Aktualności

Niestatystyczne propozycje książkowe na święta dla siostry

Coraz bli­żej święta, ale czy macie już pre­zenty? Mam nadzieję, że moje pro­po­zy­cje pomo­gły Wam w zaku­pach. Teraz, pomię­dzy zdo­bie­niem pier­nicz­ków a kle­je­niem łań­cu­chów, przyj­rzyj­cie się pomy­słom na książkę dla córki lub sio­stry.

Oto drugi z pię­ciu fil­mi­ków, w któ­rych pro­po­nuję, co spre­zen­to­wać bli­skim z oka­zji świąt.


hirameki

Peng+ Hu: Hira­meki (PWN)

Kleks?
Plamka?
Nie, to dzieło sztuki!

Świa­towy trend w Twoim domu, w pracy, w pociągu, gdzie­kol­wiek zechcesz!
Hira­meki dosko­nale ćwi­czy nasze szare komórki, a dodat­kowo to świetna zabawa dla ludzi w każ­dym wieku – od 3 do 103 lat! To pro­po­zy­cja dla wszyst­kich kocha­ją­cych ryso­wać oraz śle­dzą­cych naj­now­sze trendy. Miło­śnicy barw i kon­tu­rów mogą eks­pe­ry­men­to­wać i impro­wi­zo­wać według wła­snej fan­ta­zji. Tylko wyobraź­nia jest Twoim ogra­ni­cze­niem. W każ­dej plamce ukryte są figury, które można zadzi­wia­jąco łatwo oży­wić!


prawdodziejka_front_1000px

Susan Den­nard: Praw­do­dziejka (SQN)

Młode wiedźmy Safiya i Iseult mają zwy­czaj czę­sto wpa­dać w tara­paty. I przez to teraz muszą opu­ścić swój dom. Safi jest bar­dzo rzadką wiedźmą prawdy, która jest zdolna zde­ma­sko­wać każde kłam­stwo. Wielu zabi­łoby dla jej umie­jęt­no­ści. Dla­tego Safi musi pozo­stać w ukry­ciu. Ina­czej zosta­nie wyko­rzy­stana w kon­flik­cie mię­dzy impe­riami. Z kolei praw­dziwe moce Iseult są tajem­nicą nawet dla niej samej. I lepiej, żeby tak zostało.


maasszklanytronkolorowanka

Sarah J. Maas: Szklany tron. Książka do kolo­ro­wa­nia (Uro­bo­ros)

Pobudź wyobraź­nię wspa­nia­łymi obra­zami ze świata best­sel­le­ro­wego cyklu Sarah J. Maas. Cela­ena na dachach Rifthold, Chaol w ogro­dach szkla­nego zamku, Manon poko­nu­jąca prze­łęcz na swoim wywer­nie i wiele innych ulu­bio­nych scen, postaci i przed­mio­tów, które pozwolą poczuć kli­mat tej nie­zwy­kłej opo­wie­ści. Praw­dziwa gratka dla każ­dego, kto chce prze­żyć przy­godę życia!

Kolo­ro­wanka zawiera frag­menty powie­ści Szklany tron, w tym cytaty z nie­pu­bli­ko­wa­nego jesz­cze w Pol­sce 5. tomu, Empire of Storms.


wielbladzica-baletnica

Arnold Lobel: Wiel­błą­dzica balet­nica i inne bajki (Lite­rac­kie)

Dla­czego cier­pli­wość popłaca? Czy wiel­błą­dzicy uda się zostać świa­to­wej sławy balet­nicą? Ile powi­nien zjeść hipo­po­tam?

Odpo­wie­dzi na te oraz masę innych pytań znaj­dzie­cie w zbio­rze Wiel­błą­dzica balet­nica i inne bajki nie­kwe­stio­no­wa­nego mistrza lite­ra­tury dzie­cię­cej – Arnolda Lobela. Cie­płe, mądre i czę­sto zaska­ku­jące histo­rie uczą tole­ran­cji i pokory, opo­wia­dają o miło­ści, przy­jaźni i trud­nej dro­dze do suk­cesu. A to wszystko w genial­nym tłu­ma­cze­niu Woj­cie­cha Manna!


dziewczyny

Emma Cline: Dziew­czyny (Sonia Draga)

Hip­no­ty­zu­jąca histo­ria inspi­ro­wana życiem Char­lesa Man­sona, cha­ry­zma­tycz­nego przy­wódcy sekty. To dla niego urze­czone rze­komą wol­no­ścią i swo­bodą nasto­latki były gotowe na wszystko…

Pół­nocna Kali­for­nia, burz­liwy koniec lat 60. XX wieku. Na początku lata samotna i wraż­liwa nasto­latka Evie Boyd widzi grupę dziew­cząt w parku i od pierw­szego spoj­rze­nia uwo­dzi ją ich wol­ność, nie­dbały ubiór, aura nie­skrę­po­wa­nia. Wkrótce Evie ulega cał­ko­wi­cie wpły­wowi Suzanne, hip­no­ty­zu­ją­cej star­szej dziew­czyny, i jak magnes przy­ciąga ją sekta, która wkrótce ma zyskać złą sławę, oraz męż­czy­zna będący jej lide­rem.


Wię­cej cie­ka­wych pozy­cji znaj­dzie­cie na kolej­nej stro­nie.

deadline-fern-michales

Fern Micha­els: Deadline (Bel­lona)

Jedna matka, jedna córka i trzy matki chrzestne ponow­nie wyru­szają na pod­bój świata! Tym razem, sym­pa­tyczne boha­terki cyklu autor­stwa Fern Micha­els będą musiały sta­wić czoła duchom, nęka­ją­cym pierw­szą damę stanu Kali­for­nia, tajem­ni­czemu zagi­nię­ciu mło­dziut­kiej gwiazdy hor­ro­rów klasy B i… ope­ra­cji na otwar­tym sercu, która sprawi, że wypo­wie­dzą wresz­cie wojnę szko­dli­wym nało­gom! Czy Abby, córka Toots, odnaj­dzie w końcu praw­dziwą miłość… a może przy­zna się przed samą sobą, że już dawno ją zna­la­zła? Co zrobi Toots, kiedy na hory­zon­cie zama­ja­czy kan­dy­dat na dzie­wią­tego, tak, DZIEWIĄTEGO męża? Czy Sophie znaj­dzie szczę­ście przy boku szar­manc­kiego detek­tywa… i czy roz­wi­kła zagadkę kolej­nego mor­der­stwa? Jakie przy­gody cze­kają Idę i Mavis w nie­ła­twym biz­ne­sie przy­go­to­wy­wa­nia zmar­łych do ich ostat­niej ziem­skiej drogi?


dziewczyna-z-dzielnicy-cudow

Aneta Jadow­ska: Dziew­czyna z dziel­nicy cudów (SQN)

Są przy­ja­zne i uro­cze mia­sta alter­na­tywne. I jest Wars – sza­lony i bru­talny – oraz Sawa – uzbro­jona w kły i pazury. Poko­chasz je i znie­na­wi­dzisz, cał­kiem jak ich miesz­kańcy.

Jak ona. Nikita. To tylko jedno z jej imion, jedna z jej tajem­nic. Jako córka zabój­czyni i sza­leńca chce od życia jed­nego – nie pójść ścieżką żad­nego z rodzi­ców. Choć na to może być już za późno.

Z Dziel­nicy Cudów – czę­ści mia­sta, która w wyniku magicz­nych per­tur­ba­cji utknęła w latach 30. ubie­głego wieku – zostaje upro­wa­dzona jedna z pio­sen­ka­rek reno­mo­wa­nego klubu Pozy­tywka. Sprawą zaj­muje się Nikita. Trop szybko zapro­wa­dzi ją tam, gdzie nigdy nie chcia­łaby się zna­leźć. Na szczę­ście jej ple­ców pil­nuje Robin. Czy na pewno? Kim on wła­ści­wie jest?


Lucy Sykes & Jo Plaza: Dia­beł używa insta­grama (Sonia Draga)diabel-uzywa-instagrama

Gdy Imo­gen Tate, redak­tor naczelna maga­zynu “Glossy” wraca do pracy po pół­rocz­nej prze­rwie, ledwo poznaje wła­sne cza­so­pi­smo. Jej była asy­stentka, dwu­dzie­sto­kil­ku­let­nia Eve Mor­ton, zwol­niła więk­szość sta­rej załogi, sekre­ta­rza redak­cji zesłała do maga­zynu mate­ria­łów biu­ro­wych, zre­zy­gno­wała z tra­dy­cyj­nych tele­fo­nów i zatrud­niła stado wyszta­fi­ro­wa­nych panie­nek stale przy­kle­jo­nych do swo­ich komó­rek. Imo­gen, ulu­bie­nica świata mody, może i zna pry­watne numery do Ale­xan­dra Wanga czy Diane Fur­sten­berg, lecz nie odróż­nia Face­bo­oka od Twit­tera, a przez kilka dni nie umiała wyłą­czyć japoń­skiego w smart­fo­nie.

Pod rzą­dami Eve “Glossy”, nie­gdyś sły­nący z luk­su­so­wego wrze­śnio­wego wyda­nia liczą­cego 768 stron, szybko zamie­nia się w fabrykę wyzy­sku. Ponadto Imo­gen odkrywa, że Eve chce zli­kwi­do­wać wyda­nie dru­ko­wane, spro­wa­dza­jąc je do apli­ka­cji na tele­fon.


tajniki-diy-z-red-lipstick-monster

Ewa Grze­la­kow­ska-Kosto­glu: Taj­niki DIY (Flow books)

Pierw­sza taka pol­ska książka o kosme­tycz­nym DIY, przy­go­to­wana przez jedną z naj­ory­gi­nal­niej­szych kobiet pol­skiego YouTube’a – Ewę Grze­la­kow­ską-Kosto­glu, autorkę kanału RED LIPSTICK MONSTER oraz best­sel­le­ro­wych Taj­ni­ków maki­jażu.

Razem z Ewą w pro­sty i szybki spo­sób przy­go­tu­jesz nie tylko dosko­nałe, domowe kosme­tyki, lecz także wspa­niałe gadżety, które staną się prak­tycz­nymi pomoc­ni­kami na co dzień!


poszukiwaczka

Arwen Elys Day­ton: Poszu­ki­waczka (Uro­bo­ros)

Eks­cy­tu­jący thril­ler fan­tasy, ide­alny dla fanów serii Dary Anioła Cas­san­dry Clare i Igrzysk Śmierci Suzanne Col­lins

Quin, Shi­nobu i John mieli zostać Poszu­ki­wa­czami i chro­nić słab­szych. W dniu skła­da­nia przy­sięgi John nie zostaje dopusz­czony do obję­cia tej zaszczyt­nej funk­cji, a wszystko, w co Quin wie­rzyła, oka­zuje się kłam­stwem. Zgod­nie z tajem­nym pla­nem ojca Quin wyszko­lono na zabój­czy­nię. Czy uda­remni intrygę i prze­chy­trzy spi­skow­ców?Wię­cej cie­ka­wych pozy­cji znaj­dzie­cie na kolej­nej stro­nie.


damskie-laboratorium

 Ange­lika Gum­kow­ska: Dam­skie labo­ra­to­rium (PWN)

Dam­skie labo­ra­to­rium. Prze­pisy na domowe kosme­tyki” to książka przede wszyst­kim dla kobiet, które lubią decy­do­wać o tym, co wsma­ro­wują we wła­sną skórę. Zawiera 50 recep­tur na natu­ralne kosme­tyki, które możesz wyko­nać samo­dziel­nie we wła­snym domu. Może nie brzmi to zbyt pory­wa­jąco wiec powiem, że nie są to wcale prze­pisy na maseczki z płat­ków owsia­nych czy okład z dziu­rawca. O nie. To praw­dziwe kremy, bal­samy, sera, mydła i per­fumy! To spora dawka wie­dzy o tym jak bez­piecz­nie robić natu­ralne kosme­tyki nie­za­wie­ra­jące nie­po­trzeb­nych kon­ser­wan­tów czy dodat­ków jedy­nie wypeł­nia­ją­cych pudełko. To recep­tury, które możesz mody­fi­ko­wać tak by dopa­so­wać gotowe pro­dukty ide­al­nie do two­ich potrzeb i skóry.

W książce znaj­dziesz sporą dawkę porad i wska­zó­wek jak stwo­rzyć w domu małe labo­ra­to­rium, w któ­rym będziesz mogła wypro­du­ko­wać nawet wła­sną linie kosme­ty­ków. Takie pro­dukty to nie tylko świa­doma decy­zja doty­cząca skład­ni­ków jakie będziesz sto­so­wać na wła­sne ciało, ale też dobra zabawa. Możesz zaan­ga­żo­wać wła­sne dzieci i zro­bić z nimi np. żelowe mydełka roz­wi­ja­jąc w ten spo­sób pasję do eks­pe­ry­men­to­wa­nia. Wła­sno­ręcz­nie zro­bione pro­dukty, w ozdob­nych opa­ko­wa­niach to świetny spo­sób na ory­gi­nalny pre­zent.

 


 zanim-sie-pojawiles

Jojo Moyes: Zanim się poja­wi­łeś (Świat Książki)

Co robisz, jeśli chcesz uszczę­śli­wić osobę, którą kochasz, ale wiesz, że to zła­mie twoje serce?

Jest wiele rze­czy, które wie eks­cen­tryczna dwu­dzie­sto­sze­ścio­latka Lou Clark. Wie, ile kro­ków dzieli przy­sta­nek auto­bu­sowy od jej domu. Wie, że lubi pra­co­wać w kawiarni Bułka z Masłem i że chyba nie kocha swo­jego chło­paka Patricka. Lou nie wie jed­nak, że za chwilę straci pracę i zosta­nie opie­kunką mło­dego, boga­tego ban­kiera, któ­rego losy cał­ko­wi­cie zmie­niły się na sku­tek tra­gicz­nego zda­rze­nia sprzed dwóch lat.


Droga do Zielonego Wzgorza.indd

Budge Wil­son: Droga do zie­lo­nego wzgó­rza (Lite­rac­kie)

Pre­quel do best­sel­lera wszech cza­sów obej­mu­jący okres od naro­dzin Ani do jej przy­jazdu na Wyspę Księ­cia Edwarda.

W życiu Berty i Wal­tera Shir­ley – szczę­śli­wego mał­żeń­stwa dwojga nauczy­cieli – poja­wia się ktoś wyjąt­kowy: na świat przy­cho­dzi ich uko­chana córeczka Ania. Nie­stety, wkrótce oboje umie­rają, a życie małej dziew­czynki staje się bar­dzo trudne. Musi ciężko pra­co­wać, opie­ko­wać się dziećmi rodziny, w któ­rej się zna­la­zła, zno­sić upo­ko­rze­nia i suro­wość swo­ich gospo­da­rzy. Trafi a do sie­ro­cińca, ale i tam spo­ty­kają ją przy­kro­ści oraz bole­sne doświad­cze­nia.

Wraż­liwa i obda­rzona nie­zwy­kłą wyobraź­nią dziew­czynka ucieka w świat marzeń. Jesz­cze nie wie, że marze­nia się speł­niają i ona także odnaj­dzie swoje szczę­ście na uro­kli­wej Wyspie Księ­cia Edwarda, na peł­nym cie­pła i ser­decz­no­ści Zie­lo­nym Wzgó­rzu.

Wzru­sza­jąca histo­ria dzie­ciń­stwa dziew­czynki, którą poko­chały kolejne poko­le­nia czy­tel­ni­ków – nie­po­praw­nej marzy­cielki Ani Shir­ley. Kim była Ania, zanim stała się Anią z Zie­lo­nego Wzgó­rza?


malarka-gwiazd

Ame­lia Nogu­era: Malarka Gwiazd (Rebis)

Wojna zmu­siła ją do ucieczki. Los rzu­cił ją do walki z nazi­stow­ską gra­bieżą. Miłość i zdrada nazna­czyły ją na zawsze.

W roku 1934 Diego, Elisa i Mar­tín ucie­kają z nie­spo­koj­nej Hisz­pa­nii i wyjeż­dżają do Fran­cji, gdzie roz­po­czy­nają nowe życie. Elisa spełni tu swoje naj­więk­sze marze­nie, zosta­nie malarką i wej­dzie do magicz­nego świata pary­skich gale­rii, co wraz z sza­loną miło­ścią Diega przy­nie­sie jej peł­nię szczę­ścia. Tym­cza­sem na Paryż pad­nie cień dru­giej wojny świa­to­wej i zdrada i bar­ba­rzyń­stwo zruj­nują ich marze­nia…

Sie­dem­dzie­siąt lat póź­niej Diego chce przed śmier­cią upo­rać się z demo­nami prze­szło­ści, z nadzieją, że to przy­wróci mu spo­kój sumie­nia. Vio­leta, jego wnuczka, wyru­szy z dziad­kiem w podróż do Astu­rii, jego ziemi rodzin­nej, gdzie nigdy nie miał odwagi powró­cić. Będzie to podróż, która sprawi, że Vio­leta cał­ko­wi­cie prze­bu­duje swoje życie.


stephanie-plum

Janet Eva­no­vich: Ste­pha­nie Plum – Pło­mienna sie­dem­nastka (Fabryka Słów)

Nie ma dymu bez ognia, a nikt nie wie tego lepiej niż łow­czyni nagród z New Jer­sey Ste­pha­nie Plum.

Na pustej par­celi budow­la­nej Vin­centa Pluma porzu­cane są mar­twe ciała. Nikt nie wie, kim jest zabójca i jaki jest klucz wyboru ofiar. Oczy­wi­ste jest nato­miast, że nazwi­sko Ste­pha­nie jest na liście zabójcy i to, że mało jest czasu na jego zna­le­zie­nie.


Już jutro pro­po­zy­cje dla Taty!


 

Może też zainteresują cię te tematy