Aktualności

Fundacja zajmująca się integracją cyfrową chce zamykać biblioteki w UK?

Nie minęły dwa tygo­dnie od czasu wypo­wie­dzi w Izbie Lor­dów Par­la­mentu UK doty­czą­cych nie­pod­wa­żal­nej wagi naro­do­wych biblio­tek i lamentu miesz­kań­ców Wal­sall spo­wo­do­wa­nego pro­po­zy­cją zamknię­cia 15 z 16 lokal­nych biblio­tek, a Tin­der Foun­da­tion zaj­mu­jąca się inte­gra­cją cyfrową orze­kła, że biblio­teki nie powinny być fawo­ry­zo­wane przez pań­stwo tylko dla­tego, że są biblio­te­kami. Orga­ni­za­cja stwier­dziła, że biblio­teki nie­przy­no­szące zysków nie mają prawa bytu. 

Kocham biblio­teki, ale tylko wtedy, gdy wyko­rzy­stują swój poten­cjał. Kiedy tego nie robią, przy­no­szą szkody lokal­nej spo­łecz­no­ści i jej finan­som. Przy­kro patrzeć, gdy takie insty­tu­cje otrzy­mują dofi­nan­so­wa­nia, pod­czas gdy inne orga­ni­za­cje czy cen­tra spo­łecz­no­ściowe są zanie­dby­wane pod tym wzglę­dem i muszą mie­rzyć się z kiep­ską sytu­acją finan­sową” – powie­działa dyrek­tor wyko­naw­cza Tin­der Foun­da­tion, Helen Mil­ner.

Fun­da­cja zaj­mu­jąca się wpro­wa­dza­niem w UK cen­trów, w któ­rych uczy się ludzi lepiej wyko­rzy­sty­wać ich zdol­no­ści cyfrowe, stwier­dziła, że jeżeli biblio­teki mia­łyby być czymś wię­cej dla spo­łe­czeń­stwa, nie powinny ogra­ni­czać się do wypo­ży­cza­nia ksią­żek.

Wie­dzę można zna­leźć nie tylko w książ­kach. Histo­rię, naukę i w zasa­dzie wszystko co nam potrzebne możemy teraz zna­leźć w inter­ne­cie. Biblio­teki, by stać się bar­dziej spo­łecz­nymi cen­trami, powinny ofe­ro­wać wię­cej, niż tylko książki” – mówiła Mil­ner. – “W obli­czu zmniej­sza­ją­cych się finan­sów musimy upew­niać się, że biblio­teki odgry­wają dużą rolę w spo­łecz­no­ściach. Sądzę, że możemy uczy­nić je uży­tecz­nymi i moc­nymi insty­tu­cjami tak, by nikt nie chciał ich zamy­kać. Nie da się jed­nak uznać biblio­tek za wspa­niałe tylko dla­tego, że są biblio­te­kami.

Nick Poole, z bry­tyj­skiego Char­te­red Insti­tute of Library and Infor­ma­tion Pro­fes­sio­nals, który trzyma pie­czę nad pro­te­stami prze­ciwko pla­nom zamy­ka­nia biblio­tek, zauwa­żył, że “żadna biblio­teka nie może bro­nić się tym, że po pro­stu jest biblio­teką. Potrze­bu­jemy zmian i powiewu nowo­cze­sno­ści, które Helen Mil­ner pra­gnie wpro­wa­dzić, a któ­rych pra­gną spo­łecz­no­ści”.

źró­dło The Guar­dian

Może też zainteresują cię te tematy