Ekranizacje

Kroniki Wampirze Anny Rice jako serial!

Anne Rice w kano­nie wam­pi­rzych powie­ści ma zare­zer­wo­waną sporą półkę, ale mimo to nie odkłada pióra. Nie tylko zapo­wie­działa kolejną powieść “Książę Lestat i Kró­le­stwo Atlan­tydy”, ale oka­zuje się, że jej boha­te­rów ponow­nie zoba­czymy na ekra­nie.

Przy­po­mnijmy, że “Kro­niki wam­pi­rze” do tej pory docze­kały się dwóch fil­mów peł­no­me­tra­żo­wych. Pierw­szy, ze sce­na­riu­szem autor­stwa Anne Rice oraz Tomem Cru­isem i Bra­dem Pit­tem w rolach głów­nych, był “Wywiad z wam­pi­rem”, który odniósł nie­zwy­kły suk­ces. Następna była “Kró­lowa potę­pio­nych”, przy pra­cach nad którą Rice nie została nawet kon­sul­tantką, a w któ­rej zagrali Stu­art Town­send oraz Aaliyah. Ta pro­duk­cja przy­jęta została chłodno, w czę­ści kra­jów (w tym w Pol­sce) nie docze­kała się w ogóle pre­miery kino­wej i tra­fiła od razu na DVD.

Obec­nie powstać ma serial, bazu­jący naj­praw­do­po­dob­niej na “Wam­pi­rze Lesta­cie”. Sce­na­riusz opra­co­wać mają Anne Rice oraz jej syn Chri­sto­pher Rice. Pisarka oznaj­miła, że wła­śnie takiej for­muły bra­ko­wało jej wcze­śniej, by dobrze przed­sta­wić boha­te­rów.

Dwa lata temu mowa była o kolej­nym fil­mie na pod­sta­wie “Kro­nik wam­pi­rzych”, ale osta­tecz­nie Uni­ver­sal Pic­tu­res nie pod­jęło ryzyka, gdyż bra­ko­wało dobrego pomy­słu na opo­wie­dze­nie tej histo­rii. Obec­nie prawa do ekra­ni­za­cji wró­ciły do autorki, która oznaj­miła na Face­bo­oku, że naj­wyż­sza pora przy­wró­cić wam­pi­rom należne im miej­sce.

Może też zainteresują cię te tematy