Ciekawostki

Wskazówki dla początkujących pisarzy od twórców

Por­tal Buz­z­feed zebrał 33 rady udzie­lone przez doświad­czo­nych pisa­rzy adep­tom lite­ra­tury. Zapra­szamy do ich lek­tury poni­żej. Kto wie, może wła­śnie jeden z tych cyta­tów odmieni Twoją karierę?

pisarze_cytaty1

01. Jak rzekł Kan­din­sky, “wszystko zaczyna się od kropki”. Cza­sami naj­trud­niej­sze w pisa­niu jest… zacząć. Nie musisz mieć świet­nego pomy­słu – po pro­stu potrzyj dłu­go­pi­sem o kartkę. Zacznij ze złym pomy­słem, w złym kie­runku, z posta­ciami, które ci się nie podo­bają – coś dobrego w końcu z tego wyj­dzie.

Marion Deu­chars, ilu­stra­torka i autorka “Let’s Make Some Great Art”

pisarze_cytaty2


02. Igno­ruj każdy modny nurt; nie zwra­caj uwagi na to, co jest teraz naj­bar­dziej podzi­wiane czy wyśmie­wane; wystrze­gaj się zbyt żar­li­wego podziwu dla jakie­go­kol­wiek pisa­rza, nie­ważne, jak świetny jest jego styl. Myśl tylko o tym, jak możesz udo­sko­na­lić swój warsz­tat.

Sarah Perry, autorka “The Essex Ser­pent”

pisarze_cytaty3


03. Pamię­taj, że zapi­sa­nie słów czyni je praw­dziw­szymi; to pra­wie nie­moż­liwe, by nie­na­wi­dzić kogoś, kogo histo­rię znasz; i, przede wszyst­kim, nawet w naszym post-post­mo­der­ni­stycz­nym świe­cie, pisa­nie ma prze­sła­nie moralne. W 26 zna­kach uło­żo­nych w różny spo­sób jeste­śmy w sta­nie zawrzeć każdą histo­rię znaną ludz­ko­ści i stwo­rzyć nowe – i możemy to zro­bić w więk­szo­ści języ­ków świata.

Andrew Solo­mon, uznany psy­cho­log i autor “Za hory­zon­tem”

pisarze_cytaty4


04. Pisz tak, jakby słowa były powie­wem cie­pła wpa­da­ją­cym do mro­żąco zim­nego pokoju. Nie mar­nuj słów, tylko pod­trzy­muj ogień.

Sir Tim Smit, pisarz i fun­da­tor Eden Pro­ject

pisarze_cytaty5


05. Jeżeli twoje postaci posta­no­wią się do cie­bie nie odzy­wać, weź je na spa­cer. Praw­do­po­dob­nie kiedy wró­cisz, będą znowu do cie­bie mówić. Spa­ce­ro­wa­nie odświeża wszystko i pra­wie bie­giem wra­casz do swo­jej opo­wie­ści.

Kate Hamer, autorka “The Doll Fune­ral”

pisarze_cytaty6
06. Wyznacz coty­go­dniowy cel, który będziesz chciał osią­gnąć swoją pracą. Budź się każ­dego dnia i trak­tuj to jako pracę. Wszystko jest kwe­stią regu­lar­no­ści. Prze­czy­taj ponow­nie to, co napi­sa­łeś i zapy­taj sam sie­bie: “Czy mi się to podoba? Czy to się spraw­dzi?”. Jeżeli nie jesteś z cze­goś zado­wo­lony, pisz od nowa, od nowa, i od nowa.

Sha­ron Gren­ham-Thomp­son, autorka “Jail Bird”

pisarze_cytaty7


07. Pierw­sze szkice zawsze są straszne i brzyd­kie. Nie przej­muj się tym – każdy tak ma. Pamię­taj, że pierw­szy wzór jest tak zły, jak cała książka, którą by roz­po­czął, a pew­nego dnia spoj­rzysz na te wszyst­kie złe książki i zdasz sobie sprawę, że prze­isto­czyły się w coś naprawdę pięk­nego.

Robin Ste­vens, autorka  serii “Mur­der Most Unla­dy­like”

pisarze_cytaty8


08. Czy­taj, czy­taj, czy­taj. To zdrowe, by tak wypeł­niać się kre­atyw­no­ścią. Przez czy­ta­nie ksią­żek innych nauczysz się, co działa a co nie, przy­swo­isz nowe słowa, pomy­sły. Pisarz, który nie czyta, nigdy nie będzie auto­rem! Naj­lep­sza wska­zówka: Prze­czy­taj­cie “Jak pisać. Pamięt­nik rze­mieśl­nika” autor­stwa Ste­phena Kinga.

Chris Brad­ford, autor serii “Body­gu­ard” i  “Young Samu­rai”

pisarze_cytaty9

09. Myślę, że pisa­nie jest tro­chę jak aktor­stwo. Musisz stwo­rzyć śro­do­wi­sko, które pozwoli ci na dotar­cie do tej czę­ści mózgu. Może to wygodny fotel i muzyka, a może zapa­lona  świeca albo cokol­wiek – ale dobrą pracę wyko­nasz tylko wtedy, kiedy pra­cu­jesz w oto­cze­niu, które ci pomaga.
Naj­waż­niej­szym jest, byś pod­czas pisa­nia cza­sem kom­plet­nie nic nie napi­sał. Takie cli­ché może obej­mo­wać dłu­gie spa­cery – które z pew­no­ścią pomogą, ale tak samo, jak gra­nie w grę wideo czy oglą­da­nie głu­piego filmu. Twój mózg potrze­buje czasu, by prze­ana­li­zo­wać to, o czym myślisz. Myślę, że naj­lep­sze frag­menty  “A Boy Made of Blocks” powstały wła­śnie dzięki takim sta­nom bez­wied­no­ści.

Keith Stu­art, autor “A Boy Made of Blocks”

pisarze_cytaty10

10. Pisz wszystko, co przyj­dzie ci do głowy na adre­na­li­no­wym haju w środku nocy i kiedy się prze­bu­dzisz. Połowa z tego sta­nie się uży­teczna, i przy­go­tuje cię do poran­nej pracy.
Napisz coś, cokol­wiek, przez pierw­sze kilka godzin przed lun­chem. Nawet jeśli nie będzie to per­fek­cyjne, to kamień milowy dla popo­łu­dnio­wego wysi­le­nia mózgu.

Laura Cum­ming, kry­tyk sztuki i autorka “The Vani­shing Man: In Pur­suit of Vela­zquez”

pisarze_cytaty11

11. Kiedy znasz swoje postaci na wylot, gdy wiesz co sprawi, że będą czuły się kom­for­towo, zrób im dokładną prze­ciw­ność tej rze­czy i obser­wuj ich zacho­wa­nie. Zwy­kłe prze­szkody potra­fią być naprawdę inte­re­su­jące dzięki swo­jemu pro­stemu i szcze­remu odwzo­ro­wa­niu rze­czy­wi­sto­ści.

Tra­cey Cor­de­roy, autorka ksią­żek dla dzieci

pisarze_cytaty12

12. Słu­chaj pio­se­nek. Nie­które poematy się śpiewa.

Ali­son Brac­ken­bury, poetka

pisarze_cytaty13

13. Wypeł­nij swoje życie miło­ścią, rado­ścią i bólem. Potem prze­lej te uczu­cia w swoje książki. Wszyst­kie akty kre­atywne to akty miło­ści i vice-versa. Wypeł­nij swoje książki miło­ścią, a akt kre­acji przyj­dzie ci z łatwo­ścią.
Nie pisz, dla­tego że chcesz. Pisz, bo musisz.

Chri­sto­pher Jory, autor “The Art of Waiting”

pisarze_cytaty14


14. Wska­zówka, którą sama chciał­bym dostać:
Spo­rządź kon­spekt.
Brzydko skrę­ci­łem kostkę dwa tygo­dnie przed tym, jak manu­skrypt był gotowy do wyda­nia i leża­łam w szpi­talu, cze­ka­jąc na ope­ra­cję. Ostro dopra­wili mnie mor­finą i leżąc z nogą wykrzy­wioną w 45 stopni na łóżku wod­nym w szpi­talu z kom­pu­te­rem na pozio­mie twa­rzy, pisa­łam. Nie­zbyt dogodne warunki, by two­rzyć kon­spekt.
Uwaga od mojego męża:
Nie zakła­daj, że wszy­scy wie­dzą tyle co ty, ale nie prze­ry­so­wuj tła. Ludzie sami coś wymy­ślą. Wska­zówka od Ali­son Weir:
Napisz coś – cokol­wiek – każ­dego dnia, i upew­nij się, że kie­dyś wyślesz to komuś innemu.
Wska­zówka ode mnie:
Miej pod ręką tro­chę cze­ko­la­do­wych cia­stek i nie przej­muj się dietą.

Neela Mann, autorka “Chel­ten­ham in the Great War”

pisarze_cytaty15

15. Zapisz to, co wiesz. Ale może waż­niej­szym jest zgłę­bie­nie nie­zna­nych obsza­rów świa­do­mo­ści. Nie­ważne czy to emo­cjo­nalny czy tech­niczny aspekt. Pisa­nie, tak jak czy­ta­nie, to śledz­two danego świata i twoja reak­cja na nie.

Rachel Rooney, poetka

pisarze_cytaty16


16. Myśl o książ­kach war­stwowo. Pierw­sza powłoka będzie szorstka – to tylko szkic – nie bądź sfru­stro­wany, jeżeli będzie ci się wyda­wać kiep­ski. Z bie­giem czasu zwie­lo­krot­nisz akcję, twoje postaci nabiorą cha­rak­teru, zagłę­bisz się w fabułę, stwo­rzysz lep­szy opis, zwroty akcji; i poma­lu­jesz ten świat na różne kolory.

Abie Long­staff, autorka ksią­żek dla dzieci

pisarze_cytaty17


17. Nie pod­da­waj się, i przyj­muj twardo ciosy. Moja pierw­sza książka z obraz­kami – “There’s a Pig Up My Nose” – wyj­dzie w stycz­niu – cze­kała pra­wie 21 lat na publi­ka­cję! Dwa wier­sze w mojej nowej kolek­cji, “Dino­saurs” i “Din­ner-Ladies” napi­sa­łem 30 lat temu, kiedy jesz­cze byłem w szkole. Jeden  z nich został odrzu­cony ze szkol­nego maga­zynu przez nauczy­ciela za brak “lite­rac­kiego meri­tum”.

John Dougherty, autor i poeta

pisarze_cytaty18


18. Dora­sta­jąc wie­rzy­łem, że tylko kon­kretni ludzie powinni pisać książki – wyszu­kani auto­rzy, któ­rzy poszli do wła­ści­wych szkół i uni­wer­sy­te­tów. Nie tacy ludzie, jak ja. Ale oczy­wi­ście, każdy może napi­sać książkę. I kto­kol­wiek chce, powi­nien – dzięki temu otrzy­mu­jemy więk­szą róż­no­rod­ność na rynku. ,

Julie May­hew, autorka “Mother Ton­gue” i innych

pisarze_cytaty19


19. Jeżeli chcesz pisać dla dzieci, musisz pamię­tać – dokład­nie – jak to było, kiedy mia­łeś 10 lat. Zanim doro­słeś i pozna­łeś świat. Jakie były wtedy twoje sła­bo­ści? Jakie fobie? Powróć do swo­jego głodu przy­gody i zdol­no­ści ima­gi­na­cji, bo stąd wła­śnie wywo­dzi się naj­lep­sze pisar­stwo – od doro­słych, któ­rzy wciąż pamię­tają, jak myślą dzieci.

Abi Elphin­stone, autor “ The Sha­dow Keeper”

pisarze_cytaty20


20. Nie dziel się z innymi twoją pracą zbyt czę­sto – dopóki jej nie skoń­czysz. Każda poprawka czy komen­tarz z ich strony może wytrą­cić cię z two­jej kon­cep­cji – a kto powie­dział, że będą mieli rację? Skup się i pisz (nie wra­ca­jąc wciąż do początku). Kiedy skoń­czysz, prze­czy­taj całość i bądź wobec sie­bie kry­tyczny. Póź­niej poproś innych o komen­ta­rze i wysłu­chaj ich uważ­nie.

Vic­to­ria Hislop, autorka “Car­tes Posta­les From Gre­ece” i innych

pisarze_cytaty21

21. Wyko­rzy­stuj gniew, by przeć naprzód, wypeł­niać i uspraw­niać swoją pracę. Każdy twój prze­śla­dowca czy ktoś powąt­pie­wa­jący w twoje umie­jęt­no­ści tak naprawdę napeł­nia cię gnie­wem, który jest twoim pisar­skim pali­wem. Udo­wod­nij im, że się mylili.

M.G. Leonard, autor “Beetle Boy”

pisarze_cytaty22


22. Pisz, bo kochasz to robić, a nie dla­tego, że jakieś zewnętrzne czyn­niki cię do tego pchają. Więk­szość tego, co napi­szesz, zoba­czysz tylko ty i musi to być wystar­cza­jąco dobre dla cie­bie – ina­czej nigdy nie zro­bisz tego, co potrzeba.

Benet Bran­dreth, autor “ The Spy of Venice” i innych

pisarze_cytaty23


23. Napisz książkę, którą chciał­byś czy­tać. Zako­chaj się w two­ich posta­ciach. Zakończ dzień pisząc do momentu, w któ­rym chciał­byś dowie­dzieć się, co będzie dalej. I pisz codzien­nie.

Keren David, autorka “Cuc­koo” i innych

pisarze_cytaty24


24. Zapisz każdy pomysł, jaki kie­dy­kol­wiek przy­szedł ci do głowy – nie­za­leż­nie od jego jako­ści.
Zawsze możesz wró­cić do tej idei i roz­wa­żyć ją w póź­niej­szym ter­mi­nie. Może się to wyda­rzyć za jeden dzień, a może za rok, ale cza­sem dobry pomysł rzu­cony w środku nocy może prze­kształ­cić się w ogromny suk­ces. Musisz pasjo­no­wać się wszyst­kim, co robisz – pasja jest naj­waż­niej­sza!

Kelly Hop­pen, MBE, desi­gner wnę­trz  i autorka “House of Hop­pen”

pisarze_cytaty25


25. Wciąż gene­ruj nowe twory i pomy­sły. Im wię­cej stwo­rzysz, tym lep­szy się sta­niesz. O, i pogódź się z tym, że to co stwo­rzysz, nigdy nie będzie w two­ich oczach per­fek­cyjne czy ukoń­czone.

Michelle Tho­mas, dzien­ni­karka

pisarze_cytaty26
26. Zawsze trzy­maj przy sobie zeszyt i dłu­go­pis. Nie­ważne, jak bar­dzo spró­bu­jesz zapa­mię­tać świetny pomysł, który poja­wił się nad ranem, nie uda ci się. Zapisz go, bo sen lubi dawać pomy­sły, a potem zabie­rać je z powro­tem.

Swapna Had­dow, autorka serii “Dave Pigeon”

pisarze_cytaty27


27. Wybierz miej­sce, które cię inspi­ruje – oto­cze­nie może być klu­czowe. Napi­sa­li­śmy “The Mice Who Sing for Sex: And Other Weird Tales From the World of Science” w Wel­l­come Col­lec­tion oto­czeni książ­kami, sztuką i wyjąt­ko­wymi naukow­cami. Nasza książka mogła tym nasiąk­nąć!
Pisz o tym, co cię inte­re­suje, miej pod ręką dużą por­cję cze­ko­la­do­wych cia­stek i zawsze, zawsze wyłą­czaj tele­fon i nie spraw­dzaj maila. Roz­pro­sze­nie to naj­gor­szy wróg pisar­stwa.

Lliana Bird, autorka i współ­za­ło­ży­cielka Help Refu­gees, Radio X DJ

pisarze_cytaty28


28. To ważne, by czer­pać inspi­ra­cję od róż­nych pisa­rzy i z róż­nych źró­deł, ale naj­waż­niej­szym jest skon­cen­tro­wa­nie się na celu. Nie ist­nieje nic poza tobą i twoim pomy­słem. Nie roz­pra­szaj się.

Emma Gan­non, autorka “Ctrl Alt Delete: How I Grew Up Online”

pisarze_cytaty29


29. Pisz regu­lar­nie. To jest naj­lep­sze: im wię­cej prak­ty­ku­jesz, tym lep­szy się sta­jesz.

Jen­ni­fer Gray, autorka serii “Atti­cus Claw” i “Chic­ken Mis­sion”

pisarze_cytaty30


30. Pozwól sobie być kiep­skim. Nic nie para­li­żuje bar­dziej niż próby napi­sa­nia per­fek­cyj­nej noweli za pierw­szym razem. Posta­raj się uci­szyć swo­jego wewnętrz­nego edy­tora i po pro­stu pisz. Wszystko możesz póź­niej napra­wić!

Sarah Rubin, autorka “Alice Jones: The Impos­si­ble Clue”

pisarze_cytaty31
31. Nie wierz nikomu, kto mówi ci, że powi­nie­neś pisać tylko wtedy, gdy masz coś waż­nego do powie­dze­nia. Więk­szość pisa­rzy nie ma. Piszą, bo lubią to robić.

Sarah Naugh­ton, autorka “Tat­tle­tale”

pisarze_cytaty32


32. Z pew­no­ścią ktoś powie ci, że powi­nie­neś pisać tysiąc słów codzien­nie. Nie­prawda, tak samo jak nie musisz cho­dzić codzien­nie na siłow­nię, czy pobie­gać. Tak jak w przy­padku ćwi­czeń, przy pisa­niu musisz dać swoim mię­śniom czas na odpo­czy­nek. To nie tylko sie­dze­nie przy kla­wia­tu­rze i wyrzu­ca­nie z sie­bie słów. Nawet kiedy nie stu­kasz w kla­wi­sze, wciąż piszesz, a cała praca dzieje się wewnątrz two­jej głowy. Kiedy idziesz na spa­cer – piszesz, kiedy oglą­dasz tele­wi­zję – piszesz. Wpa­try­wa­nie się w szklankę rumu to też pisa­nie.

David Bar­nett, dzien­ni­karz  i autor “Cal­ling Major Tom”

pisarze_cytaty33


33. Igno­ruj listy ze wska­zów­kami doty­czą­cymi pisa­nia. Tę rów­nież. Ewen­tu­al­nie trak­tuj je z dystan­sem – nigdy nie spo­tka­łem dwóch pisa­rzy, któ­rzy two­rzy­liby w ten sam spo­sób. Jedną z naj­trud­niej­szych, ale jed­no­cze­śnie naj­bar­dziej war­to­ścio­wych rze­czy jest to, że musisz pra­co­wać dla sie­bie jako pisa­rza. Kiedy zaczy­nasz, pro­stym jest przej­rze­nie wska­zó­wek od [tu wstaw imię swo­jego ulu­bio­nego pisa­rza] i pomy­śle­nie sobie “jeżeli on tak robi, ja rów­nież powi­nie­nem”. Może to wręcz zaszko­dzić, i sądzę że każ­do­ra­zowo przy usły­sze­niu jakiejś wska­zówki powi­nie­neś zasta­no­wić się, czy ona współ­gra z twoim sty­lem i cokol­wiek dla cie­bie zna­czy. To twoja książka, ty musisz napi­sać ją po swo­jemu. A teraz pro­szę, zigno­ruj tę wska­zówkę.

Mar­cus Sed­gwick, autor “The Gho­sts of Heaven” i innych

Może też zainteresują cię te tematy