Aktualności

Nowa lista lektur dla klas szkoły podstawowej 4 – 8

Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej opu­bli­ko­wało pro­jekt pod­stawy pro­gra­mo­wej dla wszyst­kich typów szkół. Likwi­da­cja gim­na­zjów utrzy­mana jest w mocy. Dodat­kowo opu­bli­ko­wano listę lek­tur dla klas IVVIII. Z jed­nej strony lista nie jest spe­cjal­nie szo­ku­jąca i zawiera sporo tytu­łów, które już na niej gościły, z dru­giej nie jest chyba do końca prze­my­ślana, przy­kła­dowo “Igrzy­ska śmierci” Suzanne Col­lins poja­wiły się jako pro­po­zy­cja dla ósmej klasy, a “Cybe­riada” Sta­ni­sława Lema – dla szó­stej, mimo iż druga z tych pozy­cji jest zde­cy­do­wa­nie bar­dziej wyma­ga­jąca.

Poni­żej pre­zen­tu­jemy spis lek­tur:

Klasa IV

Lek­tury obo­wiąz­kowe:

 • Jan Brze­chwa, Aka­de­mia pana Kleksa
 • Janusz Chri­sta, Kajko i Kokosz. Szkoła lata­nia (komiks)
 • René Goscinny, Jean – Jacques Sempé, Miko­ła­jek (wybór opo­wia­dań)
 • Adam Mic­kie­wicz, Powrót taty, Pani Twar­dow­ska, Pan Tade­usz (opisy)
 • Joanna Olech, Dyna­stia Mizioł­ków
 • Józef Wybicki, Mazu­rek Dąbrow­skiego
 • Wybrane poda­nia i legendy pol­skie Wybrane baśnie pol­skie i euro­pej­skie, w tym: Char­les Per­rault, Kop­ciu­szek, Kot w butach, Sino­brody, Alek­san­der Pusz­kin, Bajka o rybaku i rybce, Jeanne Marie Leprince de Beau­mont, Piękna i Bestia
 • Wybrane wier­sze Wła­dy­sława Bełzy, Jana Brze­chwy, Kon­stan­tego Ilde­fonsa Gał­czyń­skiego, Joanny Kul­mo­wej, Juliana Tuwima.

Lek­tury uzu­peł­nia­jące:

 • Adam Bah­daj, Kape­lusz za 100 tysięcy
 • Fran­ces Hodg­son Bur­nett, Tajem­ni­czy ogród lub inna powieść
 • Janusz Kor­czak, Król Maciuś Pierw­szy
 • Maria Kow­nacka, Zofia Malicka, Dzieci z Lesz­czy­no­wej Górki
 • Selma Lager­löf, Cudowna podróż
 • Sat – Okh, Biały mustang
 • Wybór innych tek­stów kul­tury, w tym utwory dla dzieci i mło­dzieży; film i spek­takl teatralny z reper­tu­aru dzie­cię­cego; wybrane pro­gramy tele­wi­zyjne.

Klasa V

Lek­tury obo­wiąz­kowe:

 • Clive Sta­ples Lewis, Opo­wie­ści z Narni. Lew, cza­row­nica i stara szafa
 • Adam Mic­kie­wicz, Pan Tade­usz (zwy­czaje i oby­czaje)
 • Ferenc Mol­nar, Chłopcy z Placu Broni
 • Bole­sław Prus, Kata­rynka
 • Juliusz Sło­wacki, W pamięt­niku Zofii Bobrówny
 • Sewe­ryna Szma­glew­ska, Czarne Stopy
 • Wybrane mity grec­kie, w tym mit o powsta­niu świata oraz np. mity o: Pro­me­te­uszu, Syzy­fie, Deme­ter i Korze, Dedalu i Ika­rze, Hera­kle­sie, Edy­pie, Teze­uszu i Ariad­nie, Orfe­uszu i Eury­dyce
  Biblia, powsta­nie świata i czło­wieka oraz wybrane przy­po­wie­ści ewan­ge­liczne
 • Wybrane wier­sze Jana Twar­dow­skiego, Leopolda Staffa, Anny Kamień­skiej, Cze­sława Miło­sza, Tade­usza Róże­wi­cza.

Lek­tury uzu­peł­nia­jące:

 • Lewis Car­roll, Ali­cja w Kra­inie Cza­rów
 • Andrzej Maleszka, Magiczne drzewo
 • Karol May, Win­ne­tou
 • Mał­go­rzata Musie­ro­wicz, wybrana powieść
 • Edmund Niziur­ski, Spo­sób na Alcy­bia­desa
 • Bole­sław Prus, Kami­zelka
 • Hen­ryk Sien­kie­wicz, Janko Muzy­kant
 • Mark Twain, Przy­gody Tomka Sawy­era
 • Wybór innych tek­stów kul­tury.

Klasa VI

Lek­tury obo­wiąz­kowe:

 • Antoni Cze­chow, Kame­leon, Śmierć urzęd­nika
 • Rafał Kosik, Felix, Net i Nika oraz Gang Nie­wi­dzial­nych Ludzi
 • Ignacy Kra­sicki, wybrane bajki
 • Adam Mic­kie­wicz, Pan Tade­usz (polo­wa­nie oraz kon­cert Woj­skiego)
 • John Ronald Reuel Tol­kien, Hob­bit, czyli tam i z powro­tem
 • Hen­ryk Sien­kie­wicz, W pustyni i w pusz­czy
 • Wybrane wier­sze Juliu­sza Sło­wac­kiego, Adama Mic­kie­wi­cza, Zbi­gniewa Her­berta.

Lek­tury uzu­peł­nia­jące:

 • Alek­san­der Dumas, Trzej musz­kie­te­ro­wie
 • Joseph Rudy­ard Kipling, Księga dżun­gli
 • Mar­cin Kozioł, Skrzy­nia Władcy Pio­ru­nów
 • Sta­ni­sław Lem, Cybe­riada (frag­menty)
 • Kor­nel Maku­szyń­ski – wybrana powieść
 • Lucy Maud Mont­go­mery, Ania z Zie­lo­nego Wzgó­rza
 • Alfred Szklar­ski, wybrana powieść
 • Kata­rzyna Zychla, Dziew­czynka tań­cząca z wia­trem

Klasa VII

Lek­tury obo­wiąz­kowe:

 • Char­les Dic­kens, Opo­wieść wigi­lijna
 • Alek­san­der Fre­dro, Zemsta
 • Jan Kocha­now­ski, wybór fra­szek, pie­śni i tre­nów, w tym tren I, V, VIIVIII
 • Ignacy Kra­sicki, Żona modna
 • Adam Mic­kie­wicz, Reduta Ordona, Śmierć Puł­kow­nika, Świ­te­zianka, II część Dzia­dów, Pan Tade­usz (histo­ria Pol­ski)
 • Hen­ryk Sien­kie­wicz, Quo vadis, Latar­nik
 • Ste­fan Żerom­ski, Siłaczka
 • Wybrane wier­sze Cypriana Nor­wida, Bole­sława Leśmiana, Mariana Hemara, Kazi­mie­rza Wie­rzyń­skiego, Jana Lecho­nia, Jerzego Lie­berta.

Lek­tury uzu­peł­nia­jące:

 • Aga­tha Chri­stie, wybrana powieść kry­mi­nalna
 • Ernest Hemin­gway, Stary czło­wiek i morze
 • Helena Kel­ler, Widzieć przez trzy dni
 • Nancy H. Kle­in­baum, Sto­wa­rzy­sze­nie Umar­łych Poetów
 • Beata Obe­r­tyń­ska, Z domu nie­woli (frag­menty)
 • Hen­ryk Sien­kie­wicz, Krzy­żacy
 • Mel­chior Wań­ko­wicz, Ziele na kra­te­rze (frag­menty)
 • Wybór innych tek­stów kul­tury.

Klasa VIII

Lek­tury obo­wiąz­kowe:

 • Alek­san­der Kamiń­ski, Kamie­nie na sza­niec
 • Adam Mic­kie­wicz, Pan Tade­usz
 • Juliusz Sło­wacki, Bal­la­dyna
 • Anto­ine de Saint – Exu­pery, Mały Książę
 • Ste­fan Żerom­ski, Syzy­fowe prace
 • Wybrane wier­sze Krzysz­tofa Kamila Baczyń­skiego, Wisławy Szym­bor­skiej, Jaro­sława Marka Rym­kie­wi­cza, Sta­ni­sława Barań­czaka.

Lek­tury uzu­peł­nia­jące:

 • Bog­dan Bart­ni­kow­ski, Dzie­ciń­stwo w pasia­kach
 • Miron Bia­ło­szew­ski, Pamięt­nik z powsta­nia war­szaw­skiego (frag­menty)
 • Suzanne Col­lins, Igrzy­ska śmierci
 • Arkady Fie­dler, Dywi­zjon 303
 • Jan Paweł II, Pamięć i toż­sa­mość (frag­menty)
 • Karo­lina Lanc­ko­roń­ska, Wspo­mnie­nia wojenne 22 IX 1939 – 5 IV 1945 (frag­menty)
 • Nela Mała Repor­terka, Nela na kole pod­bie­gu­no­wym
 • E. – E. Schmitt, Oskar i pani Róża
 • Wybór innych utwo­rów tek­stów kul­tury, w tym wier­szy współ­cze­snych poetów i repor­taży.

Może też zainteresują cię te tematy