Ciekawostki

Erotyczna książka kucharska Salvadora Dalego ponownie dostępna

Salva­dor Dalí to postać znana wszyst­kim, ale ogrom jego prac jest trudny do ogar­nię­cia nawet dla fana. Dopiero co pisa­łem o zna­le­zie­niu jego ilu­stra­cji do “Ali­cji w Kra­inie Cza­rów“, a oka­zało się, iż szy­kuje się wzno­wie­nie (a dokład­niej reprint) jego… ero­tycz­nej książki kuchar­skiej. Mógł­bym roz­pi­sy­wać się o tym, czego spo­dzie­wać się po tej pozy­cji, ale chyba naj­le­piej pokażą to same ilu­stra­cje, sur­re­ali­styczne łączące zdję­cia i gra­fiki.

Są one na tyle nie­sa­mo­wite, że łatwo zapo­mnieć, iż mowa o jedze­niu. Towa­rzy­szą im nie­zwy­kłe kształty, w tym słynne top­nie­jące zegary (w postaci jajka sadzo­nego), część dań skom­po­no­wana jest na kształt syl­we­tek ludz­kich, zaś inne uroz­ma­icane są nie­zwy­kłymi szki­cami. Sło­wem: nic, czego spo­dzie­wa­li­by­śmy się po zwy­kłej książce kuchar­skiej, za to wszystko, czego można ocze­ki­wać po nar­ko­tycz­nych wizjach tego arty­sty.

kucharska1

kucharska8

kucharska7

kucharska6

kucharska5

kucharska4

kucharska3

kucharska2

Może też zainteresują cię te tematy