Ciekawostki

Wyjątkowa biblioteka w Chinach

W Nan­da­ihe w Chi­nach znaj­duje się uni­ka­towa biblio­teka. Powstała na plaży, nad brze­giem morza. Jej czę­ścią jest nie tylko czy­tel­nia zapew­nia­jąca dobre warunki do sku­pie­nia, ale także sala do medy­ta­cji oraz pokój akty­wi­zu­jący.

Kra­jo­braz oko­licy jest nie­po­wta­rzalny, piękny i wyci­sza­jący. Biblio­teka w Nan­da­ihe znana jest jako naj­bar­dziej cicha biblio­teka na świe­cie. Lek­tu­rze ksią­żek towa­rzy­szy tam wyłącz­nie szum morza. Chcie­li­by­ście zaszyć się w niej z dużym zapa­sem lek­tur? Wideo zoba­czy­cie tutaj.

nandaihe-biblioteka-2

nandaihe-biblioteka-4

nandaihe-bibliteka3

 

Może też zainteresują cię te tematy