Ekranizacje

Zwiastun ekranizacji Before I Fall

Before I Fall” to powieść autor­stwa Lau­ren Oli­ver w Pol­sce wydana pod tytu­łem “7 razy dziś”. Jej boha­terka, Saman­tha King­ston, zostaje uwię­ziona w pętli czasu, gdzie wciąż i wciąż prze­żywa jeden dzień, co spra­wia, że zaczyna zasta­na­wiać się nad swoim dotych­cza­so­wym życiem.

Before I Fall” to także tytuł adap­ta­cji powie­ści, reży­se­ruje Ry Russo-Young. W roli głów­nej zoba­czymy Zoey Deutch, a oprócz niej wystą­pią Hal­ston Sage, Logan Mil­ler oraz Kian Law­ley. Pre­miera zapla­no­wana jest na 3 marca 2017 roku, a my pre­zen­tu­jemy pierw­szy zwia­stun pro­duk­cji.

Tak o książce pisze wydawca:

Nazy­wam się Sam King­ston. Jestem popu­larna, mam przy­stoj­nego chło­paka i sza­lone przy­ja­ciółki, z któ­rymi świet­nie się bawię. Czuję się lep­sza od nud­nych kujo­nów i śmieję się z dziew­czyn, które nigdy nie dostały liściku miło­snego. Robię, co chcę i kiedy chcę. Nie obcho­dzi mnie, czy kogoś zra­nię, bo i tak wszystko ucho­dzi mi na sucho. Aż do dzi­siaj…

Wycho­dzę z imprezy. Ośle­piają mnie świa­tła samo­chodu jadą­cego z naprze­ciwka. Czuję nie­wy­obra­żalny ból. Spa­dam w nie­koń­czącą się pustkę.
Umar­łam?
A jed­nak budzę się w swoim łóżku. Tylko że znów jest pią­tek 12 lutego, a ja od nowa prze­ży­wam ten sam dzień. Czy naprawdę zasłu­ży­łam na tak surową karę? Chcę tylko odzy­skać moje ide­alne życie. Bo prze­cież było ide­alne, prawda?

7razy

Może też zainteresują cię te tematy