Aktualności

Biedronka rajem dla moli książkowych

Mimo roz­ma­itych akcji spo­łecz­nych czy oddol­nych dzia­łań biblio­tek i klu­bów książki, mają­cych na celu popu­la­ry­za­cję czy­tel­nic­twa, może oka­zać się, że wszyst­kie z tych dzia­łań są kro­plą w morzu w porów­na­niu z tym, co robi… Bie­dronka.

Otóż w cza­sie gali pod­su­mo­wu­ją­cej kon­kurs “Piórko 2016” na książkę dla dzieci, które wygrały w kate­go­rii tek­stu Monika Radzi­kow­ska, a ilu­stra­cji – Monika Biała, szef sieci Luís Araujo wspo­mniał o efek­tach, jakie przy­nosi jego posta­no­wie­nie popu­la­ry­za­cji lite­ra­tury oraz zapo­wie­dział kon­ty­nu­ację dzia­łań.

W ciągu ostat­nich pię­ciu lat w Bie­dron­kach sprze­dało się 35 milio­nów ksią­żek, z czego aż 17 milio­nów doty­czyło tek­stów dla dzieci i mło­dzieży. Sieć posiada ponad 2700 skle­pów roz­miesz­czo­nych w ponad tysiącu miej­sco­wo­ści. Dodat­kowo sieć roz­po­częła cykl kon­kur­sów lite­rac­kich dla debiu­tan­tów z astro­no­micz­nymi jak na pol­skie realia hono­ra­riami. Książka, która wygrała edy­cję 2015, sprze­dała się w nakła­dzie 40 tysięcy. Tego­roczną edy­cję wygrała “Córka baja­rza” Moniki Radzi­kow­skiej i Moniki Bia­łej.

corka-bajarza

Może też zainteresują cię te tematy