Zapowiedzi

Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć trafią do księgarń!

Naj­now­sza opo­wieść autor­stwa J.K. Row­ling uka­zała się w postaci nie­ty­po­wej; dokład­niej rzecz ujmu­jąc – w postaci filmu. Są to “Fan­ta­styczne zwie­rzęta i jak je zna­leźć”, pisarka debiu­to­wała tym samym w roli sce­na­rzystki fil­mo­wej. Dla miło­śni­ków ksią­żek mam jed­nak dobrą infor­ma­cję: sce­na­riusz, jak w przy­padku “Harry’ego Pot­tera i Prze­klę­tego Dziecka”, doczeka się wyda­nia książ­ko­wego. Odpo­wie­dzialne będzie za nie wydaw­nic­two Media Rodzina, a pre­miera pla­no­wana jest na marzec 2017. Ebook ukaże się, podob­nie jak inne elek­tro­niczne publi­ka­cje, na plat­for­mie Pot­ter­more.

Fabuła “Fan­ta­stycz­nych zwie­rząt…” roz­grywa się w 1926 roku i opo­wiada o spo­łecz­no­ści cza­ro­dziej­skiej w Nowym Jorku. Pozna­jemy ją wraz z New­tem Sca­man­de­rem, który podró­żuje po świe­cie i bada fan­ta­styczne stwo­rze­nia. Czy­tel­nicy cyklu o Har­rym Pot­te­rze z pew­no­ścią pamię­tają, że Newt Sca­man­der był auto­rem pod­ręcz­nika noszą­cego ten sam tytuł co pro­duk­cja fil­mowa.

Książka zawie­rać będzie pełną wer­sję sce­na­riu­sza filmu Fan­ta­styczne zwie­rzęta i jak je zna­leźć – eks­cy­tu­ją­cej przy­gody  z udzia­łem wielu magicz­nych stwo­rzeń i postaci.

Nota od Wydawcy:

Czu­jemy się zaszczy­ceni, że powie­rzono nam wyda­nie w Pol­sce sce­na­riu­sza Fan­ta­styczne zwie­rzęta i jak je zna­leźć. Każda nowa publi­ka­cja ze świata cza­ro­dzie­jów autor­stwa J.K. Row­ling jest nie­cier­pli­wie wycze­ki­wana przez pol­skich fanów, a debiut Autorki w roli sce­na­rzystki gwa­ran­tuje wiele nie­za­po­mnia­nych wra­żeń. Jeste­śmy pewni, że w odpo­wie­dzi na ogromne zain­te­re­so­wa­nie fil­mem w Pol­sce i na świe­cie, sce­na­riusz będzie dosko­na­łym uzu­peł­nie­niem best­sel­le­ro­wej serii.

fantastyczne-2

Może też zainteresują cię te tematy