie. Otwiera przed nami sekretny świat, jakiego nie znamy.

Może też zainteresują cię te tematy