Aktualności

Obchody Roku Henryka Sienkiewicza na Targach Książki Historycznej!

Gdyby Hen­ryk Sien­kie­wicz publi­ko­wał dzi­siaj, z pew­no­ścią zdo­by­wałby szczyty list best­sel­le­rów. Pró­bo­wał róż­nych form lite­rac­kich, budził żywe dys­ku­sje w spo­łe­czeń­stwie i pro­wa­dził burz­liwe życie miło­sne, które zachwy­ci­łoby współ­cze­sną bul­wa­rową prasę. Jed­no­cze­śnie trudno wyobra­zić sobie histo­rię pol­skiej lite­ra­tury bez “W pustyni i w pusz­czy”, “Krzy­ża­ków”, “Quo vadis” czy “Try­lo­gii”. Za cało­kształt twór­czo­ści został odzna­czony Nagrodą Nobla. W darze od narodu pol­skiego otrzy­mał dwo­rek w Oblę­gorku, gdzie obec­nie mie­ści się muzeum pisa­rza.

Pomię­dzy histo­rią a wyobraź­nią – histo­rycz­ność Try­lo­gii”, czyli cykl imprez w ramach obcho­dów Roku Hen­ryka Sien­kie­wi­cza na Tar­gach Książki Histo­rycz­nej. W pro­gra­mie m.in. bez­płatne warsz­taty dla nauczy­cieli, „żywe obrazy” – pokazy w wyko­na­niu grup rekon­struk­cji histo­rycz­nych i wystawa ple­ne­rowa przed­sta­wia­jąca zabyt­kowe ilu­stra­cje do dzieł Nobli­sty.

24 –27 listo­pada 2016 Targi Książki Histo­rycz­nej, Zamek Kró­lew­ski w War­sza­wie, Plac Zam­kowy 4, 00–277 War­szawa

W ramach obcho­dów Roku Sien­kie­wi­cza, Fun­da­cja Histo­ria i Kul­tura przy­go­to­wała inter­dy­scy­pli­narny pro­jekt „Pomię­dzy histo­rią a wyobraź­nią – histo­rycz­ność Try­lo­gii” przy współ­pracy biblio­teki cyfro­wej Polona, Biblio­teki Naro­do­wej oraz przy wspar­ciu Insty­tutu Książki.

Pro­jekt polega na prze­pro­wa­dze­niu dzia­łań popu­la­ry­za­tor­skich i edu­ka­cyj­nych, skie­ro­wa­nych nie tylko do indy­wi­du­al­nego odbiorcy (wystawa ple­ne­rowa z archi­wal­nymi ilu­stra­cjami), ale też do nauczy­cieli przed­mio­tów huma­ni­stycz­nych, któ­rzy mają naj­więk­szy wpływ na odbiór dzieł Sien­kie­wi­cza przez współ­cze­sną mło­dzież. Pod­czas szko­le­nia skie­ro­wa­nego spe­cjal­nie do peda­go­gów, zamie­rzamy przed­sta­wić nie tylko syl­wetkę Hen­ryka Sien­kie­wi­cza i jego doro­bek, ale też poka­zać histo­ryczne realia i histo­ryczną prawdę lub mit w jego twór­czo­ści. Kul­mi­na­cja pro­jektu, odby­wa­ją­cego się w kilku mia­stach Pol­ski, nastąpi pod­czas Tar­gów Książki Histo­rycz­nej w War­sza­wie. Dobór tematu nie jest przy­pad­kowy, nawią­zuje bowiem zarówno do sien­kie­wi­czow­skiego jubi­le­uszu, jak rów­nież do uczest­nic­twa w Tar­gach Książki Histo­rycz­nej wydaw­ców z Ukra­iny, co nadaje wyda­rze­niu wyjąt­kowy cha­rak­ter.

W pro­gra­mie nie zabrak­nie rów­nież wyda­rzeń skie­ro­wa­nych zarówno szer­szego odbiorcy jak i do nauczy­cieli i ich uczniów będą to m.in. dys­ku­sja pane­lowa uczniów twór­czo­ści Hen­ryka Sien­kie­wi­cza dzi­siaj czy spe­cjal­nie na tę oka­zję przy­go­to­wane pokazy „Żywych Obra­zów”, czyli insce­ni­za­cji wybra­nych frag­men­tów Try­lo­gii w wyko­na­niu grup rekon­struk­cji histo­rycz­nej. Wystawa ple­ne­rowa przed­sta­wia­jąca zabyt­kowe ilu­stra­cje do dzieł Hen­ryka Sien­kie­wi­cza pokaże jak jego powie­ści były obie­rane przez mu współ­cze­snych oraz jak w XIX wieku wyobra­żano sobie boha­te­rów opi­sy­wa­nych przez Nobli­stę.

PROGRAM:

·Wystawa archi­wal­nych ilu­stra­cji do dzieł Hen­ryka Sien­kie­wi­cza pod tytu­łem „Pomię­dzy histo­rią a wyobraź­nią – Try­lo­gia Hen­ryka Sien­kie­wi­cza”
·Opro­wa­dza­nie po wysta­wie „Pomię­dzy histo­rią a wyobraź­nią –Try­lo­gia Hen­ryka Sien­kie­wi­cza” 24–25.11.2016r. godz. 10.30, 13.00, 14.00
·Zaję­cia warsz­ta­towe pre­zen­tu­jące pomy­sły pracy nad Try­lo­gią Sien­kie­wi­cza dla nauczy­cieli, 24.11.2016 r. godz. 14.00 *obo­wią­zują zapisy
·„Żywe obrazy” z Try­lo­gii Hen­ryka Sien­kie­wi­cza – pokazy w wyko­na­niu grup rekon­struk­cji histo­rycz­nych 24–27.11.2016 r., godz. 11.00, 13.30, 14.30
·Dys­ku­sja pane­lowa o twór­czo­ści Hen­ryka Sien­kie­wi­cza dzi­siaj 25.11.2016r., godz. 11.30–12.30
Miej­sce: namiot kon­fe­ren­cyjny przed Arka­dami Kubic­kiego, Zamek Kró­lew­ski w War­sza­wie, Plac Zam­kowy 4, War­szawa

Udział w warsz­ta­tach jest bez­płatny, obo­wią­zują zapisy: ewa.karsinska@historiaikultura.pl, tel. 510924127 (w godz. 8:00–16:00). Pro­simy o poda­nie imie­nia, nazwi­ska, nazwy szkoły, numeru kon­tak­to­wego. Decy­duje kolej­ność zgło­szeń.

Zre­ali­zo­wano ze środ­ków Insty­tutu Książki w ramach obcho­dów Roku Sien­kie­wi­cza 2016 przy­go­to­wa­nych przez Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego.

Dodat­kowe infor­ma­cje:

Szko­le­nie dla nauczy­cieli pod­czas Tar­gów Książki Histo­rycz­nej odbę­dzie się 24 listo­pada 2016 roku o godzi­nie 14.00. W trak­cie szko­le­nia doświad­czeni meto­dycy przed­sta­wią na pod­sta­wie wybra­nych goto­wych sce­na­riu­szy lek­cji spo­soby roz­wi­ja­nia pod­sta­wo­wych tema­tów zawar­tych w pod­sta­wie pro­gra­mo­wej szkół ponad­pod­sta­wo­wych w opar­ciu o dzieła Hen­ryka Sien­kie­wi­cza oraz mate­riały, dzięki któ­rym można w nowo­cze­snej, atrak­cyj­nej for­mie zachę­cać mło­dzież do zain­te­re­so­wa­nia okre­sem histo­rycz­nym opi­sa­nym w Try­lo­gii i samą twór­czo­ścią lite­racką pol­skiego Nobli­sty.

Ple­ne­rowa wystawa „Pomię­dzy histo­rią a wyobraź­nią – Try­lo­gia Hen­ryka Sien­kie­wi­cza”
Tema­tem wystawy – tak jak i całego pro­jektu – jest histo­rycz­ność Try­lo­gii. Try­lo­gia jako dzieło lite­rac­kie ma cha­rak­ter nie­odzow­nie zwią­zany nie tylko z okre­sem histo­rycz­nym, który opi­suje, ale też z cza­sem, w któ­rym powsta­wała. Cho­ciaż Hen­ryk Sien­kie­wicz zbie­rał mate­riały i posia­dał posze­rzoną wie­dzę histo­ryczną, nie udało mu się unik­nąć ste­reo­ty­pów, które funk­cjo­no­wały w XIX wieku na temat potopu szwedz­kiego czy najaz­dów tatar­skich, a także uogól­nień, które musi posia­dać powieść. Dzie­więt­na­sto­wieczni – czę­sto wybitni jak Kos­sak – ilu­stra­to­rzy powie­ści Nobli­sty rów­nież nie ustrze­gli się drob­nych nie­ści­sło­ści. Pomimo to, a może wła­śnie dla­tego, zarówno dzieła Sien­kie­wi­cza jak i ilu­stra­cje do nich są dzi­siaj cen­nym źró­dłem wie­dzy histo­rycz­nej i lite­rac­kiej.

sienkiewicz

infor­ma­cja pra­sowa.

Może też zainteresują cię te tematy