Aktualności

Niestatystyczne propozycje książkowe na święta dla Taty

Święta coraz bli­żej, czas na wybra­nie pre­zen­tów coraz krót­szy. Dziś zasta­na­wiam się nad tym, jaki pre­zent ucie­szy nie­sta­ty­stycz­nego tatę. Poni­żej trzeci z pię­ciu fil­mi­ków, a w nim pro­po­zy­cje, które mogą tra­fić pod cho­inkę zaadre­so­wane do doro­słego mola książ­ko­wego.lotano

Jean-Chri­sto­phe Grange: Lon­tano (Sonia Draga)

Atry­dzi zała­twiali pora­chunki, prze­le­wa­jąc krew.
Morva­no­wie zagrze­bują swoje trupy pod chwa­leb­nymi sztan­da­rami Repu­bliki.

Ojciec jest naj­waż­niej­szym gli­nia­rzem Fran­cji, star­szy syn pra­cuje w kry­mi­nal­nej, młod­szy robi karierę w świe­cie finan­sów, a córka, naj­młod­sza z rodzeń­stwa, za wszelką cenę pró­buje zaist­nieć w branży fil­mo­wej… To nie­na­wiść pełni w rodzi­nie Morva­nów funk­cję naj­sil­niej­szego spo­iwa. Lecz kiedy Czło­wiek Gwóźdź – mityczny mor­derca z lat 70., któ­rego schwy­ta­niem zasły­nął senior rodu – nie­ocze­ki­wa­nie wynu­rza się z afry­kań­skiej prze­szło­ści, klan musi naprawdę zewrzeć sze­regi.
Pośród intryg finan­so­wych i pokąt­nego han­dlu cen­nymi mine­ra­łami, w świe­cie magii yombe i posęp­nych szpie­gow­skich nor, rodzi­nie przyj­dzie sta­wić czoło nie­prze­cięt­nemu mor­dercy, o któ­rym po czter­dzie­stu latach zdą­żyła już zapo­mnieć. Morva­no­wie sto­czą pasjo­nu­jący bój ze śmier­cią, który dla każ­dego z nich ozna­czać będzie przede wszyst­kim koniecz­ność zmie­rze­nia się z wła­snymi, jesz­cze strasz­niej­szymi demo­nami…


dekalog-nawalki

Mar­cin Fed­dek: Deka­log Nawałki (SQN)

Zaj­rzyj za kulisy repre­zen­ta­cji, w któ­rej zako­chała się cała Pol­ska!

Posłu­chaj mowy moty­wa­cyj­nej Lewan­dow­skiego przed meczem z Niem­cami. Stań w tunelu obok Piszczka tuż przed wyj­ściem na sta­dion we Frank­fur­cie. Weź udział w zamknię­tej impre­zie tuż po wywal­cze­niu awansu na Euro 2016. Poczuj prze­szy­wa­jącą ciszę w auto­ka­rze po porażce z Por­tu­ga­lią…

Mar­cin Fed­dek od początku kaden­cji Adama Nawałki został obda­rzony przez selek­cjo­nera szcze­gól­nym zaufa­niem. Jako jedyny dzien­ni­karz miał moż­li­wość śle­dze­nia zamknię­tych tre­nin­gów kadry i podró­żo­wa­nia wraz z nią, a pry­watne roz­mowy z tre­ne­rem i zawod­ni­kami dały mu dostęp do infor­ma­cji zare­zer­wo­wa­nych wyłącz­nie dla człon­ków sztabu.


scrum

Kry­stian Kaczor: SCRUM i nie tylko. Teo­ria i prak­tyka w meto­dach Agile (PWN)

Zarzą­dza­nie pro­jek­tami za pomocą metod zwin­nych, czyli Agile jest tema­tem zysku­ją­cym coraz więk­szą popu­lar­ność. Cią­gle zmie­nia­jąca się rze­czy­wi­stość wymaga tech­nik i narzę­dzi, aby w spo­sób pro­sty i szybki speł­niać wyma­ga­nia klienta, jed­no­cze­śnie zacho­wu­jąc wysoką jakość pro­duktu. Szcze­gól­nie doty­czy to branży IT.

Książka wycho­dzi naprze­ciw wspo­mnia­nym potrze­bom. Tematy przed­sta­wione są tu w przy­stępny spo­sób, zarówno dla osób pra­cu­ją­cych w para­dyg­ma­cie Agile, jak rów­nież dla tych, któ­rzy dopiero roz­po­czy­nają swoją przy­godę z meto­dy­kami zwin­nymi.

Publi­ka­cja to rze­telna wie­dza poparta ory­gi­nal­nymi źró­dłami. To ponad 7 lat doświad­czeń w pol­skich i mię­dzy­na­ro­do­wych zespo­łach oraz setki godzin szko­leń w jed­nej książce.


projekt-mefisto

Mar­cin Mortka: Pro­jekt Mefi­sto (W.A.B.)

Pie­kło świeci pust­kami. Zyg­munt, sze­re­gowy pra­cow­nik, przy­bywa do Wyplut, mia­steczka na pro­win­cji Pol­ski, by tam wdra­żać pro­jekt Mefi­sto 2.0, bły­sko­tliwą stra­te­gię zarządu na pogrą­że­nie ludz­ko­ści w grze­chach. Cyniczny i przy­stojny dia­beł nie prze­wi­dział jed­nak,  że przyj­dzie mu mie­rzyć się z ludźmi, któ­rym Pie­kło może co naj­wy­żej czy­ścić buty.

Ple­jada barw­nych postaci, wspa­niały obraz mało­mia­stecz­ko­wego życia, cięty humor i sło­wiań­skie wie­rze­nia – Mar­cin Mortka w naj­lep­szym wyda­niu!


krol

Szcze­pan Twar­doch: Król (Lite­rac­kie)

Żydow­ski gang­ster. Pol­skie pie­kło. War­szawa 1937.

Piękne samo­chody, kobiety, zimna wódka i gorąca krew. Boks, dziel­nice nędzy i luk­su­sowe bur­dele, błoto Woli i ele­ganc­kie ulice Śród­mie­ścia. Żydzi i Polacy. Getto ław­kowe i walki uliczne. Etniczny, spo­łeczny, reli­gijny i poli­tyczny tygiel War­szawy 1937 roku. A ponad wszyst­kimi podzia­łami  zasady gang­ster­skiego świata, w któ­rym siła jest naj­cen­niej­szą walutą.

Wszystko zaczyna się w zatło­czo­nej sali Kina Miej­skiego, gdzie roz­en­tu­zja­zmo­wana publicz­ność przy­gląda się walce bok­ser­skiej. Trwa ostat­nie star­cie w meczu o dru­ży­nowe mistrzo­stwo sto­licy. Pol­scy kibice dopin­gują repre­zen­tanta Legii – zna­nego falan­gi­stę Andrzeja Ziem­biń­skiego. Z żydow­skich try­bun dobie­gają okrzyki na cześć zawod­nika klubu Makabi War­szawa, Jakuba Sza­piry. Ten wie­czór należy do niego. Wśród wiwa­tów jed­nych i gwiz­dów dru­gich, trium­fowi Sza­piry przy­glą­dają się sie­dem­na­sto­letni Moj­żesz Bernsz­tajn oraz Kum Kaplica – stary bojow­nik PPS, socja­li­sta i król war­szaw­skiego pół­światka.


Wię­cej cie­ka­wych pozy­cji znaj­dzie­cie na kolej­nej stro­nie.

90090013 woody allen biografia.indd

David Eva­nier: Woody Allen. Bio­gra­fia (Świat Książki)

Woody Allen jest jed­nym z naj­więk­szych reży­se­rów naszych cza­sów i jed­nym z naj­bar­dziej płod­nych arty­stów. Sce­na­rzy­sta, reży­ser, aktor, muzyk, komik, dra­ma­turg i pisarz. Twórca ponad czter­dzie­stu pię­ciu fil­mów, m.in.: Annie Hall, Man­hat­tan, Danny Rose z Broad­wayu, Han­nah i jej sio­stry, Zbrod­nie i wykro­cze­nia, Zelig, Pur­pu­rowa róża z Kairu, Vicky Cri­stina Bar­ce­lona, Co nas kręci, co nas pod­nieca, O pół­nocy w Paryżu, Blue Jasmine, Magia w bla­sku księ­życa. Jest odtwórcą głów­nych ról, puentą wła­snych nie­zrów­na­nych żar­tów i gagów, wiecz­nym roman­ty­kiem, nie­zmor­do­wa­nym cyni­kiem, czło­wie­kiem docie­kli­wym, który ana­li­zuje współ­cze­sne dyle­maty moralne.


star-wars

Clau­dia Gray: Star Wars: Utra­cone gwiazdy (Uro­bo­ros)

Szer­szy Czy­tel­nicy poznają histo­rię oczami dwójki dzie­cię­cych przy­ja­ciół, Ciena Ree i Thane Kyrell. Teraz stoją po prze­ciw­nych stro­nach Mocy. Thane został ofi­ce­rem Impe­rium, a Ciena pilo­tem Rebe­lii. Czy tych dwoje połą­czy się na nowo, czy zwy­cięży w nich obo­wią­zek wobec zwierzch­ni­ków?


kielban_mezczyzna

Łukasz Kiel­ban: Męż­czy­zna z klasą. Prze­wod­nik współ­cze­snego gen­tle­mana (Znak)

Jak być męż­czy­zną z klasą w świe­cie opa­no­wa­nym przez byle­ja­kość?
Czy drogi gar­ni­tur, wyuczone maniery i kilka gadże­tów wystar­czą, by stać się gen­tle­ma­nem?
Poznaj sekrety współ­cze­snej ele­gan­cji i dobrych manier oparte na spraw­dzo­nych przed­wo­jen­nych wzor­cach, które Łukasz Kiel­ban przy­sto­so­wał do dzi­siej­szego świata.
Zobacz, jak dobrze skom­po­no­wać gar­de­robę, wybrać zapach dla sie­bie i czer­pać przy­jem­ność z codzien­nego gole­nia.
Prze­ko­naj się, że gen­tle­mana czyni nie szata, ale cha­rak­ter, i dowiedz się, jak świa­do­mie go kształ­to­wać.
To dzięki niemu nieco przy­ku­rzone słowo „gen­tle­man” może zabły­snąć świe­żo­ścią.
Odważ się żyć z klasą


nike

Phil Kni­ght : Sztuka zwy­cię­stwa. Wspo­mnie­nia twórcy NIKE (Rebis)

Firmy Nike nie trzeba nikomu przed­sta­wiać – to jeden z naj­po­tęż­niej­szych gra­czy na rynku odzieży, obu­wia i sprzętu spor­to­wego, z roczną sprze­dażą rzędu 30 miliar­dów dola­rów. Nie każdy jed­nak wie, kim jest Phil Kni­ght – czło­wiek, który stwo­rzył tę markę za garść dola­rów poży­czo­nych od ojca, a potem przez dzie­się­cio­le­cia kształ­to­wał jej potęgę. Jego wspo­mnie­nia są fascy­nu­jącą podróżą w cza­sie i zaska­ku­jąco szczerą, intymną opo­wie­ścią o tym, jak reali­zo­wać marze­nia. Kni­gh­towi dopi­sało szczę­ście: jak więk­szość mło­dych ludzi, krótko po stu­diach nie miał szcze­gó­ło­wego planu na życie, ale miał swój Sza­lony Pomysł. Kochał bie­ga­nie i czuł, że nie będzie szczę­śliwy, jeśli nie zwiąże kariery zawo­do­wej z pasją. I wła­śnie o tym, jak zmie­nić zami­ło­wa­nie do sportu w nie­wy­obra­żalny suk­ces komer­cyjny, opo­wiada ten pamięt­nik – zaska­ku­jący, skromny, nie­fil­tro­wany, zabawny i pięk­nie napi­sany.


le-caisne-garance-fotograf

Le Caisne Garance: Foto­graf (Sonia Draga)

Nigdy jesz­cze nie ujaw­niono tak pora­ża­ją­cych dowo­dów zbrodni wojen­nych i zbrodni prze­ciw ludz­ko­ści. W Syrii pew­nemu czło­wie­kowi udało się takie dowody zdo­być. Jego pseu­do­nim to Cezar. To foto­graf, zatrud­niony przez syryj­ską poli­cję woj­skową, który ryzy­ko­wał wła­snym życiem, przez 2 lata gro­ma­dząc zdję­cia i doku­menty więź­niów tor­tu­ro­wa­nych i zabi­ja­nych przez reżim. Osta­tecz­nie udało mu się zebrać 53 tysiące foto­gra­fii. Nigdy nie ujaw­nił mediom swo­jej toż­sa­mo­ści.

W stycz­niu 2015 roku w ame­ry­kań­skim cza­so­pi­śmie „Fore­ign Affa­irs” pre­zy­dent Syrii Baszar el-Asad zade­kla­ro­wał, że taka osoba po pro­stu nie ist­nieje: „Kto zro­bił te zdję­cia? Kim jest ten czło­wiek? Nikt tego nie wie. Te rze­kome dowody nie zostały zwe­ry­fi­ko­wane. To tylko bez­pod­stawne oskar­że­nia”.

A jed­nak Cezar ist­nieje. Autorka tej książki spę­dziła z nim dzie­siątki godzin. Jego świa­dec­two jest pod każ­dym wzglę­dem wyjąt­kowe. Rela­cję Cezara potwier­dza śledz­two ujaw­nia­jące spo­soby funk­cjo­no­wa­nia syryj­skiej machiny śmierci. Pozna­jąc te dra­ma­tyczne fakty, zanu­rzamy się w sfe­rze tego, co nie­wy­po­wie­dziane.

Wię­cej cie­ka­wych pozy­cji znaj­dzie­cie na kolej­nej stro­nie.


david-bowie

Paul Trynka: David Bowie. STARMAN. Czło­wiek, który spadł na zie­mię (SQN)

10 stycz­nia 2016 roku świat stra­cił legendę, bez któ­rej muzyka nigdy nie będzie taka sama. Zig­gy­Star­dust, Chan­ges, Under Pres­sure, Let’s Dance, Fame, Heroes i oczy­wi­ście Star­man to sztan­da­rowe utwory Davida Bowiego, muzyka, któ­rego spo­sób bycia zado­mo­wił się w naszej świa­do­mo­ści na dobre, rów­no­le­gle z jego twór­czo­ścią. Pisał lub nagry­wał prak­tycz­nie ze wszyst­kimi – od Iggy’ego Popa, przez Fred­diego Mercury’go, aż do Johna Len­nona. Sprze­dał 136 milio­nów albu­mów, dys­po­no­wał jedy­nym w swoim rodzaju gło­sem, a jego twór­czość wywarła znaczny wpływ na wielu wyko­naw­ców, takich jak Nirvana czy Franz Fer­di­nand.

Star­man. Czło­wiek, który spadł na zie­mię to inte­re­su­jące pod­su­mo­wa­nie kariery Davida Bowiego. Każdy epi­zod jego kariery został opi­sany z nie­zwy­kłą dba­ło­ścią o szcze­góły, a liczne aneg­doty spra­wiają, że Star­mana czyta się jed­nym tchem. Autor nie ide­ali­zuje arty­sty, nie two­rzy sztam­po­wej laurki, nato­miast spra­wia, że boha­tera tej książki nie spo­sób nie lubić, nawet jeśli nie jest się jego fanem.


moja-odyseja

Adrian Car­ton De Wiart: Moja Ody­seja (Bel­lona)

Naj­od­waż­niej­szy czło­wiek XX wieku i jego bez­gra­niczna miłość do Pol­ski. Ranny kil­ka­dzie­siąt razy wete­ran wszyst­kich moż­li­wych wojen. Stra­cił oko, rękę, zła­mał krę­go­słup, a palce dłoni sam odciął sobie z bólu. Nigdy nie zdał woj­sko­wych egza­mi­nów, dwu­krot­nie roz­bił pilo­to­wany samo­lot i uciekł z wło­skiej nie­woli. W Chi­nach był doradcą Czang Kaj-szeka, z fiń­skim mar­szał­kiem Man­ner­he­imem sekun­do­wał w poje­dynku, a za przy­ja­ciela uzna­wali go Win­ston Chur­chill, Char­les de Gaulle i Józef Pił­sud­ski. Zafa­scy­no­wany pię­cioma pol­skimi woj­nami naraz przy­był nad Wisłę w 1920 roku. W Lon­dy­nie słusz­nie uznano, że naj­le­piej zro­zu­mie pol­ską men­tal­ność. Miał wró­cić po trzech tygo­dniach, został na kolej­nych dwa­dzie­ścia lat. Do jego samotni na pole­skich mokra­dłach można było dotrzeć jedy­nie łódką. Tam, wśród dzi­kich zwie­rząt i chło­pów obci­na­ją­cych paznok­cie sie­kierą, zastał go wrze­sień 1939 roku…


everyman

Phi­lip Roth: Eve­ry­man (Lite­rac­kie)

Jedna z póź­nych powie­ści Phi­lipa Rotha, trak­tu­jąca o zma­ga­niu się ze sta­ro­ścią i odcho­dze­niu. Intymna i zara­zem uni­wer­salna. Prze­peł­niona poczu­ciem straty i żalem. Jej tytuł pisarz zaczerp­nął z pięt­na­sto­wiecz­nego mora­li­tetu.

Książka zaczyna się od pogrzebu głów­nego boha­tera. Potem losy Eve­ry­mana śle­dzimy, poczy­na­jąc od jego pierw­szego szo­ku­ją­cego zetknię­cia ze śmier­cią na idyl­licz­nej plaży w cza­sach dzie­ciń­stwa, poprzez kolejne mał­żeń­skie próby i osią­gnię­cia zawo­dowe męż­czy­zny w kwie­cie wieku, aż po sta­rość, kiedy kolejno żegna swo­ich rówie­śni­ków i wal­czy z nie­do­sko­na­ło­ściami ciała, które odma­wia mu posłu­szeń­stwa.

To wła­śnie sta­rze­jące się ludz­kie ciało – co czę­ste u Rotha – staje się głów­nym boha­te­rem tej małej (nie­spełna 170 stron!), lecz potęż­nej książki. Nie­unik­niona kolej rze­czy, budząca w nas jed­na­kowe prze­ra­że­nie, któ­rej doświad­czymy wszy­scy.


brudne-gry

Geo­rge R.R. Mar­tin: Brudne Gry (Zysk i s-ka)

Na uli­cach Dżo­ke­rowa wybu­cha wojna mię­dzy mafią i Wid­mo­wymi Pię­ściami. Prze­moc wyrwała się spod wszel­kiej kon­troli i nawet aso­wie i dżo­ke­rzy są zmu­szeni toczyć bój z siłami świata prze­stęp­czego…

Brudne gry, roz­gry­wają się w cza­sie wyda­rzeń opi­sa­nych w Wypra­wie asów i tuż po nich. Trzy główne wątki książki two­rzą spla­ta­jące się ze sobą opo­wie­ści. Pierw­sza z nich opo­wiada o kry­zy­sie toż­sa­mo­ści Żół­wia, który zwąt­pił w sens swej super­bo­ha­ter­skiej dzia­łal­no­ści. Druga sta­nowi rela­cję z życia Croyda Cren­sona, który prze­cho­dzi przez dwie kolejne trans­for­ma­cje. Wresz­cie trze­cia to opo­wieść o wysił­kach Tachiona, pró­bu­ją­cego upo­rać się z nowo odna­le­zio­nym wnu­kiem Blaise‘em, wojną gan­gów na uli­cach Dżo­ke­rowa oraz zagro­że­niem, jakie stwa­rza Cren­son.


absurdy

Remi­giusz Pio­trow­ski: Absurdy i kurioza przed­wo­jen­nej Pol­ski (PWN)

Co śmie­szyło prze­cięt­nego oby­wa­tela II RP?
Po co roz­krę­cano afery roba­kowe w wykwint­nych war­szaw­skich loka­lach?
Kto był naj­głup­szym prze­stępcą przed­wo­jen­nej Pol­ski?
Ile kosz­to­wało zaaran­żo­wa­nie mał­żeń­stwa z doma­torką przy kości, a ile z panną szczu­płą i lubiącą podróże?
Jakie były naj­dzi­wacz­niej­sze spo­soby zarob­ko­wa­nia i które zawody ode­szły do lamusa?
Pełna humoru, aneg­do­tyczna opo­wieść o naj­bar­dziej absur­dal­nych histo­riach z życia przed­wo­jen­nej Pol­ski. Autor nie­zwy­kle barw­nie, z eru­dy­cją i fan­ta­zją opo­wiada o nie­do­rzecz­nych sytu­acjach, któ­rych nie bra­ko­wało w codzien­no­ści oby­wa­tela II RP. A ory­gi­na­łów i eks­cen­try­ków było w tam­tej Pol­sce na pęczki! W nie­zli­czo­nych przy­kła­dach autor poka­zuje zło­żo­ność i bogac­two ówcze­snej oby­cza­jo­wo­ści, a wszystko na tle realiów spo­łecz­nych, sytu­acji poli­tycz­nej i gospo­dar­czej kraju.
Opo­wia­dane histo­rie roz­śmie­szają i zaska­kują, ale też skła­niają do reflek­sji – zwłasz­cza kiedy autor kon­fron­tuje je ze współ­cze­sno­ścią. Tekst ubar­wiają ilu­stra­cje oraz wyimki mniej zna­nych wspo­mnień, a także dzien­ni­ków i prasy z lat 20. i 30.

Może też zainteresują cię te tematy