Aktualności

Parkowa biblioteczka zniszczona

Pro­mo­to­rzy czy­tel­nic­twa nie­stety muszą mie­rzyć się z wan­da­lami. W Nowo­huc­kim Parku sta­nęła publiczna półka z książ­kami: każdy mógł wziąć wolu­min, prze­czy­tać i zwró­cić go lub też doło­żyć coś od sie­bie, tak by lite­ra­tura żyła wła­snym życiem i krą­żyła od ludzi do ludzi. Tak było we wrze­śniu. Nie­stety obec­nie książki znik­nęły, a samej ozdob­nej sza­fie ktoś wyrwał drzwi…

Pozo­staje mieć nadzieję, że wan­dale książki rze­czy­wi­ście czy­tają, a nie oddali do skupu maku­la­tury. Nowo­hucka Biblio­teka Publiczna nie pod­daje się jed­nak, pla­nuje wyło­żyć na półki kolejne książki oraz wywie­sić regu­la­min korzy­sta­nia z par­ko­wej biblio­teczki.

szafa

Źró­dło: Radio Kra­ków / Grze­gorz Krzy­wak

Może też zainteresują cię te tematy