Aktualności

Niestatystyczne propozycje książkowe na święta dla brata

Tik tak, tik tak… Już zaraz gru­dzień, co spra­wia, że każdy z nas może usły­szeć w gło­wie zegar odli­cza­jący czas do Gwiazdki – a więc także czas na kupno pre­zen­tów miko­łaj­ko­wych i bożo­na­ro­dze­nio­wych. Wia­domo, że dla książ­ko­ma­niaka ide­alną lek­turą będzie nowy wolu­min, tylko jak go wybrać spo­śród tysięcy?

Ruszam z nie­sta­tycz­nymi pro­po­zy­cjami pre­zen­tów gwiazd­ko­wych. Poja­wią się one w pię­ciu fil­mi­kach. Poni­żej pierw­szy z nich, czyli suge­stie, co kupić dla brata lub syna. Mam nadzieję, że okażą się przy­datne!


adams_wodnikowe-wzgorze_m

Richard Adams: Wod­ni­kowe wzgó­rze (Wydaw­nic­two Lite­rac­kie)
Naj­wyż­sza pora prze­ko­nać się, czym zachwyca się mło­dzież na całym świe­cie od ponad 40 lat.

Źle się dzieje w kró­li­karni San­dle­ford. W miej­scu, w któ­rym kró­liki wiodą spo­kojny żywot, ma powstać nowe osie­dle. Wygodne nory i zie­lone łąki zostaną uni­ce­stwione.

Nie jest łatwo opu­ścić swój dom. Stado kła­po­uchów pod wodzą dwóch nie­złom­nych braci – Piątka i Lesz­czynka – musi jed­nak wyru­szyć w podróż w poszu­ki­wa­niu nowego miej­sca na ziemi. Tak roz­po­czyna się kró­li­cza epo­peja. Nie trzeba doda­wać, że po dro­dze naszych boha­te­rów czeka  mnó­stwo przy­gód i jesz­cze wię­cej nie­bez­pie­czeń­stw.

Wod­ni­kowe Wzgó­rze to książka, którą poko­chały miliony czy­tel­ni­ków na całym świe­cie. Richard Adams stwo­rzył dzieło uni­wer­salne, tra­fia­jące do serc wszyst­kich czy­tel­ni­ków, bez względu na wiek. W świe­cie Adamsa kró­liki mają imiona, zor­ga­ni­zo­waną spo­łecz­ność, oby­czaje, wła­sną mito­lo­gię, język, a nawet poezję. Mają też coś abso­lut­nie wyjąt­ko­wego – dar prze­wi­dy­wa­nia przy­szło­ści.

Andrzej Sap­kow­ski wymie­nia Wod­ni­kowe Wzgó­rze jako jedną ze 100 naj­waż­niej­szych powie­ści fan­ta­stycz­nych wszech cza­sów. Do miło­śni­ków tej książki należą rów­nież Ste­phen King i J. K. Row­ling. Dzieło Adamsa zostało zekra­ni­zo­wane, prze­nie­sione na deski teatralne, prze­ro­bione na grę kom­pu­te­rową i słu­cho­wi­ska radiowe. Ponadto prace nad nowym seria­lem opar­tym na Wod­ni­ko­wym Wzgó­rzu roz­po­częły Net­flix i BBC.


kod-leonardo-da-vinci

Dan Brown: Kod Leonarda da Vinci – wer­sja mło­dzie­żowa (Młody Book)
Świa­towy best­sel­ler teraz w odświe­żo­nej wer­sji.

Pod­czas podróży służ­bo­wej po Fran­cji pro­fe­sor histo­rii Robert Lang­don odbiera nocą pilny tele­fon: kustosz Luwru zostaje bru­tal­nie zamor­do­wany w muzeum. Obok ciała, poli­cja odkrywa sze­reg trud­nych do roz­szy­fro­wa­nia kodów i potrze­buje pomocy Lang­dona, aby je odczy­tać.

Kiedy pro­fe­sor i fran­cu­ski kryp­to­log Sophie Neveu, pró­bują roz­wi­kłać dziwne zagadki, wpa­dają na trop, który pro­wa­dzi do dzieła słyn­nego arty­sty i wyna­lazcy Leonarda da Vinci. Z cza­sem poja­wia się coraz wię­cej wska­zó­wek, Lang­don i Neveu muszą roz­szy­fro­wać kod i szybko uło­żyć ele­menty ukła­danki zanim tajem­nica prze­pad­nie na zawsze…

JEŻELI UMRĘ, PRAWDA ODEJDZIE WRAZ ZE MNĄ NA ZAWSZE… MUSZĘ PRZEKAZAĆ TAJEMNICĘ.


piata-pora-roku-n-k-jemisin

N.K. Jemi­sin: Piąta pora roku (Wydaw­nic­two SQN)
Prócz magii i tech­no­lo­gii w tej powie­ści czło­wiek musi zmie­rzyć się z siłą naj­po­tęż­niej­szą – czyli z żywio­łami natury. Napi­sana z roz­ma­chem i wcią­ga­jąca.

Roz­po­czął się czas końca.
Roz­po­czął się wielką czer­woną wyrwą bie­gnącą przez śro­dek kon­ty­nentu i plu­jącą popio­łem.
Roz­po­czął się śmier­cią syna i porwa­niem córki.
Roz­po­czął się zdradą i zaognie­niem ran.
Oto Bez­ruch, przy­wy­kły do kata­strof świat, gdzie mocą ziemi włada się jak bro­nią. I gdzie nie ma lito­ści.
Essun, kobieta z pozoru zwy­czajna, za nic ma nad­cho­dzącą zagładę. Jej mąż wła­śnie jedno z ich dzieci zabił, a dru­gie upro­wa­dził. Pogrą­żona w żało­bie i roz­darta roz­pa­czą, prze­mie­rza dogo­ry­wa­jący świat. Jest zdolna doko­nać jesz­cze więk­szych znisz­czeń, jeśli pomoże jej to odzy­skać córkę.


piksele-wektory-i-inne-stwory

Ali­cja Żarow­ska-Mazur, Dawid Mazur: Pik­sele, wek­tory i inne stwory (Wydaw­nic­two PWN)
Ide­alne wpro­wa­dze­nie w świat gra­fiki kom­pu­te­ro­wej już dla naj­młod­szych adep­tów.

Gra­fika kom­pu­te­rowa zazwy­czaj koja­rzy się z wyre­tu­szo­wa­nymi zdję­ciami modeli i mode­lek. W rze­czy­wi­sto­ści daje nam o wiele więk­sze moż­li­wo­ści.

Książka jest wpro­wa­dze­niem do gra­fiki kom­pu­te­ro­wej dla dzieci i nie tylko. Dowiesz się, czym są tryby kolo­rów, na czym polega róż­nica mię­dzy gra­fiką rastrową a gra­fiką wek­to­rową, a także zoba­czysz, na co należy zwró­cić uwagę, przy­go­to­wu­jąc plik do publi­ka­cji w inter­ne­cie oraz do druku.

Poznasz pro­gramy do gra­fiki rastro­wej: Pho­to­shop Online Tools, Adobe Pho­to­shop CC . Pierw­sza z tych apli­ka­cji jest bez­płatna i dostępna w wer­sji webo­wej. Zawiera wszyst­kie pod­sta­wowe i naj­bar­dziej nie­zbędne narzę­dzia, które znaj­dziesz też w dru­gim, komer­cyj­nym, pro­gra­mie. Dzięki Pho­to­shop Online Tools nauczysz się kory­go­wać foto­gra­fie, sto­so­wać różne cie­kawe efekty, zmie­niać usta­wie­nia obrazu, np. balans bieli, nasy­ce­nie kolo­rów lub kon­trast. Pho­to­shop CC nato­miast uła­twi Ci zro­zu­mie­nie istoty war­stw i ich sto­so­wa­nia.


miecz-i-kwiat

Mar­cin Mortka: Miecz i kwiaty (Wydaw­nic­two Uro­bo­ros)
Kwiat pol­skiej fan­ta­styki!

Gaston de Baide­aux przy­był wła­śnie do Ziemi Świę­tej. Wyprawa miała być jego pokutą. Sły­szał o tym miej­scu same wspa­nia­ło­ści i szcze­rze wie­rzył w uno­szące się nad gło­wami chrze­ści­jan anioły, w uzdro­wie­nia i w kościoły pełne boskich reli­kwii. To, co zastał, to istne zło, a Zie­mia Święta oka­zała się miej­scem gniewu, walki i sodo­mii. Czy młody de Baide­aux to zaak­cep­tuje? Czy odnaj­dzie się w świe­cie, gdzie wszel­kie gra­nice zostały prze­kro­czone? I czy zdo­bę­dzie się na odwagę, by poskro­mić wła­sne demony prze­szło­ści…


Wię­cej cie­ka­wych pozy­cji znaj­dzie­cie na kolej­nej stro­nie.

odkurzacz-czarownicy

Terry Prat­chett: Odku­rzacz cza­row­nicy (REBIS)

To już świa­towa kla­syka, która nie zamie­rza się zesta­rzeć.

Książka dla dzieci małych i dużych, od lat 6 do 106!
Kolejny, po „Smo­kach na zamku Ukru­szon”, zbiór wcze­snych opo­wia­dań Terry’ego Prat­chetta, peł­nych oszu­stów, cza­ro­dzie­jów, pira­tów i wielu innych zabaw­nych postaci.
Czy wie­rzy­cie w magię? Wyobra­ża­cie sobie, jak mogłaby wyglą­dać wojna mię­dzy cza­ro­dzie­jami? A eks­cy­tu­jąca podróż ste­row­cem? Albo łodzią pod­wodną? A może chcie­li­by­ście wie­dzieć, kto był «naj­szyb­szą pałką poli­cyjną» na Dzi­kim Zacho­dzie? Jeśli tak, to niniej­sze opo­wia­da­nia są wła­śnie dla was. Poza tym, o czym wła­śnie wspo­mnia­łem, znaj­dzie­cie w nich i cza­row­nicę lata­jącą na odku­rza­czu, i mówiące, ruchome pomniki, i zbun­to­waną mrówkę!”
— ze wstępu Terry’ego Prat­chetta


opowiesc-o-kullervo

J.R.R. Tol­kien: Opo­wieść o Kul­le­rvo (Pró­szyń­ski)

Tol­kien stwier­dził, że “Opo­wieść o Kul­le­rvo” była zaląż­kiem jego pierw­szych prób two­rze­nia wła­snych legend. Nie­wąt­pli­wie Kul­le­rvo był pier­wo­wzo­rem Túrina Turam­bara, tra­gicz­nego boha­tera “Opo­wie­ści o dzie­ciach Húrina”, jed­nej z naj­bar­dziej przej­mu­ją­cych histo­rii skła­da­ją­cych się na legen­da­rium “Sil­ma­ril­lionu”. Odczy­tana z ręko­pisu Tol­kiena i opu­bli­ko­wana tu wraz z notat­kami autora oraz jego szki­cami na temat fiń­skiego eposu “Kale­vala”, który sta­no­wił główne źró­dło inspi­ra­cji pisa­rza – “Opo­wieść o Kul­le­rvo” oka­zuje się jed­nym z naj­waż­niej­szych, choć głę­boko ukry­tych fun­da­men­tów wykre­owa­nego póź­niej przez Tol­kiena świata. Jej związki z głów­nymi dzie­łami autora “Władcy Pier­ścieni” przed­sta­wia w szkicu, dołą­czo­nym do zre­da­go­wa­nych przez sie­bie mate­ria­łów, Ver­lyn Flie­ger, znana badaczka twór­czo­ści Tol­kiena.


maly-ksiaze-bellona

Anto­ine Saint-Exu­pery: Mały Książę (Bel­lona)

Mały Książę – książka Antoine’a de Saint-Exu­péry została prze­tłu­ma­czona na ponad 270 języ­ków i należy do kla­syki lite­ra­tury świa­to­wej.
Książka opo­wiada o dora­sta­niu do wier­nej miło­ści, do praw­dzi­wej przy­jaźni i odpo­wie­dzial­no­ści za dru­giego czło­wieka. Za posta­cią głów­nego boha­tera skrył się sam autor. Spo­tka­nie Małego Księ­cia z pilo­tem jest roz­mową pisa­rza z samym sobą powro­tem do tema­tów, które zawsze dla niego były istotne.


paxPen­ny­pac­ker Sara: Pax (IUVI)
Pax to wzru­sza­jąca i ponad­cza­sowa opo­wieść o chłopcu i jego lisie (lub lisie i jego chłopcu), o stra­cie i miło­ści, dzi­kiej natu­rze i wol­no­ści oraz woj­nie. Dyna­miczna akcja, głę­bo­kie emo­cje i uni­wer­salne tematy czy­nią z tej książki nowo­cze­sną kla­sykę na miarę Małego Księ­cia.

Odkąd Peter ura­to­wał osie­ro­co­nego liska, on i Pax byli nie­roz­łączni. Pew­nego dnia dzieje się jed­nak coś, czego Peter nigdy by się nie spo­dzie­wał: jego ojciec idzie do woj­ska i chło­piec musi się prze­pro­wa­dzić do dziadka, któ­rego słabo zna i raczej nie lubi (z wza­jem­no­ścią) – a lisa wypu­ścić do lasu.


krolo-magii

Gros­sman Lev: Król Magii (Wydaw­nic­two SQN)

Quen­tin Col­dwa­ter, nad wiek roz­wi­nięty inte­lek­tu­al­nie uczeń szkoły śred­niej, wraz z przy­ja­ciółmi osiada na stałe w cza­ro­dziej­skiej kra­inie o nazwie Fil­lory, którą po raz pierw­szy odwie­dził zale­d­wie dwa lata wcze­śniej. Choć mło­dzi ludzie zostają wład­cami tego magicz­nego miej­sca, kró­lew­skie życie oka­zuje się dale­kie od wyobra­żeń i marzeń.Pewnego dnia pod­czas polo­wa­nia Quen­tin przy­pad­kowo prze­nosi się z powro­tem na Zie­mię. Szu­ka­jąc drogi powrotu, odkrywa ogromne czar­no­księ­skie pod­zie­mie, o któ­rego ist­nie­niu nikt dotąd nie miał poję­cia.

Na pod­sta­wie try­lo­gii Cza­ro­dzieje kanał tele­wi­zyjny Syfy zre­ali­zo­wał serial The Magi­cians.

Wię­cej cie­ka­wych pozy­cji znaj­dzie­cie na kolej­nej stro­nie.


osobliwy-dom-pani-peregrineRan­som Riggs: Oso­bliwy dom pani Pere­grine (Media Rodzina)
Oso­bliwy dom pani Pere­grine to eks­cy­tu­jący thril­ler dla mło­dzieży. Wpro­wa­dza czy­tel­nika do nie­sa­mo­wi­tego świata oso­bliw­ców, peł­nego nie­zwy­kłych postaci i prze­ra­ża­ją­cych potwo­rów.

Młody Jacob po tajem­ni­czej śmierci  dziadka wyru­sza na odciętą od świata wyspę, by zgłę­bić jej tajem­nice. Świat realny zaczyna prze­pla­tać się z oso­bliw­cami ze sta­rych foto­gra­fii. Kiedy jed­nak chło­pak tra­fia w ruiny oso­bli­wego domu pani Pere­grine, odkrywa, że dzieci stam­tąd były nie tylko tajem­ni­cze, ale i nie­bez­pieczne. Może więc nie bez powodu zostały izo­lo­wane?


metro-czlowie-obiecany

Paweł Majka: Uni­wer­sum Metro 2033. Czło­wiek obie­cany (Insi­gnis)

Horda jed­no­myśl­nych pod wodzą Króla dokoń­czyła dzieła Pożogi. Zabrała ze sobą i popro­wa­dziła ku zagła­dzie więk­szość z tych, któ­rym udało się prze­trwać pierw­szy kata­klizm. Nowa Huta opu­sto­szała – upa­dła Fede­ra­cja i Muzeum. Kom­bi­nat poniósł ogromne straty, a ze wschodu, z radio­ak­tyw­nej pustyni, cią­gną nowe prze­ra­ża­jące formy życia. Jedyną nadzieją jest nie­na­ro­dzone dziecko Króla i Ewy – za wszelką cenę należy je spro­wa­dzić do Kom­bi­natu. Chęt­nych, by posiąść dziecko, jest jed­nak wielu, a naj­po­tęż­niej­sza z nich wydaje się istota żyjąca pod Wawe­lem.


historia-brudu

Kathe­rine Ashen­burg: Histo­ria brudu (Bel­lona)

Skąd się wzięło mydło? Co naprawdę działo się w łaź­niach rzym­skich? Która naro­do­wość czy­ściła zęby uryną? Jak wyglą­dała poranna toa­leta Ludwika XIV, Króla-Słońce? Na te i inne pyta­nia odpo­wiada w swej książce Kathe­rine Ashen­burg, two­rząc jed­no­cze­śnie wyjąt­kowy obraz ewo­lu­cji poję­cia higieny od cza­sów naj­daw­niej­szych po wiek XX. Na prze­strzeni epok zmie­niały się poglądy na “brud” jako taki, co ści­śle łączyło się z kon­cep­cjami pry­wat­no­ści, zdro­wia i cho­roby, śmierci, z poglą­dami na reli­gię i sek­su­al­ność, z kon­cep­cjami doty­czą­cymi sensu życia. Insty­tu­cje pań­stwowe, kościelne, leka­rze, pisa­rze, auto­ry­tety moralne róż­nie pod­cho­dzili do dba­nia o czy­stość, raz glo­ry­fi­ku­jąc, raz prze­kli­na­jąc ideę “mycia się”. Dzieje brudu – a także jego zwal­cza­nia – sta­no­wią nie­zmier­nie cie­kawą i fascy­nu­jącą część naszej kul­tury i oby­cza­jów.


czterdziesci-cztery

Krzysz­tof Piskor­ski: Czter­dzie­ści i cztery (Wydaw­nic­two Lite­rac­kie)

Jest rok 1844. Do odcię­tej blo­kadą Anglii przy­bywa Eliza Żmi­jew­ska – poetka i ostat­nia kapłanka zapo­mnia­nego, sło­wiań­skiego bóstwa. Eliza ma odna­leźć prze­my­słowca Kon­rada Zału­skiego, któ­rego rodacy winią za upa­dek powsta­nia na Litwie. Zamie­rza wyko­nać na nim wyrok wydany przez Radę Emi­gra­cyjną oraz Juliu­sza Sło­wac­kiego. Tylko czy Zału­ski naprawdę jest winny? A może padł ofiarą roz­grywki dwóch wiesz­czów?

W świe­cie, gdzie ener­gia próżni odmie­niła histo­rię, nie ma pro­stych odpo­wie­dzi.


dotyk-claire-north

Cla­ire North: Dotyk (Świat Książki)

Pró­bo­wał mnie zabić, ale to ja go zabi­łam.
Było to dawno temu. Pamię­tam, że pano­wał mrok.
Zauwa­ży­łam mor­dercę w ostat­niej chwili.
Umie­ra­jąc, dotknę­łam jego dłoni i nagle nastą­piła pierw­sza prze­siadka.
Patrzy­łam, jak umie­ram. Spo­glą­da­łam na sie­bie oczami zabójcy.
Teraz prze­siadki to dro­biazg. Prze­ska­kuję z ciała do ciała, kiedy chcę. Mogę być każ­dym.

Już jutro kolejne pro­po­zy­cje!

 

Może też zainteresują cię te tematy